проф. д-р Саво Ашталкоски Факултет за економски науки

 • Образование:
 • Предмети:

Научна област: Финансии, Банкарство, Бизнис економија

Службен е-маил: savo.ashtalkoski@fon.edu.mk

Кратка биографија

Професор д-р Саво Ашталкоски е роден на 23.02.1977 год. во Струга, Република Македонија. Основното и средното образование го завршува во родниот град по што се запишува на Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Дипломира во 2000-та година и се стекнува со научен степен дипломиран економист на насоката финансии и банкарство.

Истата година, се запишува на постдипломските по монетарна економија на Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје. По завршувањето на испитниот дел од студиите, изработува магистерски труд, на тема: “Улогата на посредниците на пазарот на капитал”. На 10.03.2004 год. успешно го одбранува магистерскиот труд со што се здобива со научен степен магистер по економски науки од областа на монетарната економија.

По магистрирањето на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје пријавува и докторска дисертација под наслов: “Влијанието на процесите на глобализација врз меѓународното движење на капиталот”.

На 23.08.2007 година успешно ја одбранува докторската дисертација  со што се здобива со научен степен доктор по економски науки.

 

Професионална кариера

 

2004- Асистент на Факултетот за општествени науки - ФОН

На Факултетот за општествени науки е избран за асистент по предметот Основи на економија.

На Факултетот за општествени науки исто така извршува и други функции како: член на Наставно научниот совет, секретар на Економскиот институт при Факултетот, член на повеќе одбори и комисии и др.

 

2005 - Асистент на Европски Универзитет - Република Македонија

На Факултетот за економски науки при Европски Универзитет - Република Македонија е избран за асистент по Монетарна економија.

Исто така, на Прв приватен Европски Универзитет е избран за секретар на Наставно научниот совет  на Факултетот за економски науки и за член во повеќе комисии.

 

2007 -             Доцент на Прв приватен Универзитет ФОН

На Факултетот за економски науки при Универзитет ФОН е избран за доцент во областите финансии и банкарство.

Како доцент во периодот од 2007 до 2012 година држи настава на следните факултети на Универзитет ФОН:

 • Факултет за економски науки,
 • Факултет за спортски менаџмент,
 • Факултет за правни науки,
 • Факултет за политички науки, и
 • Филолошки факултет.

Како доцент на додипломски студии во периодот од 2007 до 2012 година ги предавал предметите:

 • Банкарска економија,
 • Финансиски менаџмент,
 • Деловни финансии,
 • Анализа на финансиски извештаи,
 • Финансирање на локална самоуправа.

На специјалистички студии во периодот од 2007 до 2012 година ги предавал предметите:

 • Менаџмент со банкарска супервизија,
 • Финансиско планирање и анализа,
 • Финансирање на бизнисот.

На последипломски студии во периодот од 2007 до 2012 година ги предавал предметите:

 • Банкарски менаџмент,
 • Финансиски менаџмент,
 • Деловно-банкарски менаџмент.

 

2012 -             Вонреден професор на Прв приватен Универзитет ФОН

На Факултетот за економски науки при Универзитет ФОН е избран за вонреден професор во областите финансии и банкарство.

Како Вонреден професор во периодот од 2012 до 2017 година држи настава на следните факултети на Универзитет ФОН:

 • Факултет за економски науки,
 • Факултет за спортски менаџмент,
 • Факултет за правни науки,
 • Факултет за политички науки,
 • Факултет за информатика и
 • Филолошки факултет.

Како Вонреден професор на додипломски студии во периодот од 2012 до 2017 година ги предавал предметите:

 • Банкарство,
 • Монетарна економија
 • Финансиски менаџмент,
 • Меѓународна економија,
 • Меѓународни финансии.

На специјалистички студии во периодот од 2012 до 2017 година ги предавал предметите:

 • Меѓународен финансиски менаџмент,
 • Банкарски менаџмент,
 • Локални финансии.

На магистерски студии во периодот од 2012 до 2017 година ги предавал предметите:

 • Менаџмент со банкарска супервизија,
 • Корпоративни финансии.

 

2017 -             Редовен професор на Прв приватен Универзитет ФОН

На Факултетот за економски науки при Универзитет ФОН е избран за редовен професор во областите финансии, банкарство и бизнис економија.

Како редовен професор држи настава на следните факултети на Универзитет ФОН:

 • Факултет за економски науки,
 • Факултет за спортски менаџмент,
 • Факултет за правни науки,
 • Факултет за политички науки,
 • Факултет за информатика и
 • Филолошки факултет.

Како редовен професор на додипломски студии ги предава предметите:

 • Банкарство,
 • Монетарно-кредитна теорија и политика
 • Финансиски менаџмент,
 • Меѓународни финансии.

На специјалистички студии ги предава предметите:

 • Меѓународен финансиски менаџмент,
 • Банкарски менаџмент.

На магистерски студии ги предавал предметите:

 • Банкарски стандарди и супервизија,
 • Меѓународен финансиски менаџмент
 • Меѓународни финансии.

 

Учествувал во работата на повеќе комисии и тела на универзитетот, меѓу кои:

 • Комисијата за признавање на испити на Факултетот за економски науки во рамките на Универзитетот ФОН - претседател, 
 • Комисијата за Самоевалуација на Факултетот за економски науки во рамките на Универзитетот ФОН- претседател, 
 • Комисијата за ЕКТС на Факултетот за економски науки во рамките на Универзитетот ФОН- претседател,
 • Универзитетско тело за уписна политика – претседател
 • Универзитетско тело за проектот “И во Македонија се може” – член и др.

 

 

Членство во научни и издавачки одбори на меѓународни научни списанија, публикации и конференции:

-          INTRADERS International Conferences On International Trade, Sakarya University 54187 Sakarya-Turkey

 • KNOWLEDGE International Journal
 • Third International Climate Change Conference, Milieukontakt Macedonia, FON University, 2017

 

Вон наставни активности:

 

2012- Предавач на семинар на тема „Контрола на процесот на финансиско одлучување во компаниите во насока на зголемување на извесноста на очекуваните резултати во услови на нестабилност и криза”, организиран од Стопанска комора на РМ

2012- Клучен експерт на меѓународниот форум: „Животна средина и регионален развој„ во организација на Министерство за животна средина и просторно планирање на РМ и MILIEUKONTAKT INTERNATIONAL, Саем на региони од Југоисточна Европа, Радовиш 2012

2004-2020- Учествувал на повеќе меѓународни и домашни научни и стручни конференции и семинари

2016 – Член на ETINED при Council of Europe и учесник на 1stplenary meeting of the Council of Europe Platform on Ethics, Transparency and Integrity in Education, ETINED, 24-25 November 2016

2016 – панелист и учесник на конференцијата на „The Economist: Светот во 2016 година“ (31.03.2016) , Економски факултет Скопје

2018 – панелист и учесник на конференцијата European Conference on the Local Mission of Higher Education, Council of Europe, Dublin City University, October 4-5 2018

 

Позначајни трудови:

“The impact of strategic human resource management on organizational performance”,  KNOWLEDGE – International Journal Vol. 35.1 Bansko, Bulgarija, December, 2019 pp. 327-332

“The impact of leadership styles on employee turnover in the organization” KNOWLEDGE – International Journal Vol. 31.1 Budva, Montenegro, June, 2019 pp. 265-271

“Regional policy in Republic of Macedonia in context of EU integration policies”,  KNOWLEDGE – International Journal Vol. 28.1 Bansko, Bulgarija,December, 2018 pp. 323-328

“The role and impact of organizational culture on organizational performance in the Republic of Macedonia”, KNOWLEDGE International Journal Scientific papers Vol. 23.1 Institute of knowledge management, Budva, Montenegro, May, 2018, ISSN 1857-923X (for e-version), ISSN 2545-4439 (for printed version), Global impact and quality factor 1,322 (2016), pp.261-267

“The negative effect of employee turnover in business operations in the organization”,  VIZIONE International magazine for social sciences, Open access journal EBSCO (2014), ISSN: 1409-8962 – print form, ISSN: 1857-9221 electronic form,  UDC:005.32: 331.101.3]: 336.71 (497.7), p.343-354, , Skopje July, 2018

“The role of leadership in managing organizational changes”,  KNOWLEDGE – International Journal
Vol. 25 August 2018, p.65-71

“Policies and measures for prevention of financial crisis”,  KNOWLEDGE – International JournalVol. 20.3 Bansko, December, 2017, pp.1309-1315

“The Role of the World bank in the Republic of Macedonia”,  KNOWLEDGE International Journal Scientific papers, Vol. 19.1., 29.9-1.10.2017, AgiaTriada, Thessaloniki, Greece, pp. 77-81

“The impact of process of managing results on the profitability of organizations”,  XIII International May Conference on StrategicManagement - IMKSM 2017, Book of proceedings, Technical Faculty in Bor, Srbija, Maj 19-21, 2017, accepted in the EBSCO Host base,  ISBN 978-86-6305-042-6, p. 313-320

“Credit risk in the banking in the Republic of Macedonia”,  KNOWLEDGE International Journal Scientific and Applicative Papers V17 Institute of knowledge management, 2017, ISSN 1857-923X, Budva, Montenegro, Global impact and quality factor 1,322 (2016), pp.831-839

“Financial sustainability of civil society organization”, KNOWLEDGE International Journal Scientific and Applicative Papers V16 Institute of knowledge management, 2017, ISSN 1857-923X, Vrnjacka Banja, Serbia, Global impact and quality factor 1,025 (2015), pp.497-507

“The impact of planning the performance of the employees on organizational performance in the small and medium enterprises”, IMPACT: International Journal of Research inBusiness Management (IMPACT: IJRBM), ISSN(P): 2347-4572; ISSN(E): 2321-886X, Vol. 4, Issue 11, Impact Factor: 2.9867, ICV Factor: 59.44; NAAS Rating: 3.09, IBI Factor: 2.7;  Nov 2016,  pp.47-54

“E-banking as a prerequisite for improving market positioning of companies in Republic of Macedonia”, KNOWLEDGE International Journal Scientific and Applicative Papers V15.3 Institute of knowledge management, Skopje, 2016, ISSN 1857-92, Global impact and quality factor 1,025 (2015), pp.945-952

“The link between the alignment of theindividual goals with the organizational goals and organizational performance”, XIIInternational May Conference on StrategicManagement - IMKSM 2016, Book of proceedings, University of  Belgrade, Srbija, 2016, accepted in the EBSCO Host base,  ISBN 978-86-6305-042-6, p. 438-446

“The use of ict as a tool for improvement of the communication between the local government and the citizens”, International Scientific Conference on “POWER OF COMMUNICATION 2016”, Proceedings, Pan-European University Apeiron,Banja Luka, 2016, ISBN ISBN 978-99955-91-90-8, p.197-210

“The dependence of the municipal services on the foreign aid funding sources in the region”, KNOWLEDGE International Journal Scientific papers V12/1 Institute of knowledge management, Bansko, Bulgarija, ISSN 1857-92, Global impact and quality  factor 1,025 (2015), 2016, pp.151-157

“The meaning of motivation of human capital in banks in the Republic of Macedonia ”, VIZIONE International magazine for social sciences, Open access journal EBSCO (2014), ISSN: 1409-8962 – print form, ISSN: 1857-9221 electronic form,  UDC:005.32: 331.101.3]: 336.71 (497.7), p.309-321, Vizione 25/2016, Skopje

“Structure of sources of funding as a factor for competitiveness of the business entities from Republic of Macedonia”, KNOWLEDGE International Journal Scientific Papers V11/1, Institute of knowledge management, 2015, ISSN 1857-92, Global impact and quality  factor 1,025 (2015),p.213-219

“The application of different methods of funding and their effects on the financial sustainability of the civil society organizations”, KNOWLEDGE International Journal Scientific and Applicative Papers V10/1, Institute of knowledge management, 2015, ISSN 1857-92 Global impact and quality  factor 1,025 (2015)

“Relationship between career development of employees and financial performance of organizations”, KNOWLEDGE International Journal Scientific and Applicative Papers V10/1, Institute of knowledge management, 2015, ISSN 1857-92, Global impact and quality  factor 1,025 (2015), (во коавторство)

“The role and importance of assessing employee performance on the success of organizations in the Republic of Macedonia”, KNOWLEDGE International Journal Scientific and applicative papers V9 Institute of knowledge management, Skopje, 2015, ISSN 1857-92, Global impact and quality  factor 1,025 (2015),pp.131-137

“The future of banking institutions under conditions of digitalization”, Journal of Process Management - New Techologies - JPMNT-International, Republic of Srbia, ISSN: 2334-7449 (Online), as Special Edition Vol. 7. November 2014, Index Copernicus Journals Master List 2012, ICV 2012: 4.09, pp 101-104, reprinted from International scientific conference: KNOWLEDGE –CAPITAL OF THE FUTURE, Bansko, Bulgarija, Nov. 2014, Knowledge International Journal Scientific and applicative papers, Vol.7, Institute of knowledge management, Skopje, 2014, ISBN 978-608-65653-7-4, COBISS.MK-ID 97382922, pp.108-112

“The crisis and the banking sector in the Republic of Macedonia - What's changed?”, Proceedings of Educons University for social science, The great recession and crisis neoliberal economy, UniversityEducons, Novi Sad 2014, ISBN: 978-86-87785-52-6, p.233-241

“The impact of employees dedication and their commitment to work in banks on increasing their financial performance in the Republic of Macedonia”, Journal of Process Management - New Techologies – JPMNT - International, 2014, Republic of Srbia, ISSN: 2334-7449 (Online), as Special Edition Vol. 4. November 2014, Index Copernicus Journals Master List 2012, ICV 2012: 4.09, pp 166-170, reprinted from International scientific conference: KNOWLEDGE –CAPITAL OF THE FUTURE, Bansko, Bulgarija, Nov. 2014, Knowledge International Journal Scientific and applicative papers, Vol.4,  Institute of knowledge management, Skopje, 2014, ISBN 978-608-65653-8-1, COBISS.MK-ID 97384202,  p.154-159

“The impact of strategic human resource management on organizational performance”,  Conference of strategic management, University of  Belgrade, Srbija, 2014, accepted in the EBSCO Host base, ISBN: 978-86-6305-019-8 p. 227-237

“Crisis as a factor for appearance of conflicts between labor force in organizations and strategies to overcome them”, UniversityEducons, 2013, UDK: 338.124.4:330.11 ISBN: 978-86-87785-45-8, p.129-135

“Forein direct investment as a factor for raising the level of living standard”, International ScientificConference on economic development and standard ofliving “EDASOL 2012 - Economic development and Standard of living”,Pan-European University Apeiron,Banja Luka, 2012, ISBN 978-99955-49-93-0, p.18-26

“How corporate culture can influence financial performance of banks”, May conference on strategic management, University of  Belgrade, Bor, Srbija, 2012, ISBN: 978-86-80987-96-5, p.929-934

"The new role of banks in the financial sector and the need for changes in the regulation", International Scientific Meeting, Second wave of economic crisis - the effects on the economy of the region and possible solutions, Educons University, Sremska Kamenica, 2012, UDK: 338.124.4:330 (082) ISBN: 978-86-87785-36-6, p.21-31

“Frustration of working as a problem of human resources management”, UTMS Journal of Economics, 2012, Print ISSN: 1857-6974, Electronic ISSN: 1857-6982, p.193-198

“Support in the development of small and medium enterprises”, International Conference for Strategic Management, Zajecar, Serbia, 2011, ISBN: 978-86-80987-85-9, p.620-628

“The power of capital and the role of banks in the system”, International scientific journal,“International review”, PEP, Belgrade, 2011, ISBN: 978-86-6069-062-5, p. 41-55

"A regular human potential in companies as a comparative advantage over competitors," International Scientific Conference - Knowledge as capital for the future, ISBN: 97899-295-4-8, Ohrid, 2009

"The problems that set the fluctuation of the workforce in the human resource management", International Scientific Congress, University of Tourism and Management, Skopje, 2009, p.272-281

"Problem with bank liquidity and strategies for its improvement," Annual proceeding, FON University - Skopje, p. 310-323, 2009

"The impact of globalization processes on the international movement of capital" (doctoral dissertation), Institute of Economics, University "Ss. Cyril and Methodius ", Skopje, 2007

"Current trends in the development of the financial sector," Ekot, no. 2, Skopje, 2005

"The importance of investment funds and their perspectives in the Republic of Macedonia, Faculty of Social Sciences, Skopje, 2004

"The role of intermediaries in the capital market," (MA thesis), Faculty of Economics, University "Ss. Cyril and Methodius ", Skopje 2004

 

Објавени книги:

 

 • “Campaigning Manual For civil society organizations in Macedonia that work in the field of environmental protection and sustainable development”, Skopje, December 2018 (во коавторство)
 • “Guidance for innovation and entrepreneurship” C.E.S,  Skopje, 2016 (во коавторство)
 • Платен промет, Факултет за економски науки, Универзитет за туризам и менаџмент, Скопје, 2010, учебник (во коавторство)
 • Глобален менаџмент во економијата на капиталот, Факултет за економски науки, ФОН - Универзитет, Скопје 2009, учебник
 • Банкарска економија, Факултет за економски науки, Прв Приватен Универзитет – ФОН, Скопје 2008, учебник
 • Банкарско работење, Факултет за економски науки, Прв Приватен Европски Универзитет, Скопје 2007, учебно помагало
 • Платен промет, Факултетот за општествени науки - Скопје, Скопје 2005, учебник (во коавторство)
 • Банкарство, Факултетот за општествени науки - Скопје, Скопје 2005, учебник (во коавторство)
 • Монетарна економија - монетарно-кредитна теорија и политика, Факултетот за општествени науки,  Скопје 2004, прирачник (Во коавторство)

 

 

Учество во научноистражувачки и стручни проекти од национален и меѓународен карактер, меѓу кои:

 

15.01.2016-15.06.2017 “Stronger CSOs for a participatory transposition and implementation of the EU 2020 climate and energy package”, IPA 2 Multi-Country Civil Society Facility & Media Programme 2014-2015

26.09.2012-28.02.2017 USAID Project: Municipal Climate Change Strategies

19.01.2014-19.11.2015 CBCproject “Promotional of integrated approach for sustainable management of specific natural resources in Pehcevo”, INTERREG-IPA

01.11.2014-30.09.2015 project “Regional model for smart municipal services reporting systems for the citizens” GIZ – Open Regional Fund for South-East Europe – Modernisation of municipal Services ORF MMS

20.01.2010-19.03.2012 Project: “European Partnership for local green Agendas“ – IPA 2008

2017- Implementation of the legislation on mutual recognition of professional qualifications Project Reference Number: EuropeAid/135619/IH/SER/MK

2016 - The project “Taking the road to employment – developing new skills and knowledge for unemployed persons“ under the program Erasmus+, /Agreement – 2014-1-MK01-KA204-000246/ funded with support from the European Commission

26.03.2013-30.07.2013 Project “Industrial zones and Commercial Roades in the Cross border area EU and NFPC under the IPA Cross Border Programme 2007-2013

1.09.2009-30.06.2010 “Modernization of education in Macedonia, project of Ministry of Education of the Republic of Macedonia and FON University

 • 01.09.2010-30.06.2017 “Factory of knowledge”project of FON University for raising the capacity of students to solve specific problems in the business sector.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?