X
press enter »
MK
EN
Доц. д-р Горан Голубовски
Факултет за економски науки


Образование:
Предмети:


Кратко наративно био:

 • Доктор на економски науки од областа на социјалното претприемништво, Еконмски факултет-Скопје, 2014, докторската дисертација на тема Социјалното претприемништво како модел за одржливи социо-економски промени“
 • Магистер по економски науки во областа на деловна администрација , Универзитетот Њу Јорк во Прага, Република Чешка во соработка со ЕСКЕМ од Франција, 2004, магистерскиот труд на тема „Exporting opportunities of the Macedonian Wine Producing Industry”
 • Дипломиран политиколог, додипломски студии по политика и социологија со сертификат по новинарство, Англо-американска висока школа, Прага, Република Чешка, 2004
 • Дипломиран економист, додипломски студии по бизнис администрација, Англо-американскиот колеџ во Прага, Република Чешка, 2002
 • Дипломира на Англо-американскиот колеџ во Прага, Република Чешка во 2002 година со што се стекнува со звањето дипломиран економист. Предвидените испити од наставната програма ги положува со среден успех од 9,04. Целокупната додипломски програма ја слуша и полага на англиски јазик.
 • На постдипломски студии на Универзитетот Њу Јорк во Прага, Република Чешка во соработка со ЕСКЕМ од Франција успешно се запишува во учебната 2002/2003 година каде предвидените испити од наставната програма ги положува со извонреден среден успех од 9,92 а воедно е прогласен и за топ 3 студент во кохортата.

Во 2004 година Голубовски успешно го одбранува магистерскиот труд на тема: “Извозните можности на македонската винска индустрија” со што се здобива со научен степен магистер по економски науки во областа на деловна администрација и европски менаџмент. Целокупната постдипломска програма ја слуша и полага на англиски јазик.

Во 2003 година Голубовски покажува дополнителна амбиција да ја прошири областа на своето академско знаење па така во 2005 година се здобива со звањето дипломиран политиколог по докомплетирањето на потребните кредити на додипломските студии по политика и социологија (со изборни предмети по новинарство) на Англо американската висока школа во Прага, Република Чешка. Целокупната програма ја слуша и полага на англиски јазик.

Во 2009 година ја пријавува својата докторска дисертација на Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје на тема: „Социјалното претприемништво како модел за одржливи социо- економски промени“ кај проф. д-р Таки Фити како ментор.

Во 2014 година Голубовски успешно ја одбранува докторската дисертација  со што се здобива со научен степен доктор на економски науки.

 

Предмети кои сте ги предава/л:

 1. Основи на економија
 2. Деловна економија
 3. Претприемништво
 4. Менаџмент на мал бизнис
 5. Маркетинг во дизајнот

 

Теми и области во кои менторира дипломски работи и магистерски трудови:
Претприемништво и мал бизнис

Истражувачки интерес:

Истражувачките интереси опфаќаат теми и прашања поврзани со хибридни организациски облици кои делуваат како крос-секторијални ентитети помеѓу приватниот и невладиниот сектор.

Објавени трудови:

 1. Golubovski, G. (2022). Building Social Capital: a road towards economic development, Knowledge International Journal, 51(1), 113-117.
 2. Golubovski, G. & Kantardjieva, M. (2022). Triple bottom line: history, definition & obstacles to implementation, Knowledge International Journal, 51(1), 179-183.
 3. Kantardjieva, M., Golubovski, G., & Ashtalkoska, I. (2022). TQM and marketing: two-prong   contribution towards customer satisfaction, Knowledge International Journal, 51(1), 133-137.
 4. Golubovski, G. & Kantardjieva, M. (2018). Social entrepreneurship from a quality management perspective in the process of social value creation, Knowledge International Journal, 23(1), 255-261.
 5. Golubovski, G. (2015). The dual Identity of Social Entrepreneurship: How Market Orientation         Influences Social Mission, Fifth International Conference: Knowledge - Capital of the Future, April 2015, Bansko.
 6. Голубовски, Г. (2009). Социјалното претприемништво како катализатор на локален економски развиток, Меѓународниот конгрес за туризам и менаџмент на тема „ Предизвици и перспективи во туризмот и менаџментот, Универзитет за туризам и менаџмент, Скопје.