доц. д-р Зинета Асани Факултет за детективи и безбедност

 • Образование:
 • Предмети:

Име и презиме: Доц.д-р Зинета Асани

Кратко наративно био:

 

Родена во  Дебар 1962 година. 

- Во април 2007 дипломирав на Правниот факултет во Тетово при „Државниот  универзитет –Тетово„ на департаментот  за правосудни студии;

- Во октомври 2009 магистрирав  на Првиот приватен универзитет ФОН во Скопје, насока: „Европско право и Европска Унија„;

- Во март 2015 година успешно  ја одбранив  докторската дисертација на Правниот факултет „Јустинијан Први„ при државниот универзитет „Св.Кирил и Методиј„ во Скопје  на тема од областа „Граѓанско право„ и се стекнав со називот –„Доктор по правни науки„.

- На Првиот приватен Универзитет „ФОН„ , сум ангажирана од  15 февруари 2010 година, најпрвин како асистент-соработник по група предмети  од областа на правото.

- Во мај 2016 бев избрана за „доцент по областа граѓанско право„.

- Учество  во проектот Фабрика на знаењепроект на ФОН Универзитетот и бизнис заедницата.

- активно вклучена и во неколку стручни комисии на Факултетот за правни науки при ФОН Универзитетот во Скопје.

Предмети кои сте ги предавале и предавате во моментов:

 

Каконаставникна ФОН УниверзитетотСкопје сум предавала и предавам по следните  предмети:

1.Римско право;

2.Граѓанско право (Општ дел);

3. Стварно право;

4. Облигационо право;

5. Граѓанско процесно право (алб. јазик);

6. Граѓанско право – применета програма;

7. Оштетно право (алб,јазик);

8. Договорно право(алб.јазик);

9. Земјишно и книжно право (алб.јазик);

10. Нотарско право (алб.јазик);

11. Историја на правото и државата (алб. Јазик);

12. Трудово право (алб.јазик);

13. Изборно право и изборни системи (алб.јазик);

14. Задолжителна судска пракса;

Теми и области во кои менторирате дипломски работи и магистерски трудови:

Во текот на своето работно искуство, сум била ментор на теми од областа на: стварното право; облигационото право; наследното и семејното право; граѓанската судска постапка; оштетното право;

Истражувачки интерес:

Мојот истражувачки интерес  претежно е насочен  кон следните области: стварно право; облигационо право; наследно право и семејно право.

Објавени трудови:

Објавени научни статии во списанија и зборници

 1. Аsani, Z., „Правото на судење во разумен рок  и факторите кои влијаат во одолговлекувањето на граѓанската судска постапка„Reforma – Regional  Journal of  Social  Sciences , Vol..2/2015, стр. 146; ISSN: 1800-9791.Кosovo, 2015.

 

 1. Asani,Z,(2015)„Доказната постапка  и  формите на доказните средства во граѓанската  постапка„, International Institute for Private- Commercial- and Competition Law (IIPCCL) and Tirana Business   University,  Вол.8/2015, стр.167, Тирана, 2015.

 

 1. Аsani,Z.,(2016) „Влијанието на римскиот концепт за заштита на граѓанските субјективни права во современата граѓанска судска постапка, Centrum- ISSN 1857-8640, ISSN-1857-9395, бр. 4/2016  - UDC (497.7:4-672 ЕU), 2016,Center for Understanding and Institutional Cooperation (CUIC). www.centrum.mk

 

 

 1. Ristevski, Т., Аsani, Z., (2016),

 „ Теоретските аспекти на начелата на административната постапка во функција на реализација на материјалната вистина„ International magazine for social sciences “Vizione” бр. 25/2016, Open Access Journals, EBSCO (2016) ProQuest&Cite Factor, First Published in 2004, ISSN: 1409-8962;

 

 1. Ristevski, Т., Аsani, Z.,(2016), Fundamental Principles of General Administrative Procedure in Function of the Material Truth Cognition„, Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, Institute of Knowledge Management, Skopje,  Vol. 11/2, 2016.

 

 1. Ristevski, Т., Аsani, Z., Halimovski, Е., (2018), „Процесот на лустрација во Република Македонија„, International magazine for social sciences “Vizione” бр.31/2018, Open Access Journals, EBSCO (2018) ProQuest&Cite Factor, First Published in 2004, ISSN: 1409-8962;

 

 1. Каdri- Shahinoviq, А., Аsani, Z.,(2019),„Функциите на  семејството„,International magazine for social sciences “Vizione” бр.33/2019, Open Access Journals, EBSCO (2019) ProQuest&Cite Factor, First Published in 2004, ISSN: 1409-8962;

 

 1. Аsani, Z., Каdri -Shahinoviq, А., (2019)„Правните дејствија  за пренос на недвижности според правната регулатива на Република Северна Македонија„, Centrum- ISSN 1857-8640, ISSN-1857-9395, бр. 11/2019  - UDC (497.7:4-672 ЕU),  2019,Center for Understanding and Institutional Cooperation (CUIC). www.centrum.mk
 2. Аsani, Z., (2020), „Запишување на правата на недвижности според правната регулатива на Република Северна Македонија„,„,International magazine for social sciences “Vizione” бр.34/2020, Open Access Journals, EBSCO (2020) ProQuest&Cite Factor, First Published in 2004, ISSN: 1409-8962.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?