X
press enter »
MK
EN
проф. д-р Татијана Ашталкоска Балоска
Факултет за правни и политички науки

Функција: Правен
Образование:
Предмети:


Кратко наративно био:

Дата на раѓање: 11.04.1980

Доктор на правни науки од областа на казнено право, Правен факултет „Јустинијан Први“-Скопје, 2011

Магистер на правни науки од областа на казненото право, Правен факултет „Јустинијан Први“-Скопје, 2007

Дипломиран правник, Правен факултет „Јустинијан Први“-Скопје, 2003

Област: казнено-правна област

Професионална кариера ја започнува како помлад асистент на ФОН во Скопје. Од 2004 до 2011 е асистент од областа на правото на Универзитетот ФОН во Скопје, а во 2011 е избрана за доцент на Факултетот за правни науки во рамките на ФОН Универзитетот. Во Мај 2016 година е избрана за вонреден професор од областа на казненото право на Факултетот за правни науки во состав на ФОН Универзитетот во Скопје, а на 10.06.2021 година со одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за правни и политички науки е избрана за редовен професор од научните области казнено право и компаративно право. Овој избор беше потврден од Сенататот на АУЕ ФОН со одлука од 16.06.2021 година. Од тогаш како наставник е ангажирана на предмети од областа на казненото право, економско казнено право, меѓународно казнено право, пенологија, организиран криминалитет, тероризам, компаративно казнено право, медицинско казнено право. Низ целиот овој период е ангажирана и активно учествува во бројни работни групи, комисии и проекти во рамките на универзитетот, Фабрика на знаење, Импровизирано судење, Ораторски вечери, Македонија без дрога, како и во бројни дебати, конференции, научни и стручни, домашни и меѓународни од областа на правото, економското казнено право, имотните санкции и мерки. Од 2016 година, таа е член на Уредувачкиот Одбор на Меѓународното науно Списание International Journal of Humanities, Social Sciences and Education, Academicians, research center.   

Во  2010 активно учествува во  Проектот за модернизација на образованието, како акредитиран обучувач од Бирото за развој на образование во состав на Министерството за образование на РМ, со вкупен обем од 90 работни часови, одржана обука во месец март и април 2010 година. Во 2008  учествува како Координатор на студентите од правните факултети во Р.Македонија на регионалниот натпревар по меѓународно хумнитарно право во Сараево, Босна и Херцеговина од 23-27 Октомври 2008 година во организација на Меѓународниот Комитет на Црвениот Крст, а во 2008 активно учествува на петтиот Регионален Курс по Меѓународно хуманитарно право, во  Белград, Факултет за политички науки, (21-26 Септември, 2008).
Од  2007 – 2009 учествува како Секретар на проектот „Македонија без дрога”, ФОН Универзитетот, одобрен од страна на Министерството за образование на РМ. За учебната 2001/02 година   е избрана за  најдобар студент на Правниот факултет од страна на Сојузот на студенти при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје на редовната свеченост одржана на 11.12.2002 година во просториите на Ректоратот на Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“.

Предмети кои ги предавал/а:

 1. Уставно право
 2. Организиран криминалитет
 3. Пенологија
 4. Меѓународно казнено право
 5. Економско казнено право
 6. Медицинско казнено право
 7. Компаративно казнено право

Теми и области во кои менторира дипломски работи и магистерски трудови:

Економското казнено право, организираниот криминалитет, меѓународното казнено право, конфискација, имотни санкции, тероризам.

Истражувачки интерес:

Истражувачкиот интерес е од областа на  економското казнено право, пенологијата, органзираниот криминалитет, компаративното казнено право, имотните сакнции и мерки.

Објавени трудови: 

 1. AshtalkoskaT.,Srbinovska-Doncevski.A, ,,Combating money laundering as a part of transnational organized crime-criminal law methods and problems” XXI International Scientific Conference, Knowledge in practice Scientific Papers International journal Knowledge Vol.31, ISSN 2545-4439, promoted in Budva 07.06.2019,
 2. Srbinovska-Doncevski.A., AshtalkoskaT., Culture and language communication, International magazine for social sciences “VIZIONE “ Skopje, бр.33, ISSN:1409-8962 printed form, ISSN 1857-9221 electoronic form, June 2019
 3. Уставно право, рецензирани авторизирани предавања, ФОН Универзитет, Скопје, 2019
 4. Facial expression as an improtant component od non-verbal communication in public speaking, International magazine for social sciences “VIZIONE” Skopje, p.79-87, Nr. 230/2018, коавтор
 5. Како до поефикасна казнено-правна заштита на економскиот криминал?, Стручно списание Правник, бр. 312, април, 2018
 6. Проблеми во примената на казнените санкции кон правните лица со посебен осврт на примената на паричната казна, Македонска ревија за казнено право и криминологија, Здружение за кривично право и криминологија на Македонија, 1.02 прегледна научна статија удк: 347.19:[343.271:340.132(497.7), http://journal.maclc.mk/wp-content/uploads/2018/08/Tatjana-Astalkovska.pdf, стр. 1-12
 7. Prohibition to exercise professional activities as a modern approach of criminal justice protection of economic crime, KNOWLEDGE – International Journal Vol. 26.6 September, 2018, IKM, Skopje, 2018, стр. 1783-1789
 8. Responsibilities and competences of the local self-government for protection of the environment in Republic of Macedonia, Twelfth International Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS 31.3-2.4.2017, Vrnjacka Banja, Serbia, International journal scientific papers Vol 16.1, ISSN 1857-923X, p.269, коавтор
 9. Criminal law protection of economic crime Reality or fiction?, International Journal for Innovation Education and Research, www.ijier.net Vol:-5No -05, 2017, прв автор, стр.1-8
 10. Achieving of transnational justice-challenge and condition on the way to EU, International magazine for social sciences “VIZIONE” Skopje, p.165-171, Nr. 28/2017, прв автор
 11. Media and politics-friends with emphasized antagonism, International magazine for social sciences “VIZIONE” Skopje, p.27-37, Nr. 24/2015, коавтор
 12. Media responsibility and citizen information right in Republic of Macedonia-condition for Europeanism, International Conference Euro Regions Integrations Societies-Generation Growth-Caring Resources, Institute for Political and International studies, p. 83-97, , Skopje 2015, коавтор
 13. Combating economic crime in Republic of Macedonia as part of the modern concept of achieving criminal justice, International magazine for social sciences “VIZIONE” Skopje, p.221-231, Nr. 22/2014, коавтор
 14. “The impact of management structures and the global economic crisis on emergence of new forms of economic crime”, The 3rd International Scientific Congress, ICON BEST 2013, University of Tourism and Management Skopje, 2013, прв автор
 15. “Direct participation of citizens in local government part of the  decentralization process in Macedonia - status and problem”; International Scientific Conference, Participatory democracy: challenges to the EU, Universiteti Marin Barleti, Department of governance policy and communication, Tirana, 30-31 May 2013, http://umb.edu.al/upload/pdf_docs/PARTICIPATORY-DEMOCRACY-Conference-Agenda.pdf, коавтор
 16. The global economic crisis and the emergence of new forms of economic crime - characteristics and impact on business economics, The fourth science symposium with international involvement of Educons University at Sremska Kamenica, GLOBAL ECONOMIC CRISIS AND BUSINESS ECONOMICS - CHALLENGES OF THEORY AND PRACTICE Sremska Kamenica – Novi Sad, May 29 - 30, 2013, Proceedings of Educons University for social science, p. 317-327,
 17. Citizen Participation as a part from the decentralization process in realization of the Concept of Self-Government in the Republic of Macedonia, International Conference, Decentralization process in republic of macedonia, main issues, trends and developments in the future, institute for political and international studies – Skopje,p.91-107, January, 25th 2013 South East European University –Tetovo, коавтор
 18. Repressive and Preventive (Legal and Political) Measures for Curbing Corruption - Problem of Stabilization and Integration of Balkan Countries, - New balkans in a changing world with a changing Europe -The ECPD Eighth International Conference on reconciliation, tolerance and human security in the Balkans, Belgrade, October 20, 2012, коавтор
 19. The benefits of decentralization of authority for the development of local ecotourism, Proceedings of EDUCONS UNEVERSITY for social science, Book 3, The third science symposium with international involvement, Educons University, Sremska Mitrovica, 2012, http://www.educons.edu.rs/sites/default/files/Zbornik%202012.pdf, коавтор
 20. The expand confiscation in Macedonian criminal law, The European Journal for management and public policy, volume, 12, No.1, 2012, published by ECPD, автор
 21. The Role of Local Self-Government in Protection of Water Resources in Republic of Macedonia, Peer-reviewed Paper, International Conferences BALWOIS 2012, http://ocs.balwois.com/index.php?conference=BALWOIS&schedConf=BW2012&page=paper&op=view&path[]=807&path[]=162, коавтор
 22. Criminal law protection concerning criminal offences against the environment, with specific reference to criminal offences committed by legal subjects, International Scientific Conference: ECOLOGY AND LAW, Niš, 18th May 2011, коавтор.
 23. Suggestions to enhance the intercultural dialogue, Seventh ECPD International Conference, Reconciliation, tolerance and human security in the balkans ”New balkans and European union enlargement” Miločer, Montenegro, October 21-22, 2011,
 24. Нове појавне облике криминала и имовинске мере у кривично право, Зборник радова, International Review, PEP, Београд 2011
 25. Компаративни аспекти на конфискацијата на имот и имотна корист прибавена со казнено дело, Годишник на ФОН Универзитетот, Година 1, Том 1, Скопје, 2008/09 год.
 26. Усогласување на македонското законодавство со европските стандарди во борбата со организираниот криминал, Зборник на трудови, Р.Македонија на патот кон Европа-состојби и перспективи, ФОН Универзитет, Гевгелија, 2007 год.
 27. Казнено-правна заштита на изборите во Р.Македонија, Зборник на трудови, Парламентарни избори 2006 и македонските аспирации за ЕУ и НАТО, Скопје, 2006 год.
 28. Одговорност за казнени дела сторени преку масс-медиа, Зборник на трудови, Комуникации и медиуми-македонска транзиција, Европски Универзитет-РМ, Скопје, 2006 год.
 29. Проширената конфискација во македонското казнено право, Стручно списание Правник, бр. Бр.243-244, Jули-Август 2012 Година
 30.  Професионалните забрани како мерки за спречување на организираниот криминал, Стручно списание Правник, бр. 230, год. XX, јуни 2011
 31. Казнената одговорност на правните лица во современото казнено право, Стручно списание Правник, бр. 229, год. XX, мај 2011
 32. Имотните мерки како дел од казнено-правната стратегија за борба со организираниот криминал, Стручно списание Правник, бр. 224, год. XIX, Декември 2010 год.
 33. Усогласување на македонското казнено законодавство со европските стандарди во борбата со организираниот криминал, Стручно списание Правник, бр. 194, год. XVII, Јуни, 2008 год.
 34. Перење пари и конфискација на имот и имотна корист, Стручно списание Правник, бр.191, год.XVII, Март 2008 год.
 35. Конфискација на имот и имотна корист прибавена со казнено дело, Стручно списание Правник, бр.189, год.XVII, Јануари 2008 год.
 36. Економско казнено право, авторизирани предавања, ФОН Универзитет, 2016
 37. Компаративно материјално казнено право, авторизирани предавања,ФОН Универзитет, Скопје, 2016