проф. д-р Саво Ашталкоски Факултет за економски науки

  • Функција: Декан, Економски
  • Образование:
  • Предмети:

Научна област: Финансии, Банкарство, Бизнис економија

Службен е-маил: savo.ashtalkoski@fon.edu.mk

 

 

Име и презиме Проф. Д-р Саво Ашталкоски

Кратко наративно био

Дипломирав на Економскиот факултет во Скопје на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ на катедрата финансии и банкарство во 2000 година Магистрирав на Економскиот факултет во Скопје, на студиската програма за монетарна економија во 2004 година. Успешно ја одбранив својата докторска дисертација „Влијанието на процесите на глобализација врз меѓународното движење на капиталот“ на 23.08.2007 година и се стекнав со звање Доктор на економски науки. На ФОН работам од 2003 година. Во 2004 година бев избран за асистент, а во 2007 година за доцент на Факултетот за економски науки при ФОН Универзитот во Скопје по група предмети од областа на финансии и банкарство. Во 2012 година бев избран во звање вонреден професор на Факултетот за економски науки при ФОН Универзитот во Скопје, во научната област финансии и банкарство. Во 2017 година бев избран во звање редовен професор на Факултетот за економски науки при ФОН Универзитот во Скопје, во научната област финансии, банкарство и бизнис еконимија. Акредитиран сум за ментор на магистерски трудови и сум ментор во изработка на повеќе дипломски, специјалистички и магистерски трудови, претседател и член на комисии за оцена и одбрана на истите. Исто така активно сум работел и во неколку стручни комисии на Факултетот за економски науки.

Имам учествувано во научно - истражувачки и стручни проекти од национален и меѓународен карактер.

Предмети кои сте ги предавале и предавате во моментов

Како наставник на ФОН Универзитетот Скопје изведувам настава по повеќе предмети, и тоа: Финансиски менаџмент, Меѓународни финансии, Меѓународен финансиски менаџмент, Монетарна економија, Банкарство, Банкарски менаџмент, Банкарски стандарди и супервизија.

Теми и области во кои менторирате дипломски работи и магистерски трудови

Во текот на своето работно искуство, сум бил ментор на повеќе теми од областа на финансиски менаџмент, банкарството и монетарна економија, меѓународни финансии, Финансиски ризици.

Истражувачки интерес

Мојот научно-истражувачки интерес претежно е насочен кон следните области: банкарство, финансии и бизнис економија.

Објавени трудови: текстови во академски списанија, во зборници или објавени книги

“The impact of strategic human resource management on organizational performance”, KNOWLEDGE – International Journal Vol. 35.1 Bansko, Bulgarija, December, 2019 pp. 327-332

“ The impact of leadership styles on employee turnover in the organization” KNOWLEDGE – International Journal Vol. 31.1 Budva, Montenegro, June, 2019 pp. 265-271 “Regional policy in Republic of Macedonia in context of EU integration policies”, KNOWLEDGE – International Journal Vol. 28.1 Bansko, Bulgarija,December, 2018 pp. 323-328

“ The role and impact of organizational culture on organizational performance in the Republic of Macedonia”, KNOWLEDGE International Journal Scientific papers Vol. 23.1 Institute of knowledge management, Budva, Montenegro, May, 2018, ISSN 1857-923X (for e-version), ISSN 2545-4439 (for printed version), Global impact and quality factor 1,322 (2016), pp.261-267

“ The negative effect of employee turnover in business operations in the organization”, VIZIONE International magazine for social sciences, Open access journal EBSCO (2014), ISSN: 1409-8962 – print form, ISSN: 1857-9221 electronic form, UDC:005.32: 331.101.3]: 336.71 (497.7), p.343-354, , Skopje July, 2018

“The role of leadership in managing organizational changes”, KNOWLEDGE – International Journal Vol. 25 August 2018, p.65-71 “Policies and measures for prevention of financial crisis”, KNOWLEDGE – International JournalVol. 20.3 Bansko, December, 2017, pp.1309-1315

“The Role of the World bank in the Republic of Macedonia”, KNOWLEDGE International Journal Scientific papers, Vol. 19.1., 29.9-1.10.2017, AgiaTriada, Thessaloniki, Greece, pp. 77-81

“The impact of process of managing results on the profitability of organizations”, XIII International May Conference on StrategicManagement - IMKSM 2017, Book of proceedings, Technical Faculty in Bor, Srbija, Maj 19-21, 2017, accepted in the EBSCO Host base, ISBN 978-86-6305-042-6, p. 313-320 “Credit risk in the banking in the Republic of Macedonia”, KNOWLEDGE International Journal Scientific and Applicative Papers V17 Institute of knowledge management, 2017, ISSN 1857-923X, Budva, Montenegro, Global impact and quality factor 1,322 (2016), pp.831-839 

“Financial sustainability of civil society organization”, KNOWLEDGE International Journal Scientific and Applicative Papers V16 Institute of knowledge management, 2017, ISSN 1857-923X, Vrnjacka Banja, Serbia, Global impact and quality factor 1,025 (2015), pp.497-507

“The impact of planning the performance of the employees on organizational performance in the small and medium enterprises”, IMPACT: International Journal of Research inBusiness Management (IMPACT: IJRBM), ISSN(P): 2347-4572; ISSN(E): 2321-886X, Vol. 4, Issue 11, Impact Factor: 2.9867, ICV Factor: 59.44; NAAS Rating: 3.09, IBI Factor: 2.7; Nov 2016, pp.47-54

“E-banking as a prerequisite for improving market positioning of companies in Republic of Macedonia”, KNOWLEDGE International Journal Scientific and Applicative Papers V15.3 Institute of knowledge management, Skopje, 2016, ISSN 1857-92, Global impact and quality factor 1,025 (2015), pp.945-952 “The link between the alignment of theindividual goals with the organizational goals and organizational performance”, XIIInternational May Conference on StrategicManagement - IMKSM 2016, Book of proceedings, University of Belgrade, Srbija, 2016, accepted in the EBSCO Host base, ISBN 978-86-6305-042-6, p. 438-446

“The use of ict as a tool for improvement of the communication between the local government and the citizens”, International Scientific Conference on “POWER OF COMMUNICATION 2016”, Proceedings, Pan-European University Apeiron,Banja Luka, 2016, ISBN ISBN 978-99955-91-90-8, p.197-210 “The dependence of the municipal services on the foreign aid funding sources in the region”, KNOWLEDGE International Journal Scientific papers V12/1 Institute of knowledge management, Bansko, Bulgarija, ISSN 1857-92, Global impact and quality factor 1,025 (2015), 2016, pp.151-157 “The meaning of motivation of human capital in banks in the Republic of Macedonia ”, VIZIONE International magazine for social sciences, Open access journal EBSCO (2014), ISSN: 1409-8962 – print form, ISSN: 1857-9221 electronic form, UDC:005.32: 331.101.3]: 336.71 (497.7), p.309-321, Vizione 25/2016, Skopje “Structure of sources of funding as a factor for competitiveness of the business entities from Republic of Macedonia”, KNOWLEDGE International Journal Scientific Papers V11/1, Institute of knowledge management, 2015, ISSN 1857-92, Global impact and quality factor 1,025 (2015),p.213-219

“The application of different methods of funding and their effects on the financial sustainability of the civil society organizations”, KNOWLEDGE International Journal Scientific and Applicative Papers V10/1, Institute of knowledge management, 2015, ISSN 1857-92 Global impact and quality factor 1,025 (2015) “Relationship between career development of employees and financial performance of organizations”, KNOWLEDGE International Journal Scientific and Applicative Papers V10/1, Institute of knowledge management, 2015, ISSN 1857-92, Global impact and quality factor 1,025 (2015), (во коавторство) “The role and importance of assessing employee performance on the success of organizations in the Republic of Macedonia”, KNOWLEDGE International Journal Scientific and applicative papers V9 Institute of knowledge management, Skopje, 2015, ISSN 1857-92, Global impact and quality factor 1,025 (2015),pp.131-137 “The future of banking institutions under conditions of digitalization”, Journal of Process Management - New Techologies - JPMNT-International, Republic of Srbia, ISSN: 2334-7449 (Online), as Special Edition Vol. 7. November 2014, Index Copernicus Journals Master List 2012, ICV 2012: 4.09, pp 101-104, reprinted from International scientific conference: KNOWLEDGE –CAPITAL OF THE FUTURE, Bansko, Bulgarija, Nov. 2014, Knowledge International Journal Scientific and applicative papers, Vol.7, Institute of knowledge management, Skopje, 2014, ISBN 978-608-65653-7-4, COBISS.MK-ID 97382922, pp.108-112 “The crisis and the banking sector in the Republic of Macedonia - What's changed?”, Proceedings of Educons University for social science, The great recession and crisis neoliberal economy, UniversityEducons, Novi Sad 2014, ISBN: 978-86-87785-52-6, p.233-241 “The impact of employees dedication and their commitment to work in banks on increasing their financial performance in the Republic of Macedonia”, Journal of Process Management - New Techologies – JPMNT - International, 2014, Republic of Srbia, ISSN: 2334-7449 (Online), as Special Edition Vol. 4. November 2014, Index Copernicus Journals Master List 2012, ICV 2012: 4.09, pp 166-170, reprinted from International scientific conference: KNOWLEDGE –CAPITAL OF THE FUTURE, Bansko, Bulgarija, Nov. 2014, Knowledge International Journal Scientific and applicative papers, Vol.4, Institute of knowledge management, Skopje, 2014, ISBN 978-608-65653-8-1, COBISS.MK-ID 97384202, p.154-159 “The impact of strategic human resource management on organizational performance”, Conference of strategic management, University of Belgrade, Srbija, 2014, accepted in the EBSCO Host base, ISBN: 978-86-6305-019-8 p. 227-237 “Crisis as a factor for appearance of conflicts between labor force in organizations and strategies to overcome them”, UniversityEducons, 2013, UDK: 338.124.4:330.11 ISBN: 978-86-87785-45-8, p.129-135 “Forein direct investment as a factor for raising the level of living standard”, International ScientificConference on economic development and standard ofliving “EDASOL 2012 - Economic development and Standard of living”,Pan-European University Apeiron,Banja Luka, 2012, ISBN 978-99955-49-93-0, p.18-26 “How corporate culture can influence financial performance of banks”, May conference on strategic management, University of Belgrade, Bor, Srbija, 2012, ISBN: 978-86-80987-96-5, p.929-934 "The new role of banks in the financial sector and the need for changes in the regulation", International Scientific Meeting, Second wave of economic crisis - the effects on the economy of the region and possible solutions, Educons University, Sremska Kamenica, 2012, UDK: 338.124.4:330 (082) ISBN: 978-86-87785-36-6, p.21-31

“Frustration of working as a problem of human resources management”, UTMS Journal of Economics, 2012, Print ISSN: 1857-6974, Electronic ISSN: 1857-6982, p.193-198 “Support in the development of small and medium enterprises”, International Conference for Strategic Management, Zajecar, Serbia, 2011, ISBN: 978-86-80987-85-9, p.620-628 “The power of capital and the role of banks in the system”, International scientific journal,“International review”, PEP, Belgrade, 2011, ISBN: 978-86-6069-062-5, p. 41-55 "A regular human potential in companies as a comparative advantage over competitors," International Scientific Conference - Knowledge as capital for the future, ISBN: 97899-295-4-8, Ohrid, 2009 "The problems that set the fluctuation of the workforce in the human resource management", International Scientific Congress, University of Tourism and Management, Skopje, 2009, p.272-281 "Problem with bank liquidity and strategies for its improvement," Annual proceeding, FON University - Skopje, p. 310-323, 2009 "The impact of globalization processes on the international movement of capital" (doctoral dissertation), Institute of Economics, University "Ss. Cyril and Methodius ", Skopje, 2007 "Current trends in the development of the financial sector," Ekot, no. 2, Skopje, 2005 "The importance of investment funds and their perspectives in the Republic of Macedonia, Faculty of Social Sciences, Skopje, 2004 "The role of intermediaries in the capital market," (MA thesis), Faculty of Economics, University "Ss. Cyril and Methodius ", Skopje 2004 Books: “Campaigning Manual For civil society organizations in Macedonia that work in the field of environmental protection and sustainable development”, Skopje, December 2018

“Guidance for innovation and entrepreneurship” C.E.S, Skopje, 2016 “Payment operations", University ofTourismand Management, Skopje, 2010 "Global management of capital in the economy, Faculty of Economics, FON - University, Skopje 2009 “Banking Economics”, Faculty of Economics, First Private University - FON, Skopje 2008 "Banking", Faculty of Economics, European University, Skopje, 2007 "Payment operations ", Faculty of Social Sciences, Skopje 2005 “ Banking”, Faculty of Social Sciences, Skopje 2005 "Monetary Economics - Monetary and Credit Theory and Policy, Faculty of Social Sciences, Skopje 2004.

 


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?