асс. м-р Екрем Халимовски Факултет за правни и политички науки

  • Функција: Правен
  • Образование:
  • Предмети:

Име и презиме:

М-р. Екрем Халимовски, Асистент (PhD Candidate)

 

Кратко наративно био:

Во септември 2009 дипломирав на Правен Факултет при “Универзитет на Тетово”- Тетово.

Во акадмската година 2012-2013 во центарот за странски јазици при Универзитетот на Анкара – Турција го изучив Турскиот јазик- Ниво Ц1

Во февруари 2016 година магистрирав на Институтот за општествени науки при Универзитот Докуз Ејлул – Измир- Турција во областа на јавното право- Право на Европската Унија.

Во академската година 2018/2019 се запишав на докторски студии при Универзитет “Св. Кирил и Методиј”- Скопје, насока Правни студии-Право на ЕУ и ЕИ.

На Првиот приватен ФОН Универзитет работам од март 2017 најпрво како помлад асистент додека од февруари 2020 година како асистент по група прдмети од областа на меѓународното право.

Покрај тоа, бев активно вклучена и во неколку стручни комисии на Факултетот за правни науки при ФОН Универзитетот во Скопје, како:

  1. Член на Комисијата за трансфери
  2. Член на Комисијата за самоевалуацијас

 

Предмети кои сте ги предавале и предавате во моментов:

Како асистент на Факултетот за правни науки во наставта на албански јазик сум анажиран по предметите: Вовед во правото на ЕУ, Меѓународно јавно право, Меѓународно приватно право и Историја на државата и правото додека во наставата на македонски јазик по предметите: Вовед во правото на ЕУ, Меѓународно јавно право, Меѓународно приватно право и Административно право.

 

Теми и области во кои менторирате дипломски работи и магистерски трудови:

/

 

Истражувачки интерес:

Мојот научно-истражувачки интерес претежно е насочен кон следните области: Правот на ЕУ, Меѓународно право, Човекови права, право на животната средина.

 

Објавени трудови: текстови во академски списанија, во зборници или објавени книги

1. Ekrem Halimovski, "Institucioni i Ombudsmanit Evropian"- The Institution of the European
      Ombudsman, Balkan Journal of      Interdisciplinary        Research, Vol. 2, No.3, January   2017, E-ISSN 2411-9725/ ISSN 2410-759X.
2. Ekrem Halimovski and Vesna Jovanova Simeva, "Правата и обврските на спортистите и тренерите во правната регулатива на Република Македонија"- The right and the responsibilities of the athletes and  the coaches in the legal system of the Republic of Macedonia, Magazine of Social Sciences "Vizione", No. 27, 2017, Skopje, ISSN:1409-8962/ ISSN 1857-9221
1. Temelko Risteski, Zineta Asani and Ekrem Halimovski, 
"ADMINISTRATIVE PROCEDURE IN THE LUSTRATION PROCESS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA", Magazine of Social Sciences "Vizione", No. 31, 2018, Skopje, ISSN: 1409-8962/ ISSN 1857-9221
4. Ekrem Halimovski, "The rights derived from the EU citizenship", Faculty of Law, Justicia, Vol.7, No.12, Tetovo, 2019
5. Ekrem Halimovski, " The international legal regulation of the right to water", Faculty of Law, Justicia, Vol.8,No.13, Tetovo, 2020
6. Ekrem Halimovski, “ The Copenhagen criteria as basic conditions for membership in the European Union” Magazine of Social Sciences "Vizione", No. 35, 2020, Skopje, ISSN:1409-8962/ ISSN 1857-9221

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?