асс. м-р Белма Хаџикамбер Факултет за економски науки

  • Функција: Економски
  • Образование:
  • Предмети:

Научна област: претприемништво, меѓународна економија, основи на менаџмент, финансиски менаџмент 

Службен е-маил: belma.hadjikamber@fon.edu.mk

Име и презиме: М-р Белма Хаџикамбер

Кратко наративно био:

Додипломските студии ги завршив на Универзитетот Св.Кирил и Методиј, на Економскиот факултет во Скопје, а магистерските студии на ФОН Универзитетот, на Економскиот факултет. Запишана сум на докторски студии на Економскиот факултет при УКИМ, на студиската програма Економски науки. Имам работно искуство во јавниот, невладиниот и приватниот сектор. Од 2016 година сум ангажирана на ФОН Универзитетот на Факултетот за економски науки, а во декември 2016 сум избрана за соработник – асистент каде што работам до денешен ден. Во рамките на Универзитетот ФОН, активно учествувам во проектот “Фабрика на знаење”. Исто така сум член на Комисијата за трансфери на Факултетот за економски науки. Имам учествувано на повеќе семинари, обуки, конференции и проекти во нашата држава и надвор од неа. Меѓу позначајните се следните: -Учество на вториот Светски форум за демократија, 2013 во Стразбур. -Активно учество на обука за обучувачи за човекови и малцински права, 2014 во Берово. -Активно учество во тридневен проект “Австриско- Македонски денови”, октомври 2014 и 2015 во Скопје. -Интернацонална конференција организирана од Европскиот форум Албах на тема “InEquality”, август 2015

во Албах, Австрија. -Интернацонална конференција организирана од Европскиот форум Албах на тема “New Enlightenment”, август 2016 во Албах, Австрија. -Учество во проект за мобилност: Наставни методи во интеркултурни мешани области, 2016 во Прага. -Активно учество како модератор во дводневен проект, “Австриско- Македонски денови”, ноември 2017 во Скопје. -Тренер на проект: Кариерно советување во младинска работа, 2019 во Крушевац.

Предмети кои сте ги предавале и предавате во моментов:

Како асистент на ФОН Универзитетот изведувам вежби по повеќе предмети: Деловна економија, Инвестиции, Економика на претпријатија, Меѓународна економија, Основи на менаџмент, Финансиски менаџмент, Претприемништво.

Истражувачки интерес:

Моите научно-истражувачки интереси се во следните области:

Економија на трудот

Финансии

Макроекономија

Објавени трудови:

Објавени трудови во меѓународни научни списанија: -М-р Белма Хаџикамбер, Доц. Д-р Сејдефа Џафче, Пазар на труд на Република Македонија- состојби и перспективи, Меѓународно списание за општествени науки “Визионе”, Скопје, број 26, август 2016 година. -Доц.Д-р Сејдефа Џафче, М-р Белма Хаџикамбер, М-р Билгаип Мазникар, Даночно- правниот однос во македонскиот правен систем, Меѓународно списание за општествени науки “Визионе”, Скопје, број 26, август 2016 година. -Проф. Д-р Сејдефа Џафче, Проф. Д-р Темелко Ристевски, М-р Белма Хаџикамбер, Правата на акционерите во постапката на реализација на големи зделки, Меѓународно списание за општествени науки “Визионе”, Скопје, број 28, јули 2017 година.

 


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?