X
press enter »
MK
EN
проф. д-р Лазар Арсовски
Факултет за информатика

Функција: Декан, Информатика
Образование:
Предмети:


Кратко наративно био:

  • Доктор на економски науки

2014 - Економски факултет, Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“

Тема: Модел на имплементација на е-влада во Република Македонија

  • Магистер на економски науки

2010 - Факултет за бизнис администрација - ЈИЕУ

Тема: Формирање на оптимално диверзифицирано портфолио во Република Македонија

  • Дипломиран економист

2008 - Факултет за бизнис администрација, ЈИЕУ, насока финансиски менаџмент

Професионален ангажман:

2011 и тековно - ФОН Универзитет

Учество на конференции, проекти и останати активности и ангажмани:

  • Конференција за Лидерство на Скопската Младина, ОБСЕ (Организација за Безбедност и Соработка во Европа), 28 Март 2003 до 30 Март 2003, Скопје - Македонија.
  • Вештини за Разрешување на Конфликти, NDC (Nansen Dialogue Center), Мај 2003, Скопје - Македонија.
  • ISUM - International Summer University Macedonia, 7 Јули 2008 до 20 Јули 2008, Охрид - Македонија.

ELSA - The European Law Students' Association, 27 Ноември 2008 до 30 Ноември 2008, Струмица - Македонија.

Објавени научни и стручни трудови:

  1. Арсовски, Л., Theoretical Review and a Practical Model for Implementing E-government in the Republic of Macedonia, 1st Virtual Conference on Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2012), Словачка (www.arsa-conf.com), 3-7 Декември 2012.
  2. Арсовски, Л., Benefits of e-books and their role in the preservation of the cultural heritage, 1st International Conference on Cultural Heritage, Media and Tourism, Охрид, Република Македонија, 18-19 Јануари 2013.
  3. Арсовски, Л., The knowledge and technical skills as an issue in the implementation of the e-government in the Republic of Macedonia, 3rd International Scientific Conference: Knowledge - Capital of the Future - Topic: Knowledge - Now but how, Банско, Бугарија, 27-29 Ноември 2014.
  4. Арсовски, Л., E-government implementation in the Republic of Macedonia - a Practical Model, 2nd Human and Social Sciences at the Common Conference 2014, Словачка (www.hassacc.com), 17-21 Ноември 2014.