проф. д-р Ристо Малчески Архитектонски факултет

  • Функција: Декан
  • Образование:
  • Предмети:

 

Проф. д-р Ристо Малчески

 

Образование:

Доктор на математички науки, Природно – математички факултет, УКИМ, Скопје (1995-1998)

- Прилог кон теоријата на n-нормирани простори (докторска дисертација, ментор проф. д-р Новак Ивановски)

Магистер на математички науки, Природно – математички факултет, УКИМ, Скопје (1987-1991)

- Субнормални оператори (магистерска работа, ментор проф. д-р Новак Ивановски)

Дипломиран инженер по применета математика, Математички факултет, УКИМ, Скопје (1976-1980)

- Аналитичко продолжување на функции (дипломска работа, ментор проф. д-р Новак Ивановски)

Математичка гимназија Георги Димитров, Скопје (1972-76)

- Прости броеви (матурска тема, ментор проф. Илија Јанев)

 

Научни области:

А) Функционална анализа

Б) Методика на наставата по математика

 

Работен анганжман:

- од 1980-1982 год. Медицински училиште, Прилеп

- од 1982-1987 година Економски факултет, Прилеп (период во кој е отслужен воениот рок),

- од 1987-1998 година Технолошко-металуршки факутет, Скопје

- од 1999-2003 година Природно-математички факултет, Скопје,

- од 2003-2005 година Факултет за општествени науки, Скопје

- од 2006-2008 година Европски универзитет, Скопје

- од 2008 и продолжува ФОН универзитет, Скопје

 

Моментален наставен ангажман:

- Алгебарски структури,

- Веројатност и статистика,

- Дискретна математика,

- Калкулус 1,

- Калкулус 2,

- Математика за бизнис,

- Математика за архитекти,

- Методологија на НИР,

- Одбрани поглавја од математичка анализа,

- Операциони истражувања и

- Статистика за бизнис.

 

Досегашни функции:

- Проректор за настава на ФОН универзитет, Скопје

- Проректор за настава на Европски универзитет, Скопје

- Декан на Архитектонскиот факултет на ФОН универзитет, Скопје

- Претседател на Сојузот на математичари на Македонија

- Претседател на Сојузот на математичари и информатичари на Македонија

- Потпретседател на Друштвото на математичари и информатичари на град Скопје

- Главен и одговорен уредник на математичкото списание СИГМА, Скопје

- Главен и одговорен уредник на математичкото списание НУМЕРУС, Скопје

- Главен и одговорен уредник на математичкото списание МАТЕМАТИЧКА ИСКРА, Скопје

- Уредник на списанието за методика МАТЕМАТИКА-ИНФОРМАТИКА, АЗБУКИ, Софија

- Уредник на математичкото списание МАТЕМАТИКА+, Софија

- Уредник на научното списание МАТЕМАТИЧКИ БИЛТЕН, Скопје

- Претседател на Комисија за издавачка дејност на ПМФ, УКИМ, Скопје

- Претседател на Издавачки совет на ПМФ, УКИМ, Скопје

- Раководител на завод за применета математика, Институт за математика при ПМФ, УКИМ, Скопје

 

Други активности во струката:

- рецензент на Math Reviews

- учество на дваесетина математички симпозиуми и конференции, како од национален, така и од меѓународен карактер,

- одржани повеќе циклуси предавања од областа на статистиката и актуарската ма-тематика за обука на актуари и брокери при Министерството за финансии на РМ,

- во повеќе наврати водач и заменик водач на македонските репрезентации на балканските и меѓународните математички олимпијади за ученици од основното и средното образование,

- организација и учество во стручни и научни органи на два конгреси на СММ и еден конгрес на МАССЕЕ (MIKOM2009), и

- организација и учество во стручни тела на три балкански олимпијади за ученици од средно образование (1999, 2008 и 2017 год), две балкански олимпијади за ученици од основно образование (2000 и 2014 година) и на две студентски олимпијади (SEEMOUS2015 и SEEMOUS2017).

- претседател на комисија за полагање стручен (државен) испит за професорите по математика од средното образование при Министерството за образование и наука,

 

Учество во проекти:

1993-1995 Математички модели, методи и постапки во оптимизацијата на производно-техничките проблеми, Машински факултет, Скопје

2000-2002 Методи на применета функционална анализа, Природно-математички факултет, Скопје

2009 Едубунту, Министерство за образование и наука на РМ, Министерство за информатичко општество на РМ, обука на над 4500 наставници во средното образование на тема образовни технологии (Edubuntu),

2010 Модернизација на образованието, Министерство за образование и наука на РМ, обука на над 2100 наставници во основно образование

2010-2012 “iKNOW – Innovation and Knowledge Management, eStudent Information System”, TEMPUS, LSBU London, United Kingdom, 2010-2013,

2010-2013 “DL@WEB - Enhancing the quality of distance learning at Western Balkan higher education institutions“, TEMPUS, University of Kragujevac, Serbia, 2010-2013

 

Членство во професионални здруженија:

 

- Сојуз на математичари на Македонија,

- МАССЕЕ (Асоцијација на математичари на Југоисточна Европа),

- Природно-математичко зфружение АРМАГАНКА

 

Објавени публикации

 

А) Универзитетски учебници

 

1. Димовски, Д., Тренчевски, К., Малчески, Р., Јосифовски, Б. (1993). Практикум по елементарна математика, Просветно дело, Скопје

2. Малчески, Р. (2001). Основи на математичка анализа, УКИМ, Скопје

3. Малчески, Р. (2002). Математичка анализа I, ПМФ, Скопје

4. Малчески, Р. (2013). Математичка анализа II, ФОН универзитет, Скопје

5. Малчески, Р. (2016). Методика на наставата по математика (трето издание), Армаганка, Скопје,

6. Малчески, Р. (2016). Методика на наставата по аритметика и алгебра во основното образование (второ издание), Армаганка, Скопје

7. Малчески, Р., Малческа, В. (2019). Теорија на веројатност (трето издание), Армаганка, Скопје

8. Малчески, Р., Малческа, В. (2020). Математика 1 – алгебарски структури (трето издание), Армаганка, Скопје

9. Малчески, Р., Малческа, В. (2012). Математика 2 – векторска и линеарна алгебра (второ издание), Армаганка, Скопје

10. Малчески, Р., Малческа, В. (2020). Математика 3 – калкулус 1 (петто изадние), ФОН универзитет, Скопје

11. Малчески, Р., Малческа, В. (2020). Математика 4 – калкулус 2 (четврто издание), Армаганка, Скопје

12. Малчески, Р., Малческа, В. (2020): Математика 5 – дискретна математика (второ издание), Армаганка, Скопје

13. Малчески, Р., Малчески, С. (2019). Математика за економија и претприемниѓтво (петто издание), Меѓународен центар за славјанска просвета, Св. Николе

14. Малчески, Р., Малчески, С. (2020). Однови на финансиска математика (второ издание), Армаганка, Скопје

15. Малчески, Р., Малчески, С. (2020). Статистика (петто издание), Меѓународен центар за славјанска просвета, Св. Николе

16. Малчески, Р., Малчески, С. (2019). Операциони истражувања (второ издание), Армаганка, Скопје

17. Малчески, Р., Малчески, С., Аневска, К. (2014). Методологија на НИР, ФОН универзитет, Скопје

18. Малчески, Р., Малчески, С. (2019). Математика за технички науки, Меѓународен центар за славјанска просвета, Св. Николе

 

Б) Учебници за средно и основно образование

 

19. Малчески, Р. (2002). Елементарна алгебра, Просветно дело, Скопје

20. Малчески, Р., Докоска, М. (2002): Математика 2, Просветно дело, Скопје

21. Тренчевски, Г., Малчески, Р., Тренчевски, К. (2003). Математика 3, (авторизиран ракопис)

22. Малчески, Р. (2008). Математика за второ одделение, (авторизиран ракопис),

23. Малчески, Р. (2008). Математика за трето одделение, Табернакул, Скопје

24. Малчески, Р. (2008). Работни листови по математика за трето одделение, Табернакул, Скопје

 

В) Книги за работа со надарени ученици

 

25. Малчески, Р., Димовски, Д., Тренчевски, К. (1993). Вовед во теорија на броеви, МММ, Скопје

26. Тренчевски, К., Малчески, Р., Димовски, Д. (1994). Занимлива математика, МММ, Скопје

27. Малчески, Р., Малчески, А. (1993). Избрани содржини од елементарна математика, СММ, Скопје

28. Малчески, Р. и др. (1995). Натпревари по математика '94, СММ, Скопје

29. Малчески, Р. и др. (1996). Натпревари по математика '95, СММ, Скопје

30. Малчески, Р. и др. (1997). Натпревари по математика '96, СММ, Скопје

31. Малчески, А., Малчески, Р. и др. (2000). Натпревари по математика во средното образование во учебната 1998/99 година, СММ, Скопје

32. Малчески, Р., Димовски, Д., Малчески, А., Манова – Ераковиќ, В. (2000). Меѓународни математички олимпијади, СММ, Скопје

33. Малчески, Р., Димовски, Д., Јакимовиќ, С., Малчески, А. (2001). Есенски математички турнир Црноризец Храбар, СММ, Скопје

34. Пиперевски, Б., Малчески, Р., Малчески, А., Трајковска И. (2001). Избрани содржини од елементарна математика II, Сигма, Скопје

35. Малчески, Р., Манова – Ераковиќ, В., Марковски, Ѓ., Малчески, А. (2008). Сигмина ризница (рубрика задачи 1-505), СММ, Скопје

36. Малчески, А., Манова – Ераковиќ, В., Малчески, Р. (2011). Сигмина ризница (рубрика задачи 506-1005), СММ, Скопје

37. Малчески, А., Манова – Ераковиќ, В., Малчески, Р. (2011). Сигмина ризница (рубрика задачи 1006-1200), СММ, Скопје

38. Малчески, А., Манова – Ераковиќ, В., Малчески, Р. (2012). Сигмина ризница (конкурсни задачи 1-144), СММ, Скопје

39. Малчески, Р., Манова – Ераковиќ, В., Малчески, Р., Маркоски, Ѓ., Брсакоска, С. (2012). Сигмина ризница (рубрика подготвителни задачи), СММ, Скопје

40. Malčeski, A., Manova - Erakovic, V., Malčeski, R., Brsakovska, S. ... (2015). - Mathematical Olympiads, SMM, Skopje

41. Malcheski, R., Grozdev, S., Anevska, K. (2015). Geometry of complex numbers, Arhimed, Sofia

42. Malčeski, А., Velinov, D., Malčeski, R., Dimovski, P., Dimovski, T. …(2016). - Mathematical Olympiads 2016 (Macedonian Mathematical Olympiads, Balkan Mathematical Olympiads), SMM, Skopje

43. Малчески, Р., Малчески, А. (2016). 306 подготвителни задачи за математички олимпијади, СММ, Скопје

44. Malčeski, А., Velinov, D., Malčeski, R., Brsakovska, S., Dimovski, P., Dimovski, T., Andova, V., Treneski, D. (2017). - Mathematical Olympiads 2017 (Macedonian Mathematical Olympiads, Balkan Mathematical Olympiads), SMM, Skopje

45. Malčeski, А., Velinov, D., Malčeski, R., Brsakovska, S., Dimovski, P., Dimovski, T., Andova, V., Treneski, D. Filiposki, P. (2018). - Mathematical Olympiads 2018 (Macedonian Mathematical Olympiads, Balkan Mathematical Olympiads, Iranian Geometry Olympiad, …), SMM, Skopje

46. Малчески, Р., Аневска, К., Малчески, С. (2018). Математички талент 1 (збирка задачи за IV одделение), Просветно дело, Скопје

47. Малчески, Р., Малчески, С., Аневска, К. (2018). Математички талент 2 (збирка задачи за V одделение), Просветно дело, Скопје

48. Малчески, Р., Аневска, К., Малчески, С. (2018). Математички талент 3 (збирка задачи за VI одделение), Просветно дело, Скопје

49. Малчески, Р., Малчески, С., Аневска, К. (2018). Математички талент 4 (збирка задачи за VII одделение), Просветно дело, Скопје

50. Малчески, Р., Аневска, К., Малчески, С. (2019). Математички талент 5 (збирка задачи за VIII одделение), Просветно дело, Скопје

51. Малчески, Р., Малчески, С., Аневска, К. (2020). Математички талент 6 (збирка задачи за IX одделение), Просветно дело, Скопје (во печат)

52. Малчески, Р. (2019). Математички талент 7 (олимписки теми – прв дел, алгебра и теорија на броеви), Армаганка, Скопје

53. Малчески, Р. (2019). Математички талент 8 (олимписки теми – втор дел, геометрија и комбинаторика), Армаганка, Скопје

54. Малчески, Р. (2019). Математички талент 9 (нерешени задачи за натпревари по математика – прв дел), Армаганка, Скопје

55. Малчески, Р. (2019). Математички талент 10 (нерешени задачи за натпревари по математика – втор дел), Армаганка, Скопје

56. Малчески, Р., Малчески, А., Малчески, С. (2019). Математички талент 11 (олимписки теми – трет дел), Армаганка, Скопје

57. Малчески, А., Малчески, Р., Главче, М., Малчески, С., (2019). Математички талент 12 (нерешени задачи за натпревари по математика – трет дел), Армаганка, Скопје

58. Малчески, Р., Малчески, А., Аневска, К. (2020). Збирка задачи по елементарна алгебра, Армаганка, Скопје

59. Малчески, Р., Малчески, А., Аневска, К. (2020). По патеките на шампионите за математика (второ издание), Армаганка, Скопје

60. Малчески, Р., Малчески, А., Аневска, К. (2020). Вовед во елементарна теорија на броеви (второ издание), Армаганка, Скопје

61. Малчески, Р., Малчески, А., Аневска, К. (2019). Решавање на текстуални задачи (четврто издание), Армаганка, Скопје

62. Малчески, Р., Малчески, А., Велинов, Д., Малчески, С., Костадинова, С. (2019). Математички талент С1 (збирка задачи за I година, прв дел), Армаганка, Скопје

63. Малчески, Р., Малчески, А., Брсаковска, С., Мисајлески, З., Димовски, Т. (2019). Математички талент С2 (збирка задачи за I година, втор дел), Армаганка, Скопје

64. Малчески, Р., Малчески, А., Велинов, Д., Малчески, С., Костадинова, С. (2019). Математички талент С3 (збирка задачи за II година, прв дел), Армаганка, Скопје

65. Малчески, Р., Малчески, А., Брсаковска, С., Мисајлески, З., Димовски, Т. (2019). Математички талент С4 (збирка задачи за II година, втор дел), Армаганка, Скопје

66. Малчески, Р., Малчески, А., Велинов, Д., Малчески, С., Костадинова, С. (2019). Математички талент С5 (збирка задачи за III година, прв дел), Армаганка, Скопје

67. Малчески, Р., Малчески, А., Брсаковска, С., Мисајлески, З., Димовски, Т. (2019). Математички талент С6 (збирка задачи за III година, втор дел), Армаганка, Скопје

68. Малчески, Р., Малчески, А., Велинов, Д., Малчески, С., Костадинова, С. (2019). Математички талент С7 (збирка задачи за IV година, прв дел), Армаганка, Скопје

69. Малчески, Р., Малчески, А., Брсаковска, С., Мисајлески, З., Димовски, Т. (2020). Математички талент С6 (збирка задачи за IV година, втор дел), Армаганка, Скопје

70. Малчески, Р., Ибраими, А., Малчески, А. (2020). Математички талент С9 (збирка нерешени задачи за натпревари за средно образование), Армаганка, Скопје

71. Малчески, Р. (2020). Математички талент П1 (збирка задачи за II одделение), Просветно дело, Скопје (во печат)

72. Малчески, Р. (2020). Математички талент П2 (збирка задачи за III одделение), Просветно дело, Скопје (во печат)

73. Velinov, D., Atanasova, S., Brsakoska, S., Malcheski, A., Malcheski, R., Malcheski, S. Dimovski, P., Dimovski, T., Andova, V., Treneski, D., Filiposki, P., (2019). Mathematical Olympiads 2019, SMM, Skopje

74. Малчески, Р., Гроздев, С., Аневска, К. (2019). Геометрија на комплексен број, Армаганка, Скопје

75. Малчески, Р. (2019). Функции и функционални равенки (второ издание), Армаганка, Скопје

76. Малчески, Р. (2019). Елементарни алгебарски и аналитички неравенства (второ издание), Армаганка, Скопје

77. Малчески, Р., Малчески, А., Аневска, К., Главче, М., Треневски, Д. (2019). Репетиториј по елементарна математика – прв дел, Армаганка, Скопје

78. Малчески, Р., Малчески, А., Аневска, К., Главче, М., Треневски, Д. (2019). Репетиториј по елементарна математика – втор дел, Армаганка, Скопје

79. Малчески, А., Малчески, Р., Главче, М., Малчески, С., Треневски, Д. (2020). Репетиториј по елементарна математика – трет дел, Армаганка, Скопје

80. Малчески, А., Малчески, Р., Аневска, К., Малчески, С., Треневски, Д. (2020). Репетиториј по елементарна математика – четврт дел, Армаганка, Скопје

81. Малчески, Р., Ибраими, А., Малчески, А. (2020). Математички талент С10 (збирка нерешени задачи за натпревари за средно образование – втор дел), Армаганка, Скопје

82. Малчески, Р. (2020). Математички талент П3 (збирка задачи за II одделение – втор дел), Армаганка, Скопје

83. Малчески, Р. (2020). Математички талент П4 (збирка задачи за III одделение – втор дел), Армаганка, Скопје

84. Малчески, Р. (2020). Математички талент 13 (збирка задачи за IV одделение – втор дел), Армаганка, Скопје

85. Малчески, Р. (2020). Математички талент 14 (збирка задачи за V одделение – втор дел), Армаганка, Скопје

86. Малчески, Р. (2020). Математички талент 15 (збирка задачи за VI одделение – втор дел), Армаганка, Скопје

87. Малчески, Р. (2020). Математички талент 16 (збирка задачи за VII одделение – втор дел), Армаганка, Скопје

88. Малчески, Р. (2020). Математички талент 17 (збирка задачи за VIII одделение – втор дел), Армаганка, Скопје

89. Малчески, Р. (2020). Математички талент 18 (збирка задачи за IX одделение – втор дел), Армаганка, Скопје

90. Малчески, Р., Малчески, А., Малчески, С. (2020). Математички талент 19 (збирка задачи за IV и V одделение), Армаганка, Скопје

91. Малчески, Р., Малчески, А., Малчески, С. (2020). Математички талент 20 (збирка задачи за VI и VII одделение), Армаганка, Скопје

92. Малчески, Р., Малчески, А., Малчески, С. (2020). Математички талент 21 (збирка задачи за VIII и IX одделение), Армаганка, Скопје

 

Д) Други книги

 

93. Малчески, Р. (2002). Збирка задачи од приемни испити по математика на Природно-математички факултет, Скопје, ПМФ, Скопје

94. Димоски, И., Малчески, Р., Малческа, Ц. (2019). Следење, проверување и оценување на постигањата на учениците, Армаганка, Скопје

95. Малчески, Р., Малческа, Ц. (2019). Работа со надарени ученици, Армаганка, Скопје

96. Малчески, Р., Малческа, Ц., Малческа, Ф. (2019). Стратегии и техники на учење и подучување, Армаганка, Скопје

97. Малчески, С., Малчески, Р. (2020). Состојбите во земјоделството во Република Македонија во периодот од 1999-2013 година (второ издание), Армаганка, Скопје

 

Ѓ) Трудови од областа на функционалната анализа

 

98. Trenčevski, K., Malčeski, R. (1994). On the Transformation in the Operational Calculus, Годишен зборник на институтот за математика, 35

99. Малчески, Р. (1996): Забелешки за 2-нормирани простори, Зборник на трудови од I конгрес на математичарите и информатичарите на Македонија, Охрид

100. Малчески, Р. (1996). Забелешки за n-нормирани простори, Matematički bilten, Vol. 20

101. Malčeski, R. (1997). Strong convex n-normed spaces, Contributions, Sec. Mat. Tech. Sci., MANU. XVIII, 1-2

102. Malčeski, A., Malčeski, R. (1997). n-seminormed spaces, Годишен зборник на институтот за математика, 38

103. Malčeski, A., Malčeski, R. (1997). L1(μ) as a n-normed spaces, Годишен зборник на инсти-тутот за математика, 38

104. Malčeski, R. (1997). Strong n-convex n-normed spaces, Matematički bilten, Vol. 21,

105. Malčeski, R. (1999). The Hahn-Banach theorem for bounded n-linear functionals, Matematički bilten, Vol. 23

106. Малчески, А., Малчески, Р. (2000). Конвергентни низи во n-нормирани простори, Matematički bilten, Vol. 24

107. Малчески, А., Малчески, Р. (2000). Забелешки за n-полунормиран простор, Proceedings of II congress of mathematicians of Macedonia, Ohrid, Macedonia

108. Малчески, Р., Малчески, А. (2000). n-банахови простори, Proceedings of II congress of mathematicians of Macedonia, Ohrid, Macedonia

109. Малчески, Р. (2001). n-полускаларен производ со карактеристика p, Matematički bilten, Vol. 25

110. Малчески, Р. (2003). Gateaux-ви изводи на n-норма, Matematički bilten, Vol. 27

111. Малчески, Р. (2004). Генерализиран n-скаларен производ, Зборник на трудови, VII симпозиум по диференцијални равенки, Охрид

112. Малчески, Р. (2004). Теорема на Ascoli-Mazur во n-нормиран простор, Matematički bilten, Vol. 28

113. Чаламани, С., Малчески, Р. (2005). Непрекинати линеарни n-функционали, Proceedings of III congress of mathematicians of Macedonia, Struga, Macedonia, 29.IX-2.X.2005, pp. 313-319

114. Малчески, А., Малчески, Р. (2005). Lp(μ) како 2-нормиран простор, Matematički bilten, 29

115. Trenčevski, K., Malčeski, R. (2006). n-iner product and its applications, Journal of Inequalities in Pure and Applied mathematics, Volume 7, Issue 2

116. Malčeski, R., Cvetkovski, Z. (2012). Dual space of the space of bounded linear n-functionals, Matematički bilten, 36

117. Anevska, K., Malčeski, R. (2014). Remarks on one S. S. Dragomir’s results, American journal of Engineering Research, (AJER), e-ISSN 2320-0847 p-ISSN 2320-0936, Volume-03, Issue-02, pp. 1-3

118. Malčeski, R., Anevska, K. (2014). Families of norms generated by 2-norm, AJER, e-ISSN 2320-0847 p-ISSN 2320-0936, Volume 03, Issue-05, pp.315-320

119. Malčeski, R., Anevska, K. (2014) - About the 2-Banach spaces, International Journal of Modern Engineering Research (IJMER), ISSN 2249–6645, Vol. 4 Iss. 5 May. 2014, pp. 28-32

120. Anevska, K., Malčeski, R. (2014). Characterization of 2-inner product using Euler-Lagrange type of equality, International Journal of Science and Research (IJSR), ISSN 2319-7064, Vol. 3 Issue 6, pp. 1220-1222

121. Anevska, K., Malčeski, R. (2014). Generalization on parallelepiped equality in 2-normed space, IJPAST, ISSN 2229 - 6107, Vol. 22 No. 2, pp. 41-49

122. Malčeski, R., Anevska, K. (2014). - Characterization of 2-inner product by strictly convex 2-norm of modul c, International Journal of Mathematical Analysis, Vol. 8, no. 33, pp. 1647 - 1652, HIKARI Ltd, www.m-hikari.com

123. Malčeski, R., Nasteski, Lj., Načevska, B., Huseini, A. (2014) - About the strictly convex and uniformly convex normed and 2-normed spaces., IJSIMR, e-ISSN 2347-3142, p-ISSN 2346-304X, Vol. 2, Issue 06, pp. 603-610

124. Malčeski, R., Anevska, K. (2014). Strictly convex in quasi 2-pre-Hilbert space, IJSIMR, e-ISSN 2347-3142, p-ISSN 2346-304X, Vol. 2, Issue 07, pp. 668-674

125. Malčeski, R. (2014). Inequality among the inner products of three vectors into the real Hilbert space, International Journal of Mathematical Analysis, Vol. 8, no. 47, pp. 2319 – 2323, HIKARI Ltd, www.m-hikari.com

126. Malčeski, R., Anevska, K. (2014). Parallelepiped inequality into 2-normed space and its consequencies, IJSIMR, e-ISSN 2347-3142, p-ISSN 2346-304X, Vol. 2, Issue 08, pp. 719-728

127. Malčeski, S., Malčeski, R., Anevska, K. (2014). 2-semi-norms and 2-semi-inner product, International Journal of Mathematical Analysis, Vol. 8, 2014, no. 52, 2601-2609, HIKARI Ltd, www.m-hikari.com

128. Malčeski, S., Anevska, K., Malčeski, R. (2014). New characterization of 2-pre-Hilbert space, Matematički bilten, Tome 38, No. 1, pp. 35-43

129. Malčeski, R. (2015). Inequalities of Pečarić-Rajić type in quasi-normed space, Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, No. 15, pp. 729-737

130. Malčeski, R., Malčeski, A. (2015). Inequalities of Dunkl-Williams and Mercer type in Quasi-Normed Space, IJSIMR, e-ISSN 2347-3142, p-ISSN 2346-304X, Vol. 3, Issue 1, pp. 67-70

131. Malčeski, S., Malčeski, A., Anevska, K., Malčeski, R. (2015). Another characterization’s of 2-pre-Hilbert Space, IJSIMR, e-ISSN 2347-3142, p-ISSN 2346-304X, Vol. 3, Issue 2, pp. 45-54

132. Malčeski, R. (2015). Sharp Triangle Inequalities in Quasi-Normed Spaces, British Journal of Mathematics & Computer Science, Vol. 7 No. 4, pp. 258-265

133. Malčeski, A. , Malčeski, R., Anevska, K., Malčeski, S. (2015). A remark about quasi 2-normed space, Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, no. 55, 2717-2727

134. Malčeski, A., Malčeski, R. (2015). Inequalities of Pečarić-Rajić type in quasi 2-normed space, IJSIMR, e-ISSN 2347-3142, p-ISSN 2346-304X, Vol. 3, Issue 5, pp. 1-7

135. Malčeski, R. (2015). Several properties of convergent and Cauchy sequences in a quasi 2-normed space, Matematički bilten, Vol. 39, No. 1, pp. 19-24

136. Malčeski, R., Manova-Erakovic, V., Malčeski, A. (2016). Some Inequalities in Quasi 2-normed Space Lp(μ), British Journal of Mathematics & Computer Science, Vol. 15, Issue 2, pp. 1-9

137. Malčeski, А., Malčeski, S., Anevska, K., Malčeski, R. (2016). New Extension of Kannan and Chatterjea Fixed Point Theorems on Complete Metric Spaces, British Journal of Mathematics & Computer Science, Vol. 17, Issue 1, pp. 1-10

138. Malčeski, R., Ibrahimi A. (2016). Contraction Mappings and Fixed Point in 2-Banach Spaces, IJSIMR, e-ISSN 2347-3142, p-ISSN 2346-304X, Vol. 4, Issue 4, pp. 34-43

139. Malčeski, R., Malčeski, А., Anevska, K., Malčeski, S. (2016). Common Fixed Points of Kannan and Chatterjea Types of Mappings in a Complete Metric Space, British Journal of Mathematics & Computer Science, Vol. 18, Issue 2, pp. 1-11

140. Malčeski, A., Ibrahimi, А., Malčeski, R. (2016). Extending Kannan and Chatterjea theorems in 2-Banach spaces by using sequentially convergent mappings, Matematički bilten, Vol. 40, No. 1, pp. 29-36

141. Malčeski, S., Anevska, K., Malčeski, R. (2016). A characterization of strictly convex 2-normed space, Matematički bilten, Vol. 40, No. 1, pp. 65-74

142. Anevska, K., Malčeski, R. (2016). Remark about characterization of 2-inner product, Matematički bilten, Vol. 40, No. 3, pp. 29-36

143. Malčeski, R., Anevska, K., Malčeski, S. (2017). Some characterizations of 2-inner product, Matematički bilten, Vol. 41, No. 2

 

Е) Трудови од областа на методиката

 

144. Малчески, Р., Малческа, Ц., Тренчевски, К., Стојоски, С. (1994). Некои сознанија за корелацијата на наставните програми во природно-математичкото подрачје во наставата од V до VIII одделение на основното образование, Зборник трудови од Симпозиум, Отешево

145. Малчески, Р. (1996). Квалификационите испити по математика за упис на Универзитетот, Трудот е презентиран на I конгрес на математичарите и информатичарите на Македонија, Охрид

146. Малчески, Р. (1996). Приемните испити по математика за упис во средното образование, Трудот е презентиран на I конгрес на математичарите и информатичарите на Македонија, Охрид

147. Малческа, Ц., Малчески, Р. (1997). Оспособеноста на наставникот за успешно следење, проверување и оценување на постигањата на учениците, Меѓународен симпозиум за оценување, БРО, Скопје

148. Малчески, Р., Малчески, А. (1997): Развојот на талентираните ученици за математика, Образовни рефлекси, 3-4, Скопје,

149. Малческа, Ц., Малчески, Р. (1999). Образовни крстопати на прагот на XXI век, Просветно дело, Скопје

150. Малчески, Р., Малчески, А, Трајковска, И. (2000): Комплексни броеви, можност за внатрешнопредметна интеграција во наставата по математика, Зборник трудови од II конгрес на математичарите и информатичарите на Македонија, Охрид

151. Малчески, Р. (2003). Методска белешка за воведување на поимот ирационален број, Просветно дело, 2

152. Malčeski, R., Gogovska, V. (2003). Using means inequality form getting structural mathematical knowledge, The Third International Conference “creativity in Mathematics Education end the Education of Gifted Students”, Ruse, Bugaria

153. Malčeski, R., Gogovska, V. (2004). The Role of Educational method in teaching of gifted and talented students, The 10th International Congress on Mathematical Education, Copenhagen, Denmark

154. Малчески, Р., Гогоска, В. (2005). Улогата на методите на учење во наставата по математика, Меѓународна коференција Свиштов, Бугарија

155. Malčeski, R., Gogovska, V. (2005). Proff and proving in mathematical classroom, Joint Meeting of AMS, DMV and OMG, June 16-19, 2005, Mainz, Germany

156. Gogovska, V., Malčeski, R. (2005). Generalization – Challenge for Gitfed Students, Proceedings of the Tenth International Seminar of Mathematical Education on Creativity Developmnet, Daejeon, Korea,

157. Malčeski,R.; Gogovska, V. (2005). Integration of mathematics curriculum, a Challenge of the contemporary Mathematics, International Conference on Mathematics Education, 3–5 June 2005, Svishtov – Bulgaria

158. Gogovska, V., Malčeski, R. (2008). Counter-examples in lecturing mathematics, Proceedings of the 11th International Congress on Mathematical Education, Monterrey, Mexico

159. Gogovska, V., Malčeski, R. (2009). Discovering errors while solving mathematical tasks, Proceedings Education of the 3th International Congress on Mathematics MICOM 2009, Ohrid, Macedonia

160. Gogovska, V., Malčeski, R. (2010). Introducing textual tasks in mathematics curriculum, Shumen, Bulgaria

161. Gogovska, V., Malčeski, R. (2011). Mathematical models in mathematics curriculum, Riga, Latvia

162. Gogovska, V., Malčeski, R. (2012). Improvement intra-disciplinary integration of mathematics instruction, Elsevier, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 5420-5424

163. Glavche, M., Malčeski, R. (2012). Omissions in Mathematical Knowledge of Students in Primary Education. Proceedings of 1th International Scientific Conference „Education in the Modern European Environment“, Opatija,

164. Gogovska, V., Malčeski, R. (2012). The creative teacher, factor for improving mathematics instruction, Proceedings of the 7-th MCG Conference, Busan, Korea

165. Glavche, M., Malčeski, R. (2013). Errors in the mathematical education made by the students from the second grade, Učitel, Bitola

166. Glavche, M., Malčeski, R. (2013). Errors in the mathematics education made by third grade students, Conference Proceedings of International Conference “Innovations, Challenges and Tendencies in the Post Modern Education”, Stara Zagora

167. Glavche, M., Malčeski, R. (2013). The nature of mathematical errors made by the students in the elementary education, Journal of Pedagogy, Skopje

168. Gogovska, V., Anevska, K., Malčeski, R. (2014) - Properties of Thinking and Adoption of Mathematical Knowledge, Proceedings of the 2014 International Conference on Education and Educational Technologies II (EET '14), Praga

169. Glavche, M., Anevska, K., Malčeski, R. (2014). Learning the methodology of mathematical problem solving in elementary education, IJSR, ISSN 2319-7064, Vol. 3, Iss. 9, pp. 809-813

170. Malčeski, R., Anevska, K., Glavche, M. (2014). The integration of mathematics instruction in elementary education, IJSR, ISSN 2319-7064, Vol. 3, Iss. 9, pp. 2394-2398

171. Malčeski, R. (2014). Honeycomg - a Genius Creation of Nature, Mathematics and Informatics, Vol. 57, No. 4, pp. 402-407

172. Malčeski, R., Gogovska, V., Anevska, K. (2014). Algebraic rational expressions in mathematics, IJSR, Vol. 3 Issue 10, pp. 420-428

173. Anevska, K., Grozdev, S., Malcheski, R. (2015). Comparative analysis regarding the study of transformation in Euclidean Plane by applying complex numbers, Mathematics and Informatics, Vol. 58, No. 4

174. Glavche, M., Malčeski, R., Anevska, K. (2015). Errors in the mathematical education made by the students from the fifth grade, Математика и математическо образование, 2015, 44, pp. 265-274, ISSN 1313-3330.

175. Anevska, K., Gogovska, V., Malčeski, R. (2015). The role of complex numbers in interdisciplinary integration in mathematics teaching, Elsevier, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 191, pp. 2573-2577

176. Glavche, M., Malčeski, R., Anevska, K. (2015). Errors related to the mathematical topics geometry and data representation and analysis made by the fifth grade students in the Republic of Macedonia, Mathematics and Informatics, Vol. 58, No. 6, 567-581

177. Glavche, M., Malčeski, R., Anevska, K. (2015). The importance of the mathematical tasks for the development of the quality of thinking of the elememtary school students, Teacher Vol. 9, No. 1, 58-64

178. Anevska, K., Grozdev, S., Malcheski, R. (2016). Comparative analysis the use of complex numbers in secondary school, Mathematics and Informatics, Vol. 59, No. 2, 193-203

179. Anevska, К., Glavche, М., Malcheski, R. (2016). Comparative analysis of the student’s scores in solving constructive tasks when geometry is studied in a standard way and with the use of complex numbers, Mathematics and Informatics, Vol. 59, No. 4, ISSN 391–401

180. Glavche, M. Anevska, K., Malčeski, R. (2016). Better integrated instruction of geometry and algebra in primary education, Matematički bilten, Vol. 40, No. 2, pp. 27-34

181. Malcheski, R., Malcheski, A., Anevska, K., Glavche, M. (2016) The role of the elementary number theory in the work with mathematically gifted students: the capabilities and challenges, Teacher Vol. 12, No. 1, pp. 127-139

182. Glavche, М., Malcheska, C., Malcheski, R. (2017) Learning about the scientific methods in the instruction in subjects related to science, Teacher Vol. 13, No. 1

183. Malcheska, C., Glavche, М., Malcheski, R. (2017) Learning the conclusion making methods in yhe instruction in the natural-mathematical group of subjects, Proceedings of 12-th International Balkan Education and Science Congres, September 28-29, 2017, Nesebar, Bulgaria

184. Glavche, М., Anevska, К., Malcheski, R. (2019) WORKING WITH MATHEMATICALLY GIFTED STUDENTS IN THE INITIAL EDUCATION – PART ONE, Teacher Vol. 15, No. 2

185. Glavche, М., Anevska, К., Malcheski, R. (2020) WORKING WITH MATHEMATICAL COMPETENT STUDENTS IN PRIMARY EDUCATION – PART TWO, (accepted)

186. Glavche, М., Anevska, К., Malcheski, R. (2020) WORKING WITH MATHEMATICAL COMPETENT STUDENTS IN PRIMARY EDUCATION – PART THREE, (accepted)

 

Ж) Други научни трудови

 

187. Малчески, Р. (1986). Објективно определување на видот на функцијата на трендот кај економските процеси, Годишник на Економскиот факултет, Прилеп

188. Малчески, Р., Малчески, А. (1995). Модификација на методот на Хук-Џивс за решавање на задачи од нелинеарно програмирање, сепарат во проектот “Математички модели, методи и постапки во оптимизацијата на производно-техничките проблеми”, 71-85

189. Малчески, Р., Малчески, С., Стојчевска, Т. (2009). Планирање на набавувањето и потрошувачката на резервни делови во автотранспортно претпријатие, Vision, Скопје

190. Малчески Р., Малчески, С., Стојчевска, Т. (2009). Методи за корегирање грешки на податоци во временски серии, Vision, Скопје

191. Малчески, Р., Малчески, С. (2012). Структурата на високото образование, предуслов за развој на економија базирана на знаење, Зборник трудови на научна конференција на ЕИ-Скопје, 30.05.2012

192. Anevska, K., Malčeski, R. (2014). Information reliability into in automated system of managing, IJCER, ISSN (e) 2250–3005, Vol. 04, Issue 7, pp. 46-50

193. Malcheski, S., Spirkoski, B., Ilieva, V., Malcheski, R. (2016). Macroeconomic analysis of the Macedonian GDP Employment Real average salaries and Labour productivity, Matematika+, Vol. 24, No. 1, pp. 50-61

 

З) Стручни статии објавени во списанија и на сајтови (рецензирани статии)

 

194. Малчески, Р. (1992). За рационалните корени на полином од n-ти степен со целобројни коефициенти, Сигма, Скопје

195. Малчески, Р. (1993). Елементарно испитување на текот и скицирање на графикот на кубната функција, Сигма, Скопје

196. Малчески, Р., Малчески, А. (1994). Херонови триаголници, Сигма, Скопје

197. Малчески, Р. (1994). Математички игри 1, Нумерус, Скопје

198. Малчески, Р. (1994). Математички игри 2, Нумерус, Скопје

199. Малчески, Р. (1995). Математички игри 3, Нумерус, Скопје

200. Малчески, Р. (1995). Математички игри 4, Нумерус, Скопје

201. Малчески, Р., Малчески, А. (1995). За златниот пресек, Нумерус, Скопје

202. Малчески, Р. (1995). Ах тие питагорови тројки, Сигма, Скопје

203. Малчески, Р. (1995). Семејно решавање на една “едноставна” задача, Сигма, Скопје

204. Малчески, Р. (1995). Стрелките на часовникот се движат, па што, Нумерус, Скопје

205. Малчески, Р. (1995). Триаголни броеви, Сигма, Скопје

206. Малчески, Р. (1996). Две важни неравенства и бројот е, Сигма, Скопје

207. Малчески, Р. (1996, 2015). Две задачи за правилен шестаголник, Нумерус, Скопје

208. Малчески, Р. (1997). Како да и помогнете на мува која не знае геометрија, Нумерус, Скопје

209. Малчески, А., Малчески, Р. (1997). Разбивање на броеви, Математика+, Софија

210. Малчески, Р., Малчески, А. (1997). Теорема на Helly за конвексните множества, Математика, Софија

211. Малчески, Р. (1998). За докажување на условните неравенства, Plus, Тетово

212. Малчески, Р. (1999). Теорема на Менелај, Сигма, Скопје

213. Малчески, Р. (1999). Хармониска прогресија, Сигма, Скопје

214. Малчески, Р. (2000). Проблем на бои, Сигмa, Скопје

215. Малчески, Р., Малчески, А. (2000). Пресликување во рамнина преку комплексни броеви I, Сигма, Скопје

216. Малчески, Р., Малчески, А. (2000). Пресликување во рамнина преку комплексни броеви II, Сигма, Скопје

217. Малчески, Р., Малчески, А. (2001). Пресликување во рамнина преку комплексни броеви III, Сигма, Скопје

218. Малчески, Р., Малчески, А. (2001). Пресликување во рамнина преку комплексни броеви IV, Сигма, Скопје

219. Малчески, Р. (2001). Една задача повеќе начини на решавање, Сигма, Скопје

220. Малчески, Р. (2001). Паркетирания и приложения, Математика +, София

221. Малчески, Р. (2003). Решавање задачи со Венови дијаграми, Нумерус, Скопје

222. Малчески, Р. (2003). Неравенства меѓу средините и пресметување на квадратен корен од позитивен број, Математика+, София

223. Малчески, Р. (2004). И ова е лесно – алгоритам за решавање задачи со претурање, Нумерус, Скопје

224. Малчески, Р. (2004). Мултипликативни функции и теорема на Ојлер, Сигма, Скопје

225. Малчески, Р. (2004). Неколку елементарни алгебарски методи за определување екстремни вредности, Сигма, Скопје

226. Малчески, Р. (2005). Идентитетот на Софија Жермен, Нумерус, Скопје

227. Малчески, Р. (2005). Метод на инваријанти 1, Нумерус, Скопје

228. Малчески, Р. (2005). Метод на инваријанти 2, Нумерус, Скопје

229. Малчески, Р., Цветковски, З. (2005). Математичка индукција 1, Сигма, Скопје

230. Цветковски, З., Малчески, Р. (2006). Aлгоритам за генерирање на една класа Питагорини тројки, Сигма, Скопје

231. Малчески, Р., Цветковски, З. (2005). Математичка индукција 2, Сигма, Скопје

232. Цветковски, З., Малчески, Р. (2007). Докажување на симетрични неравенства со три променливи, Сигма, Скопје

233. Цветковски, З., Малчески, Р. (2007). Неравенства на Schur и Muirhead, Сигма, Скопје

234. Цветковски, З., Малчески, Р. (2008). Еден метод за докажување неравенства со три променливи, Сигма, Скопје

235. Малчески, Р. (2009). Фибоначиеви броеви, Сигма, Скопје

236. Малчески, Р. (2011). Неравенства меѓу средините, Сигма, Скопје

237. Малчески, Р. (2011). Неравенство на Чебишев, Сигма, Скопје

238. Малчески, Р. (2011). Неравенство на Коши-Буњаковски-Шварц, Сигма, Скопје

239. Малчески, Р., Аневска, К. (2012). Конгруенции во множеството на целите броеви I, Нумерус, Скопје

240. Малчески, Р. (2012). Кралот Артур и тркалезната маса, Нумерус, Скопје

241. Малчески, Р. (2012). Линеарна Диофантова равенка, Нумерус, Скопје

242. Малчески, Р. (2012). Неравенства меѓу средините, Нумерус, Скопје

243. Аневска, К., Малчески, Р. (2012). Конгруенции во множеството на целите броеви II, Нумерус, Скопје

244. Малчески, Р. (2013). Пчелиното саќе – генијална творба во природата, Сигма, Скопје

245. Малчески, Р. (2013). Историјата е добра учителка, Нумерус, Скопје

246. Малчески, Р. (2014). Метод на инваријанти, Сигма, Скопје

247. Малчески, Р., Аневска, К. (2014). Хомотетија, Сигма, Скопје

248. Малчески, Р. (2014). Пресметување на збирови од производи и степени, Нумерус, Скопје

249. Малчески, Р. (2015). Функџиите [x] и {x}, Сигма

250. Малчески, Р. (2015). А това е лесно – алгоритъм за решавање задачи со прелеване, Математика+, София

251. Главче, М., Малчески, Р. (2015). Движење по патеки и лавиринти, Нумерус, Скопје

252. Малчески, Р. (2015). Покривање рамностран триаголник со рамнострани триаголници, Математика+ (Нумерус), София (Скопје)

253. Малчески, Р. (2016). Енгелов принцип на минимум, Сигма, Скопје

254. Малчески, Р., Аневска, К. (2016). Мала теорема на Ферма, Нумерус, Скопје

255. Малчески, Р. (2016). Решаваме задачи со броење коцки, Нумерус, Скопје

256. Малчески, Р., Главче, М. (2017). Решаваме бројни ребуси, Нумерус, Скопје

257. Малчески, Р., Малчески, А. (2017). Ајде да размислуваме правилно, Нумерус, Скопје

258. Малчески, Р., Малчески, С. (2018). Ред на број по модул и примитивни корени, Сигма, Скопје

259. Малчески, Р., Аневска, К. (2018). Теорема на Стјуарт, Сигма, Скопје

260. Малчески, А., Малчески, Р. (2018). Теорема на Чева, Сигма 113, Скопје

261. Малчески, Р., Малчески, С. (2018). Белешка за распределбата на простите броеви, Сигма 113, Скопје

262. Малчески, Р. (2018). Решаваме конструктивни задачи, Нумерус, Скопје

263. Малчески, Р. (2019). Пресметување плоштина на паралелограм и триаголник, Нумерус, Скопје

264. Малчески, Р., Главче, М. (2019). Занимливи броења, Нумерус, Скопје

265. Малчески, Р., (1998). Еден елементарен доказ на Хероновата формула, Сигма, Скопје

266. Малчески, Р. (2020). Редослед на настани, Математичка искра 1, Скопје

267. Малчески, Р. (2020). Црвенкапа и загатките на волкот, Математичка искра 1, Скопје

268. Малчески, Р. (2020). Расекување и составување геометриски фигури, armaganka.org.mk

269. Малчески, Р. (2020). Занимливости со броеви, armaganka.org.mk

270. Малчески, Р. (2020). Право, лево и десно, Математичка искра 2, Скопје

271. Малчески, Р. (2020). Да размислуваме со „здрав разум“, Mатематичка искра 2, Скопје

272. Марков, Д., Јанев, И., Малчески, Р. Занимливости во множеството природни броеви, Сигма

273. Малчески, Р., Малчески, А. (2018). Откривање на непознат број, магија или математика, Нумерус, Скопје

274. Малчески, Р. (2017). Пресметуваме периметри и плоштини, Нумерус, Скопје

275. Малчески, Р. (2020). Решавање на некои нелинеарни Диофантови равенки, armaganka.org.mk

276. Малчески, Р. (2020). Нестандардни мерки за должина, Математичка искра 3, Скопје

277. Малчески, Р. (2020). Редици од броеви, Математичка искра 4, Скопје

278. Малчески, Р. (2020). Малку поинакви пресметувања, Математичка искра 5, Скопје


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?