проф. д-р Митасин Беќири Факултет за детективи и безбедност

 • Функција: Декан, Безбедност
 • Образование:
 • Предмети:

Име и презиме: Д-р.  Митасин Беќири

Кратко наративно био:

 

 • Роден во Добридол – Гостивар 1961година.  
 • Јуни  1990 година,Правен Факултет во Приштина, дипломиран правник,
 • Февруари 2005 година Положен правосудниот испит.
 • Март 2006 година, Магистер по казнено право, Правен Факултет во Приштина на тема Tema « Организација и состојбите на пенитенцијарните институции во Република Македонија »
 • Септември 2010 година, Факултет за Јавна администрација при ЈИЕЛ - Тетово
 • Д-р. По Јавна Администрација на Тема: « Ресоцијализација на осудените лица во Пенитенцијарните институции во Република Mакедонија «,
 • Од  2006 – 2011, JIEL Tetovo
 • Предавач по предметите Криминологија, Пенологија, Криминалистика, Локална Самоуправа, Политички науки,
 • 2009, Тетово,
 • Државниот Универзитет во Тетово, Факултет за Јавна Администрација,
 • Предавач по Вовед во Право
 •  Печ, Косово, Kolegji “ Dugagjini”, предавач по Вовед во право,  Казнено право, Казнено процесно право, Криминологија, Пенологија,
 • Од 2006 – 2008 година, Скопје,

Министерство за правда, Управа за извршување на кривичните санкции,

Заменик директор на КПД Идризово

 • Од 2002 – 2006 година, Скопје, Министерство за правда, Управа за извршување на кривичните санкции, раководител на одделение ресоцијализација на осуденире лица.
 • Од 2001-2002 година, Скопје, Министерство за правда, Управа за извршување на кривичните санкции, Директор на Управата за Извршување на санкциите,

Од 2000-2001 година, Скопје, Министерство за правда, Управа за извршување на кривичните санкции, Помошник на Директорот на Управата за Извршување на санкциите Скопје,

Предмети кои сте ги предавале и предавате во моментов:

 

 • Казнено право,
 • Казнео процесно право,
 • Пенологија,
 • Економско казнено право,
 • Социјална патологија,
 • Меѓународно казнено право,
 • Медицинско казнено право,
 • Судска психологија,
 • Казнено право- применетата програма,
 • Посебни казнени постапки.

Теми и области во кои менторирате дипломски работи и магистерски трудови:

Казнео право, Казнено процесно право, Пенологија, 

Истражувачки интерес:

По Организиран криминалитет, по казнено процесно право, По извршувањето на санкциите,

Објавени трудови:

 

 1. ”Некои отворени прашања во врска со ресоцијализацијата на осудените. ”

Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Печ, 2014 година.

 1. ”Механизмите на внатрешната контрола на полициските органи” Факултет зза Безбедност, Скопје, Охрид, 2015 година,
 2. ”Социјалната состојба и затворската култура”  научна меѓународна конференција : Демокрацијата и правнаата држава- Универзитет во Тетово, Тетово 2014, година,
 3. ” Информативните разговори како форма на добивање податоци од граѓаните” Демокрацијата и правнаата држава- Универзитет во Тетово, Тетово 2014, година,
 4. ”Истоијатот и правната рамка на Пенитенцијарните Институции во Р. Македонија” International Interdisciplinary Conference: "Identity, Image & Social Cohesion in the time, Валона,  Албанија 2012година,
 5. ”Затворската администрација во Република Македонија” Университас,  Conference of Directors of Prisons organized by the OSCE, Ревија, Universitas бр. 6 – 7, 2005, Тетово, 2005 година.
 6. ”Организација и состојбите на пенитенцијарните институции во Република Македонија ” Монографија, Арбериа, Arbëria Design. Тетово 2007 година,

”Затворскиот амбиент и затворската псикологија”, Коха, Скопје 2006 година.

 


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?