проф. д-р Лиза Пантековска Факултет за спортски менаџмент

 • Образование:
 • Предмети:

Научна област: Спортски туризам, Спортска анимација,Спортска рекреација

Службен е-маил: liza.chakareska@fon.edu.mk

Образование:

 • Доктор на науки по туризам и угостителство – 2011 година

       Универзитетет „Св. Климент Охридски“ – Битола

Факултет за туризам и угостителство – Охрид

Тема: Спортски туризам и атрактивност на туристичка дестинација

 • Магистер на науки од областа на кинезиологијата – 2005 година

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

Факултет за физичка култура – Скопје (просечен успех 10,00)

Тема: Проценка на флексибилноста и нејзино влијание врз резултатите во пливачките дисциплини кај пливачите во РМ како критериум за селекција и ориентација во пливањето

 

 • Дипломиран професор по физичка култура – 2001 година

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

Факултет за физичка култура – Скопје (просечен успех 9,49)

Тема: Компаративна анализа на резултатите во дисциплината 200 метри делфин жени на ОИ `92, ОИ `96 и ОИ `00

Награда за најдобар студент - генерација 2001/2002 на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје (Факултет за физчка култура) на свеченост организирана во Ректоратот на Универзитетот.

Награда за најдобар апослвент за студиска 2000/2001 година доделена од Сојуз на студенти на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

Професионално искуство

 1. Организација: ФОН Универзитет

Позиција : Доцент

Временски период: 07.12. 2011  до денес

 1. Организација: ФОН Универзитет

Позиција: Асистент

Временски период: 01.10. 2007 – 07.12. 2012

 1. Организација: ПСУ „Јахја Кемал“ – Струга

Позиција: професор по физичка култура

Временски период: 01. 09. 2002 – 01. 10. 2007

4.   Организација: Пливачки клуб „Струга“ – Струга

Позиција: тренер, претседател на стручен совет

Временски период : 2002 - 2005

 1. Учество во изработката на потстратегија за развој на спортскиот туризам во Р. Македонија 2014 - 2016 нарачана од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Р. Македонија мај – септември 2014;
 2. Рецензент на публикацијата Исхрана во спортот – прирачник за спортисти и тренери од авторите  д-р Оливер Бојчески, доц. Д-р Хинор Кица, д-р Марина Бојческа и други коавтори и стручни соработници, мај 2014;
 3. Промотор на книгата СПОРТСКИ ПОВРЕДИ на д-р спец. по спортска медицина Оливер Бојчески, декември 2011;
 4. Учество на трибината "Наука во функција на спортот" во организација на МОК и АМСМ, октомври 2010;
 5. Акредитиран обучувач на проектот за модернизација на образованието с организиран од Министерство за образование и наука, Биро за развој на образованието со вкупен обем од 54 часа одржана обука, сертифициран на 15. 07. 2010.
 6. Научни трудови во областа на спортот и туризмот:

 7. Савовски, М., Никовски, Г., Чакареска, Л. : Мислења и ставови за анимацијата на гостите во хотел "ДРИМ" – Струга. Физичка култура бр.2. Скопје, 2003.
 8. Чакареска, Л.: Релации меѓу некои антропометриски показатели и пливачките спосбности кај пливачи – почетници во школите за пливање. Труд презентиран на ЦФО Симпозиум, Скопје, 2006.
 9. Чакареска, Л.: Биомеханичка оптималност на редоследот на обучување на техниките во пливањето. Труд презентиран на ЦФО Симпозиум, Скопје, 2006.
 10. Чакареска, Л. и сор.: Што е тоа "пливачко рамо". Зборник на трудови,Федерација на училишни спортови, Пелистер, 2006 .
 11. Чакареска, Л.: Факторска структура на флексибилноста кај пливачи со формиран динамичен стереотип од категориите на кадети, млдаинци и сениори. Зборник на трудови. Федерација на училишни спортови. Пелистер, 2006.
 12. Чакареска, Л.: Релации меѓу некои тестови за проценка на флексибилноста и резултатите во дисциплините кај градното пливање. Зборник на трудови, ФОН - Прв приватен Универзитет, 2008
 13. Чакареска, Л., Китановска, Т.: Иновативни технологии во функција на развој на спортска форма. Зборник на трудови, Институт за менаџмент на знаењето,Охрид, 2009.
 14. Китановска, Т., Чакареска, Л.: Можности за оптимизирање при управување на клуб по спортски танци.Зборник на трудови, Институт за менаџмент на знаењето, Охрид, 2009.
 15. Chakareska,L., Kitanoska, T.: Usage of IT communication technologies as a criteria for development of sports tourism in Ohrid and Struga region (Republic of Macedonia). 4 th International sport congress for Phd Students in Istanbul, 2011.
 16. Kitanoska, T., Chakareska, L.: Historical and contemporary development of marketing. 4 th International sport congress for Phd Students in Istanbul, 2011
 17. Čakareska, L. Sportski događaji u funkcii razvoja turizma u Ohridsko – struškom regionu. Naučen skup: "Realni sektor, finansijske institucije i usluge u globalnoj krizi - mogucnosti oporavka" Novi Sad, 2011.
 18. Čakareska, L. Evaluation of resource potential for a segmenat sport – touristic or touristic sport offer in crisis: The third science symposium with internationa involvement, Educons University, Sremska Kamenica, May 24-25, 2012.
 19. Čakareska, L. Sport tourisam in Republic of Macedonia – through the prism of the national tourism policy. The 3 rd International scientific Conference - Capitalism in transition.Higher Educational Institution for applied studies of Entrepreneurship. Belgrade, June 2012.
 20. Чакареска, Л., Поповски, А., Брајановски, Т. (2012). Регулирање на етичкиот карактер на спортски клуб – Случај на етички карактер.II меѓународна научна конференција за кинезиолози од високото образование. ФУНТЕК. Струмица, 2012.
 21. Čakaroska, M. (2012). Poremečena šema ishrane kod sportistkinja različitog nivoa rizika – analiza stanja u nekoliko klubova u R. Makedoniji. XX međunarodni multudisciplinarni simpozijum ‘Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih, Novosadski maraton, Univerzitet u Novom Sadu. Zbornik sažetaka.
 22. Kitanoska, T., Čakareska, L. (2012). Fizičko obrazovanje u predškolskim ustanovama u gradu Kumanovo, R. Makedonija. XX međunarodni multudisciplinarni simpozijum ‘Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih, Novosadski maraton, Univerzitet u Novom Sadu. Zbornik sažetaka.
 23. Čakareska, L.:Recreational habits in everyday life as predictors for sport – oriented trip:experiences of tourists from R. of Macedonia. The fourth scienece symposium with international involement, Educons University, Sremska Kamenica, May 29, 2013.
 24. Китановска Т., Чакареска Л., „Управление на спортните дейности във висшите училища в Р. Македония“, УНСС – София, Ноември 2013.
 25. Чакареска Л., Китановска Т., „Атрактивен потенциал на между университетските лиги в Р. Македония – проблеми и предизвикателства“, УНСС – София, Ноември 2013.
 26. Китановска Т., Чакареска Л., Организациско – управувачка структура на системот за спорт и физичко воспитување во Р. Македонија.12 Меѓународна научно – стручна конференција од областа на физичкото образование, спортот и кинезиологијата. Федерација на спортски педагози на Р. Македонија, Велесм Април, 2014.
 27. Chakareska, L.,Jovanoski, B. Kitanovska, T,: Comparative overview of the range of resource potential for the development of sports tourism in the municipality of Krusevo (Macedonia) through supply and demand prism, IBConferenece, Tetovo, March 2015.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?