X
press enter »
MK
EN
доц. д-р Маја Саревска
Факултет за информатика

Функција: Информатика
Образование:
Предмети:


Кратко наративно био:

Дипломира на Електротехничкиот Факултет, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Р. Северна Македонија, на насоката Електроника и Телекомункации, во Јули 1998 година со просек 9,00. Магистрира со одбрана на магистерски труд со наслов „Временско просторно процесирање на сигналите со реална антенска низа “ на 06.11.2001 година со просек 10,00. Трошоците за студиите беа целосно покриени со стипендија од Министерството за наука на РСМ. Докторира на Електронскиот Факултет при Универзитетот на Ниш, на 11.04.2008 година со док­тор­ска дисертација под наслов “ Адаптивни антенски системи базирани на невронски мрежи”. Добитник e на стипендија за докторски студии од Министерството за наука на РСМ.

За време на докторските студии остварува научна соработка со Аин Шамс Универзитетот од Каиро, Египет. Исто така има остварено соработка со ВЕСЕАС научната организацијата со седиште во Атина, Грција. До денеска остварува успешна соработка со Електронскиот Факултет при Универзитетот во Ниш во Србија.

Од Март 2010 до Октомври 2011 работи на Техничкиот Универзитет во Истанбул, Турција, каде држи предавања по Програмирање и Спејскрафт Комуникации и учествува во проект за тестирање и изработка на пикосателити. 

Од Април 2012 до Декември 2013 има истражување во областа на компутационата невронаука на Рухр Универзитетот во Бохум, Германија. Подоцна има неколкумесечна посета како визитинг истражувач на ЛМУ Универзитетот во Минхен, Германија (2014) и ШангајТек Униеврзитетот во Шангај, Кина (2016). Во 2017 е надворешен соработник на Европскиот Универзитет во Скопје. Во 2019 е визитинг професор на Воената Академија Генерал Михаило Апостолски во Скопје.

Предмети кои ги предава/лa:

Вовед во програмирање, Објектно програмирање, Програмски концепти, Податочни структури и Алгоритми, Информатички технологии, Интернет технологии, Телекомуникации, Телекомуникациски системи.

Теми и области во кои менторира дипломски работи и магистерски трудови:

Neural Networks, Deep Learning, Machine Learning, Computational Neuroscience, Antenna Arrays.

Истражувачки интерес:

Neural Networks, Deep Learning, Machine Learning, Computational Neuroscience, Antenna Arrays.

Објавени трудови:

 1. Maja Sarevska, „Multi-User Detection for Synchronous CDMA Systems: Configuration with Match Filters”, Conf. ETAI’00, Ohrid, Macedonia, September 2000.
 2. Maja Sarevska, ”Space Signal Processing in CDMA System Using Antenna Array”, Conf. ETRAN’03, Herceg Novi, Serbia and Montenegro, June 2003, pp. 273-276.
 3. Maja Sarevska, ”The Influence of Real Antenna Array Parameters On BER Performances For Given Time-Space Signal Processing Scheme”, Conf. ETAI’03, Ohrid, Macedonia, September 2003.
 4. Maja Sarevska, ”Time-Space Signal Processing for CDMA Using Given Receiving Configuration With RAKE Receivers”, Conf. TELSIKS’03, Niš, Serbia and Montenegro, October 2003, pp.171-174.
 5. Maja Sarevska, Bratislav Milovanovic, ”Time Signal Processing for CDMA Using Given Receiving Configuration With RAKE Receivers”, Conf. TELFOR’03, Belgrade, Serbia and Montenegro, November 2003, CD-ROM version.
 6. Maja Sarevska, Bratislav Milovanovic, and Zoran Stankovic, ”Alternative Signal Detection for Neural Network-Based Smart Antenna”, Conf.NEUREL’04, Belgrade, Serbia and Montenegro, September 2004, pp.85-89.
 7. Maja Sarevska, Bratislav Milovanovic, and Zoran Stankovic, ”Generalization Capabilities of Neural Network-Based Smart Antenna for DOA Estimation”, Conf.TELFOR’04, Belgrade, Serbia and Montenegro, November 2004, CD-ROM version.
 8. Maja Sarevska, “Time Signal Processing for CDMA Using Given Receiving Configuration With Rake Receivers”, Journal of Electronics and Mathematics, Vol. 9, (2004), Kosovska Mitrovica, pp.11-18.
 9. Bratislav Milovanovic, Zoran Stankovic, Maja Sarevska, and Aleksandar Jovanovic ”Neural Models for Electromagnetic Strength Level Prediction – Application in RF Communications”, Conf.ICEST’05, Niš, Serbia and Montenegro, June 2005, pp.411-414.
 10. Zoran Stankovic, Bratislav Milovanovic, and Maja Sarevska, ”New Neural Models of Microwave Cylindrical Cavity Applicators”, Journal of WSEAS Transactions on Systems, Issue 6, Vol.4, June 2005, pp 761-769.
 11. Maja Sarevska, Bratislav Milovanovic, and Zoran Stankovic, ”Reliability of Radial Basis Function – Neural Network Smart Antenna”, Conf.WSEAS’05 on Communications, Athens, Greece, July 2005, CD-ROM version.
 12. Zoran Stankovic, Bratislav Milovanovic, and Maja Sarevska, ”Microwave Cylindrical Cavity Applicators Modeling Using Artificial Neural Networks”, Conf.WSEAS’05 on Systems, Athens, Greece, July 2005, CD-ROM version.
 13. Maja Sarevska, Bratislav Milovanovic, and Zoran Stankovic, ”Reliability of The Hidden Layer in Neural Network Smart Antenna”, Journal of WSEAS Transactions on Communications, Issue 8, Vol.4, August 2005, pp. 556-563.
 14.   Zoran Stankovic, Bratislav Milovanovic, Maja Sarevska, "Novel Efficient Approaches in the Microwave Cavity Applicators modeling based on Artificial Neural Networks", International Journal of Factory Automation, Robotics and Soft Computing, ISSN 1828-6984, International Society for Advanced Research, Issue 2, Italy, April 2006, pp.63-68.
 15. Maja Sarevska, Liljana Gavrilovska “Capabilities of Neural Network – Based Smart Antenna for DOA Estimation”, Conf. ETAI’05, Ohrid, FYROM, September 2005.
 16. Maja Sarevska, Abdel-Badeeh M. Salem, “Antenna Array Beamforming using Neural network”, International Journal of Applied Science, Engineering and Technology, Vol.2, No.2, pp. 60-64, 2005.
 17. Maja Sarevska, Abdel-Badeeh M. Salem, “Neural Network-Based Null-Steering Beam Former for Smart Antenna”, Egyptian Computer Science Journal, Vol.28, No.1, January 2006, pp.5-11.
 18. Bratislav Milovanovic, Zoran Stankovic, Maja Sarevska, and Aleksandar Jovanovic  ”Efficient Neural Models for Electromagnetic Field Characterization–Application  in  RF Communications”, Microwave Review, Vol 12. No.1, June 2006, pp.31-35.
 19.  Zoran Stankovic, Bratislav Milovanovic, Maja Sarevska, "Novel Efficient Models of the Microwave Cavity Applicators based on Artificial Neural Networks", Recent advances in Control Systems, Robotics and Automation, International Scientific Book, ISBN: 88-901928-0-1, Wide International Scientific and Academic Society (WISAS), Italy, 2006, pp.100-105.
 20. Maja Sarevska, Bratislav Milovanovic, and Zoran Stankovic, ”Neural Network-Based DOA Estimation and Beamforming for Smart Antenna”, Conf.ICEST’06, Sofia, Bulgaria, July 2006, pp.25-28.
 21. M. Sarevska B. Milovanović, Z. Stanković, “Antenna Array System Modeling Using RBF Neural Network”, Sixth International Symposium Nikola Tesla, Belgrade, SASA Serbia, October 2006, pp. 193-196.
 22. B. Milovanović, Z. Stanković, M. Milijić, M. Sarevska, “Near-Earth Propagation Loss Prediction in Open Rural Environment using Hybrid Empirical Neural Model” Conf. TELSIKS’07, Niš, Serbia, September 2007, pp. 423-426.
 23. Maja Sarevska, ”Signal detection for neural network-based antenna array”, Conf.NAUN’08 on Circuits, Systems, and Signals, Marathon, Attica, Greece, June 2008, pp.115-119.
 24. Maja Sarevska, Abdel-Badeeh M.Salem, Nikos Mastorakis, ”Null Steering Beamformer Based on RBF Neural Networks”, Conf.WSEAS’08 on Communications, Heraklion, Greece, July 2008, pp.29-34.
 25. Maja Sarevska, Abdel-Badeeh M.Salem, Mohamed A. Aziz, ”Antenna Array Signal Detection with RBE Neural Networks”, Conf.ICICIS’09, Cairo, Egypt, 19-22 March 2009, CD-ROM version.
 26. D. Urošević, B. Vukotić, B. Arbutina, and M. Sarevska, “The Orthogonal Fitting Procedure For Determination of The Empirical S-D Relations For Supernova Reminants: Application to Starburst Galaxy M82”, The Astrophysical Journal, 719:950–957, 2010, August 10.
 27. Maja Sarevska, Nikos Mastorakis, ‘Neural Networks and Antenna Arrays’, 9th WSEAS Int. Conf. on CIRCUITS, SYSTEMS, ELECTRONICS, CONTROL & SIGNAL PROCESSING  (CSECS '10), 29-31  December, 2010 , Athens, Greece.
 28. Maja Sarevska, Nikos Mastorakis, ‘Regular Antenna Array Synthesis Using Neural Network’, 10th WSEAS Int. Conf. on TELECOMMUNICATIONS and INFORMATICS (TELE-INFO’11) 27-29 May, 2011 , Lanzarote, Canary Islands , Spain.
 29. Bratislav Milovanovic, Marija Agatonovic, Zoran Stankovic, Nebojsa Doncov, and Maja Sarevska ”Application of Neural Networks in Spatial Signal Processing”, IEEE Conf. NEUREL’12, Belgrade, Serbia, September 2012, pp.5-14.
 30. M. Sarevska B. Milovanović, and Z. Stanković, “Synthesis of Intelligent Antenna Array Using Radial Basis Function Networks“, IEEE Conf. TELSIKS’13, Niš, Serbia, September 2013, Vol.2, pp. 521-525.
 31. Maja Sarevska, Zoran Stanković and Bratislav Milovanović, ”Antenna Array Synthesis for Triangle Amplitude Distribution”, Conf. ICIST 2012 - 2nd International Conference on Information Society Technology, Kopaonik, Serbia, March 2012, pp.200-204.
 32. M. Sarevska, R. Ajjan & Sen Cheng, “Robustness of sequence association in two-layer feedforward network”, Bernstain Conf, Tubingen, Germany, September 2013. (Abstract)
 33. Maja Sarevska,  "Robustness of two-layerd feedforward neural network", Int. Sci. Conf. Sinteza, Belgrade, April, 2017.
 34. Zoran Stanković, Nebojsa Doncov, Ivan Milovanović, Maja Sarevska, Bratislav Milovanović, “Neural Model for far-field 1D localization of mobile stochastic EM sources with partially correlated radiation”, Int. Sci. Conf. Sinteza, Belgrade, April, 2017.
 35. Zoran Stankovic, Ivan Milovanović, Nebojsa Doncov, Maja Sarevska, and Bratislav Milovanovic, “Estimation of the EM Wave Phase Delay in the Ionosphere Using Neural Network”, Int. Sci. Conf. Icest’2017, Niš, June, 2017.
 36. Maja Sarevska, “Sequence association in two-layered feedforward neural network”, International Journal of Neural Networks and Advanced Applications, NAUN, vol. 5, pp.40-44, May, 2018.
 37. Maja Sarevska, Zoran Stankovic, Nebojsa Doncov, Ivan Milovanovic and Bratislav Milovanovic, “Design of well-matched UHF Planar Bowtie Dipole Antenna using Neural Model”, TELSIKS, Nis, Serbia, October 23-25, 2019.
 38. Zoran Stankovic, Nebojsa Doncov, Biljana Stosic, Maja Sarevska, and Ivan Milovanovic, “Design of well-matched Microwave Slot Antenna on a Flat Metal Grounded Plate using Neural Model”, Int. Sci. Conf. Icest’2020, Niš, September, 2020.
 39. Zoran Stankovic, Maja Sarevska, and Nebojsa Doncov, “Faraday Polarization Rotation in the Ionosphere Using Radial Basis Function ANN”, TELSIKS, Nis, Serbia, October 20-22, 2021.