доц. д-р Ќазиме Шерифи Факултет за правни и политички науки

  • Функција: Доцент, Политички
  • Образование:
  • Предмети:

 

Име и презиме: Доц. д-р Ќазиме Шерифи

Кратко наративно био:

  • Образование: доктор на политички науки
  • Научни области: меѓународни политички организации и дипломатија

 

 

Научно наставна дејност

Академскиот ангажман го започнува во 2004 година на Универзитетот ФОН. Од 2004 до 2011 година, е ангажирана како соработник од областа на политиколошките дисциплини на Факултетот за политички науки во состав на ФОН-Универзитет во звање помлад асистент. Од 2011 до 2016 година, е ангажирана како соработник на Факултетот за политички науки и дипломатија во состав на ФОН-Универзитет во звање Асистент. Во 2016 година  е едногласно  избрана за наставник од областа на меѓународни политички организации и дипломатија, со звање доцент

Службене-маил:  qazime.sherifi@fon.edu.mk

 

Образование

Доктор на политички науки - Правен факултет ”Јустинијан Први” при  Универзитетот ”Св. Кирил и Методиј” Скопје, 2016 година. Докторската дисертација на тема ”Случајот на распаѓање на Југославија низ преговорите на претседателите на републиките – Конференција за мир во Хаг”; Магистер по дипломатија - Факултет за јавна администрација и политички науки, при ”Универзитетот на Југоисточна Европа” – Тетово, 2011 година. Магистерскиот труд на тема ”Преговорите како инструмент за решавање на конфликтите: компаративен осврт на Босна и Херцеговина, Косово и Македонија„; Дипломиран политиколог - Правен факултет ”Јустинијан Први” при  Универзитетот ”Св. Кирил и Методиј”  - Скопје, 2004 година;

Предмети кои сте ги предавале и предавате во моментов:

 

. Меѓународни организации;

2. Дипломатско преговарање;

3. Геополитика;

4. Теорија и практика на дипломатијата;

5.Теории на игри во меѓународната политика;

6. Дипломатско конзуларни односи;

7. Современа дипломатија;

8. Современа политичка историја;

9. EУ- интеграции и политики;

10.Заедничка надворешна и безбедносна  политика на ЕУ;

11. Институции на ЕУ;

12. Политиките на ЕУ;

13. Политичка психологија

Теми и области во кои менторирате дипломски работи и магистерски трудови:

Меѓународни политички организации и дипломатија;

Истражувачки интерес:

Моите истражувачки интереси опфаќаат теми и прашања поврзани од областа на: меѓународните политички организации и дипломатијата.

Објавени трудови:

 

.Шерифи Ќазиме,  Кадри – Шахиновиќ Арлинда, Глигорова Анита., -  Арбитражната комисија и дисолуција на југословенската федерација - International Journal Scientific Papers Knowledge, Vol.35.5, стр., 1593-1598., 2019;

2.Кадри – Шахиновиќ Арлинда, Шерифи Ќазиме - Правата на етничките заедници во Република Македонија - International Journal Scientific Papers Knowledge, Vol.26.6, стр., 1807-1812., 2018;

3.Шерифи Ќазиме -  Мировна конференција за Југодлавија и распадот на СФРЈ – Научно списание Centrum 6, стр., 230-245, 2016;

4.Кадри – Шахиновиќ Арлинда, Шерифи Ќазиме., - Familja në të drejtën bashkëkohore  – Научно списание Centrum 6, стр., 34-42, 2016;

5.Шерифи Ќазиме - Концепти за југословенската криза - Научно списание Vizione 26, p., 369-379, 2016;

6.Шерифи Ќазиме - Дипломатски ангажман на САД во меѓуетничкиот конфликт во БиХ -Научно списание Centrum 5, стр., 353-364., 2016;

7.Шерифи Ќазиме - Улогата на Европсската заедница за време на дисолуција на Југославија - Научно списание Centrum 4, стр., 246-259., 2016;

8.Чудоска-Блажеска Ирина, Шерифи Ќазиме - The aspects of socio-political adaptation and integration of immigrants -  4th Biennial International Scientific Congress -  Economic analysis of global trends in tourism, finance, education & management, University of Tourisam and Management, Icon Best, 2015.


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?