проф. д-р Биљана Пулевска Факултет за детективи и безбедност

  • Образование:
  • Предмети:

Име и презиме: Проф. др Билјана Пулеска Јанушевска,

Наставно научно звање: Вонреден професор Научни области: Меѓународно – правна област Образование: - Доктор на правни науки од областа на меѓународно право, Правен факултет „Јустинијан Први„-Скопје, 2009, докторската дисертација на тема "Решавање на судирот на законите за граѓанско правните деликти во Европската унија и Република Македонија" - Магистер на правни науки, Правен факултет „Јустинијан Први„-Скопје, 2005 магистерскиот труд на тема "Одговорност на државите за меѓународни противправни акти" - Дипломиран правник, правосудни студии, граѓанско- правна група, Правен факултет „Јустинијан Први„-Скопје, 2000

Кратко наративно био:

 

Академскиот ангажман го започнувам во 2005 година на Универзитетот ФОН. Од 2005 до 2009 година ангажирана сум како соработник од областа на правните науки на Факултетот за правни науки во состав на ФОН-Универзитет во звање Асистент. Во 2009 година сум избрана за наставник од областа на правните дисциплини со звање доцент, а во април 2014 за наставник од областа на меѓународното право, во звање вонреден професор. Од овој период, па се до денес, имам наставен ангажман меѓународно- правна научна област по предметите Меѓународно јавно право, Меѓународно приватно право, Арбитражно право и Меѓународно трговско право на Факултетот за правни и политички науки во состав на ФОН Универзитет. Во периодот од 2010 до денес извршувам и значајни Универзитетски функции: Универзитетски координатор за Еразмус програмата на ЕУ за академска мобилност од 2010, универзитетски координатор за меѓународна соработка од 2013 и генерален секретар на Универзитетот од 2016. Учествувам во работата на повеќе работни групи на Универзитетот. Учествував на повеќе меѓународни конференции во областа на евроинтеграциите и приближување на националното право кон придобивките на ЕУ, меѓународното право за правата на човекот, медијацијата и алтернативните методи за решавање на спорови и прекугранично управување со природни ресурси . Повеќе од деценија учествувам во спроведување на меѓународни и национални истражувачки и апликативни проекти проекти за поддршка за институционален развој на органите на управата, хармонизација на националното законодавство со правото на Европската Унија, прекугранично управување со природни ресурси и имплементација на меѓународни договорни инструменти во внатрешното право на државата.

Предмети кои сте ги предавале и предавате во моментов:

1. Меѓународно јавно право,

2. Меѓународно приватно право,

3. Меѓународно трговско право

4. Арбитражно право

5. ЕУ право на животна средина

Теми и области во кои менторирате дипломски работи и магистерски трудови:

Меѓународно јавно право, Меѓународно приватно право, Меѓународно трговско право, Арбитражно право, ЕУ право на животна средина

Истражувачки интерес (и актуелно истражување, доколку работите на некое):

Моите истражувачки интереси опфаќаат теми и прашања поврзани со прекугранично управување со природни ресурси, човекови права и меѓународно приватно право

Објавени трудови:

1. Biologically-assisted fertilization and private international law, Prof. Dr. Biljana PULESKA, International magazine for social sciences “Vizione” академски списанија, во зборници или објавени книги Nr. 26/201634/2020, Open Access Journals, EBSCO (2020) ProQuest&Cite FactorOpen Access Journals, EBSCO (2014), Proquest & CiteFactor, First Published in August 2004 ISSN: 1409-8962- printed form; ISSN 1857- 9221- electronic form, UDC: 347.63:616.177-089.888.11 (497.7), page 111-123,

2. Guaranteeing the human right to water, Prof. Dr. Biljana PULESKA, International magazine for social sciences “Vizione” Nr. 34/2020, Open Access Journals, EBSCO (2020) ProQuest&Cite FactorOpen Access Journals, EBSCO (2014), Proquest & CiteFactor First Published in August 2004 ISSN: 1409- 8962- printed form; ISSN 1857- 9221- electronic form, UDC: 342.7:628.1 342.7:628.1]:341.24 page 183- 190,

3. Affordability of water services as an element of the human right to water-the problem of implementation in Macedonia, Prof. Dr. Biljana PULESKA, International magazine for social sciences “Vizione” Nr. 34/2020, Open Access Journals, EBSCO (2020) ProQuest&Cite FactorOpen Access Journals, EBSCO (2014), Proquest & CiteFactor First Published in August 2004 ISSN: 1409- 8962- printed form; ISSN 1857- 9221- electronic form, UDC: 342.7:628.1]:341.24(497.7) 291- 296

4. General conditions for responsibility of states for internationally wrongfull acts, Prof. Dr. Biljana PULESKA, International magazine for social sciences “Vizione” Nr. 30/2018, Open Access Journals, EBSCO (2018) ProQuest&Cite Factor, First Published in 2004, ISSN: 1409-8962- printed, 295-305 pp, UDC 336.02 (497.7)UDC 336.02 (497.7), 117-131,

5. Applying the law of the place of the tort as connecting factor for determination of the applicable law for non-contractual obligations arising from violation of the right to privacy, reputation and other personal rights, Prof. Dr. Biljana PULESKA, International magazine for social sciences “Vizione” Nr. 27/2017, Open Access Journals, EBSCO (2017) ProQuest&Cite Factor, First Published in 2004, ISSN: 1409-8962- printed, 239-249 pp, UDC 336.02 (497.7)UDC 336.02 (497.7), 239-249pp.

6. Conflict of laws on non-contractual liability for infringement of intellectual property rights, Prof. Dr. Biljana PULESKA, International magazine for social sciences “Vizione” Nr. 26/2016, Open Access Journals, EBSCO (2016) ProQuest&Cite FactorOpen Access Journals, EBSCO (2014), Proquest & CiteFactor First Published in Август 2004 ISSN: 1409-8962- printed form; ISSN 1857- 9221- electronic form, 142 pp, UDC 336.02 (497.7)UDC 336.02 (497.7), 145pp.

7. Macedonian water management policy and climate change, SDEWES12-0097 Macedonian water management policy and climate change, Archival Paper, selected for a journal special issue (“Управување со води и климатски промени во Република Македонија“), 12-0097, страна 106, SDEWES, Book of abstracts, 2012,

8. The implementation of the climate change regime in the Republic of Macedonia – some aspects on the EU emission trading scheme („Имплементација на режимот на климатски промени во Република Македонија- некои аспекти на Шемата за трговија со стакленички гасови на ЕУ“), European Journal of Management and Public policy, 2012, страна 114 – 130

9. Development tendencies of the conflict of law norms for non-contractual liability in Republic of Macedonia (“Развој на правните норми за деликти во република Македонија“), Правни живот, број 10, 2011, Право и одговорност, Kopaoничка школа природног права 2011,страна 357-370

10. Стратешка студија за потребите, бенефициите и можните импликации, завршен извештај на проектот перспективи за примена на нуклеарни електроенергетски извори во Република Македонија, 2011, МАНУ,

11. Suggestion to ehence cultural dialogue, co-author Seventh ECPD international conference reconciliation, tolerance and human security in the balkans ”new balkans and european union enlargement”, („Предлог за подобрување на меѓукултурен дијалог“) зборник на трудови 2011, страна 265- 278

12. Концептот за одговорност за штета врз животната средина согласно правото на Европска Унија и некои меѓународно приватно правни проблеми поврзани со одговорност за штета за прекугранична повреда на животната средина, Зборник на трудови , Меѓународна Конференција Екологија и право, Ниш, 2011, книга на апстракти, страна 66

13. Towards integrated management of the Prespa lake watershed – models for stakeholder involvement in the decision-making process (Кон интегрирано управување со сливот на преспанско езеро- модел за инволвирање на лицата со правен интерес во процесот на сонесување на одлуки)- BALWOIS International Conference on Water Observation and Information System for decision support, објавен во зборник на трудови, труд бр. 2010-355, Maрт 2010

14. Примена на правилото „најтесна врска“ за решавање на судирот на закоите кај граѓанско правните деликти со странски елемент во Република Македонија: релативизирање на општото колизионо решение, Годишник на ФОН Универзитет, 2009

15. Human rights protection from infringement based on national, racial and religious basis in the provisions of the criminal legislation of the Republic of Macedonia and its harmonization with European legislation, coauthor, („Заштита на човековите права од повреди на национална, расна и религиска основа во одредбитре на казненото право во Република Македонија и хармонизација со европското законодавство’) Globalization of the Region – EU Perspectives as a Challenge, Third Annual Conference on European Union Integration- conference proceedings, University American college Skopje, труд 20, Мај 2008,

16. Macedonia and the Globalization process and Euro-atlantic Integration, coauthor, Globalization of the Region – EU Perspectives as a Challenge („Македонија и процесот на глобализација и евроатланска интеграција“), Third Annual Conference on European Union Integration- conference proceedings, University American college Skopje, труд 21, Мај 2008,

17. The EU Water Framework Directive in Macedonia, co-author („Рамковната директива за води на ЕУ во Македонија“)- BALWOIS International Conference on Water Observation and Information System for decision support, објавен во зборник на трудовиМај 2004 , труд број 2004-0023, Стручни трудови .

18. Проценка на локалната акција за климатски промени во Вардарскиот и југосточниот плански регион, Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за локална самоуправа, Ноември 2013, УНДП , изданија на македонски, англиски и албански јазик

19. Стратешки концепт за улогата на просторното и урбанистичкото планирање за добро управување со клматските промени, Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за локална самоуправа , Ноември 2013 УНДП , издание на македонски, англиски и албански јазик

20. Измени и дополнувања на законот за Меѓународно приватно право: ново општо колизионо решение за меродавно право за вондоговорна одговорност за штета со странски елемент и можни импликации од неговата примена, Правник, јуни 2011, стр.51

21. Handbook for EU related work, коавтор („Прирачник за ЕУ работи“) Министво за животна средина и просторно планирање, мај 2010 ,

22. Report on the requirements for establishment and operation of Prespa Lake Watershed Management Council („Извештај за условите за формирање и работа на Советот за управување со сливот на Преспанско езеро“), UNDP, септември 2009

23. The implementation of the climate change regime in the Republic of Macedonia, Discussion paper, („Имплементација на режимот за климатски промени во Република Македонија) “Siena university legal team, октомври 2009, Bilateral cooperation IMELS and MOEPP

24. План за институционален развој на капацитетите за управување со животна средина на централно и локално ниво 2009-2014 за поглавје 27 на Националната програма за апроксимација на законодавство со Acquis Communautaire- Животна средина, Влада на Република Макеоднија, Август 2009

25. Legal and institutional analysis for compliance of domestic legislation with international climate change requirements- UNFCCC, COP’s and Kyoto Protocol and EU” (Правна и институционална анализа за усогласеноста на внатрешното право со барањата на меѓународните инструменти во областа на климатски промени- Конвенција на ООН за климатски промени, Протоколот од Кјото и правото на ЕУ), UNDP, Извештај, Декември, 2004);

26, Functional analysis and institutional development plan („Функционална анализа и план за институционален развој”) Минситерство за животна средина и просторно планирање, Извештај Јули 2004;

27.,,Empowering stakeholders towards sustainability of water management,, (Зајакнување на капацитети на заинтересираните страни кон одржливо управување со водните ресурси“), труд од конференција, International Conference on Partnership and Dialogue - Preconditions for Good Governance for Implementation of the EU Environmental Acquis, Maj 2009

28. “Model for the Involvement of Stakeholders in Water Management Issues” (Модел завклучување на заинтересирани страни за прашањата за управување со води), труд од меѓународната работилница- „Border lake protection and management network, International Workshop on Cross-border Lakes in South Eastern Europe, Мај, 2005

29. "Water rights” (Водни права) , IX Конференција “ Водостопанство во Република Македонија”, зборник на стручни трудови , октомври 2003 ;


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?