проф. д-р Александра Србиновска - Дончевски Факултет за правни и политички науки

 • Функција: Политички
 • Образование:
 • Предмети:

Научни област: Локална самоуправа,  Јавна администрација

Службен е-маил: aleksandra.srbinovska@fon.edu.mk

 • Образование:  доктор на политички науки
 • Предмети: Локална самоуправа, Реторика и аргументација, Јавно мислење и масовни комуникации

Научни област: Локална самоуправа,  Јавна администрација

Службен е-маил: aleksandra.srbinovska@fon.edu.mk

Образование:
Доктор на политички науки, Институт за социолошки, политчко-правни истражувања, Скопје, 2010
Магистер на политички науки, отсек применета политика, Институт за социолошки, политичко-правни истражувања, Скопје, 2007
Дипломиран политиколог, Правен факултет „Јустинијан Први„-Скопје,отсек Политички науки 2002

Професионално искуство:

 

1. 2015 – наставник по предметите Реторика и аргументација, Локална самоуправа, Јавна адиистрација, Јавно мислење и масовни комуникации на Факултетот за политички науки во состав на ФОН Универзитет во звање вонреден професор
2. 2010 - Наставник по предметите Локална самоуправа, Јавна администрација и Реторика на Факултетот за политички науки во состав на ФОН Универзитет во звање доцент
3. 2007-2010 Асистент од областа на политиколошките дисциплини на Факултетот за политички науки во состав на Првиот Приватен ФОН-Универзитет
4. 2004-2007 Помлад асистент од областа на политиколошките дисциплини на Факултетот за политички науки во состав на Европскиот Универзитет-Република Македонија
5. 2003-2004 Помлад асистент на ММ Колеџот во Скопје

Други активности во струката
1. 2012- 2004 Учество во проекти, научни семинари, конференции, тркалезни маси:
2. 2010 Активно учество во Проектот за модернизација на образованието, како акредитиран обучувач од Бирото за развој на образование во состав на Министерството за образование на РМ, за што поседува и сертификат за активно учество и обука од 15.07.2010 година.
3. 2001/02 Добитник на наградата Златен Јустинијан за најдобар студент на политчки студии на Правниот факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје на редовната свеченост одржана на 22.05.2002 година.

 

Научни и стручни трудови:

 1. Србиновска А., Mедиумите и политичките настани; Зборник на трудови - Комуникации - медиуми – македонска транзиција; Европски Универзитет - РМ; Скопје, 2006
 2. Србиновска А.,  Политичката пропаганда и нејзината улога во изборниот процес; Зборник на трудови – Парламентарни избори 2006 и македонските аспирации за ЕУ и НАТО, Европски Универзитет - РМ; Скопје, 2006
 3. Совет на Европа, прилог во книгата “Меѓународни организации” од Проф. Д-р Ѓорѓи Тоновски, Скопје, 2006
 4. Србиновска-Дончевски А., Значењето на граѓанската партиципација во локалната самоуправа во Република МАкедонија и ЕУ стандардите; Зборник на трудови – ФОН Прв приватен универзитет и Институт за социолошки и политичко правни истражувања, Скопје, 2007
 5. Србиновска-Дончевски А., Граѓанската партиципација и локалната самоуправа; Стручно списание ПРАВНИК, број 189, Скопје, јануари 2008
 6. Србиновска-Дончевски А., Граѓанска партиципација и децентрализација; Стручно списание ПРАВНИК, број 190, Скопје, февруари 2008
 7. Србиновска-Дончевски А., Oпштинската администрација во служба на граѓаните – искуства во РМ; Стручно списание ПРАВНИК, број 194, Скопје, јуни 2008
 8. Србиновска-Дончевски А., Oпштинска администрација во РМ; Годишник на ФОН Универзитет, Скопје 2008/09
 9. Србиновска-Дончевски А., Oдносот меѓу локалната единица и локалната самоуправа; Стручно списамие ПРАВНИК, број 202, Скопје, февруари 2009
 10. Србиновска-Дончевски А., Улогата на субјективниот фактор во општинската администрација; Стручно списание ПРАВНИК, број 224, Скопје, декември 2010
 11. Србиновска-Дончевски А., Mодернизација на општинската администрација со примена на информационите и комуникациони технологии; Стручно списание ПРАВНИК, број 229, Скопје, мај 2011
 12. Ashtalkoska T., Srbinovska-Doncevski A., Criminal Law Protection concerning Criminal Offences against the Environmnet, with Specific Reference to Criminal Offences committed by Legal Subjects; International scientific conference “Ecology and Law”, Nis,18 May 2011 
 13. Srbinovska-Doncevki A., Reforma nё administratёn publike nё Republikёn Maqedonisё; Revistё e shkencave shoqёrore VIZIONE, Shkup, nr.16/2011
 14. Србиновска-Дончевски А., Состојбата на информатичко-комуникациските технологии во општинската администрација во Република Македонија; Стручно списание ПРАВНИК, број 231-232, Скопје, јули, август  2011
 15. Puleska B., Ashtalkoska T., Srbinovska A., Suggestions to Enhance Cultural Dialogue: concrete suggestions for Macedonia and neighbouring countries; Seventh ECPD International Conference RECONCILIATION, TOLERANCE AND HUMAN SECURITY IN THE BALKANS “NEW BALKANS AND EUROPEAN UNION ENLARGEMENT”, Milocer, Montenegro, 21-22 October 2011
 16. Srbinovska-Doncevski A., Ashtalkoska T., The Role of Local Self-Government in Protection of Water Resources in Republic of Macedonia, Peer-reviewed Paper, International Conferences BALWOIS 2012, http://ocs.balwois.com/index.php?conference=BALWOIS&schedConf=BW2012&page=paper&op=view&path[]=807&path[]=162
 17. Србиновска-Дончевски А., Граѓанската партиципација и информираност на граѓаните како демократски процес во локалната самоуправа во Република Македонија; International scientific journal “International review”; PEP Belgrade 2011 (str.20-41)
 18. Srbinovska-Doncevski A., Professional development opportunities for local administration staff in the Republic of Macedonia; The European Journal of Management and Public Policy; 2012; (p.80)
 19. Србиновска-Дончевски А., Значењето на граѓанската партиципација во процесот на креирање политики на локално ниво, Стручно списание ПРАВНИК, број 240, Скопје, април 2012
 20. Ashtalkoska T., Srbinovska-Doncevski A., The benefits of decentralization of authority for the development of local ecoturism; Zbornik Univerziteta EDUKONS za drustvene nauke, Treči naucni skup sa međunarodnom učeṡče, Sremska Kamenica, 24-25 maj 2012, p. 621 http://www.educons.edu.rs/sites/default/files/Zbornik%202012.pdf
 21. Ashtalkoska T./Srbinovska-Doncevski A., Repressive and Preventive (Legal and Political) Measures for Curbing Corruption Problem of Stabilization and Integration of Balkan Countries; Eighth ECPD International Conference RECONCILIATION, TOLERANCE AND HUMAN SECURITY IN THE BALKANS “NEW BALKANS IN A CHANGING WORLD WITH A CHANGING EUROPE”, Belgrade, City Hall, 20 October 2012
 22.  Ashtalkoska T./Srbinovska-Doncevski A., The global economic crisis and the emergence of new forms of economic crime – characteristics and impact on business economics; Zbornik Univerziteta EDUKONS za drustvene nauke, Cetvrti naucni skup sa međunarodnom učeṡče, Sremska Kamenica – Novi Sad 29-30 maj 2013, p.317

               http://www.educons.edu.rs/sites/default/files/Zbornik%202013.pdf

 1. Srbinovska-Doncevski A., Ashtalkoska T., Citizen Participation as a part from the decentralization process in realization of the Concept of Self-Government in the Republic of Macedonia; International Conference, Decentralization process in Republic of Macedonia main issues, trends and developments in the future, January 25th 2013 South East European University-Tetovo (organized by Institute for political and international studies-Skopje) p.91
 2. Srbinovska-Doncevski A., Ashtalkoska T., Direct participation of citizens in local government part of the decentralization process in Macedonia - status and problem; International Scientific Conference: Participatory Democracy: Challenges to the EU; Venue: “Marin Barleti” Uiversity Campus Nr.1 Tirana Albania, 30-31 May 2013 http://umb.edu.al/upload/pdf_docs/PARTICIPATORY-DEMOCRACY-Conference-Agenda.pdf,
 3. Srbinovska-Doncevski A., Ashtalkoska T., Одговорноста на масс-медиумите и правото на информирање на граѓаните во Република Македонија –услов за европеизација; International Conference Euroregions: “Intergrating Societies-Generation growth-Caring resources”, organizeby Institute for political and international studies –Skopje and Institute of collaboration fon integration and development-Tirana, September, 20th 2013 Hotel Drim Stuga RM, p.83
 4. Ashtalkoska T./Srbinovska-Doncevski A., “The impact of management structures and the global economic crisis on emergence of new forms of economic crime”, The 3rd International Scientific Congress, ICON BEST 2013, University of Tourism and Management Skopje, 2013
 5. AshtalkoskaT.,Srbinovska-DoncevskiA.,Mr.sc.TanjaPOPOVA., “Combating economic crimes in Republic of Macedonia as part of the modern concepts of achieving criminal justice, International magazine for social sciences “VIZIONE “ Skopjeбр.20, IADC, 2014 p.221 http://www.klubidemokratik.org/html/vizione22.htm
 6. Srbinovska-Doncevski.A., AshtalkoskaT., Media and politics with emphasized antagonism International magazine for social sciences “VIZIONE “ Skopje, бр.24, IADC, 2015 p.27

http://www.visionsmagazine.org/r.vizione.html

 1. Srbinovska-Doncevski.A., AshtalkoskaT., Development strategy of E-government at a local level,  International magazine for social sciences “VIZIONE “ Skopje, бр.27, IADC, 2017 p.125

http://www.visionsmagazine.org/r.vizione.html

 


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?