Доц. д-р Самир Салиевски Факултет за детективи и безбедност

  • Образование:
  • Предмети:

Име и презиме: Самир Салиевски

Кратко наративно био:

 

Роден на 16.09.1983 во Охрид каде завршив основно и средно образование. Дипломирав на Правниот факултет “Јустинијан Први” при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”-Скопје во 2006 година. Магистрирав на Факултетот за правни науки при “Прв приватен ФОН-Универзитет”–Скопје на ден 07.07.2010 година на тема “Заедничка казнена политика во законодавствата на државите членки на ЕУ и заедничка соработка во борбата против меѓународниот тероризам”. Јавно го одбранив трудот на докторската дисертација на тема “Доказна вредност на увидот во казнената постапка” на ден 14.09.2017 година на Правниот Факултет “Јустинијан Први” при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”-Скопје Во јуни 2007 година сум избран како помлад асистент во областа на уставното право. Во 2011 година сум избран во соработничко звање асистент од областа на правните дисциплини. Изведувам вежби по предметите Социологија на право, Уставно право, Граѓанско право, Стварно право, Административно право, Семејно и наследно право, Облигационо право, Организиран криминал, Вовед во криминалистика, Криминологија, Малолетничка деликвенција, Социјална патологија, Криминалистичка техника и други предмети на Факултет за правни науки и Факултетот за детективи и безбедност при Универзитетот.

На 22.05.2018 год. едногласно сум избран во наставно звање Доцент од областа на казнено-процесно право и криминалистика.

Предмети кои сте ги предавале и предавате во моментов:

Социологија на право, Уставно право, Граѓанско право, Стварно право, Административно право, Семејно и наследно право, Облигационо право, Организиран криминал, Вовед во криминалистика, Криминологија, Малолетничка деликвенција, Социјална патологија, Криминалистичка техника. Основи на безбедност, Вовед во полициски науки, Криминалистичка тактика, Национална безбедност, Оперативна техника и опрема, Кризен менаџмент, Практична обука, Корпоративна безбеднот, Меѓународна безбедност, Демократска контрола на безбедносниот сектор.

Теми и области во кои менторирате дипломски работи и магистерски трудови:

Безбедносни науки, Кризен менаџмент, Криминалистика, Криминологија.

Истражувачки интерес:

Безбедносни науки, Криминалистика.

Објавени трудови:

 

Temelko Risteski, Samir Salievski, Tanja Popova, Vesna Sijic, Special administrative procedures for the protection of the right to fridom of expression, XIII th International conference “The teacher of the future” 26-28 May 2017 Budva, Montenegro;

- Samir Salievski, International cooperation in the fight against terrorism, Visions-international social sciences magazine, number 28, 25 July 2017;

- Методија Ангелески, Самир Салиевски, Застапеноста на криминалистиката на правните факултети во Република Македонија, Универзитет “Гоце Делчев”-Штип 06-07 Септември 2017;

- Самир Салиевски, Corporate crime, XIV th International conference “The power of knowledge” 29.09.-01.10. 2017, Agia Triada, Thessaloniki, Greece.

- Samir Salievski, Biological traces, Visions-international social sciences magazine, number 32, April, 2019;

- Samir Salievski, The role of the judicial police in the pre-trial and investigation procedure, Centrum International scientific journal, Number 11, June, 2019

- Samir Salievski – THE RIGHTS OF THE SUSPECT AND ROLE OF DEFENSE IN THE PREVIOUS PROCEDURE, Centrum number 12, 2019.

 


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?