X
press enter »
MK
EN
проф. д-р Љубомир Фрчкоски
Факултет за правни и политички науки

Функција: Правен
Образование:
Предмети:


Кратко наративно био:

Љубомир Данаилов Фрчкоски е роден 1957 година во Скопје, каде завршил основно и средно образование. Дипломирал на Правниот факултет „Јустинијан Први“ на Универзитетот Св. Универзитетот „Едвард Кардељ“ во Љубљана (Р. Словенија). Професорот Фрчкоски има долгогодишен мандат (од 1984 до 2019 година) како редовен професор по Меѓународно јавно право и Меѓународни политички односи на Правниот факултет при државниот универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје. Во 2019 година е именуван за декан на Факултетот за правни и политички науки на Американскиот универзитет на Европа – АУЕ ФОН во Скопје. Од септември 2020 година ја извршува функцијата ректор на Универзитетот АУЕ ФОН.

Фрчкоски е меѓу најистакнатите македонски интелектуални личности. Тој дал значителен придонес и вреден инпут во многубројните владини активности, вклучително и во изготвувањето на првиот македонски Устав од 1991 година. По осамостојувањето, ги извршува следните функции: министер за внатрешни работи (1991-1996),како и министер за надворешни работи (1996-1997).

Од 2000 до 2004 година бил советник (за прашања од уставот и човековите права) на тогашниот претседател, како и главен експерт за изготвување на Охридскиот рамковен договор во 2001 година.

Неговата експертиза во областа на човековите права беше дополнително препознаена со членството во Европската комисија против расизмот и нетолеранцијата во периодот 2002-2007 година во ЕКРИ при Советот на Европа. Покрај тоа, професорот Фрчкоски е член на алумни мрежи на бројни реномирани меѓународни академски институти, вклучително и nна 21-st Century Trust - London и IFRI.

Тој е плоден автор на книги и истражувачки трудови на теми кои се движат од човековите права, преговорите за решавање идентитетски спорови до филозофијата на правото и политичката теорија на демократијата, објавени во реномирани домашни, регионални и меѓународни списанија, трудови од конференции. Професорот Фрчкоски е вклучен како визитинг професор во работата на неколку странски универзитети и меѓународни научни и истражувачки проекти, вклучително и Институтот за меѓународна социологија (ISIG) од Горица на Универзитетот во Трст (Италија, 2002-2010) и Универзитетот „Сан Пио V“ во Рим, Италија, додека од 2018 година е визитинг професор на „РАНЕПА – Претседателска академија“ (Москва, Русија).

Предмети кои ги предава/л:

Човекови права, Меѓународно јавно право, Филозофија на правото, Преговарање конфликти, Современи политички теории, Политичка филозофија

Истражувачки интерес: 

Проект Геофилозофија на Балканот, Човекови права и психоанализа

КНИГИ:

 • Human Rights and Psychoanalysis, Kultura Skopje, 2019
 • Restless Nationalism, Kultura, Skopje, 2016
 • International Public Law, Magor, Skopje, 2012
 • International Human Rights Law, third edition,Magor, Skopje, 2012
 • Negotiation in Identity Conflicts, Templum, Skopje, 2012
 • Contemporary Political Theories, Forum, Skopje, 2003
 • Theories of Democracy, Makedonsko Radio, Treta programa, 1992 Skopje
 •  Essays of Social-democracy, Magazin 21, Skopje, 1989
 • New Societal Movements and Alternative Scene, Communist, Skopje, and Studentski Zbor-1026, 1987-1988

ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ:                              

 1. Peace Movements, Social –democracy and the Balkan in the 80’s Pogledi, 3-4, Sk.1984;
 2. Discrete Charm of  The Ideology, Annual, Faculty of Law, Skopje,1988;
 3. Rechstaat and the problem of Socialism RTS, Treta  Programa,Skopje, 1989;
 4. Post-modern State and the programme of social democracy, Annual, Faculty of Law, Skopje 1988-1989;
 5. Ideology of Human Rights, Mlad Borec  Skopje-1675, 1990-1991;
 6. Thesis of political pluralism and Rechstaat in Macedonia, Pogledi, 1, 1990, Skopje;
 7. The Macedonian Case-lectures for the Seminar “What is Nation, the Borders of Self -determination”, 21-st Century Kligental,  France;
 8. Preface to Democracy in the Plural Society, Arent Lijphart,Makedonsko radio, Treta programa, 1994 Skopje;
 9. Minorities and the Self-determination, Balkan forum 1996  (Puls,Skopje);
 10. The Model of the Interethnic Relations in the Republic of  Macedonia (1990-1997), Krug 1999;
 11. How to Adjust a Multi-cultural Society to Democracy, Osteuropa – Institut,Munchen, Berlin, 2000;
 12.  Macedonia and the Region, Chaillot Papers 46,  2001  Institute for Security Studies, WEU-Paris;
 13.  Trends in the State Recognition in International Law  and Case of Macedonia, Faculty of Law , Skopje , 2005 ( Days of Macedonian – French law discussions);      
 14.  The Character of Dispute between Macedonia and Greece, [WU1]  lecture at Pantheon University in Athens, Greece, 2009;
 15. The Individual and Collective Rights in the Search for New Theory of Liberal Justice, Faculty of Law, Collection of Articles honouring Prof. Stefan Georigievski, Skopje, 2009;
 16. The Basic Principles and Characteristics of International Law, Faculty of Law, Collection of Articles honouring Todor Ruskov, Skopje, 2009;
 17.  The Sources of Conflicts in the Multicultural Societies, Faculty of Law, Collection of Articles honouring Prof. Vladimir Mitkov, Skopje, 2010;
 18.  Identity conflict/consolidation and democracy in  Macedonia, paper presented on Conference on Hariman Institute, Colombia University, New  York  USA, 2010;
 19. Populism as Structural Corruption in Transitional Democracies, paper presented on IPALMO Institute, Rome, Italy, 2010;
 20.  Reconciliation in Macedonia, Ten Years After, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 2  No.3, 2011; 
 21.  Character of Name Dispute and Way Forward, Foreign Affairs, Hellenic Edition, New York, February, 2012;
 22.  Cooperation between Macedonian and Albanian liders   in a process of national billding, International Conference, 100 years  Albanian Independence, Rome  2012;
 23.  Reconciliation in Macedonia – ten Years after, Mediteranean Journal, Vol sept.11;
 24. Character of name dispute and way forward, Foreign Affairs, New York, Helenic Edition, February, 2012;
 25. Civil Disobedience and The Constitution, Journale of the Faculty of Law, 2013 
 26. Judgment of Hag ( Macedonia v.Greece ) legal considerations,  Annuiale, Faculty of Law, 47 - 49  Skopje, 2013; 
 27.  Strategic Litigation in a cases of discrimination on a basis of sexual orientation, Helsinki Comity of Human Rights, Skopje, 2013; 
 28. Autoritarian Populism in Counties of  Western Balkan, Sudostereuropa Gesellschaft, 2013 www.info@sogde.org;
 29. Theories of Deliberative Democracy, Journal of Faculty of Law, 2014;   
 30. Macedonian Biopolitics - Populist Dictatorship And Transition, paper on Conference for Interdisciplinary Approaches to Politics (CIAP): Emotions in Politics and International Relations, 20 and 21 October, 2016, University of Leeds;
 31. Compelled Listening and Freedom of Expression, Annual, Faculty of Law, 2016 ;
 32. Security Before Democracy, Balkania, Journal of the Balkan Studies, Casa Mediterraneo, No7, 2016;

 33. Law and Violence, Review, Micajkov, Faculty of Law, 2017;

 34. Identity and Freedom, IPRN Law  online magazine, 2018;
 35. Experiences of authoritarianism: the case of the Macedonian nation and Macedonian nationalism. Brill: Southeastern Europe Journal. (2019-20); 
 36. Stabilocracy: Unexpected Result of Security Agendas (in the Western Balkans in Defence against Terrorism ),  IOS Press, 2019; and Futuribili. Rivista di studi sul futuro e di previsione sociale. 2017, n. 2, Vol. XXII - https://www.openstarts.units.it/handle/10077/22284.