проф. д-р Ќире Јаќимоски Факултет за информатика

 • Функција: Информатика
 • Образование: Доктор на технички науки
 • Предмети: Компјутерски мрежи, Безбедност на компјутерски системи, Мобилни и безжични мрежи, Проектирање на компјутерски мрежи, Дигитални телекомуникации, Управување со мрежи

IEEE Senior Member

Име и презиме: Ќире Јаќимоски

Кратко наративно био:

Основно образование завршив во ОУ „Гоце Делчев“, Гостивар како одличен ученик со просек 5.00, а потоа своето средно образование го продолжив во гимназија „Панче Попоски“, природно-математичка насока во Гостивар, Р. Македонија прогласен како ученик на генерација во јуни 1998 година со просек 5,00. Истата година се запишав на Воената Академија „Генерал Михајло Апостолски“, Скопје, Р. Македонија, на родот Врски - Телекомуникации. Студирањето го завршив на 26.07.2002 година со највисок просек во генерацијата - 9,41. 

На 12.02.2003 година се запишав на постдипломски студии на Институтот за телекомуникации на Факултетот за електротехника и информациски технологии при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, Р. Македонија под менторство на проф. д-р Борис Спасеновски. Во период од 3 години на 07.04.2006 година ги завршив предвидените испити со средна оцена 9,5 и се пријавив за одбрана на магистерски труд со наслов „Анализа на влијанијата на конфигурациите на антените од базните станици и конфигурациите на сајтовите од базните станици на клучните параметри во WCDMA целуларните мрежи“. Магистерскиот труд успешно го одбранив на 08.06.2007 година.

 После одбраната на магистерскиот труд веднаш започнав со подготовка на докторски студии на Факултетот за електротехника и информациски технологии при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, Р. Македонија. После една година работа на докторските студии Наставно-научниот совет на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје на седницата одржана на 29.10.2008 година донесе одлука за прифаќање на темата „Решенија за интеграција на мобилни целуларни мрежи и безжични мрежи со поддршка на квалитетот на сервисите“ за изработка на докторска дисертација под менторство на проф. д-р Тони Јаневски. Докторската дисертација јавно ја одбранив на 22.10.2013 година со што се стекнав со академски степен доктор на технички науки.

Паралелно со магистерските и докторските студии од август, 2002 до февруари, 2012 работев на различни работни места во државни институции во областа на компјутерските мрежи и информатичката безбедност. Од февруари, 2012 до сега работам на универзитетот АУЕ-ФОН почнувајќи од асистентска позиција.

Предмети кои сте ги предавале и предавате во моментов:

Компјутерски мрежи, Безбедност на компјутерски системи, Дигитален пренос на информации, Дигитално процесирање на сигнали, Сигнали и системи, Дигитални телекомуникации, Мобилни и безжични мрежи, Управување со мрежи, Проектирање на компјутерски мрежи.

Теми и области во кои менторирате дипломски работи и магистерски трудови:

Компјутерски мрежи, Мобилни и безжични мрежи, Безбедност на компјутерски системи.

Истражувачки интерес:

Моите истражувачки интереси опфаќаат теми и прашања поврзани со областите на мобилните и безжичните мрежи, компјутерски мрежи, како и безбедноста на компјутерските мрежи и компјутерските системи.

Објавени трудови:

ITU Lectures and Talks

 1. Kire Jakimoski, “Performances of High Speed Packet Access in 3GPP Mobile Networks”, ITU Workshop on 3G-HSPA & LTE: Towards the Next Generation of Mobile Networks, Skopje, Macedonia, 3-5 February 2010.

 

Меѓународни списанија:

 1. T. Janevski, K. Jakimoski, “Comparative Analysis of Packet Scheduling Schemes for HSDPA Cellular Networks”, Pages: 2-5, Telfor Journal (ISSN 1821-3251) Vol.1 No.1, 2009.
 2. Toni Janevski and Kire Jakimoski, “Improving Vertical Handovers for Real-Time Video Traffic between UMTS and WiMAX Networks”, International Journal of Research and Reviews in Next Generation Networks Vol. 1, No. 1, March 2011, United Kingdom, www.sciacademypublisher.com.
 3. K. Jakimoski, T. Janevski, “Vertical Handover Decision Algorithm from WiMAX to WLAN based on the Mobile Node’s Speed and the Session’s Priority”, International Journal of Advanced Science and Technology, Vol. 49, December, 2012.
 4. Kire Jakimoski, Toni Janevski, “Improvement of the QoS for WiMAX Service Classes”, Tem Journal, Vol. 2, No. 2, pp. 107-114, May 2013.
 5. K. Jakimoski, T. Janevski, “Priority Based Uplink Scheduling Scheme for WiMAX Service Classes”, International Journal of Information Technology and Computer Science (IJITCS) Vol. 5, No. 8, pp. 66-74, July 2013.
 6. K. Jakimoski, T. Janevski, “Vertical Handover Decision Algorithm from WWAN to WMAN or WLAN Environments”, International Journal of Advanced Science and Technology, Vol. 56, July, 2013.
 7. K. Jakimoski, “Analysis of the Usability of M-Commerce Applications”, International Journal of u- and e- Service, Science and Technology, Vol. 7, No. 6, pp. 13-20, December, 2014.
 8. E. Doko, K. Jakimoski, “Proposed Module for Gynecological Integration – Preventive Measures in the Electronic Health in Republic of Macedonia”, International Journal of Bio-Science and Bio-Technology, Vol, 7, No. 1 pp. 81-92, February, 2015.
 9. K. Jakimoski, T. Janevski, “Radio Access Technology Selection and Vertical Handover Decision Algorithms for Heterogeneous Mobile and Wireless Networks”, Ad Hoc & Sensor Wireless Networks, Impact Factor ISI Web of Knowledge 0.478, Vol. 27, Issue 1-2, pp. 95-109, May, 2015.
 10.  K. Jakimoski, V. Bogoevski, D. Kochov, “Carrier-Class VPN to Cloud Evolution”, International Journal of Grid Distribution Computing, Vol. 8, No. 6, pp. 41-48, December, 2015.
 11.  K. Jakimoski, “Security Techniques for Data Protection in Cloud Computing”, International Journal of Grid Distribution Computing, Vol. 9, No. 1, pp. 49-56, January, 2016.
 12.  K. Jakimoski, “Challenges of Interoperability and Integration in Education Information Systems”, International Journal of Database Theory and Application, Vol. 9, No. 2, February, 2016.
 13.  K. Jakimoski, S. Arsenovski, L. Gorachinova, S. Chungurski, O. Iliev, L. Djinevski, E. Kamcheva, “Measurements of Available Bandwidth in Computer Networks”, International Journal of Grid and Distributed Computing, Vol. 9, No. 4, pp. 201-210, April, 2016.
 14. Kire Jakimoski, Slavcho Chungurski, Sime Arsenovski, “Evaluation of the Caching Placement Algorithms in Named Data Network for Video on Demand Service”, International Journal of Future Generation Communication and Networking, Vol. 9, No. 6, pp. 99-112, June, 2016.
 15. Kire Jakimoski, Sime Arsenovski, Slavcho Chungurski, Oliver Iliev, “Performance Analysis of Reprogramming Algorithms in Wireless Sensor Networks”, International Journal of Future Generation Communication and Networking, Vol. 9, No. 7, pp. 123-134, July, 2016.
 16. O.L.Iliev, K. Jakimoski and A. Zakeri, “Intelligent Supervisory Control of Discrete Event Systems - A Holon based Approach”, Journal of Emerging Research and Solutions in ICT, Vol.1, No.2, 75–85, 2016.
 17. K. Jakimoski, O. Iliev, V. Bogoevski and D. Kochov, “Cloud-Based Platform Solution for 5G Heterogeneous Networks”, International Journal of Future Generation Communication and Networking, Vol. 9, No. 9, pp. 267-278, September, 2016.
 18. L. Lazareska, K. Jakimoski, Analysis of the Advantages and Disadvantages of Android and iOS Systems and Converting Applications from Android to iOS Platform and Vice Versa”, American Journal of Software Engineering and Applications 
  Volume 6, Issue 5, October 2017, Pages: 116-120.

 

 

Меѓународни конференции:

 1. T. Janevski, K. Jakimoski, “Comparative Analysis of Packet Scheduling Schemes for HSDPA Cellular Networks”, 16-th Telecommunications forum TELFOR 2008, Serbia, Belgrade, November 25-27, 2008.
 2. K. Jakimoski, T. Janevski, “QoS Analysis of Packet Scheduling Algorithms for HSDPA Mobile Networks”, IWT 2009, International Workshop on Telecommunications, São Paulo – Brazil, February 16th – 19th 2009.
 3. K. Jakimoski, T. Janevski, “Performances of Vertical Handovers for Multimedia Traffic between WLAN, WiMAX and 3G Mobile Networks”, ICST MobiMedia 2009, 5th International Mobile Multimedia Communications Conference, London, United Kingdom, 7th-9th.09.2009.
 4. K. Jakimoski, T. Janevski, “Throughput Behaviour During Vertical Handovers between Heterogeneous Wireless Networks”, Ninth National Conference with International Participation – ETAI 2009, Ohrid, Republic of Macedonia, 26-29 IX 2009.
 5. K. Jakimoski, T. Janevski, “Performance Analysis of ertPS Traffic in IEEE 802.16e Standard”, 9th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services, Serbia, Nis, October 7 - 9, 2009.
 6. T. Janevski, K. Jakimoski, “Packet Scheduling for HSDPA Mobile Networks”, GMC 2009, Global Mobile Congress, China B3G and 4G Mobile Summit, Shanghai – China, October 12 – 14, 2009
 7. T. Janevski, K. Jakimoski, “Scheduling Optimization in HSDPA Networks Simulating Maximum Terminal Capabilities”, 17-th Telecommunications forum TELFOR 2009, Serbia, Belgrade, November 24-26, 2009. 
 8. K. Jakimoski, T. Janevski, “Analysis of Voice over IP during Vertical Handovers in Heterogeneous Wireless and Mobile Networks”, 7-th International Conference for Informatics and Information Technology (CIIT2010), Bitola, Macedonia, February 24-27, 2010.
 9.  K. Jakimoski, T. Janevski, “Cross-Layer Optimization in Heterogeneous Wireless and Mobile Networks”, Scientific – Professional Symposium INFOTEH®-JAHORINA 2010, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, March 17-19, 2010.
 10. K. Jakimoski, T. Janevski, “QoS Challenges of Real Time Traffic during UMTS/WiMAX/WLAN Vertical Handovers”, 18-th Telecommunications forum TELFOR 2010, Serbia, Belgrade, November 23-25, 2010.
 11. Kire Jakimoski, Toni Janevski, “Improving the VoIP Performances during Vertical Handovers between WiMAX and WLAN”, 10th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services, Serbia, Nis, October 5 - 8, 2011.
 12. K. Jakimoski, T. Janevski, “Improving the Vertical Handover Latency for VoIP between WLAN and WiMAX Networks”, 19-th Telecommunications forum TELFOR 2011, Serbia, Belgrade, November 22-24, 2011.
 13. K. Jakimoski, T. Janevski, “Mobility Sensitive Admission Control Algorithm for WiMAX-WLAN Vertical Handovers”, ICT Innovations 2012, Ohrid, Macedonia, September 12-15, 2012.
 14. T. Janevski, K. Jakimoski, “Mobility-based Traffic Offload from WiMAX to WLAN”, IEEE SCVT 2012, 19th IEEE Symposium on Communications and Vehicular Technology in the Benelux, Eindhoven, November 16, 2012.
 15. T. Janevski, K. Jakimoski, “Mobility Sensitive Algorithm for Vertical Handovers from WiMAX to WLAN”, 20-th Telecommunications forum TELFOR 2012, Serbia, Belgrade, November 20-22, 2012.
 16. K. Jakimoski, T. Janevski, “Performance Analysis of the Real Time Service Classes in Mobile WiMAX”, CIIT 2013, Bitola, 18-21 April 2013.
 17. K. Jakimoski, T. Janevski, “Vertical Handover Decision Algorithm from WMAN to WWAN or WLAN Networks”, XI International Conference – ETAI 2013, Republic of Macedonia, 26-28 September 2013.
 18. Kire Jakimoski, Toni Janevski, “Vertical Handover Improvements from WLAN to WMAN or WWAN Technologies”, accepted for presentation at 11th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services – TELSIKS 2013, Nis in October 16 - 19, 2013.
 19.  K. Jakimoski, V. Gjurovski, “Impact of the ACS, Carrier Frequency and Bandwidth in LTE Mobile Networks on the Average Bitrate Loss of the Reference Cell and of the Active Users”, XII International Conference – ETAI 2015, Republic of Macedonia, 24-26 September 2015.
 20. K. Jakimoski, S. Arsenovski, L. Gorachinova, S. Chungurski, O. Iliev, L. Djinevski, E. Kamcheva, “Evaluation of Caching Techniques for Video on Demand in Named Data Networks”, 39 International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, May 30 – June 3, 2016, Opatija, Croatia. 
 21. Lj. Vuchkovska, K. Jakimoski, “Improvements in the Quality of Service during Vertical Handovers between WiMAX and WLAN”, 25-th Telecommunications forum TELFOR 2017, Serbia, Belgrade, November 21-22, 2017.
 22. A. Andonoska, K. Jakimoski, “Performance Evaluation of Mobile Applications”, XIV International Conference – ETAI 2018, Republic of Macedonia, 20-22 September, 2018.

 

Објавена книга:

Kire Jakimoski, Toni Janevski, “Quality of Service in Heterogeneous Mobile and Wireless Networks”, LAP LAMBERT Academic Publishing, July 17, 2013.


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?