X
press enter »
MK
EN
проф. д-р Александра Србиновска - Дончевски
Факултет за правни и политички науки

Функција: Политички
Образование:
Предмети:


Кратко наративно био:

2007-2010 Доктор на политички науки

Универзитет “Св.  Кирил и Методиј” Скопје, Република Македонија. Тема на докторската дисертација: “Остварување на граѓанско-сервисен карактер на општинската администрација во Република Македонија“

2003-2007 Магистер на политички науки

Универзитет “Св. Кирил и Методиј” Скопје, Република Македонија Тема на магистерски труд: “Граѓанската партиципација во остварување на концептот на локалната самоуправа во Република Македонија”

1998 – 2002 Дипломиран политиколог

Универзитет “Св.  Кирил и Методиј“, Скопје, Република Македонија Политички науки, отсек - Јавно мислење и масовни комуникации

2020 - редовен професор, Американски универзитет на Европа ФОН

2015 –2020  вонреден професор, Факултетот за политички науки во состав на ФОН Универзитет  
2010 - 2015 доцент, Факултетот за политички науки во состав на ФОН Универзитет

 2007-2010 Асистент од областа на политиколошките дисциплини на Факултетот за политички науки во состав на Првиот Приватен ФОН-Универзитет

2004-2007 Помлад асистент од областа на политиколошките дисциплини на Факултетот за политички науки во состав на Европскиот Универзитет-Република Македонија


2003-2004 Помлад асистент на ММ Колеџот во Скопје

Други активности:

2012 - 2016 Член на Сенатот на ФОН Универзитет

Организатор, координатор на проекти на АУЕ ФОН

Учество на меѓународни конференци, трибини, тркалезни маси, дебати и сл.

Предмети кои ги предава/лa:

 1. Реторика и аргументација
 2. Локална самоуправа
 3. Јавно мислење  и масовни комникации 
 4. Социологија на правото

Теми и области во кои менторира дипломски работи и магистерски трудови:

Политички науки и Комуникации и мас-медиуми

Истражувачки интерес:

Истражувачките интереси опфаќаат теми и прашања поврзани со реторика и аргументација, јавно мислење и масовни комуникации, локална самоуправа и социолошки теми

Објавени трудови: 

 1. Србиновска А., Mедиумите и политичките настани; Зборник на трудови - Комуникации - медиуми – македонска транзиција; Европски Универзитет - РМ; Скопје, 2006
 2. Србиновска А.,  Политичката пропаганда и нејзината улога во изборниот процес; Зборник на трудови – Парламентарни избори 2006 и македонските аспирации за ЕУ и НАТО, Европски Универзитет - РМ; Скопје, 2006
 3. Совет на Европа, прилог во книгата “Меѓународни организации” од Проф. Д-р Ѓорѓи Тоновски, Скопје, 2006
 4. Србиновска-Дончевски А., “Значењето на граѓанската партиципација во локалната самоуправа во Република МАкедонија и ЕУ стандардите; Зборник на трудови – ФОН Прв приватен универзитет и Институт за социолошки и политичко правни истражувања, Скопје, 2007
 5. Србиновска-Дончевски А., „Граѓанската партиципација и локалната самоуправа“; Стручно списание ПРАВНИК, број 189, Скопје, јануари 2008
 6. Србиновска-Дончевски А., “Граѓанска партиципација и децентрализација“; Стручно списание ПРАВНИК, број 190, Скопје, февруари 2008
 7. Србиновска-Дончевски А., „Oпштинската администрација во служба на граѓаните – искуства во РМ“; Стручно списание ПРАВНИК, број 194, Скопје, јуни 2008
 8. Србиновска-Дончевски А., „Oпштинска администрација во РМ“; Годишник на ФОН Универзитет, Скопје 2008/09
 9. Србиновска-Дончевски А., “Oдносот меѓу локалната единица и локалната самоуправа“; Стручно списамие ПРАВНИК, број 202, Скопје, февруари 2009
 10. Србиновска-Дончевски А., „Улогата на субјективниот фактор во општинската администрација“; Стручно списание ПРАВНИК, број 224, Скопје, декември 2010
 11. Србиновска-Дончевски А., „Mодернизација на општинската администрација со примена на информационите и комуникациони технологии“; Стручно списание ПРАВНИК, број 229, Скопје, мај 2011
 12. Ashtalkoska T., Srbinovska-Doncevski A., „Criminal Law Protection concerning Criminal Offences against the Environmnet, with Specific Reference to Criminal Offences committed by Legal Subjects“; International scientific conference “Ecology and Law”, Nis,18 May 2011 
 13. Srbinovska-Doncevki A., „Reforma nё administratёn publike nё Republikёn Maqedonisё“; Revistё e shkencave shoqёrore VIZIONE, Shkup, nr.16/2011
 14. Србиновска-Дончевски А., „Состојбата на информатичко-комуникациските технологии во општинската администрација во Република Македонија“; Стручно списание ПРАВНИК, број 231-232, Скопје, јули, август  2011
 15. Puleska B., Ashtalkoska T., Srbinovska A., „Suggestions to Enhance Cultural Dialogue: concrete suggestions for Macedonia and neighbouring countries“; Seventh ECPD International Conference RECONCILIATION, TOLERANCE AND HUMAN SECURITY IN THE BALKANS “NEW BALKANS AND EUROPEAN UNION ENLARGEMENT”, Milocer, Montenegro, 21-22 October 2011
 16. Srbinovska-Doncevski A., Ashtalkoska T., „The Role of Local Self-Government in Protection of Water Resources in Republic of Macedonia“, Peer-reviewed Paper, International Conferences BALWOIS 2012, http://ocs.balwois.com/index.php?conference=BALWOIS&schedConf=BW2012&page=paper&op=view&path[]=807&path[]=162
 17. Србиновска-Дончевски А., „Граѓанската партиципација и информираност на граѓаните како демократски процес во локалната самоуправа во Република Македонија“; International scientific journal “International review”; PEP Belgrade 2011 (str.20-41)
 18. Srbinovska-Doncevski A., „Professional development opportunities for local administration staff in the Republic of Macedonia“; The European Journal of Management and Public Policy; 2012; (p.80)
 19. Србиновска-Дончевски А., „Значењето на граѓанската партиципација во процесот на креирање политики на локално ниво“, Стручно списание ПРАВНИК, број 240, Скопје, април 2012
 20. Ashtalkoska T., Srbinovska-Doncevski A., „The benefits of decentralization of authority for the development of local ecoturism“; Zbornik Univerziteta EDUKONS za drustvene nauke, Treči naucni skup sa međunarodnom učeṡče, Sremska Kamenica, 24-25 maj 2012, p. 621 http://www.educons.edu.rs/sites/default/files/Zbornik%202012.pdf
 21. Ashtalkoska T./Srbinovska-Doncevski A., „Repressive and Preventive (Legal and Political) Measures for Curbing Corruption Problem of Stabilization and Integration of Balkan Countries“; Eighth ECPD International Conference RECONCILIATION, TOLERANCE AND HUMAN SECURITY IN THE BALKANS “NEW BALKANS IN A CHANGING WORLD WITH A CHANGING EUROPE”, Belgrade, City Hall, 20 October 2012
 22.  Ashtalkoska T./Srbinovska-Doncevski A., „The global economic crisis and the emergence of new forms of economic crime – characteristics and impact on business economics“; Zbornik Univerziteta EDUKONS za drustvene nauke, Cetvrti naucni skup sa međunarodnom učeṡče, Sremska Kamenica – Novi Sad 29-30 maj 2013, p.317 http://www.educons.edu.rs/sites/default/files/Zbornik%202013.pdf
 23. Srbinovska-Doncevski A., Ashtalkoska T., „Citizen Participation as a part from the decentralization process in realization of the Concept of Self-Government in the Republic of Macedonia“; International Conference, Decentralization process in Republic of Macedonia main issues, trends and developments in the future, January 25th 2013 South East European University-Tetovo (organized by Institute for political and international studies-Skopje)
 24. Srbinovska-Doncevski A., Ashtalkoska T., „Direct participation of citizens in local government part of the decentralization process in Macedonia - status and problem“; International Scientific Conference: Participatory Democracy: Challenges to the EU; Venue: “Marin Barleti” Uiversity Campus Nr.1 Tirana Albania, 30-31 May 2013 http://umb.edu.al/upload/pdf_docs/PARTICIPATORY-DEMOCRACY-Conference-Agenda.pdf,
 25. Srbinovska-Doncevski A., Ashtalkoska T., “Одговорноста на масс-медиумите и правото на информирање на граѓаните во Република Македонија –услов за европеизација“; International Conference Euroregions: “Intergrating Societies-Generation growth-Caring resources”, organizeby Institute for political and international studies –Skopje and Institute of collaboration fon integration and development-Tirana, September, 20th 2013 Hotel Drim Stuga RM
 26. Ashtalkoska T./Srbinovska-Doncevski A., “The impact of management structures and the global economic crisis on emergence of new forms of economic crime”, The 3rd International Scientific Congress, ICON BEST 2013, University of Tourism and Management Skopje, 2013
 27. AshtalkoskaT.,Srbinovska-DoncevskiA.,Mr.sc.TanjaPOPOVA., “Combating economic crimes in Republic of Macedonia as part of the modern concepts of achieving criminal justice“, International magazine for social sciences “VIZIONE “ Skopje, бр.22, IADC, 2014 p.221 http://www.klubidemokratik.org/html/vizione22.htm
 28. Srbinovska-Doncevski.A., AshtalkoskaT., „Media and politics with emphasized antagonism“ International magazine for social sciences “VIZIONE “ Skopje, бр.24, IADC, 2015 p.27 http://www.visionsmagazine.org/r.vizione.html
 29. Srbinovska-Doncevski.A., AshtalkoskaT., „Development strategy of E-government at a local level“,  International magazine for social sciences “VIZIONE “ Skopje, бр.27, IADC, 2017 p.125 http://www.visionsmagazine.org/r.vizione.html
 30. Srbinovska-Doncevski.A., AshtalkoskaT., “Responsibilities and competences of the local self-government for protection of the environment in Republic of Macedonia“,  Twelfth International Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS 31.3-2.4.2017, Vrnjacka Banja, Serbia, International journal scientific papers Vol 16.1, ISSN 1857-923X, p.269
 31. Проф.д-р Александра Србиновска-Дончевски автор на  монографија “Чекор по чекор до добар говорник”- натпревар по ораторство, издавач – “Ник Нова Принт-Скопје”, 2017
 32. AshtalkoskaT.,Srbinovska-DoncevskiA."Criminal law protection of economic crime Reality or fiction?  International Journal for Innovation Education and Research,Vol: -5 No-05, online issn 2411-2933, print- issn 2411-3123, www.ijier.net , 2017, p.63-70
 33. AshtalkoskaT.,Srbinovska-DoncevskiA.”Achieving of transnational justice-challenge and condition on the way to EU” ,  International magazine for social sciences “VIZIONE “ Skopje, бр.28, IADC, 2017 p 121 http://www.visionsmagazine.org/r.vizione.html
 34. Srbinovska-Doncevski.A., AshtalkoskaT., „Measures for preventing and minimizing disciplinary responsibility actions of civil servants in the local self-government of the republic of Macedonia“,  International Scientific Conference KNOWLEDGE 29.9-1.10.2017 Agia Triada, Greece, 2017, International journal scientific papers Vol 19.2, ISSN 1857-923X (e-version), p.895
 35. Srbinovska-Doncevski.A., AshtalkoskaT., „Consistency of information are a prerequisite for effective communication between citizens and the local government“, International magazine for social sciences “VIZIONE “ Skopje, бр.29, IADC, 2018 p 61 http://www.visionsmagazine.org/r.vizione.html
 36. Проф.д-р Александра Србиновска - Дончевски автор на  учебникот “Локална самоуправа на Република Македонија - граѓанско сервисна ориентираност”, издавач – “Ник Нова Принт-Скопје”, печати ТНИД Ѓурѓа, ДООЕЛ – Скопје, јуни 2018
 37. Srbinovska-Doncevski.A., AshtalkoskaT., „Facial expression as an important component of non-verbal communication in public speaking“ International magazine for social sciences “VIZIONE “ Skopje, бр.30, IADC, 2018  p.79 www.visionmagazine.org
 38. AshtalkoskaT.,Srbinovska-DoncevskiA. „Prohibition to exercise professional activities as a modern approach of criminal justice protection of economic crime“, KNOWLEDGE – International Journal Vol. 26.6 September, 2018, IKM, Skopje, 2018, стр. 1783-1789
 39. Srbinovska-Doncevski.A., AshtalkoskaT., „Characteristics of good speech” International magazine for social sciences “VIZIONE “ Skopje, бр.31, ISSN:1409-8962 printed form, ISSN 1857-9221 electoronic form, 2018  p.37 www.visionmagazine.org
 40. AshtalkoskaT.,Srbinovska-Doncevski.A, ,,Measures for prevention of corruption in public administration in R.Macedonia” XIX International Scientific Conference, Knowledge in practice Scientific Papers International journal Knowledge Vol.28.6, ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X, 14-16 december, 2018, p.1919
 41. Проф.д-р Александра Србиновска - Дончевски автор на  Практикум “Комуникациски вештини”, издавач – “Ник Нова Принт-Скопје”, печати ТНИД Ѓурѓа, ДООЕЛ – Скопје, март 2019
 42. AshtalkoskaT.,Srbinovska-Doncevski.A, ,,Combating money laundering as a part of transnational organized crime-criminal law methods and problems” XXI International Scientific Conference, Knowledge in practice Scientific Papers International journal Knowledge Vol.31, ISSN 2545-4439, promoted in Budva 07.06.2019, p.
 43. Srbinovska-Doncevski.A., AshtalkoskaT., „Culture and language communication, International magazine for social sciences“ “VIZIONE “ Skopje, бр.33, ISSN:1409-8962 printed form, ISSN 1857-9221 electoronic form, June 2019  www.visionmagazine.org
 44. AshtalkoskaT.,Srbinovska-Doncevski.A, ,,The right of lawful, humane and justifiable sanction-mechanisms of achieving within the concept of basic human rights and justice” International magazine for social sciences “VIZIONE “ Skopje, бр.34 бр.34, ISSN:1409-8962 printed form, ISSN 1857-9221 electoronic form, Januar 2020  www.visionmagazine.org
 45. Srbinovska-Doncevski.A., AshtalkoskaT., „Strategic development of print media in the future,“  Spectrum, Studious and scientific magazine, First Published, National and university library "St. Clement of Ohrid " - Skopje ISSN 2671-3489 (print) ISSN 2671-3497 (online), June 2020,
 46. International Conference - WSF2020 – The 8th World Sustainability Forum, 15-17 September, 2020
 47. International Conference - Boundary Spanning Champions Online Forum, Bridging University and Industry, 2-3 December, 2020
 48. Prof. Assoc. Dr. Natasa Todorovska, Prof. Dr. Aleksandra Srbinovska „The place of mediation in the Macedonian criminal legislation“ AUE FON International Scientific Conference ,,Contemporary Trends and Multidisciplinary Issues in Nowadays Society,,  WBF Western Balkans Fund, 16th April, 2021
 49.  International Conference - ECKM, 22nd European Conference on Knowledge Management, 2-3 September 2021
 50. Проф.д-р Александра Србиновска-Дончевски, доц.д-р Наташа Тодоровска ,,Анализа на психолошкиот профил на жените жртви на насилство”,  конференција на тема ,,Жената како жртва на насилство-механизми за заштита и помош од институциите’’  АУЕ –ФОН, 07.12.2021