X
press enter »
MK
EN
проф. д-р Мумен Абуаркуб
Архитектонски факултет

Функција: Архитектура
Образование:
Предмети:


Кратко наративно био:

Мумен Абуаркуб државјанин на Република Македонија, роден е на 25. март 1965 година во градот Дура во Палестина. Во 1984 година завршил гимназија, природно математичка насока, во градот Аман во Јордан. Во 1986 година се запишува на Архитектонскиот факултет во Скопје при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” каде што дипломира во 1995 година. На истиот факултет се запишува на постдипломски студии и магистрира во 2000 година. Специјализира градежна хемија на Иниститутот за развој во АДИНГ-АД Скопје. Во 2005 година докторира на Архитектонскиот факултет во Скопје. Во 2016 година се запишува на постдокторски студии на Архитектонскиот Факултет при Универзитетот во Загреб.

Зборува Арапски (мајчин јазик), Македонски (течно), Српски (течно) и се служи добро со англискиот јазик.

Целосно ги применува компјутерските програми MS Office, Internet и ArchiCAD.

Член е на Сојузот на Архитекти на Србија, Друштвото на архитекти на Белград, Друштвото на урбанисти на Србија и Јорданската инженерска асоцијација.

Предмети кои ги предава/л:

 • Вовед во архитектонски конструкции со материјали
 • Архитектонски конструкции 1
 • Архитектонски конструкции 2
 • Современи технологии на градење
 • Проектирање општествени објекти 1

Теми и области во кои менторира дипломски работи и магистерски трудови:

Проектирање на општествени објекти

Истражувачки интерес:

 • Конструкции и материјали
 • Традиционални станбени објекти

Објавени трудови:

Одбрана на мегистерска теза: “Домувањето во традиционалниот град Наблус - Палестина по примерот на Haret Al-Habaleh”, пуб.: Универзитет Св. Кирил и Mетодиј, Скопје, Архитектонски факултет, оригиналот е на македонски јазик, ментор: проф. др. Зорица Блажевска, (2000).

 Одбрана на докторска дисертација

 “Трансформација на просторната структура на градот Наблус (палестинска автононија) од аспект на одржлив развој”, пуб.: Универзитет “Св. Кирил и Mетодиј”, Скопје, Архитектонски факултет, оригиналот е на македонски јазик, ментор: проф. др. Тихомир Стојков, (2005).

 Тема на постдокторски студии

 “Architectural Urban Character for Palestinian Traditional Houses”, pub.: “Sveučlište u Zagreb“, Kačićeva 26, Hrvatska, Arhitektonski fakultet, оригиналот е на англиски, ментор: prof. dr. Alenka Delić, (2018).

Стручни трудови:

 1. Mumen Abuarkub “Безбедносна Состојба на Блискиот Исток”, пуб.: Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, јавна научна установа, Иниститут за социолошки и политичко правни истражувања, (2001) електронска верзија
 2. Mumen Abuarkub, “Model za Održlivi Razvoj Grada Nablusa u Palestini“ Pub.: Arhitektonika: Monografija 13: Principi održivog razvoja, Problemi redefinisanja i metodologija unapređenja, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 73/II, Beograd, (2004), 99-112
 3. Mumen Abuarkub, “Ekološko Degradiranje Zemljišta (Zapadnе Obale) Palestine kao Posledca Izraelskе Okupacije“, pub.: Izgradnja: Časopis udruženja inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista, 11000 Beograd, Kneza Miloša 7a, Srbija, 59 (2005) 10-11, 418-424
 4. Mumen Abuarkub “Palestina Između Tradicije i Savremenog Sveta - Stari Grad Nablus“, pub.: Izgradnja: Časopis udruženja inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista, 11000 Beograd, Kneza Miloša 7a, Srbija, 60 (2006) 3-4, 97-103
 5. Mumen Abuarkub “Održavanje i Obnova Starih Gradova u Arapskim Zemljama S Posebnim Osvrtom na Stari Grad Nablusu u Palestini“, Pub.: Prostor: Znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, Sveučlište u Zagreb, Kačićeva 26, Hrvatska, 15 (2007) 1 (33) 132 – 143
 6. Mumen Abuarkub, “Pod Kao Deo Enterijera Palestinske Tradicionalne Kuće”, pub.: Izgradnja: Časopis udruženja inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista, 11000 Beograd, Kneza Miloša 7a, Srbija, 62 (2008) 1-2, 39-44
 7. Mumen Abuarkub, “Uticaj Hiperplastifikatora (Polikarboksilati) na Fizička i Mehanička Svojstva Betonske Mešavine”, pub.: Izgradnja: Časopis udruženja inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista, 11000 Beograd, Kneza Miloša 7a, Srbija, 63 (2009) 3-4, 138-144
 8. Мумен Абуаркуб, “Вредности на Традиционалната Култура во Функција на Одржлив Развој”, пуб.: Зборник на трудови на наставниците и другите соработници на МИТ Универзитет во Скопје, Број 1, 2010 година, 67-84
 9. Mumen Abuarkub, “Nova Urbana Organizaciona Struktura Grada Nablusa u Palestini“, pub.: Izgradnja: Časopis udruženja inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista, 11000 Beograd, Kneza Miloša 7a, Srbija, 69 (2015) 9-10, 390-396
 10. Mumen Abuarkub, “Заштита од Влијанието на Сончеви Зраци и Зголемувањето на Степенот на Влажност во Топли и Суви Региони”, пуб.: Меѓународно списание за општествени науки, “Vizione” Скопје, 26 (2016)
 11. Mumen Abuarkub, “Architecture in Palestine - Historical Development”, pub.: Izgradnja: Časopis udruženja inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista, 11000 Beograd, Kneza Miloša 7a, Srbija, 70 (2016) 9-10, 277-286
 1. Mumen Abuarkub, Taiseer Rawashdeh,

Application of Thermal Insulation Materials on Facade Envelopes with Materials from Ading Ad Skopje Production Program Pub.: Journal of Arts and Design Studies U.S.A ISSN 2224-6061 (Paper) ISSN 2225-059X (Online) Vol.93, 2021 pp. 9-16

 1. Mumen Abuarkub, Architectural Values in the Architecture of the Islamic Residence Pub.: International Magazine for Social Sciences “Visione” Skopje North Macedonia - 1100 Skopje, Hristo Tatarchev 3 UDC: 28-428:72, ISSN 1409-8962 printed form, ISSN 1857-9221 electronic form, Vision 37 (2021) pp. 173-193
 2. Mumen Abuarkub, Reparation and Protection of Damaged Floor Surfaces (practical experiences) Pub.: “Izgradnja”, a Monthly Review - Civil Engineering and Architecture Unions, Soil Mechanics and Foundation Society. Town Planning Association, Serbia - 11000 Belgrade, Kneza Milosa 7a UDC: 666.972.16, ISSN: 0350-5421, Izgradnja 75 (2021) 1-4, pp. 23-32

Конгреси, симпозиум, семинари и научни предавање

 1. Mumen Abuarkub, “New Urban and Architectural Design of the City of Nablus - Palestine”, Organized: Al-Israa University, Faculty of Engineering - Architectural Department. Science Lecture, Amman, Jordan, 06.08.2007
 2. Мумен Абуаркуб, “Предлог решења за нову урбану организациону структуру града Наблуса - Палестина до 2015 године”, 16 међународни салон урбанизма - урбани изазови, организатор: Удружења урбаниста Србије, Ниш, Србија, 08-15.11.2007
 3. Mumen Abuarkub, “Preservation and Revitalization of the old city of Nablus, Palestine” Organized: Palestine Polytechnic University College of Engineering and Technology - Civil and Architectural Engineering Department, Science Lecture, Hebron, Palestine, 16.09.2008
 4. Мумен Абуаркуб, “Последице израелске војне агресије на архитектуру и урбани карактер старог града Наблуса - Палестина”, 18 међународни салон урбанизма - урбани изазови, организатор: Удружења урбаниста Србије, Ниш, Србија, 06-13.11.2009
 5. Mumen Abuarkub, “Architectural and Social Situation of The Palestinian Refuges in The Camp of Shatila, Beirut - Lebanon”, 21 међународни салон урбанизма - урбани изазови, организатор: Удружења урбаниста Србије,  Лесковац, Србија 08-15.11.2012
 6. Mumen Abuarkub, “The Vision for Achievement of Sustainable Development in Palestine”, The First Global Conference of Palestinian Academics in the Diaspora, Organized: The Department of Expatriates Affairs in P.L.O. & Al-Najah National University, Nablus, Palestine, 10-11.04.2013
 7. Ivana Stošić, Mumen Abuarkub, Miodrag Šmelcerović, “Energija Talasa Kao Izvor Energije“, Thirteenth International Scientific Conference, The Teacher of the Future 25-28.05.2017, Budva, Montenegro
 8. Mumen Abuarkub, “Ecological Degradation of the Land in Palestine as the Consequences of Israeli Settlements”, The First European Conference оn Israeli Settlements, Organized: A group of European organizations and institutions & The Department of Expatriates Affairs in P.L.O. Brussels, Belgium, 06.11.2017

Останати прилози:

 1. Mumen Abuarkub, “Dom Beskonečnosti (Arhitektura, Enterijer i Dizajn)“, pub.: Izgradnja: Časopis udruženja inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista, 11000 Beograd, Kneza Miloša 7a, Srbija, 62 (2008) 10-11, 463-468
 2. Mumen Abuarkub, “Palestina za Sva Vremena”, pub.: Izgradnja: Časopis udruženja inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista, 11000 Beograd, Kneza Miloša 7a, Srbija, 65 (2011) 3-4, 163-166
 3. Mumen Abuarkub, “Primena Bitumenska Šindre u Krovnoj Konstrukciji“, pub.: Izgradnja: Časopis udruženja inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista, 11000 Beograd, Kneza Miloša 7a, Srbija, 68 (2014) 7-8, 358-363
 4. Mumen Abuarkub “Monografija 12 poznati jugoslovenskih arhitekata, pub.: Izgradnja: Časopis udruženja inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista, 11000 Beograd, Kneza Miloša 7a, Srbija, оригинал на српски, Белград, Србија