проф. д-р Александра Србиновска - Дончевски Факултет за правни и политички науки

  • Функција: Политички
  • Образование:
  • Предмети:

Име и презиме

Проф. дАлександра Србиновска – Дончевски

Наставно научно звање: Редовен професор

Научни области: внатрешна политика

Образование: 

2007-2010 - доктор на политички науки од областа на внатрешна политика, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” Скопје. Тема на докторска дисертација: “Остварување на граѓанско-сервисен карактер на општинската администрација во Република Македонија

 

2003- 2007 Магистер на политички науки, Универзитет “Св.  Кирил и Методиј” Скопје Тема на магистерски труд: “Граѓанската партиципација во остварување на концептот на локалната самоуправа во Република Македонија

 

1998 - 2002 Дипломиран политиколог, Правен факултет „Јустинијан Први„-Скопје, Политички науки, отсек - Јавно мислење и масовни комуникации. Добитник на наградата Златен Јустинијан за најдобар студент на политички студии 2002 на Правниот факултет  при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје 

 

 

Кратко наративно био

Академски ангажман

2015 - Вонреден професор ФОН Прв Приватен Универзитет

                                                                       

2010-2015 - Доцент д-р  ФОН Прв Приватен Универзитет

                                                                         

2007 - 2010 Асистент магистер ФОН Прв Приватен Универзитет

 

2004 - 2007     Помлад асистент ЕВРОПСКИ  УНИВЕРЗИТЕТ                                                             

2003-2004       Помлад асистент ММ-Колеџ

 

ДРУГИ  АКТИВНОСТИ ВО СТРУКАТА 

 

2012 - 2016  Член на Сенатот на ФОН Универзитет

Во текот на академскиот ангажман активно работам како Организатор, координатор на научно-истражувачки проект Предизвик на говорникот – ФОН Универзитет, Организатор, координатор на проект  Образование по мерка ФОН Универзитет, експерт предавач во областа на комуникациски вештини во меѓународни проекти (проект Strategic Event Management, проектот “Мултикултурализмот и меѓуетничките односи во урбаниот соживот” и др), експерт предавач за комуникациски вештини во Прва акдемија за адвокати, Ментор за обука на дебатен тим – студенти од ФОН Универзитет, проект на Секратаријат за Европски прашања, eксперт предавач во реализирање на обуките: ”Подобрување на транспарентноста и отчетноста на локалната администрација“ и ”Добра комункација на вработените од даночните одделенија со даночните обврзници” во склоп на проектот: ”Подобри локални услуги преку зголемување на транспарентноста и отчетноста во процесот на администрирање на локалните даноци”, Активно учество во  Проектот за модернизација на образованието, како акредитиран обучувач  од Бирото за развој на образование во состав на Министерството за образование и учество во многу трибини, тркалезни маси, дебати и др

 

Предмети кои сте ги предавале и предавате во моментов

  1. Реторика и аргументација
  2.  Деловна етика и комуникација 
  3. Јавно мислење и масовни комуникации
  4. Социологија на правото
  5. Локална самоуправа
  6. Јавна администрација

 

Теми и области во кои менторирате дипломски работи и магистерски трудови

Внатрешна политика (локална самоуправа, јавна администрација) Јавно мислење и масовни комуникации, реторика и аргументација и социологија на правото.

 

Истражувачки интерес

Моите истражувачки интереси опфаќаат теми и прашања поврзани од областа на јавно мислење и масовни комуникации, реторика и аргументација и граѓанската партиципација на локално ниво.

 

Објавени трудови: текстови во академски списанија, во зборници или објавени книги

Монографија

Проф.д-р Александра Србиновска-Дончевски автор на  монографија Чекор по чекор до добар говорник- натпревар по ораторство, издавач – “Ник Нова Принт-Скопје”, 2017

Учебник

Проф.д-р Александра Србиновска - Дончевски автор на  учебникот Локална самоуправа на Република Македонија - граѓанско сервисна ориентираност, издавач – “Ник Нова Принт-Скопје”, печати ТНИД Ѓурѓа, ДООЕЛ – Скопје, јуни 2018

 

Практикум

Проф.д-р Александра Србиновска - Дончевски автор на  Практикум Комуникациски вештини, издавач – “Ник Нова Принт-Скопје”, печати ТНИД Ѓурѓа, ДООЕЛ – Скопје, март 2019

 

Објавени трудови

​​1. Србиновска А., Mедиумите и политичките настани; Зборник на трудови - Комуникации - медиуми – македонска транзиција; Европски Универзитет - РМ; Скопје, 2006

2. Србиновска А., Политичката пропаганда и нејзината улога во изборниот процес; Зборник на трудови – Парламентарни избори 2006 и македонските аспирации за ЕУ и НАТО, Европски Универзитет - РМ; Скопје, 2006

3. Совет на Европа, прилог во книгата “Меѓународни организации” од Проф. Д-р Ѓорѓи Тоновски, Скопје, 2006

4. Србиновска-Дончевски А., Значењето на граѓанската партиципација во локалната самоуправа во Република МАкедонија и ЕУ стандардите; Зборник на трудови – ФОН Прв приватен универзитет и Институт за социолошки и политичко правни истражувања, Скопје, 2007

5. Србиновска-Дончевски А., Граѓанската партиципација и локалната самоуправа; Стручно списание ПРАВНИК, број 189, Скопје, јануари 2008

6. Србиновска-Дончевски А., Граѓанска партиципација и децентрализација; Стручно списание ПРАВНИК, број 190, Скопје, февруари 2008

7. Србиновска-Дончевски А., Oпштинската администрација во служба на граѓаните – искуства во РМ; Стручно списание ПРАВНИК, број 194, Скопје, јуни 2008

8. Србиновска-Дончевски А., Oпштинска администрација во РМ; Годишник на ФОН Универзитет, Скопје 2008/09

9. Србиновска-Дончевски А., Oдносот меѓу локалната единица и локалната самоуправа; Стручно списамие ПРАВНИК, број 202, Скопје, февруари 2009

10. Србиновска-Дончевски А., Улогата на субјективниот фактор во општинската администрација; Стручно списание ПРАВНИК, број 224, Скопје, декември 2010

11. Србиновска-Дончевски А., Mодернизација на општинската администрација со примена на информационите и комуникациони технологии; Стручно списание ПРАВНИК, број 229, Скопје, мај 2011

12. Ashtalkoska T., Srbinovska-Doncevski A., Criminal Law Protection concerning Criminal Offences against the Environmnet, with Specific Reference to Criminal Offences committed by Legal Subjects; International scientific conference “Ecology and Law”, Nis,18 May 2011

13. Srbinovska-Doncevki A., Reforma nё administratёn publike nё Republikёn Maqedonisё; Revistё e shkencave shoqёrore VIZIONE, Shkup, nr.16/2011

14. Србиновска-Дончевски А., Состојбата на информатичко-комуникациските технологии во општинската администрација во Република Македонија; Стручно списание ПРАВНИК, број 231-232, Скопје, јули, август 2011

15. Puleska B., Ashtalkoska T., Srbinovska A., Suggestions to Enhance Cultural Dialogue: concrete suggestions for Macedonia and neighbouring countries; Seventh ECPD International Conference RECONCILIATION, TOLERANCE AND HUMAN SECURITY IN THE BALKANS “NEW BALKANS AND EUROPEAN UNION ENLARGEMENT”, Milocer, Montenegro, 21-22 October 2011

16. Srbinovska-Doncevski A., Ashtalkoska T., The Role of Local Self-Government in Protection of Water Resources in Republic of Macedonia, Peer-reviewed Paper, International Conferences BALWOIS 2012, http://ocs.balwois.com/index.php conference=BALWOIS&schedConf=BW2012&page=paper&op=view&path[]=807&path[]=162

17. Србиновска-Дончевски А., Граѓанската партиципација и информираност на граѓаните како демократски процес во локалната самоуправа во Република Македонија; International scientific journal “International review”; PEP Belgrade 2011 (str.20-41)

18. Srbinovska-Doncevski A., Professional development opportunities for local administration staff in the Republic of Macedonia; The European Journal of Management and Public Policy; 2012; (p.80)

19. Србиновска-Дончевски А., Значењето на граѓанската партиципација во процесот на креирање политики на локално ниво, Стручно списание ПРАВНИК, број 240, Скопје, април 2012

20. Ashtalkoska T., Srbinovska-Doncevski A., The benefits of decentralization of authority for the development of local ecoturism; Zbornik Univerziteta EDUKONS za drustvene nauke, Treči naucni skup sa međunarodnom učeṡče, Sremska Kamenica, 24-25 maj 2012, p. 621 http://www.educons.edu.rs/sites/default/files/Zbornik%202012.pdf

21. Ashtalkoska T./Srbinovska-Doncevski A., Repressive and Preventive (Legal and Political) Measures for Curbing Corruption Problem of Stabilization and Integration of Balkan Countries; Eighth ECPD International Conference RECONCILIATION, TOLERANCE AND HUMAN SECURITY IN THE BALKANS “NEW BALKANS IN A CHANGING WORLD WITH A CHANGING EUROPE”, Belgrade, City Hall, 20 October 2012

22. Ashtalkoska T./Srbinovska-Doncevski A., The global economic crisis and the emergence of new forms of economic crime – characteristics and impact on business economics; Zbornik Univerziteta EDUKONS za drustvene nauke, Cetvrti naucni skup sa međunarodnom učeṡče, Sremska Kamenica – Novi Sad 29-30 maj 2013, p.317 http://www.educons.edu.rs/sites/default/files/Zbornik%202013.pdf

23. Srbinovska-Doncevski A., Ashtalkoska T., Citizen Participation as a part from the decentralization process in realization of the Concept of Self-Government in the Republic of Macedonia; International Conference, Decentralization process in Republic of Macedonia main issues, trends and developments in the future, January 25th 2013 South East European University-Tetovo (organized by Institute for political and international studies-Skopje)

24. Srbinovska-Doncevski A., Ashtalkoska T., Direct participation of citizens in local government part of the decentralization process in Macedonia - status and problem; International Scientific Conference: Participatory Democracy: Challenges to the EU; Venue: “Marin Barleti” Uiversity Campus Nr.1 Tirana Albania, 30-31 May 2013 http://umb.edu.al/upload/pdf_docs/PARTICIPATORY-DEMOCRACY-Conference-Agenda.pdf,

25. Srbinovska-Doncevski A., Ashtalkoska T., Одговорноста на масс-медиумите и правото на информирање на граѓаните во Република Македонија –услов за европеизација; International Conference Euroregions: “Intergrating Societies-Generation growth-Caring resources”, organizeby Institute for political and international studies –Skopje and Institute of collaboration fon integration and development-Tirana, September, 20th 2013 Hotel Drim Stuga RM

26. Ashtalkoska T./Srbinovska-Doncevski A., “The impact of management structures and the global economic crisis on emergence of new forms of economic crime”, The 3rd International Scientific Congress, ICON BEST 2013, University of Tourism and Management Skopje, 2013

27. AshtalkoskaT.,Srbinovska-DoncevskiA.,Mr.sc.TanjaPOPOVA., “Combating economic crimes in Republic of Macedonia as part of the modern concepts of achieving criminal justice, International magazine for social sciences “VIZIONE “ Skopje, бр.22, IADC, 2014 p.221 http://www.klubidemokratik.org/html/vizione22.htm

28. Srbinovska-Doncevski.A., AshtalkoskaT., Media and politics with emphasized antagonism International magazine for social sciences “VIZIONE “ Skopje, бр.24, IADC, 2015 p.27 http://www.visionsmagazine.org/r.vizione.html

29. Srbinovska-Doncevski.A., AshtalkoskaT., Development strategy of E-government at a local level, International magazine for social sciences “VIZIONE “ Skopje, бр.27, IADC, 2017 p.125 http://www.visionsmagazine.org/r.vizione.html

30. Srbinovska-Doncevski.A., AshtalkoskaT., Responsibilities and competences of the local self-government for protection of the environment in Republic of Macedonia, Twelfth International Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS 31.3-2.4.2017, Vrnjacka Banja, Serbia, International journal scientific papers Vol 16.1, ISSN 1857-923X, p.269

31. AshtalkoskaT.,Srbinovska-DoncevskiA."Criminal law protection of economic crime Reality or fiction? Intertaional Journal for Innovation Education and Research,Vol: -5 No-05, online issn 2411-2933, print- issn 2411-3123, www.ijier.net , 2017, p.63-70

32. AshtalkoskaT.,Srbinovska-DoncevskiA.”Achieving of transnational justice-challenge and condition on the way to EU” , International magazine for social sciences “VIZIONE “ Skopje, бр.28, IADC, 2017 p 121 http://www.visionsmagazine.org/r.vizione.html

33. Srbinovska-Doncevski.A., AshtalkoskaT., Measures for preventing and minimizing disciplinary responsibility actions of civil servants in the local self-government of the republic of Macedonia, International Scientific Conference KNOWLEDGE 29.9-1.10.2017 Agia Triada, Greece, 2017, International journal scientific papers Vol 19.2, ISSN 1857-923X (e-version), p.895

34. Srbinovska-Doncevski.A., AshtalkoskaT., Consistency of information are a prerequisite for effective communication between citizens and the local government, International magazine for social sciences “VIZIONE “ Skopje, бр.29, IADC, 2018 p 61 http://www.visionsmagazine.org/r.vizione.html

35. Srbinovska-Doncevski.A., AshtalkoskaT., Facial expression as an important component of non-verbal communication in public speaking International magazine for social sciences “VIZIONE “ Skopje, бр.30, IADC, 2018 p.79 www.visionmagazine.org

36. AshtalkoskaT.,Srbinovska-DoncevskiA. Prohibition to exercise professional activities as a modern approach of criminal justice protection of economic crime, KNOWLEDGE – International Journal Vol. 26.6 September, 2018, IKM, Skopje, 2018, стр. 1783-1789

37. Srbinovska-Doncevski.A., AshtalkoskaT., Characteristics of good speech” International magazine for social sciences “VIZIONE “ Skopje, бр.31, ISSN:1409-8962 printed form, ISSN 1857-9221 electoronic form, 2018 p.37 www.visionmagazine.org

38. AshtalkoskaT.,Srbinovska-Doncevski.A, ,,Measures for prevention of corruption in public administration in R.Macedonia” XIX International Scientific Conference, Knowledge in practice Scientific Papers International journal Knowledge Vol.28.6, ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X, 14-16 december, 2018, p.1919

39. AshtalkoskaT.,Srbinovska-Doncevski.A, ,,Combating money laundering as a part of transnational organized crime-criminal law methods and problems” XXI International Scientific Conference, Knowledge in practice Scientific Papers International journal Knowledge Vol.31, ISSN 2545-4439, promoted in Budva 07.06.2019, p.

40. Srbinovska-Doncevski.A., AshtalkoskaT., Culture and language communication, International magazine for social sciences “VIZIONE “ Skopje, бр.33, ISSN:1409-8962 printed form, ISSN 1857-9221 electoronic form, June 2019 www.visionmagazine.org

41. AshtalkoskaT.,Srbinovska-Doncevski.A, ,,The right of lawful, humane and justifiable sanction-mechanisms of achieving within the concept of basic human rights and justice” International magazine for social sciences “VIZIONE “ Skopje, бр.34 бр.34, ISSN:1409-8962 printed form, ISSN 1857-9221 electoronic form, Januar 2020 www.visionmagazine.org


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?