X
press enter »
MK
EN
пом. асс. м-р Имране Морина
Факултет за правни и политички науки

Функција: Политички
Образование:
Предмети:


Кратко наративно био:

Родена на 31 Јануари 1986 во Скопје

Научни област:  Политички науки – Меѓународни односи

Докторант на Политичкиот факултет  ”ЈУСТИНИЈАН ПРВИ”- Скопје,  во областа Политички науки – Меѓународни односи

Магистep по Политички Науки од областа на надворешната политика и дипломатијата 

(Дипломатија и Меѓународна политика –надворешна политика во ) 2017 год - ФОН Универзитет како стипендист , на тема „Односите меѓу народите во согласност со повелбата на Медина.“

Високо образование стекнато на Факултетот за политички науки Дипломатија и новинарство  при ФОН - Универзитет-Дипломиран Политиколог (2010-2013).

Високо образование-Медицински Факултет- Општа Медицина-Универзитет „Св. Кирил и Методиј,, во Скопје 2005-09.

Средно образование – Државно Средно Медицинско Училиште ,, Др Панче Караѓозов,,

Работно искуство:

Од 2017  Демостратор ,,Фон универзитет,,   на факултетот за Политички Науки.

Од 2019-избрана како асистент при ФОН универзитет на  факултетот за Правни и Политички науки

Предмети кои ги предава/ла:

Современи политички системи

-Историја на политичките теории

-Геополитика

-Политички партии и интересни групи

-Современи политички теории

-Наука за политика

-Политичка историја на Македонија

-Политичка партиципација

-Политика и религија

-Институции на ЕУ

-Масовни комуникации

-Евроинтерации

Истражувачки интерес:

Влијанието на десните партии и нивните платформи за преуредување на ЕУ.

Десни партии

Објавени трудови:

1.Mr. Sc. Imrane RAMADANI MORINA Relationships between peoples and the Charter of Medina … 175.

http://visionsmagazine.org/visions-magazine-issue-no-29/

2. Mr.sc Imrane RAMADANI MORINA Islam and the west over the centuries … 489 http://visionsmagazine.org/visions-magazine-issue-no-30/

3. Imrane Ramadani Morina ,,The opening of chapter 24 in the negotiation process with the European Union: Corruption in the Republic of Macedonia,, 5th International Scientific Conference "The rule of law and civil society". Organized by: Faculty of Law: University of Tetova,Faculty of Law Iustinianus Primus: ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Macedonia. 19-20 October 2018

4. Mr. Sc. Imrane MORINA, PHD candidate

Corruption through the prism of the chapter 23 and 24 of EU … 507 http://visionsmagazine.org/visions-magazine-issue-no-32-2

5. International regime for the prevention of nuclear proliferation, 6th International Scientific Conference “European Perspective of the Western Balkans"

13-15 November 2019 at University of Tetova, Macedonia. Со тема ,,International regime for the prevention of nuclear proliferation.