X
press enter »
MK
EN
доц. д-р Татјана Срцева Павлоска
Факултет за странски јазици

Функција: Јазици
Образование:
Предмети:


Кратко наративно био: 

Доц. д-р Татјана Срцева-Павловска е професор на Факултетот за странски јазици на АУЕ - ФОН и предава предмети од областа на британската и американската книжевност и цивилизација, како и феминистичка теорија и критика на втор циклус студии. Има магистрирано и докторирано на теми од Англо-американската книжевност поврзани со женската книжевна теорија и критика, со посебен акцент на женската дивина (дива зона) во литературата, како и проблематиката на субверзивноста на женското лудило, вештерството и суицидалноста во англо-американската книжевност а има објавено и монографии на оваа тема на англиски и македонски јазик, „За женската дивина“, 2014, On Female Wilderness, 2017, On Female Madness, 2018. По поширокиот фокус на нејзиниот професионален интерес, освен англо-американската книжевност, книжевната критика, се и повеќи теми од областа на феминизмот и родовите студии, особено репродуктивните права и правото на абортус. Доц. д-р Татјана Срцева-Павловска е единствен стипендист и алумна од Македонија на Стејт Департментот на САД на Институтот за современа американска книжевност на посебната програма SUSI - Study of US Institutes on Contemporary American literature. Од 2018 до 2021, Срцева-Павловска работи и како надворешен стручен соработник на Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието при изработката на новите национални, наставни програми за изучување на англиски јазик во училиштата, поточно, модуларни наставни програми за средно стручно четиригодишно образование, како и ревидираните програми за изучување англиски јазик во основните училишта од I - IX одделение. Коосновач е и на македонскиот ЕФАЦИС (Европска федерација на асоцијации и центри на ирски студии - Македонија), а работи и како книжевен преведувач.

Предмети кои ги предава/лa:

 • Американска книжевност 1
 • Американска книжевност 2
 • Британска/Англиска книжевност 1
 • Британска/Англиска книжевност 2
 • Британска/Англиска книжевност 3
 • Британска/Англиска книжевност 4
 • Современ англиски јазик 1
 • Современ англиски јазик 2
 • Феминистичка теорија и критика
 • Интеркултуролошка комуникација

Теми и области во кои менторира дипломски работи и магистерски трудови:

Книжевност (американска и британска); цивилизација (американска и британска) и феминистичка теорија и критика

Истражувачки интерес: 

Освен англо-американска книжевност, книжевната критика, фокус на професионален интерес сè и повеќe теми од областа на феминизмот и родовите студии, женското лудило и суицидалноста, како и репродуктивните права и правото на абортус.

Книги/монографии:

 • Srceva-Pavlovska,T. (2014). Za ženskata divina. Skopje: DataPons. (Macedonian)
 •   Srceva-Pavlovska, T. (2017). On Female Wilderness. Saarbrücken: LAP, Lambert Academic Publishing. (English)
 •    Srceva-Pavlovska, T. (2018). On Female Madness. Saarbrücken: LAP, Lambert Academic Publishing. (English)

  Трудови:

1. Double jeopardy - being a woman and radical Suicide as liberation tool in Atwood's The Testaments - Филологическое образование и современный мир - Забайкальскйй государственный унйверсйтет, 2021 Transbaikal State University, Chita, the Russian Federation, July 2021;

2. When PRO-choice becomes ANTI-democratic notion: Pro-life lessons on violence in A Book of American Martyrs by J.C. Oates - International magazine for social sciences VIZIONE, Skopje, July 2021;

3. Prosopopoeial poetry of a personal prophetic transfiguration -Sylvia Plath's "Lady Lazarus" and David Bowie's "Lazarus" - in process of publication, Lomonosov Moscow State University, the Russian Federation, 2021;

4. Disneyfication of the (b)witches - feminist perspective on past and present witchcraft International magazine for social sciences VIZIONE, Skopje, September 2020;

5. Female madness as a sub-element of gothic and fantastic literature ESIDRP Proceedings e-volume, Skopje, June 2020 DOI / УДК: 305-055.2:821.111-31;

6. Judith Shakespeare's imaginary ''off the road'' feminist rewriting of On the Road International magazine for social sciences Spectrum, May 2020;

7. (Re)naming and identity issue in Jhumpa Lahiri's novel The Namesake vis-à-vis The Republic of Macedonia's name change International magazine for social sciences VIZIONE, Skopje, March 2019, pp 225-235. Vol. 32, ISSN:1857- 9221;

8. The Mystical nature (the wild zone) of the woman in literature, International Scientific Journal HORISONS September 2014, Bitola, Vol. 15, pp 179-191. ISBN: 305-055.2:821;  

9. Fusion of literature and social media: fact or fiction? International magazine for social sciences VIZIONE, January 2017, Skopje, Vol. 27, pp 83-91. ISSN 1409-8962/ISSN1857-9221;

10. Intertextual female madness fighting conformism - reflections on subversiveness in sequels, International Scientific Journal HORISONS, Bitola, December 2017, Series A, Social Sciences and Humanities, Vol. 21, pp 259-269, ISSN 1857-9884;

12. The metaphor or silence and the madness of the Macedonian literary woman, International magazine for social sciences VIZIONE, Skopje, July 2018, pp 57-67. Vol. 30, pp 57-67. ISSN: 1409-8962