асс. м-р Славчо Димитров Факултет за правни и политички науки

  • Функција: Политички
  • Образование:
  • Предмети:

Име и презиме:

Славчо Димитров

 

Кратко наративно био:

Во моментов работам како асистент предавач на неколку предмети на Факултет за правни и политички науки на ФОН. Магистрирав, првин, на Родови студии и филозофија на Институтот Евро-Балкан, а потоа на катедрата за Мултидисциплинарни родови студии на Универзитет на Кембриџ. Моментално ја работам својата докторска теза на тема Ан-архични тела: Корпореален материјализам, афекти и политичкото,  на Факултетот за медиуми и комуникации СИНГИДУНУМ во Белград. Имам работено како асистент на последипломските родови и културни студии на Универзитетот Евро-Балкан, и на додипломски и последипломски студии на Факултетот за медиуми и комуникации – СИНГИДУНУМ, Белград. Во последните неколку години имам координирано голем број на академски проекти и летни школи, како и проекти во областа на човековите права на маргинализираните заедници, со посебен фокус на квир активизмот. Основач сум на интернационалната Летна школа за сексуалности, култури и политики, која с еодржува во Белград веќе 8 години. Исто така сум еден од основачите на Центарот за истражувања на идентитети, култури и политики - ИПАК. Центар - во Белград.

 

Предмети кои сте ги предавале и предавате во моментов:

Во моментов на ФОН сум асистент на следниве предмети: Историја на политички теории, Современи политички теории, Политичка филозофија, Род и политика, и Политичка култура. Во минатото сум бил предавач на повеќе предмети, вклучително: Современи културни и социолошки теории, Критички теории на 20 век, Квир теорија, Биополитика, Тело, род и култура и др. 

 

Теми и области во кои менторирате дипломски работи и магистерски трудови:

/

 

Истражувачки интерес:

Моите теориски и истражувачи интереси се во областа на современата политичка филозофија, критичката теорија, трансдисциплинарните студии на перформанс, цосијалните кореографии, теориите на афекти и емоции, квир, родовите и културните теории итн.

 

Објавени трудови: текстови во академски списанија, во зборници или објавени книги

 

Книги

Димитров, Славчо. 2018. Трансродовото искуство. Скопје, Коалиција МАРГИНИ.

Димитров, Славчо. 2014. Невозможни исповеди: Сибјективитет, моќ, и етика. Скопје: Галикул.

Димитров, Славчо (ур.) 2014. Уметноста на неуспехот: афективни странци. Скопје: Коалиција СЗПМЗ.

Lozanoska, Jana and Dimitrov, Slavcho. (eds) Integrating Differences – Human Rights, Social Inclusion and Social Cohesion in the Balkans on its Road to the EU: Proceedings from a regional conference. Skopje: Euro-Balkan, 2009. 

 

Поглавја во книги

Димитров, Славчо. 2018. “Невозможната заедница, насилството и деполитизацијата – Осврт кон неполитичниот режим на ВМРО-ДПМНЕ” во Тодоров, Петар. Наративите во полуавторитарни режими: случајот со Македонија. Скопје: Центар за истражување на национализмот и културата – ЦИНИК.

Dimitrov, Slavco. 2017. “Distitled: Queering Identity, Shame, and Community” In Blagojevic, Jelisaveta eds. #Political. Belgrade: FMK.

Cvetkovich, Irena and Slavcho Dimitrov. 2015. “Heteronormative Agnotology: The Performative of Silence and Ignorance in Macedonian Media” In Rosich, Tatjana and Koteska Jasna (eds.), Representations of Gender Minorities in Media: Serbia, Macedonia and Montenegro. Belgrade: FMK.

Dimitrov, Slavcho. 2015. “The Heteronormative Distribution of the Sensible” In Hassentab, Christine and Ramet P. Sabrina (eds.), Gender (In)equality and Gender Politics in South-Eastern Europe. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Dimitrov, Slavcho. 2013. “History and Anthropology of Gay Clubbing in Belgrade” In Blagojevic Jelisaveta and Loncarevic Katarina. Medzu nama. Belgrade: Hartefakt

Dimitrov, Slavcho. 2013. “History of the Experience of AIDS and Homosexuality in Serbia: 1984–2012” In Blagojevic Jelisavet and Loncarevic Katarina. 2013. Medzu nama. Belgrade: Hartefakt

Blagojevich, Jelisaveta and Dimitrov, Slavcho. 2012. “Revisiting Heteronormativity: A Madman Who Believes He Is Heterosexual Is No More Mad than a Heterosexual Who Believes He Is Heterosexual” In Duhacek, Dasha (ed.), Kultura, Rod, Građanski Status. Belgrade: Centre for Women’s Studies.  

Dimitrov, Slavcho. “Sexualities in Transition”, in Daskalova, K., Hornstein Tomić, C., Kaser, K. and Radunović, F. (eds) Gendering Post-Socialist Transition: Studies of Changing Gender Perspectives. Vienna: Erste Foundation, 2012. 

Dimitrov, Slavcho. 2008. “The Perverse Pleasure of Curating” In, Milevska, Suzana and Biljana Tanurovska (eds.), Curatorial Translation. Skopje: Evro-Balkan.

Димитров, Славчо. 2008. “Парадокси на автономијата: кон етика на ранливоста” Во Мојанчевска, Катерина. (ур.) Низ преспективата на жените, Скопје: Мултимедија.

Dimitrov, Slavcho. 2007. “Killing for Survival. In Profeminist White Flowers-Sands 1974” a monograph for the American Contemporary Artist Sands Murray-Wassink. Munchen: Stadtichen Kunsthalle. 

 

Научни статии

Dimitrov, Slavcho and Tanurova, Kjulavkovski Biljana. 2017. “The Other Body: Mapping the Archives of Choreographic Practices in Macedonia (1970–1990).”  MASKA, Vol. XXX1, Iss. 183-184, 

Dimitrov, Slavcho. 2015. “Distitled: Queering Identity, Shame, and Community.” GJSS-Graduate Journal of Social Sciences. 1. 1: 47–76.

Blagojevich, Jelisaveta and Dimitrov, Slavcho. “Unthinkable: Bodies-in-Common, Queerness, and the Ethico-Political Fiction in the Present.” Antropologija Br. 12 Sv.2, Beograd, 2012.  

Dimitrov, S. “The Lived Revolution: Solidarity with the Body in Pain as the New Political Universal by Katerina Kolozova” in Aspasia, International Yearbook of Central, Eastern, and Southeastern European Women's and Gender History, 2010. 

Димитров, Славчо. 2008/9. “Сексуалноста и родот во македонската уметност: Интервју со Небојша Вилиќ”. Identities - Journal for politics, culture and gender. 7. 1/2

Dimitrov, Slavcho. 2008/8. “That Dark Object of Desire: Towards David Halperin’s What Do Gay Men Want.” Identities - Journal for politics, culture and gender. 6. 2/3. 

Димитров, Славчо. 2006. “Екстасис- Насилство и ранливост”. Identities - Journal for politics, culture and gender. 5 .2

Dimitrov, Slavcho. 2006. “Dogville - Градот без граѓани, градот без луѓе”. Скопје: Мираж.

 


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?