X
press enter »
MK
EN
Prof. Dr.sc Tatijana Ashtalkoska Baloska

Faculty of Law & Political Science

Function: Law
Subjects:
Education:


Образование:
Доктор на правни науки од областа на казнено право, Правен факултет „Јустинијан Први„-Скопје, 2011
Магистер на правни науки од областа на казненото право, Правен факултет „Јустинијан Први„-Скопје, 2007
Дипломиран правник, Правен факултет „Јустинијан Први„-Скопје, 2003

Научни области:
А) Казненоправна област

Моментален наставен ангажман:
1. Организиран криминалитет
2. Пенологија
3. Медицинско право

Професионално искуство:
1. 2011- Наставник по предметите Организиран криминалитет и Пенологија на Факултетот за правни науки во состав на ФОН Универзитет во звање доцент
2. 2010-2011 Асистент од областа на правните науки на Факултетот за правни науки во состав на Првиот Приватен ФОН-Универзитет
3. 2007-2010 Асистент од казнено-правната област на Факултетот за правни науки во состав на Првиот Приватен ФОН-Универзитет
4. 2006-2007 Помлад асистент од областа на правните дисциплини на Факултетот за правни науки во состав на Европскиот Универзитет-Република Македонија
5. 2004-2006 Помлад асистент по предметот Казнено право на Факултетот за општествени науки во Скопје
6. 2003-2004 Помлад асистент по предметот Казнено право на ММ Колеџот во Скопје

Досегашни раководни функции
1. /

Други активности во струката
1. 2012- 2004 Учество во проекти, научни семинари, конференции, тркалезни маси:
2. 2012- 2004 Активно учество во реализација на проектот Импровизирано судење, реализиран како новина во образовниот процес на ФОН Универзитетот, како модел за полесно совладување на материјалот и стекнување практично искуство по предметот Казнено право.
3. 2010 Активно учество во Проектот за модернизација на образованието, како акредитиран обучувач од Бирото за развој на образование во состав на Министерството за образование на РМ, со вкупен обем од 90 работни часови, одржана обука во месец март и април 2010 година, за што поседува и сертификат за акивно учество и обука од 15.07.2010 година.
4. 2008 Координатор на студентите од правните факултети во Р.Македонија на регионалниот натпревар по меѓународно хумнитарно право во Сараево, Босна и Херцеговина од 23-27 Октомври 2008 година во организација на Меѓународниот Комитет на Црвениот Крст.
5. 2008 Активно учество на петтиот Регионален Курс по Меѓународно хуманитарно право, Белград, Факултет за политички науки, 21-26 Септември, 2008.
6. 2007 – 2009 Секретар на проектот “Македонија без дрога”, на ФОН Универзитетот, одобрен од страна на Министерството за образование на РМ
7. 2001/02 година Најдобар студент на Правниот факултет од страна на Сојузот на студенти при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје на редовната свеченост одржана на 11.12.2002 година во просториите на Ректоратот на Универзитетот Св. Кирил и Методиј

Публикации

А) Научни трудови во казнено-правната област
1. Criminal law protection concerning criminal offences against the environment, with specific reference to criminal offences committed by legal subjects, International Scientific Conference: ECOLOGY AND LAW, Nis, 18th May 2011, коавтор.
2. Sugestions to enhance the intercultural dialoge, Seventh ECPD International Conference, Reconciliation, tolerance and human security in the balkans ”New balkans and european union enlargement” Milocer, Montenegro, October 21-22, 2011, коавтор
3. Нове појавне облике криминала и имовинске мере у кривично право, Зборник радова, International Review, PEP, Београд 2011
4. Компаративни аспекти на конфискацијата на имот и имотна корист прибавена со казнено дело, Годишник на ФОН Универзитетот, Година 1, Том 1, Скопје, 2008/09 год.
5. Усогласување на македонското законодавство со европските стандарди во борбата со организираниот криминал, Зборник на трудови, Р.Македонија на патот кон Европа-состојби и перспективи, ФОН Универзитет, Гевгелија, 2007 год.
6. Казнено-правна заштита на изборите во Р.Македонија, Зборник на трудови, Парламентарни избори 2006 и македонските аспирации за ЕУ и НАТО, Скопје, 2006 год.
7. Одговорност за казнени дела сторени преку масс-медиа, Зборник на трудови, Комуникации и медиуми-македонска транзиција, Европски Универзитет-РМ, Скопје, 2006 год.

Б) Научни трудови од областа на еколошкото право
1. The Role of Local Self-Government in Protection of Water Resources in Republic of Macedonia, Peer-reviewed Paper, International Conferences BALWOIS 2012, http://ocs.balwois.com/index.php?conference=BALWOIS&schedConf=BW2012&page=paper&op=view&path[]=807&path[]=162, коавтор

В) Стручни трудови
1. Професионалните забрани како мерки за спречување на организираниот криминал, Стручно списание Правник, бр. 230, год. XX, јуни 2011
2. Казнената одговорност на правните лица во современото казнено право, Стручно списание Правник, бр. 229, год. XX, мај 2011
3. Имотните мерки како дел од казнено-правната стратегија за борба со организираниот криминал, Стручно списание Правник, бр. 224, год. XIX, Декември 2010 год.
4. Усогласување на македонското казнено законодавство со европските стандарди во борбата со организираниот криминал, Стручно списание Правник, бр. 194, год. XVII, Јуни, 2008 год.
5. Перење пари и конфискација на имот и имотна корист, Стручно списание Правник, бр.191, год.XVII, Март 2008 год.
6. Конфискација на имот и имотна корист прибавена со казнено дело, Стручно списание Правник, бр.189, год.XVII, Јануари 2008 год.

Монографии
1./

Универзитетски учебници
1./

Други книги
1./