проф. д-р Татијана Ашталкоска Балоска Факултет за правни и политички науки

 • Функција: Правен
 • Образование:
 • Предмети:

Научни области: Казненоправна област

Службен е-маил: tatijana.ashtalkoska@fon.edu.mk

Образование:

Доктор на правни науки од областа на казнено право, Правен факултет „Јустинијан Први„-Скопје, 2011

Тема: „Имотните санкции и мерки во казненото право“

Магистер на правни науки од областа на казненото право, Правен факултет „Јустинијан Први„-Скопје, 2007

Тема: „Конфискација на имот и имотна корист прибавена со казнено дело“

Дипломиран правник, Правен факултет „Јустинијан Први„-Скопје, 2003

Научни области:

А) Казненоправна област

Моментален наставен ангажман:

 1. Организиран криминалитет
 2. Пенологија
 3. Економско казнено право
 4. Компаративно материјално право
 5. Посебни казнени постапки
 6. Криминална политика
 7. Меѓународно казнено право
 8. Медицинско казнено право

Професионално искуство:

 1. 2016-               Наставник од областа Казнено право на Факултетот за Правни науки во состав на ФОН Универзитет во звање вонреден професор
 2. 2011-2016       Наставник по предметите Организиран криминалитет и Пенологија на Факултетот за правни науки во состав на ФОН Универзитет во звање доцент
 3. 2010-2011       Асистент од областа на правните науки на Факултетот за правни науки во состав на Првиот Приватен ФОН-Универзитет
 4. 2007-2010       Асистент од казнено-правната област на Факултетот за правни науки во состав на Првиот Приватен ФОН-Универзитет
 5. 2006-2007       Помлад асистент од областа на правните дисциплини на Факултетот за правни науки во состав на Европскиот Универзитет-Република Македонија
 6. 2004-2006       Помлад асистент по предметот Казнено право на Факултетот за општествени науки во Скопје
 7. 2003-2004       Помлад асистент по предметот Казнено право на ММ Колеџот во Скопје

Други активности во струката

1. 2016 – Член на Уредувачкиот Одбор на Меѓународното науно Списание International Journal of Humanities, Social Sciences and Education, Academicians, research center,  https://www.arcjournals.org/international-journal-of-humanities-social-sciences-and-education/editorial-boar

2.  2015- 2004             Активно учество во реализација на проектот Импровизирано судење, реализиран како новина во образовниот процес на ФОН Универзитетот, како модел за полесно совладување на материјалот и стекнување практично искуство по предметот Казнено право.

3. 2010                       Активно учество во  Проектот за модернизација на образованието, како акредитиран обучувач од Бирото за развој на образование во состав на шнистерството за образование на РМ, со вкупен обем од 90 работни часови, одржана обука во месец март и април 2010 година, за што поседува и сертификат за акивно учество и обука од 15.07.2010 година.

4. 2008                        Координатор на студентите од правните факултети во Р.Македонија на регионалниот натпревар по меѓународно хумнитарно право во Сараево, Босна и Херцеговина од 23-27 Октомври 2008 година во организација на Меѓународниот Комитет на Црвениот Крст.

5. 2008                                    Активно учество на петтиот Регионален Курс по Меѓународно хуманитарно право,  Белград, Факултет за политички науки, 21-26 Септември, 2008.
6. 2007 – 2009                        Секретар на проектот “Македонија без дрога”, на ФОН Универзитетот, одобрен од страна на Министерството за образование на РМ

7. 2001/02 година                  Најдобар студент на Правниот факултет од страна на Сојузот на студенти при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје на редовната свеченост одржана на 11.12.2002 година во просториите на Ректоратот на Универзитетот Св. Кирил и Методиј, 

8. 2012-2015-Активно учество во Проектот Фабрика на знање-ФОН Универзитет-Скопје

9. 2012- 2004             Учество во проекти, научни семинари, конференции, тркалезни маси:

Публикации

Научни трудови и стручни трудови

 1. Media and politics-friends with emphasized antagonism, International magazine for social sciences “VIZIONE” Skopje, p.27-37, Nr. 24/2015, коавтор
 2. Media responsibility and citizen information right in Republic of Macedonia-condition for Europeanism, International Conference Euro Regions Integrations Societies-Generation Growth-Caring Resources, Institute for Political and International studies, p. 83-97, Skopje 2015, коавтор
 3. Combating economic crime in Republic of Macedonia as part of the modern concept of achieving criminal justice, International magazine for social sciences “VIZIONE” Skopje, p.221-231, Nr. 22/2014, коавтор
 4. “The impact of management structures and the global economic crisis on emergence of new forms of economic crime”, The 3rd International Scientific Congress, ICON BEST 2013, University of Tourism and Management Skopje, 2013, прв автор
 5. “Direct participation of citizens in local government part of the  decentralization process in Macedonia - status and problem”; International Scientific Conference, Participatory democracy: challenges to the EU, Universiteti Marin Barleti, Department of governance policy and communication, Tirana, 30-31 May 2013, http://umb.edu.al/upload/pdf_docs/PARTICIPATORY-DEMOCRACY-Conference-Agenda.pdf, коавтор
 6. The global economic crisis and the emergence of new forms of economic crime - characteristics and impact on business economics, The fourth science symposium with international involvement of Educons University at Sremska Kamenica, GLOBAL ECONOMIC CRISIS AND BUSINESS ECONOMICS - CHALLENGES OF THEORY AND PRACTICE Sremska Kamenica – Novi Sad, May 29 - 30, 2013, Proceedings of Educons University for social science, p. 317-327,
 7. Citizen Participation as a part from the decentralization process in realization of the Concept of Self-Government in the Republic of Macedonia, International Conference, Decentralization process in republic of macedonia, main issues, trends and developments in the future, institute for political and international studies – Skopje,p.91-107, January, 25th 2013 South East European University –Tetovo, коавтор
 8. Repressive and Preventive (Legal and Political) Measures for Curbing Corruption - Problem of Stabilization and Integration of Balkan Countries, - New balkans in a changing world with a changing Europe -The ECPD Eighth International Conference on reconciliation, tolerance and human security in the Balkans, Belgrade, October 20, 2012, коавтор
 9. The benefits of decentralization of authority for the development of local ecotourism, Proceedings of EDUCONS UNEVERSITY for social science, Book 3, The third science symposium with international involvement, Educons University, Sremska Mitrovica, 2012, http://www.educons.edu.rs/sites/default/files/Zbornik%202012.pdf, коавтор
 10. The expand confiscation in Macedonian criminal law, The European Journal for management and public policy, volume, 12, No.1, 2012, published by ECPD, автор
 11. The Role of Local Self-Government in Protection of Water Resources in Republic of Macedonia, Peer-reviewed Paper, International Conferences BALWOIS 2012, http://ocs.balwois.com/index.php?conference=BALWOIS&schedConf=BW2012&page=paper&op=view&path[]=807&path[]=162, коавтор
 12. Criminal law protection concerning criminal offences against the environment, with specific reference to criminal offences committed by legal subjects, International Scientific Conference: ECOLOGY AND LAW, Niš, 18th May 2011, коавтор.
 13. Suggestions to enhance the intercultural dialogue, Seventh ECPD International Conference, Reconciliation, tolerance and human security in the balkans ”New balkans and European union enlargement” Miločer, Montenegro, October 21-22, 2011,
 14. Нове појавне облике криминала и имовинске мере у кривично право, Зборник радова, International Review, PEP, Београд 2011
 15. Компаративни аспекти на конфискацијата на имот и имотна корист прибавена со казнено дело, Годишник на ФОН Универзитетот, Година 1, Том 1, Скопје, 2008/09 год.
 16. Усогласување на македонското законодавство со европските стандарди во борбата со организираниот криминал, Зборник на трудови, Р.Македонија на патот кон Европа-состојби и перспективи, ФОН Универзитет, Гевгелија, 2007 год.
 17. Казнено-правна заштита на изборите во Р.Македонија, Зборник на трудови, Парламентарни избори 2006 и македонските аспирации за ЕУ и НАТО, Скопје, 2006 год.
 18. Одговорност за казнени дела сторени преку масс-медиа, Зборник на трудови, Комуникации и медиуми-македонска транзиција, Европски Универзитет-РМ, Скопје, 2006 год.
 19. Проширената конфискација во македонското казнено право, Стручно списание Правник, бр. Бр.243-244, Jули-Август 2012 Година
 20.  Професионалните забрани како мерки за спречување на организираниот криминал, Стручно списание Правник, бр. 230, год. XX, јуни 2011
 21.  Казнената одговорност на правните лица во современото казнено право, Стручно списание Правник, бр. 229, год. XX, мај 2011
 22.  Имотните мерки како дел од казнено-правната стратегија за борба со организираниот криминал, Стручно списание Правник, бр. 224, год. XIX, Декември 2010 год.
 23.   Усогласување на македонското казнено законодавство со европските стандарди во борбата со организираниот криминал, Стручно списание Правник, бр. 194, год. XVII, Јуни, 2008 год.
 24. . Перење пари и конфискација на имот и имотна корист, Стручно списание Правник, бр.191, год.XVII, Март 2008 год.
 25.   Конфискација на имот и имотна корист прибавена со казнено дело, Стручно списание Правник, бр.189, год.XVII, Јануари 2008 год.
 26. Пенологија, материјал за подготовка на испит, ФОН Универзитет, Скопје, 2012
 27. Медицинско казнено право, материјал за подготовка на испит, ФОН Универзитет, Скопје,  2012
 28. Економско казнено право, материјал за подготовка на испит, ФОН Универзитет, 2013
 29. Компаративно материјално казнено право, материјал за подготовка на испит,ФОН Универзитет, Скопје, 2015

 


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?