X
press enter »
MK
EN
проф. д-р Митасин Беќири
Факултет за детективи и безбедност

Функција: Декан, Безбедност
Образование:
Предмети:


 Кратко наративно био:

Роден во Добридол – Гостивар 1961година.  

Јуни  1990 година, Правен Факултет во Приштина, дипломиран правник.

Во Февруари 2005 година има положен правосудeн испит.

Март 2006 година, станува Магистер по казнено право, на Правен Факултет во Приштина на тема „Организација и состојбите на пенитенцијарните институции во Република Македонија “.

Во септември 2010 година, на Факултетот за Јавна администрација при ЈИЕЛ – Тетово, докторира на тема „Ресоцијализација на осудените лица во Пенитенцијарните институции во Република Mакедонија“. 

Од 2000-2001 година е Помошник директор на Управата за извршување на санкции при Министерството за правда

Од 2001-2002 година е директор на Управата за извршување на санкции при Министерството за правда

Од 2002-2006 е Раководител на сектор за ресоцијализација на осудени лица, при Министерството за правда.

Од 2006-2008  е заменик директор КПУ Идризово, Министерство за правда.

Од 2008-20011 година е раководител на сектор за ресоцијализација на осудени лица, при Министерството за Правда.

2009 година е професор по предметот „Вовед во право“ при Правен факултет на Тетовски Универзитет.

Од 2006-2011 година е професор по предметите: Криминологија, Пенологија, Криминалистика, Политички науки, Локална самоуправа при Универзитетот на Југоисточна Европа.

Од 2012-2018 година e професор по предметите: Вовед во право, Казнено право, Казнено процесно право, Криминологија, Пенологија, при Колеџот „Дукаѓини“- Пеќ, Република Косово.

Од 2018 година, па до денес е професор по предметите Вовед во право, Управно право, Казнено управно право, Локална самоуправа, Парламентарна теорија и практика, Криминална политика, Методологија и академско пишување.

Од 2013 година е Декан на Факултетот за Детективи и Безбедност при АУЕ – ФОН –Скопје.

Предмети кои ги предава/л:

 1. Криминологија
 2. Социјална патологија
 3. Судска медицина
 4. Криминалистичка психологија
 5. Превенција на криминалитетот
 6. Меѓународно казнено право
 7. Казнено право
 8. Пенологија
 9. Казнено процесно право
 10. Илегална миграција и трговија со луѓе

Теми и области во кои менторира дипломски работи и магистерски трудови:

 1. Казнено право
 2. Казнено процесно право
 3. Пенологија
 4. Криминологија 

Истражувачки интерес:

Истражувачки интерес на теми и прашања од областа на oрганизиран криминалитет, казнено процесно право, извршувањето на санкциите.

Објавени трудови, текстови во академски списанија, во зборници или објавени книги:

 • Компјутерски криминалитет како облик на современа закана, Конференција Продлабочување на меѓународна соработка помеѓу земјите од регионот и пошироко, за сузбивање на тероризмот, АУЕ – ФОН Скопје, 03.12.2021
 • Ballkani Perëndimor dhe alternativat e mundshme për përshpejtimin e anëtarësimit në BE, 2 nd, International Scientific Conference, Shkup, Prill 2021
 • Koncepti i abolicionit në sistemin juridik të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Knowledge international Journal, vol.43, 10. Dhjetor, 2020, Kolegji Biznesi – Prishtinë
 • Vështrim krahauses në sistemin e drejtësisë në Republikën e Maqedonisë Veriore (procedurat penale dhe ekzekutimi i sankcione penale), International Journal “Monte”, Ulqinj, 2020
 • Struktura ligjore e “shpërlarjes së parave dhe kontributeve tjera nga vepra penale e financimit të terrorizmit”, produkteve të veprës penale si vepër penale në Republikën e Maqedonisë Veriore, Spectrum, Shkup, 2020
 • Falja midis ndëshkimit dhe amnestisë, International Juournal Knowledge, vol. 38.5, Mars, 2020, Shkup
 • “Disa çështje të hapura në lidhje me risocializimin e personave të dënuar”, Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Pejë,2014
 • “Mehanizmat e kontrollit të brendshëm në organet policore”, Konferenca ndërkombëtare shkencore Maqedonia dhe Ballkani 100 vite nga Lufta e pare botërore – Siguri dhe integrimet euroatlantike, 3-4, Qershor, Ohër, 2014
 • “Gjendja sociale dhe kultura e burgut”, Konferenca shkencore ndërkombtare: Shteti Juridik dhe Demokracia – Universiteti i Tetovës, Tetovë, 2014
 • “Bisedat informative si formë e marrjes të dhënave nga qytetarët”, Konferenca shkencore ndërkombtare: Shteti Juridik dhe Demokracia – Universiteti i Tetovës, Tetovë, 2014
 • “Historiku dhe baza Juridike e institucioneve Penitenciare në Republikën e Maqedonisë”, International Interdisciplinary Conference: "Identity, Image & Social Cohesion in the time of Integrations and Globalization”, Vlorë, 2012
 • “Administrata e burgjeve në Republikën e Maqedonisë”, Conference of Directors of Prisons organized by the OSCE, Revista Universitas nr 6 – 7, 2005, Tetovë, 2005
 • Reforma e Administratës së Burgjeve, Konferenca e Drejtorëve të Burgut 13,  6-8. 11. 2002, Strasbourg, Francë
 • Organizimi dhe gjendja e Institucioneve Penitenciare në Republikën e Maqedonisë, Monografi, Arbëria Design, Tetovë, 2007
 • E Drejta Penale – Pjesa e Përgjithshme, Libër Universitar, Fenix BB trejd-Kërçovë, Shkup 2021