проф. д-р Ристо Малчески Архитектонски факултет

 • Функција: Декан
 • Образование:
 • Предмети:

Образование:

Доктор на математички науки, Природно – математички факултет, УКИМ, Скопје

Магистер на математички науки, Природно – математички факултет, УКИМ, Скопје

Дипломиран инженер по применета математика, Математички факултет, УКИМ, Скопје

Математичка гимназија Георги Димитров, Скопје

 

Научни области:

А)     Функционална анализа

Б)      Методика на наставата по математика

 

Моментален наставен ангажман:

 • Алгебарски структури,
 • Веројатност и статистика,
 • Дискретна математика,
 • Калкулус 1,
 • Калкулус 2,
 • Математика за бизнис,
 • Методологија на НИР,
 • Одбрани поглавја од математичка анализа,
 • Операциони истражувања и
 • Статистика за бизнис.  

 

Некои досегашни раководни функции:

 • Проректор за настава на ФОН универзитет, Скопје
 • Проректор за настава на Европски универзитет, Скопје
 • Претседател на Сојузот на математичари на Македонија
 • Претседател на Сојузот на математичари и информатичари на Македонија
 • Потпретседател на Друштвото на математичари и информатичари на град Скопје
 • Главен и одговорен уредник на математичкото списание СИГМА, Скопје
 • Главен и одговорен уредник на математичкото списание НУМЕРУС, Скопје
 • Претседател на Комисија за издавачка дејност на ПМФ, УКИМ, Скопје
 • Претседател на Издавачки совет на ПМФ, УКИМ, Скопје
 • Раководител на завод за применета математика, Институт за математика при ПМФ, УКИМ, Скопје

 

Други активности во струката:

 • рецензент на Math Reviews
 • учество на дваесетина математички симпозиуми и конференции, како од национален, така и од меѓународен карактер,
 • одржани повеќе циклуси предавања од областа на статистиката и актуарската ма­тематика за обука на актуари и брокери при Министерството за финансии на РМ,
 • во повеќе наврати водач и заменик водач на македонските репрезентации на балканските и меѓународните математички олимпијади за ученици од основното и средното образование,
 • организација и учество во стручни и научни органи на два конгреси на СММ и еден конгрес на МАССЕЕ, и
 • организација и учество во стручни тела на две балкански олимпијади за ученици од средно образование (1999 и 2008 год) и две балкански олимпијади за ученици од основно образование (2000 и 2014 година) и на студентската олимпијада SEEMOUS 2015.
 • претседател на комисија за полагање стручен (државен) испит за професорите по математика од средното образование при Министерството за образование и наука,

 

Учество во проекти

1993-1995  Мате­ма­тички модели, методи и постапки во оптими­зацијата на производно-технич­ките проблеми, Машински факултет, Скопје

2000-2002  Методи на применета функционална анализа, Природно-математички факултет, Скопје

2009           Едубунту, Министерство за образование и наука на РМ, Министерство за информатичко општество на РМ, обука на над 4500 наставници во средното образование на тема образовни технологии (Edubuntu),

2010           Модернизација на образованието, Министерство за образование и наука на РМ, обука на над 2100 наставници во основно образование

2010-2013  “DL@WEB - Enhancing the quality of distance learning at Western Balkan higher education institutions“, TEMPUS, University of Kragujevac, Serbia, 2010-2013

2010-2012  “iKNOW – Innovation and Knowledge Management, eStudent Information System”, TEMPUS, LSBU London, United Kingdom, 2010-2013,

 

Објавени публикации 

 

А)   Универзитетски учебници

 1. Димовски, Д., Тренчевски, К., Малчески, Р., Јосифовски, Б. (1993). Прак­ти­кум по елементарна математика, Про­с­ветно дело, Скопје
 2. Малчески, Р. (2001). Основи на математичка анализа, УКИМ, Скопје
 3. Малчески, Р. (2002). Математичка анализа I, ПМФ, Скопје
 4. Малчески, Р. (2010). Методика на наставата по аритметика и алгебра во основното образование, ФОН универзитет, Скопје
 5. Малчески, Р. (2010). Методика на наставата по математика (второ издание), ФОН универзитет, Скопје
 6. Малчески, Р. (2013). Математичка анализа II, ФОН универзитет, Скопје
 7. Малчески, Р., Малческа, В. (2010). Теоријата на веројатност, ФОН универзитет, Скопје
 8. Малчески, Р., Малческа, В. (2011). Математика 3 – калкулус 1 (трето изадние), ФОН универзитет, Скопје
 9. Малчески, Р., Малческа, В. (2011). Математика 4 – калкулус 2 (трето издание), ФОН универзитет – РМ, Скопје
 10. Малчески, Р., Малческа, В. (2011): Математика 5 – дискретна математика (второ издание), ФОН универзитет , Скопје
 11. Малчески, Р., Малческа, В. (2012). Математика 1 – алгебарски структури (второ издание), ФОН универзитет, Скопје
 12. Малчески, Р., Малческа, В. (2012). Математика 2 – векторска и линеарна алгебра (второ издание), ФОН универзитет, Скопје
 13. Малчески, Р., Малчески, С. (2009). Однови на финансиска математика, АЛФА 94, Скопје
 14. Малчески, Р., Малчески, С. (2010). Математика за бизнис (четврто издание), ФОН универзитет, Скопје
 15. Малчески, Р., Малчески, С. (2010). Статистика за бизнис (четврто издание), ФОН универзитет, Скопје
 16. Малчески, Р., Малчески, С. (2015). Операциони истражувања, ФОН Универзитет, Скопје
 17. Малчески, Р., Малчески, С., Аневска, К. (2014). Методологија на НИР, ФОН универзитет, Скопје

 

Б)   Учебници за средно и основно образование

 1. Малчески, Р. (2002). Елементарна алгебра, Просветно де­ло, Скопје
 2. Малчески, Р. (2008). Математика за второ одделение, (авторизиран ракопис),
 3. Малчески, Р. (2008). Математика за трето одделение, Табернакул, Скопје
 4. Малчески, Р. (2008). Работни листови по математика за трето одделение, Табернакул, Скопје
 5. Малчески, Р., Докоска, М. (2002): Математика 2, Просвет­но дело, Скопје
 6. Тренчевски, Г., Малчески, Р., Тренчевски, К. (2003). Математика 3, (авторизиран ракопис)

В)   Тематски книги за работа со надарени ученици

 1. Malcheski, R., Grozdev, S., Anevska, K. (2015). Geometry of complex numbers, Sofia,  
 2. Малчески, Р. (2014). Неравенства, Скопје
 3. Малчески, Р. (2014). Функции и функционални равенки, Скопје
 4. Малчески, Р., Димовски, Д., Тренчевски, К. (1993). Вовед во теорија на броеви, МММ, Скопје
 5. Малчески, Р., Малчески, А. (1993). Избрани содржини од елементарна ма­тема­тика, СММ, Скопје
 6. Тренчевски, К., Малчески, Р., Димовски, Д. (1994). Занимлива математика, МММ, Скопје
 7. Малчески, Р., Малчески, А., Аневска, К (2014). Избрани задачи од елементарна алгебра (трето издание), СММ, Скопје
 8. Малчески, Р., Малчески, А., Аневска, К. (2014). Вовед во елементарна теорија на броеви, СММ, Скопје
 9. Малчески, Р., Малчески, А., Аневска, К. (2014). По патеките на шампионите за математика, СММ, Скопје
 10. Малчески, Р., Малчески, А., Аневска, К. (2014). Решавање на текстуални задачи (трето издание), СММ, Скопје
 11. Пиперевски, Б., Малчески, Р., Малчески, А., Трајковска И. (2001). Избра­ни со­др­жини од елементарна математика II, Сигма, Скопје
 12. Малчески, Р., Малчески, А., Аневска, К., Манова-Ераковиќ, В., Маркоски, Ѓ., Стојковска, И. (2015). Избрани задачи од елементарна алгебра (трето издание), СММ, Скопје
 13. Малчески, Р., Малчески, А., Аневска, К. (2015). По патеките на шампионите за математика, СММ, Скопје
 14. Malcheski, R., Grozdev, S., Anevska, K. (2015). Geometry of complex numbers, Arhimed, Sofia

 

Г)   Збирки задачи од натпревари

 1. Малчески, Р. и др. (1995). Натпревари по математика '94, СММ, Скопје
 2. Малчески, Р. и др. (1996). Натпревари по мате­ма­тика '95, СММ, Скопје
 3. Малчески, Р. и др. (1997). Нат­пре­вари по мате­ма­тика '96, СММ, Скопје
 4. Малчески, Р., Димовски, Д., Јакимовиќ, С., Малчески, А. (2001). Есенски матема­тички турнир Црноризец Храбар, СММ, Скопје
 5. Малчески, Р., Димовски, Д., Малчески, А., Манова – Ераковиќ, В. (2000). Меѓународни математички олимпијади, СММ, Скопје
 6. Малчески, А., Малчески, Р. и др. (2000). Натпревари по ма­тематика во средното образование во учебната 1998/99 година, СММ, Скопје
 7. Малчески, Р., Манова – Ераковиќ, В., Марковски, Ѓ., Малчески, А. (2008). Сигмина ризница (рубрика задачи 1-505), СММ, Скопје
 8. Малчески, А., Манова – Ераковиќ, В., Малчески, Р. (2011). Регионални натпревари по математика 1974 – 2011, СММ, Скопје
 9. Малчески, Р., Манова – Ераковиќ, В., Малчески, Р. (2011). Сигмина ризница (рубрика подгответелни задачи), СММ, Скопје
 10. Малчески, А., Манова – Ераковиќ, В., Малчески, Р. (2011). Сигмина ризница (конкурсни задачи 1-144), СММ, Скопје
 11. Малчески, А., Манова – Ераковиќ, В., Малчески, Р. (2011). Сигмина ризница (рубрика задачи 1006-1200), СММ, Скопје
 12. Малчески, А., Манова – Ераковиќ, В., Малчески, Р. (2011). Сигмина ризница (рубрика задачи 506-1005), СММ, Скопје
 13. Малчески, А., Манова – Ераковиќ, В., Малчески, Р. и др. (2014). Натпревари по математика 2006-2013 (основно образование), СММ, Скопје

 

Д)   Други книги

 1. Димоски, И., Малчески, Р., Малческа, Ц. (2010). Следење, проверување и оценување на постигањата на учениците, ФОН, Скопје
 2. Малчески, Р., Малческа, Ц. (2010). Работа со надарени ученици, ФОН, Скопје
 3. Малчески, Р., Малческа, Ц., Малческа, Ф. (2010). Стратегии и техники на учење и подучување, ФОН, Скопје

 

Ѓ)   Трудови од областа на функционалната анализа

 1. Trencevski, K., Malceski, R. (1994). On the Transformation in the Operational Calculus, Годишен зборник на институтот за математика, 35
 2. Малчески, Р. (1996). Забелешки за n-нормирани простори, Математички билтен, 20
 3. Малчески, Р. (1996): Забелешки за 2-нормирани простори, Зборник на трудови од I конгрес на математичарите и информатичарите на Македонија, Охрид
 4. Malceski, A., Malceski, R. (1997). L1(μ) as a n-normed spaces, Годишен зборник на ин­сти­тутот за математика, 38
 5. Malceski, A., Malceski, R. (1997). n-seminormed spaces, Годишен зборник на институтот за математика, 38
 6. Malceski, R. (1997). Strong convex n-normed spaces, Contributions, Sec. Mat. Tech. Sci., MANU. XVIII, 1-2
 7. Malceski, R. (1997). Strong n-convex n-normed spaces, Matematicki bilten, 21, 
 8. Malceski, R. (1999). The Hahn-Banach theorem for bounded n-linear functionals, Matematicki bilten, 23
 9. Малчески, А., Малчески, Р. (2000). Забелешки за n-полунормиран про­стор, Зборник на трудови од II конгрес на математичарите и информа­тичарите на Маке­до­нија, Охрид
 10. Малчески, А., Малчески, Р. (2000). Конвергентни низи во n-нормирани простори, Математички билтен, 24
 11. Малчески, Р., Малчески, А. (2000). n-банахови простори, Зборник на трудови од II конгрес на математичарите и информа­тичарите на Маке­до­нија, Охрид 
 12. Малчески, Р. (2001). n-полускаларен производ со карактеристика p, Математички билтен, 25
 13. Малчески, Р. (2003). Gateaux-ви изводи на n-норма, Математички билтен, 27
 14. Малчески, Р. (2004). Генерализиран n-скаларен производ, Зборник на трудови, VII симпозиум по диференцијални равенки, Охрид
 15. Малчески, Р. (2004). Теорема на Ascoli-Mazur во n-нормиран простор, Математич­ки билтен, 28
 16. Малчески, А., Малчески, Р. (2005). Lp(μ) како 2-нормиран простор, Математички билтен, 29
 17. Чаламани, С., Малчески, Р. (2005). Непрекинати линеарни n-функционали, Зборник трудови на III конгрес на Сојузот на математи­чарите на Македонија, Струга
 18. Trencevski, K., Malceski, R. (2006). n-iner product and its applications, Journal of Inequalities in Pure and Applied mathematics, Volume 7, Issue 2
 19. Malceski, R., Cvetkovski, Z. (2012). Dual space of the space of bounded linear n-functionals, Matematicki bilten, 36
 20. Anevska, K., Malceski, R. (2014). Characteization of 2-inner product using Euler-Lagrange type of equality, International Journal of Science and Research (IJSR), ISSN 2319-7064, Vol. 3 Issue 6, pp. 1220-1222
 21. Anevska, K., Malceski, R. (2014). Generalization on parallelepiped equality in 2-normed space, IJPAST, ISSN 2229 - 6107, Vol. 22 No. 2, pp. 41-49
 22. Anevska, K., Malceski, R. (2014). Remarks on one S. S. Dragomir’s results, American journal of Engineering Research, (AJER), e-ISSN  2320-0847  p-ISSN  2320-0936, Volume-03, Issue-02, pp. 1-3
 23. Malceski, R., Anevska, K. (2014) - About the 2-Banach spaces, International Journal of Modern Engineering Research (IJMER), ISSN 2249–6645, Vol. 4  Iss. 5 May. 2014, pp. 28-32
 24. Malceski, R., Anevska, K. (2014). - Characterization of 2-inner product by strictly convex 2-norm of modul c, International Journal of Mathematical Analysis, Vol. 8, no. 33, pp. 1647 - 1652, HIKARI Ltd, www.m-hikari.com
 25. Malceski, R., Anevska, K. (2014). Families of norms generated by 2-norm, AJER, e-ISSN  2320-0847 p-ISSN  2320-0936, Volume-03, Issue-05, pp.315-320
 26. Malceski, R., Nasteski, Lj., Nacevska, B., Huseini, A. (2014) - About the strictly convex and uniformly convex normed and 2-normed spaces., IJSIMR, e-ISSN 2347-3142, p-ISSN 2346-304X, Vol. 2, Issue 06, pp. 603-610
 27. Malceski, R., Anevska, K. (2014). Strictly convex in quasi 2-pre-Hilbert space, IJSIMR, e-ISSN 2347-3142, p-ISSN 2346-304X, Vol. 2, Issue 07, pp. 668-674
 28. Malceski, R. (2014). Inequality among the inner products of three vectors into the real Hilbert space, International Journal of Mathematical Analysis, Vol. 8, no. 47, pp. 2319 – 2323, HIKARI Ltd, www.m-hikari.com
 29. Malceski, R., Anevska, K. (2014). Parallelepiped inequality into 2-normed space and its consequencies, IJSIMR, e-ISSN 2347-3142, p-ISSN 2346-304X, Vol. 2, Issue 08, pp. 719-728
 30. Malceski, S., Malceski, R., Anevska, K. (2014). 2-semi-norms and 2-semi-inner product, International Journal of Mathematical Analysis, Vol. 8, 2014, no. 52, 2601-2609, HIKARI Ltd, www.m-hikari.com
 31. Malceski, R., Malceski, A. (2015). Inequalities of Dunkl-Williams and Mercer type in Quasi-Normed Space, IJSIMR, e-ISSN 2347-3142, p-ISSN 2346-304X, Vol. 3, Issue 1, pp. 67-70
 32. Malceski, R. (2015). Inequalities of Pecaric-Rajic type in quasi-normed space, Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, no. 15, 729-737
 33. Malceski, S., Malceski, A., Anevska, K., Malceski, R. (2015). Another characterization’s of 2-pre-Hilbert Space, IJSIMR, e-ISSN 2347-3142, p-ISSN 2346-304X, Vol. 3, Issue 2, pp. 45-54
 34. Malceski, R. (2015). Sharp Triangle Inequalities in Quasi Normed Spaces, (British Journal of Mathematics & Computer Science)
 35. Malceski, A. , Malceski, R., Anevska, K., Malceski, S. (2015). A remark about quasi 2-normed space, Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, no. 55, 2717-2727
 36. Malceski, A., Malceski, R. (2015). Inequalities of Pecaric-Rajic type in quasi 2-normed space, no. IJSIMR, e-ISSN 2347-3142, p-ISSN 2346-304X, Vol. 3, Issue 5, pp. 1-7

 

Е)   Трудови од областа на методиката

 1. Малчески, Р., Малческа, Ц., Тренчевски, К., Стојоски, С. (1994). Некои соз­на­ни­ја за корелацијата на наставните програми во природно-матема­тичкото по­драчје во наставата од V до VIII одделение на основното образование, Збор­ник трудови од Симпозиум, Отешево
 2. Малчески, Р. (1996). Квалификационите испити по математика за упис на Уни­верзитетот, Трудот е презентиран на I конгрес на мате­ма­ти­ча­рите и ин­фор­матичарите на Македонија, Охрид
 3. Малчески, Р. (1996). Приемните испити по математика за упис во сред­но­то образование, Трудот е презентиран на I конгрес на математи­ча­ри­те и инфор­матичарите на Македонија, Охрид
 4. Малчески, Р., Малчески, А. (1997): Развојот на талентираните ученици за мате­матика, Образовни рефлекси, 3-4, Скопје, 
 5. Малческа, Ц., Малчески, Р. (1997). Оспособеноста на наставникот за успешно следење, проверување и оценување на постигањата на учениците, Меѓународен симпозиум за оценување, БРО, Скопје
 6. Малческа, Ц., Малчески, Р. (1999). Образовни крстопати на прагот на XXI век, Просветно дело, Скопје
 7. Малчески, Р., Малчески, А, Трајковска, И. (2000): Комплексни броеви, можност за внатрешнопредметна интеграција во наставата по математика, Зборник трудови од II конгрес на математичарите и информатичарите на Македонија, Охрид
 8. Малчески, Р. (2003). Методска белешка за воведување на поимот ирационален број, Просветно дело, 2
 9. Malceski, R., Gogovska, V. (2003). Using means inequality form getting structural mathematical knowledge, The Third International Conference “creativity in Mathematics Education end the Education of Gifted Students”, Ruse, Bugaria
 10. Malceski, R., Gogovska, V. (2004). The Role of Educational method in teaching of gifted and talented students, The 10th International Congress on Mathematical Education,  Copenhagen, Denmark
 11. Gogovska, V., Malceski, R. (2005). Generalization – Challenge for Gitfed Students, Procee­dings of the Tenth International Seminar of Mathematical Education on Creativity Developmnet, Daejeon, Korea, 
 12. Гогоска, В., Малчески, Р. (2005). Доказот во математичка училница, Меѓународна конференција, Мајнц, Германија 
 13. Малчески, Р., Гогоска, В. (2005). Интеграција на наставата, предизвик на совре­мената настава по математика, Зборник трудови на третиот конгрес на Сојузот на математичарите на Македонија, Струга
 14. Малчески, Р., Гогоска, В. (2005). Улогата на методите на учење во наставата по математика, Меѓународна коференција Свиштов, Бугарија
 15. Gogovska, V., Malceski, R. (2008). Counter-examples in lecturing mathematics, Proceedings of the 11th International Congress on Mathematical Education, Monterrey, Mexico
 16. Gogovska, V., Malceski, R. (2009). Discovering errors while solving mathematical tasks, Proceedings Education of the 3th International Congress on Mathematics MICOM 2009, Ohrid, Macedonia
 17. Gogovska, V., Malceski, R. (2010). Introducing textual tasks in mathematics curriculum, Shumen, Bulgaria
 18. Gogovska, V., Malceski, R. (2011). Mathematical models in mathematics curriculum, Riga, Latvia
 19. Gogovska, V., Malceski, R. (2012). Improvement intra-disciplinary integration of mathematics instruction, Elsevier, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 5420-5424
 20. Gogovska, V., Malceski, R. (2012). The creative teacher, factor for improving mathematics instruction, Proceedings of the 7-th MCG Conference, Busan, Korea 
 21. Glavche, M., Malceski, R. (2012). Omissions in Mathematical Knowledge of Students in Primary Education. Proceedings of 1th International Scientific Conference „Education in the Modern European Environment“, Opatija,
 22. Glavche, M., Malceski, R. (2013). Errors in the mathematical education made by the students from the second grade, Ucitel, Bitola
 23. Glavche, M., Malceski, R. (2013). Errors in the mathematics education made by third grade students, Conference Proceedings of International Conference “Innovations, Challenges and Tendencies in the Post Modern Education”, Stara Zagora
 24. Glavche, M., Malceski, R. (2013). The type of mathematical errors made by the students in the elementary education, Journal of Pedagogy, Skopje
 25. Anevska, K., Gogovska, V., Malceski, R. (2014).  The role of complex numbers in interdisciplinary integration in mathematics teaching, Elsevier, Procedia - Social and Behavioral Sciences
 26. Glavche, M., Anevska, K., Malceski, R. (2014). Learning the methodology of mathematical problem solving in elementary education, IJSR, ISSN 2319-7064, Vol. 3, Iss. 9, pp. 809-813
 27. Gogovska, V., Anevska, K., Malceski, R. (2014) - Properties of Thinking and Adoption of Mathematical Knowledge, Proceedings of the 2014 International Conference on Education and Educational Technologies II (EET '14), Praga
 28. Malceski, R. (2014). Honeycomg - a Genius Creation of Nature, Mathematics and Informatics, Vol. 57, No. 4, pp. 402-407
 29. Malceski, R., Anevska, K., Glavche, M. (2014). The integration of  mathematics instruction in elementary education, IJSR, ISSN 2319-7064, Vol. 3, Iss. 9, pp. 2394-2398
 30. Malceski, R., Gogovska, V., Anevska, K. (2014). Algebraic rational expressions in mathematics, IJSR, Vol. 3 Issue 10, pp. 420-428
 31. Glavche, M., Malceski, R., Anevska, K. (2015). Errors in the mathematical education made by the students from the fifth grade, Математика и математическо образование, 2015, 44, pp. **-**, ISSN 1313-3330.
 32. Anevska, K., Grozdev, S., Malcheski, R. (2015). Comparative analysis regarding the stuy of transformation in Euclidean Plane by applying cmplex numbers, Mathematics and Informatics, Vol. 58, No. 4

 

Ж)  Други научни трудови

 1. Стојаноски, З., Малчески, Р. (1983). Теорија на игри, Годишник на Економски факултет, Прилеп
 2. Малчески, Р. (1986). Објективно определување на видот на функцијата на трендот кај економските процеси, Годишник на Економскиот факултет, Прилеп
 3. Малчески, Р., Малчески, А. (1995). Модификација на методот на Хук-Џивс за ре­ша­вање на задачи од нелинеарно програмирање, сепарат во проектот “Мате­ма­тички модели, методи и постапки во оптими­зацијата на производно-технич­ките проблеми”, 71-85
 4. Малчески, Р., Малчески, С., Стојчевска, Т. (2009). Планирање на набавувањето и потрошувачката на резервни делови во автотранспортно претпријатие, Vision, Скопје
 5. Малчески Р., Малчески, С., Стојчевска, Т. (2009). Методи за корегирање грешки на податоци во временски серии, Vision, Скопје
 6. Малчески, Р., Малчески, С. (2012). Структурата на високото образование, предуслов за развој на економија базирана на знаење, Зборник трудови на научна конференција на ЕИ-Скопје, 30.05.2012
 7. Anevska, K., Malceski, R. (2014). Information reliability into in automated system of managing, IJCER, ISSN (e) 2250–3005, Vol. 04, Issue 7, pp. 46-50

 

З)    Статии објавени во стручни списанија

 1. Малчески, Р. (1992). За рационалните корени на полином од n-ти степен  со цело­бројни коефициенти, Сигма, Скопје
 2. Малчески, Р. (1993). Елементарно испитување на текот и скицирање на графикот на кубната функција, Сигма, Скопје 
 3. Малчески, Р. (1994). Математички игри 1, Нумерус, Скопје
 4. Малчески, Р. (1994). Математички игри 2, Нумерус, Скопје
 5. Малчески, Р., Малчески, А. (1994). Херонови триаголници, Сигма, Скопје
 6. Малчески, Р. (1995). Ах тие питагорови тројки, Сигма, Скопје
 7. Малчески, Р. (1995). Математички игри 3, Нумерус, Скопје
 8. Малчески, Р. (1995). Математички игри 4, Нумерус, Скопје
 9. Малчески, Р. (1995). Семејно решавање на една “едноставна” задача, Сигма, Скопје
 10. Малчески, Р. (1995). Стрелките на часовникот се движат, па што, Нуме­рус, Скопје
 11. Малчески, Р. (1995). Триаголни броеви, Сигма, Скопје
 12. Малчески, Р., Малчески, А. (1995). За златниот пресек, Нуме­рус, Скопје
 13. Малчески, Р. (1996). Две важни неравенства и бројот е, Сигма, Скопје
 14. Малчески, А., Малчески, Р. (1997). Разбивање на броеви, Математика+, Софија
 15. Малчески, Р. (1997). Како да и помогнете на мува која не знае геометрија, Нумерус, Скопје 
 16. Малчески, Р., Малчески, А. (1997). Теорема на Helly за конвексните мно­же­ства, Математика, Софија
 17. Малчески, Р. (1998). За докажување на условните неравенства, Plus, Тетово
 18. Малчески, Р. (1999). Теорема на Менелај, Сигма, Скопје
 19. Малчески, Р. (2000). Проблем на бои, Сигмa, Скопје
 20. Малчески, Р., Малчески, А. (2000). Пресликување во рамнина преку ком­плексни броеви I, Сигма, Скопје
 21. Малчески, Р., Малчески, А. (2000). Пресликување во рамнина преку ком­плексни броеви II, Сигма, Скопје
 22. Малчески, Р. (2001). Една задача повеќе начини на решавање, Сигма, Скопје 
 23. Малчески, Р. (2001). Паркетирания и приложения, Математика +, София
 24. Малчески, Р., Малчески, А. (2001). Пресликување во рамнина преку ком­плексни броеви III, Сигма, Скопје
 25. Малчески, Р., Малчески, А. (2001). Пресликување во рамнина преку ком­плексни броеви IV, Сигма, Скопје
 26. Малчески, Р. (2003). Неравенства меѓу средините и пресметување на квадратен корен од позитивен број, Математика+, София
 27. Малчески, Р. (2004). Мултипликативни функции и теорема на Ојлер, Сигма, Скопје
 28. Малчески, Р. (2004). Неколку елементарни алгебарски методи за опреде­лување екстремни вредности, Сигма, Скопје
 29. Малчески, Р. (2005). Идентитетот на Софија Жермен, Нумерус, Скопје
 30. Малчески, Р. (2005). Метод на инваријанти 1, Нумерус, Скопје
 31. Малчески, Р. (2005). Метод на инваријанти 2, Нумерус, Скопје
 32. Малчески, Р., Цветковски, З. (2005). Математичка индукција 1, Сигма, Скопје
 33. Малчески, Р., Цветковски, З. (2005). Математичка индукција 2, Сигма, Скопје
 34. Цветковски, З., Малчески, Р. (2006). Еден алгоритам за генерирање на Питагорини тројки, Сигма, Скопје
 35. Цветковски, З., Малчески, Р. (2007). Неравенства на Schur и Muirhead, Сигма, Скопје
 36. Цветковски, З., Малчески, Р. (2008). Докажување на симетрични неравенства со три променливи, Сигма, Скопје
 37. Цветковски, З., Малчески, Р. (2008). Еден метод за докажување неравенства со три променливи, Сигма, Скопје
 38. Малчески, Р. (2009). Фибоначиеви броеви, Сигма, Скопје
 39. Малчески, Р. (2011). Неравенства меѓу средините, Сигма, Скопје
 40. Малчески, Р. (2011). Неравенство на Коши-Буњаковски-Шварц, Сигма, Скопје
 41. Малчески, Р. (2011). Неравенство на Чебишев, Сигма, Скопје
 42. Малчески, Р. (2012). Кралот Артур и тркалезната маса, Нумерус, Скопје
 43. Малчески, Р. (2012). Линеарна Диофантова равенка, Нумерус, Скопје
 44. Малчески, Р. (2012). Неравенства меѓу средините, Нумерус, Скопје
 45. Малчески, Р., Аневска, К. (2012). Конгруенции во множеството на целите броеви I, Нумерус, Скопје
 46. Аневска, К., Малчески, Р. (2012). Конгруенции во множеството на целите броеви II, Нумерус, Скопје
 47. Малчески, Р. (2013). Пчелиното саќе – генијална творба во природата, Сигма, Скопје
 48. Малчески, Р. (2014). Метод на инваријанти, Сигма, Скопје
 49. Малчески, Р. (2014). Пресметување на збирови од производи и степени, Нумерус, Скопје
 50. Малчески, Р., Аневска, К. (2014). Хомотетија, Сигма, Скопје
 51. Малчески, Р. (2015). Функџиите [x] и {x}, Сигма 
 52. Малчески, Р. (2004,2015). И ова е лесно – алгоритам за решавање задачи со претурање, Нумерус, Скопје
 53. Малчески, Р. (1996,2015). Две задачи за правилен шестаголник, Нуме­рус, Скопје 

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?