проф. д-р Методија Анѓелески Факултет за детективи и безбедност

  • Образование:
  • Предмети:

 

Име и презиме Проф. д-р Методија Ангелески

Кратко наративно био:

Проф. д-р Методија Анѓелески (1951) е роден во с. Слепче, Прилепско. Основното образование го завршил во с. Костинци, а гимназијата во Свети НИколе. Со високо образование се стекнал во Скопје, каде што дипломирал на Филозофскиот факултет – група македонски јазик (1974) , магистрирал на кривично – правни науки (криминолошка насока) на Правниот факултет во Скопје (1982), а докторирал на Факултетот за безбедност на тема „Теоретски проблеми на криминалистичката методика со посебен осврт на стопанскиот криминалитет“ (1991).

Предмети кои сте ги предавале и предавате во моментов

  • Вовед во криминалистика
  • Криминалистичка тактика 1
  • Криминалистичка тактика 2
  • Криминалистичка техника
  • Криминалистичка методика
  • Криминалистички теории
  • Применета криминалистика

Теми и области во кои менторирате дипломски работи и магистерски трудови

Ментор на теми од областа на криминалистичката наука, безбедносни науки, криминологијата итн.

Истражувачки интерес (и актуелно истражување, доколку работите на некое)

Општествени науки; подрачје: безбедност; области: општа криминалистичка теорија со криминалистичка тактика, криминалистичка методика, криминологија, друго).

 

Објавени трудови: текстови во академски списанија, во зборници или објавени книги

а) Книги 1. Основните карактеристики на проституцијата во Македонија, со посебен осврт на Скопје, Правен факултет, Скопје, 1983 (магистерски труд).

2. Теоретски проблеми на криминалистичката методика, со посебен осврт на стопанскиот криминалитет, Факултет за безбедност, Скопје, 1991 (докторска дисертација).

3. Проституцијата во Македонија, Студентски збор, Скопје, 1987 (монографија).

4. Криминалистика, Студентски збор, Скопје, 1993 (учебник).

5. Проституцијата во Македонија, РЗУСД, Скопје, 1996 (коавтори Љ. Арнаудовски и Љ. Чонева), Скопје 1996 (монографија).

6. Основи на економската криминалистика, Ѓурѓа, Скопје, 1999 (учебник).

7. Обезбедување на лица и имот, Комора на РМ за обезбедување на лица и имот, (коавтори Д. Тумановски и др.), Штип 2001 (прирачник).

8. Криминалистичка тактика, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, 2003

(учебник).

9. Оперативна криминалистика, Скопје, 2005 (учебник).

10. Безбедносни системи (коавтор З. Ивановски), Скопје, 2005 (учебник).

11. Вовед во криминалистика, Скопје, 2007 (учебник).

12. Криминалистичка тактика I, Скопје, 2007 (учебник).

13. Криминалистичка тактика II, Скопје, 2007 (учебник).

14. Криминалистичка методика, Скопје, 2008 (учебник).

15. Криминалистичка техника (коавтори Б. Симоновиќ и Д. Стојановски), Службен весник на Република Македонија, Скопје, 2009 (учебник).

16. Kриминалистичка тактика I. Практикум (коавтор Злате Димовски), Скопје, 2014 (практикум).

17. Криминалистичка методика (општ криминалитет). Практикум, Скопје, 2014 (практикум).

18. Криминалистички теории, Скопје 2014 (учебник).

19. Криминалистичка методика, второ издание, Скопје 2014 (учебник).

20. Криминалистичка тактика II. Практикум, Скопје 2016 (практикум).

21. Криминалистичка тактика I. Практикум (коавтор Злате Димовски), Скопје, 2017 (практикум).

22. Вовед во криминалистиката (коавтор Борис Мургоски), Скопје, 2017 (учебник).

23. Криминалистика: вовед, тактика, техника, методика, теории, Скопје 2018 (учебник).

24. Криминалистичка тактика 1 (коавтор Злате Димовски), Скопје, 2018 (учебник).

25. Вовед во криминалистика. Практикум (коавтор Севиљ Муаремоска Абдули), Скопје, 2019 (практикум).

26. Криминалистичка тактика 2. Практикум (коавтор Севиљ Муаремоска Абдули), Скопје, 2019 (практикум).

27. Вовед во криминалистика: второ изменето и дополнето издание, Скопје, 2019 (учебник). б) Трудови во списанија и зборници

28. Комарот и неговата поврзаност со криминалитетот, Безбедност, 6/1981, Скопје.

29. Проституцијата во Македонија и Скопје, Безбедност, 3/1983, Скопје.

30. Проституцијата во Македонија и Скопје, Безбедност, 4/1983, Скопје.

31. Превенција на проституцијата, Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, 1985.

32. Превенција проституције, Приручник, 3/1986, Загреб.

33. Основи на етиологијата на проституцијата, Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, 1986.

34. Правни режими кај проституцијата, Безбедност, 1/1986, Скопје.

35. Основи историског развоја проституције и њених појавних облика, 13 Мај, 4/1986, Београд.

36. Излегоа од печат две значајни дела од областа на криминалистичката наука, Безбедност, 4-5/1986, Скопје.

37. Стопанскиот криминалитет предмет на проучување во две значајни научни остварувања во криминалистичката и криминолошката наука, Безбедност, 1-2/1987, Скопје.

38. Карактеристични обележја на стопанскиот криминалитет, Безбедност,

3/1989, Скопје.

39. Некои основни карактеристики на стопанскиот криминалитет, Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, 1990.

40. Криминалистичко значење на соработката меѓу работниците на милицијата и граѓаните, Безбедност, 2/1990. Скопје.

41. Некои криминалистички и криминолошки аспекти на наркоманијата како социјално-патолошка појава, Безбедност, 3/1998, Скопје.

42. Кривично-правно и криминолошко дефинирање на поимот стопански криминалитет во високоразвиените земји, Безбедност, 3/1990, Скопје.

43. Научна проблематика на откривањето и разјаснувањето на кривичните дела, Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, 1991.

44. Проституцијата и нејзината поврзаност со другите социјално-патолошки појави, МРКПК, 2/1994, Скопје.

45. Поим и класификација на информаторите, Безбедност, 2/1992, Скопје.

46. Современата стопанска криминалистика во услови на трансформација на општествената сопственост, Безбедност, 3/1992, Скопје.

47. Теорија на криминалистичката регистрација, со осврт врз криминалистичката кибернетика, Безбедност, 4/1992, Скопје.

48. Прилог кон проучувањето на криминалистичката методологија, Безбедност, 2/1994, Скопје.

49. Основи на теоријата на криминалистичките и судските експертизи, Годишник на ИСППИ, Скопје, 1993.

50. Планирање и програмирање на превенцијата на злоупотребата на дрогите и на криминалитетот што е поврзан со нив, Безбедност, 4/1993, Скопје.

51. Во спомен на проф. д-р В. Водинелиќ, Безбедност, 4/1993, Скопје.

52. Криминалистичка тактика I. Приказ на истоимениот учебник од В. Водинелиќ, Безбедност, 3/1995, Скопје.

53. Што се тоа полициски конспиративни средства и методи, Безбедност, 4/1995, Скопје.

54. (Не)оригиналноста на м-р М. Котески (осврт врз трудот Криминалистика - криминалистички карактеристики кај убиствата), Безбедност, 1-2/1996, Скопје. 55. Les problemes actuels de l abus de la drogue dans la Rep. De Macedoine; 40 th International Institutes on the Prevention and Treatment of Dependence, Amsterdam,1996.

56. La prevention de la police de l abus de la drogue; 41 th International Institutes on the Prevention and Treatment of Dependence, Cairo,1997.

57. Проучување на личноста на економскиот делинквент, МРКПК, 1/1997, Скопје.

58. Девијантната и криминалната кариера на проститутките, Социолошка ревија, 4/1997, Скопје.

59. Економскиот криминалитет и фингирањето, Безбедност, 4/1997, Скопје.

60. Криминалистички аспекти на истражувањето на географијата на криминалитетот, МРКПК, 1/1998, Скопје.

61. Криминалистичко-информативната проекција како елемент на криминалистичката стратегија, Безбедност, 3/1999, Скопје.

62. Криминалистичката дијагноза и прогноза како елементи на криминалистичката стратегија, Безбедност, 4/1999, Скопје.

63. За некои парадокси во криминалистичкото постапување во фазата на оперативната дејност, МРКПК, 1-2/2001, Скопје.

64. Во борбата против организираниот криминалитет е потребен поорганизиран научно-стручен пристап, Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, 2002.

65. У борби против организованог криминалитета потребан је организованији научно-стручни приступ, Погледи (одабрани текстови из стране криминалистичко-безбедносне литературе), 2/2003, Полицијска академија, Београд.

66. Современата феноменологија на стопанскиот криминалитет, со посебен осврт на криминалистичката прогноза; во зборникот: Потребата за реформа во кривичното законодавство на РМ и нови форми на криминалитет во РМ, Здружение за кривично право и криминологија на

Македонија, Скопје, 1993.

67. Криминалистичко постапување при откривањето на економскиот криминалитет, Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, 1994.

68. Судско-медицински и психолошки аспекти на алкохолот и медикаментите во безбедноста на сообраќајот; во: Зборник на трудови од Вториот симпозиум на медицината и психологијата во патниот сообраќај во РМ, Здравствен дом на Скопје, Скопје, 1995 (колективен труд, пишуван заедно со Д. Јосифоски и Б. Мургоски).

69. Улогата и значењето на училишните сообраќајни патроли за превенција на сообраќајните деликти, Зборник на трудови, Здравствен дом на Скопје, Скопје, 1995.

70. Редакторски напомени (предговор кон учебникот Криминалистичка тактика I од В. Водинелиќ), ЦОКОБ, Скопје, 1995.

71. Основни криминалистички теоретски проблеми на борбата против организираниот  криминалитет; во зборникот: Правната држава и организираниот криминал, Правен факултет, Скопје, 1996.

72. Заложби за научен и стручен пристап во борбата против криминалитетот, МРКПК, 1/1994, Скопје.

73. Криминолошко и криминалистичко прогнозирање на економскиот криминалитет, Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, 1996.

74. Криминалистичката стратегија како дел од општествената стратегија за борба против криминалитетот, Годишник на Факултетот за безбедност, Скопе, 1997.

75. Без високо криминалистичко образование нема стратешки ориентирано и ефикасно спречување на криминалитетот, Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, 1998.

76. Некои основни теоретски прашања на криминалистичката методика, Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, 1999.

77. Карактеристики на насилничките и агресивните однесувања на спортски натпревари и правци на општествената

реакција, Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, 2000.

78. Поим и планирање на оперативната дејност; во зборникот: Полицијата, јавното обвинителство, судот и адвокатурата во преткривичната постапка, Здружение за кривично право и криминологија на Македонија, Охрид, 2000.

79. Основи на историскиот развој на криминалистичката методика, Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, 2001.

80. Глобална криминалистичка методика за борба против организираниот криминалитет; во едицијата: Организиран криминалитет, ЦОКОБ, Скопје, 2002.

81. Report for evaluation of the aims, tasks and the activites of the project: Higher degree of training in fight against organized crime; во зборникот: Joint European project Advenced training for fight against organized crime- final observations, Faculty of security, Skopje, 2003.

82. Извештај за евалуација на целите, задачите и активностите на проектот „Повисок степен на обука за борба

против организираниот криминалитет“; во зборникот: Европски проект „Повисок степен на обука за борба против организираниот криминал – завршни оценки“, Факултет за безбедност, Скопје, 2003.

83. Нацртот на амандманот 19 од Уставот на РМ и неговото значење за криминалистичко-стратешко реагирање против криминалитетот; во зборникот: Јавна дискусија за нацрт амандманот 19 од Уставот на РМ, Полициска академија, Скопје, 2004.

84. Конспиративниот полициски инструментариум како значаен елемент на криминалистичката стратегија за борба против организираниот криминалитет; во зборникот: Сузбијање криминалитета - деценија после смрти професора Водинелића, Правни факултет, Крагујевац, 2004.

85. Misuse and prevention of narcotics in the R. of Macedonia; 38 th International Institutes the Prevention and Treatment of Dependence, Prague, 1994 (коавторски труд пишуван заедно со М. Гиновски). 86. Forensic aspects of

alcohol and drugs on traffic; 38 th International Institutes the Prevention and Treatment of Ddependence, Prague,1994 (коавторски труд, пишуван заедно со: А. Гутевска, А. Дума, Б. Јаневска, Б. Мургоски, К. Бошкоски и В. Попоска). 87. Со современи криминалистички методи против современиот криминалитет, МРКПК, 3/2004, Скопје.

88. Значењето на проучувањето на личноста на малолетниот делинквент за изрекување и за спроведување кривични санкции кон малолетници, МРККП, 1/ 2005, Скопје.

89. The legal regulation of the conspiracy instrumentation in the Republik of Macedonia, Scientific conference „The operation of the Serbian legal system“, Collection of paper summaries, Nis, 2006.

90. Правно регулисање конспиративног инструментаријума (стање у Македонији); во зборникот: Функционисање правног система Републике Србије, Правни факултет, Ниш, 2006.

91. Моралниот кредибилитет на водечките политички партии спроти претстојните парламентарни избори; во зборникот: Парламентарните избори 2006 и македонските аспирации за членство во ЕУ и НАТО, ФОН Универзитет, Скопје, 2006.

92. Криминалистички експеримент, Годишник, Полициска академија, Скопје, 2007.

93. Особенните иследователни мерки като свремен криминалистически метод за борба против организиранија криминал; во зборникот: Организираната престпност вчера, днес и утре, Университетско издателство „Паисиј Хилендарски“, Пловдив, 2008.

94. Human rights protection from infringement based on national, racial and religious basis in the provisions of the Republik of Macedonia and its harmonization with European legislation, Globalization of the region: EU perspectives as a challenge, University American College, Skopje, 2008 (D. Stojanovski, I. Aceski, B. Puleska).

95. Macedonia and the Globalization process and

Euro-atlantic integration, Globalization of the region: EU perspectives as a challenge, University American College, Skopje, 2008.

96. Патролната дејност како елемент на community policing, Годишник, ФОН Универзитет, Скопје, 2008/09.

97. Криминалистичка вештачења и откривање фалсификованих исправа – македонска искуства; во зборникот: Право и форензика у криминалистици, Криминалистичко- полицијска академија, (коавтор Д. Стојановски), Београд, 2009.

98. HIGHER CRIMINOLOGY EDUCATION- BASIS FOR CREATION AND IMPLEMENTATION OF CRIMINOLOGICAL STRATEGY IN CRIME PREVENTION (коавтор Danko Angeleski); во зборникот: Знаењето капитал за иднината, Oхрид, 2009.

99. Глобализацијата и нејното влијание врху сигурността на Република Македонија; во зборникот: Правото в глобалнија свјат, ВСУ „Черноризец Храбр“, Варна, 2012.

100. International journal of economics and law, Vol.2, No.6, December 2012,

Faculty for education of the executives, Novi Sad Serbia.

101. Crisis management – a new paradigm for the modern business (koavtor N. Gaberova), International journal of economics and law Vol.2 No.6, Novi Sad, December 2012.

102. Public relations (koavtori N. Gaberova, Lj. Tashevski), University of Tourism and Management, The Third International Scientific Congress – Biennale ICON BEST 2013, Skopje, 2013.

103. The role and importance of women in the security system of the Republic of Macedonia (results of empirical research) (koavtori M. Joksik, T. Adamova), Современа македонска одбрана, специјално издание, Скопје, 2013.

104. POLICING IN MULTI-ETNIK COMMUNITY (MACEDONIAN CONDITIONS), ISF 2013 (koavtori A. Gjorgieva, A. Bozaroski, S. Simonovska, N. Gaberova, M., Nedelkovska); во зборникот: ICF 2013, Tirana, 2013.

105. THE FINANCIAL CRIME IN REPUBLIC OF MACEDONIA, ISF 2013 (koavtori D. Stojanovski, M. Nedelkovska, I. Kurtevska, N. Gaberova, D. Miloseski); во зборникот: ICF 2013, Tirana, 2013.

106. CRISIS MANAGAMENT – A NEW PARADIGM FOR THE MODER BUSINESS; во зборникот: LEMIMA 2013, VOLUME 3, Belgrade, 2013.

107. Заштита на културното наследство во Република Македонија, со посебен осврт врз спречувањето вандализам врз споменици на културата (коавтори: М. Димитриоска, А. Стефаноски, Н. Габерова, С. Симоновска); во зборникот: ICCMT 2013, Oхрид, 2013.

108. GLOBALIZATION IMPACT ON REPUBLIK OF MACEDONIA, REDETE 2014 (koavtori M. Nedelkovska, N. Gaberova, M. Nedelkovski, D. Miloseski), Banja Luka, 2014.

109. CITIZENS VIEWS AND OPINIONS FOR POLICE WORKING IN MULTIETHNIC COMMUNITY (koavtori S. Simonovska, B. Jandreska), International scientific conference Macedonia and the Balkans, a hundred years after the world: security and Euro-Atlantic intergrations; book of abstracts, Ohrid 2014.

110. PERSONAL SAFETY AND PROPERTY OF CITIZENS IN A ETHNIK MIXED URBAN AREA (koavtori M. Nedelkovska, N. Gaberova), Zbornik sazetaka- Medjunarodna naucna

konferencija “Sigurnost urbanih sredina”, Sarajevo 2014.

111. Criminalistics education as a base for strategic handling with the crime (koavtori D. Stojanovski, D. Angeleski), JPMINT international, special edition, 2014.

112. Македонија на крстопат помеѓу евроатланските интеграции и останатиот свет, со посебен осврт на соработката со Русија и Кина (коавтори: С. Хаџијевска, Н. Габерова, М. Неделковска , М. Димитриоска, Д. Милошески); во зборникот: Меѓународен дијалог: Исток – Запад (култура, славјанство, економија), Корпоративен славјански универзитет, Свети Николе, 2014.

113. Како до поголема вработливост на студентите и дипломците? – парадоксот невработени дипломирани криминалисти (коавтори: Н. Габерова, М. Неделковска); во зборникот: Како до поголема вработливост на студентите и дипломците?, МАНУ, Скопје, 2014.

114. Придонесот на применетата лингвистика за развојот на

криминалистиката (коавтори: Елена Јованова – Грујовска, Дафина Ангелеска – Лозановска); во зборникот: Практиката во јазикот, јазикот во практиката, Универзитет ФОН, Скопје, 2014.

115. Policing in multi-ethnic community (Macedоnian conditions) коавтори: А. Ѓоргиева, А. Бозаровски, С. Симоновска, Н. Габерова, М. Неделковска), European Scientific Journal, February 2014, pg.289-297.

116. The Financial crime in Republic of Macedonia Apstract (коавтори: Д. Стојановски, М. Неделковска, И. Куртевска, Н.Габерова, Д. Милошески), European scientific Journal, February 2014, pg.421-425.

117. CITIZENS VIEWS AND OPINIONS FOR POLICE WORKING IN MULTIETNIC COMMUNITY; во зборникот на апстракти: Македонија и Балканот 100 години од Првата светска војна – безбедност и евроатлантски интеграции, Охрид, 2014.

118. Актуелни состојби во македонското криминалистичко образование, IKM, INTERNATIONAL JOURNAL V- 7, Скопје, 2014.

119. Еconomic security as a structural component of  security (коавтори: М. Неделковска, Н. Габерова); во зборникот: International scientific conference, Researching Security: Approaches, Concepts and Policies, Ohrid, Macedonia, 2-3 June 2015.

120. The paradoxes of the Macedonian criminalistic education; во зборникот: International scientific conference, Criminalistic education, situation and perspectives-20years after Vodinelic, Skopje 2015.

121. Заступљеност криминалистике на правним факултетима у Републици Македонији; во зборникот: Правна држава и стручност процесних субјеката као инструмент супростављања криминалитету зборних, Крагујевац, 2015. 122. Развој стратегија за праќење наркокриминала у Републици Македонији и успостављање стандардизованог система контроле наркотика (коавтори: Љ. Тодоровски, И. Илијевски); во зборникот: Супростављање савременим облицима криминалитета – анализа стања, европски стандарди и мере за унапреѓење, Београд, 2015.

123. Paradoxes of the Macedonian kriminological education, International yearbook Faculty of security 2015/2, Skopje, 2016.

124. Informativan razgovor sa seksualno zlostavljanim detetom, Prva medjinarodna naucna i profesionalna viktimoloska konferencija u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2015, pg 54-58, 11-116 ISSN 2303-7768.

125. Правно регулисање и ефекти иностраних директних инвестиција у Републици Македонији (коавтор З. Димовски); во зборникот: Правна сигурност као поспешујуќи фактор за директне стране инвестиције, Крагујевац, 2016.

126. Застапеност на криминалистиката на правните факултети во Република Македонија (коавтор С. Салиевски); во зборникот: Општествените промени во глобалниот свет, Штип, 2017.

127. Поврзаност на криминалистиката со лингвистиката; во зборникот: 40 години високо образование од областа на безбедноста, Факултет за безбедност, Скопје, 2018.

128. Basik definitions of criminalistic methodology and economic criminalistics, International yeaрbook, Faculty of security, Skopje 2017/2.

129. Iskaz zrtve silovanja (kriminalisticko-viktimoloski aspekti) (koavtori: T. Adamova, A. Islami, D. Miloseski); vo zbornikot: Druga medjunarodna naucna viktimoloska konferencija u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 2017. в) Статии во весници.

130. Заштита на невини лица, Весник на вработените во ГСВР Скопје, 1/1984, Скопје.

131. Љубов во Мајчиниот дом, Весник на вработените во ГСВР Скопје, 1/1984. 132. Полиграфот во криминалистиката, Будност, 50/1988, Скопје.

133. Мал совет голема помош, Будност, 52/1989, Скопје.

134. Советување за правната држава, Будност, 66/1990, Скопје.

135. Милицијата и граѓаните недвоиви, Будност, 71/1990, Скопје.

136. Комуникација од заеднички интерес, Будност, 72/1990, Скопје.

137. Малолетничката делинквенција во пораст, Просветен работник, 28 јануари 1993, Скопје.

138. Неопходен научен приод, Нова Македонија, 2 април 1994 г., Скопје.

139. Најсоодветни

специјализирани факултети, Нова Македонија, 1 април 1994, Скопје.

140. Криминалистиката како универзитетски предмет, Нова Македонија, 3 април 1994 г., Скопје.

141. Полициското образование во ќорсокак, Дневник, 25 јуни 2002 г., Скопје.

142. За моралниот кредибилитет на партиите, Време, 29 јуни 2006 г., Скопје.

 


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?