проф. д-р Сејдефа Џафче Факултет за правни и политички науки

  • Функција: Декан, Правен
  • Образование:
  • Предмети:

Научна област: Деловно право, Административно право и Финансово право

Службен е-маил: sejdefa.dzafche@fon.edu.mk

Име и презиме: Сејдефа Џафче

Кратко наративно био:

 

Како доктор по правни науки од областа на деловното право, моите истражувачки интереси се во полето на правните аспекти на деловната и финансиската област, вклучувајќи ја и управно-судската заштита на субјектите, правните и физичките лица. Формалното образвование, диломирање (2006), магистерески (2009) и докторски студии (2012) ги реализирав на правниот факултете „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје. Од професионалниот развој напоредно со формалното образование од 2007 година сум во рамките на академската средина: избор на помлад асистент (2007), асистент (2010), доцент (2012), вонреден професор (2017) на Правниот факултет при ФОН Универзитетот во Скопје во областа на финансовото и деловното право. Во рамките на професионалниот развој ја извршував функцијата в.д. декан на Факултетот за правни науки (2018-2019). Би го издвоила статусот на визитинг професор на Универзитетот „Свети Климент Охридски“, на Правниот факултет, на додипломските и докторските студии (2015-2016). Покрај академската работа член сум на уредувачкиот одбор на меѓународното науно списание „Визионе“, член на надзорен одбор во стручното списание „Правник“ - Здружение на правници на Република Северна Македонија; почасен член на Комората на медијатори. Во рамките на Универзитетот раководител на катедрата по деловно право; член на комисијата за подготовка на статутот на Универзитетот; член на комисијата за признавање на испити; член на редакцискиот одбор на Годишникот на Фон Универзитетот (2008/2009); Технички секретар на Зборникот на трудови: Република Македонија на патот кон НАТО и Европската унија, состојби и перспективи, во издание на ФОН Универзитет (2007); председател е на комисијата за подготовка на

распореди на Факултетот за правни науки; претседател на комисијата за упис на студенти на Факултетот за правни науки при ФОН Универзитетот; член на комисијата за изработка на елаборатите за студиските програми за прв и втор циклус на студии во рамките на Факултетот за правни и политички науки. Исто така бев вклучена во мноштвото проекти на ниво на Универзитетот: Фабрика на знаење, Образование по мерка и други. Своите трудови од наведените области ги имам излагано на дамашни и меѓународни, стручни и научни собири.

Предмети кои сте ги предавале и предавате во моментов:

Финансово право, административно право, даночно право, право на друштва, меѓународо финансово право, стечај и стечајна постапка, академско пишување, право на осигурување.

 

Теми и области во кои менторирате дипломски работи и магистерски трудови:

Финансово право, даночно право, меѓународни аспекти во оданочувањето, управно-судска заштита, деловно право.

Истражувачки интерес:

Финансово право, даночно право, меѓународни аспекти во оданочувањето, права на даночните обврзници, административно право, управно-судска заштита, деловно право.

Објавени трудови:

International framework on information exchange for tax purposes, International magazine for social sciences Vizione No. 34, publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club”, Skopje, 2020, co-author Pravna zaštita poreznih obaveznika, Pravni život, Kopaonička škola prirodnog prava, Beograd, 2019, co-author The presumptions for formation of organs of the public administration and principles of its organization, KNOWLEDGE, Internation Journal, Vol.23.4, Budva Montenegro, Maj, 2018, str. 967-972. co-author International legal assistance in tax matters in the national legislation of Republic of Macedonia, International magazine for social sciences Vizione No. 31, publisher: The Association of Intelectuals “Democratic

Club”, Skopje, 2018, co-author Credit insurance contract and the judicial relations emerging from its signing, International magazine for social sciences Vizione No. 32, publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club”, Skopje, 2019, co-author Правна заштита на даночните обврзници во рамките на постојанта даночна постапка и новиот закон за управен спор, Деловно право, бр. 40, Скопје, 2019, (author) The importance of the right to education for inclusive social development and progress, International magazine for social sciences Vizione No. 33, publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club”, Skopje, 2019, co-author The right of shareholders in the process of major deals, Magazine of Social Sciences “Vizione” no.28, IADC, Skopje , 2017 p.p. 371-382, co-author Legal and taxation relation in the macedonian tax - related legislation, VIZIONE br. 26/2016, Skopje, August 2016, co-author Pravna zaštita poreskiih obaveznika u okviru Evropske konvencije o ljudskim pravima, PRAVNE TEME, бр.3/6, Novi Pazar, decembar 2015, author Pathology of the Gowernment in the Work in the Work of d-r Archibald Reiss “Hear the Serbs”, Vizione – International Magazine for Social Sciences, Skopje, n. 28/2017. Skopje 2017, co-author Labor market of the republic of macedonia conditions and perspectives VIZIONE br. 26/2016, Skopje, August 2016, str. 239. co-author The role of international agreement for avoiding double taxation in integration

process, Јournal for labour and social affairs in eastern europe, European Trade Union Institute, Volume 17, 2014. Достапно на author Role of the european court in creating communitarian tax law,VIZIONE br. 24/2015, Skopje, August 2015, str. 93. co-author Аdministrative measures for protection of living environment in the republic Macedonia, European Scientific Journal February 2014 /SPECIAL/ edition vol.2 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431, 2014, Tirana, 2014. (коавтор) Index Copernicus Impact Factor, ICV 2013 = 8.25) co-author Modeli na odanočuvanje na dohodot, Institut za menadzment na znaenjeto, 25-26, мај, Knowledgre, International journal scientific applicative papers, Vol. 1,2, 2014. Охрид, 2014. co-author Начела на даночната постапка во Република Македонија, Centrum No. 4 – 2015, стр. 296. author Pravna zaštitan na danočnite obvrznici vo Republika Makedonija, Pravnik, maj, Skoplje, 2014. author Сејдефа Џафче, Уставите во функција на заштита на правата на даночните обврзници преко ограничувањето на субјективното даночно право на државата, Centrum No. 1 – 2013, Скопје, стр. 201. author Sejdefa Dzafce, Tax exemptions aimed at balanced regional development in the Republic of Macedonia, II. International scientific conference, 2ND Climate change, economic development, environment and people conference, Prešov, Slovak Republic, 2012. author The Effects of tax reforms in the Republic of Macedonia on fiscal capacity, EDASOL 2012, Economic development and Standard

of living, Banja Luka, 2012. Author Pravna zaštitan poreskih obaveznika u postupcima pred finansiskom policijom, Pravni život, godina LVIII, br. 10/2012, Beograd, 2012. co-author Harmonizacija direktnih u Evropskoj uniji i u Republici Makedoniji, zbornik radova međunarodne naučne konferencije: Bosna i Hercegovina i euro-atlanske integracije – trendovi izazovi i perspective, str. 187-196, Bihać, 2012. co-author Police activities in function to achieve the right to security and freedom of citizens of the Republic of Macedonia, Security and Euroatlantic perspectives of the Balkans, police science and Police Profession (States and perspectives), International scientific Conference, 25-26 may 2012, Ohrid, 2012. co-author Pravo na odgovarajući životni standard kao prirodno ljudsko pravo i uloga države u njegovom ostvarivanju, EDASOL 2012, Economic development and Standard of living, Banja Luka, 2012. str. 371 co-author Даночно право, авторизирани предавања, Скопје, 2017. Pravo na obrazovanje u funkciji sticanja znanja kao resursa razvoja, Economic Development and Standard of Living, International Scientific Conference, Banja Luka, 2011, Zbornik radova, str. 467-477. co-author The right to a healthy climate as a function of the right to life, Proceedings of 1 Climate Change, Economic Development, Environment and People Conference, International Scientific Conference, CCEDEP 2011, 14-15. September 2011, Novi Sad, page 183-195. co-author The right to security as natural human right, Security in the post-conflict Balkans: Transition and challengers faced by the Republic of Macedonia, International

scientific Conference, Tom II, page 182-193, Skopje, 2011. co-author Колизиони норми во меѓународното даночно право, Правник, број 233, Скопје, 2011. author Одбегнување на двојното оданочување на македонските работници, Деловно право, година XII, бр.25, Скопје, 2011. co-author Tendencies processes of developmental and approaches of the Macedonian tax law in the area of direct taxes in the European Union, Vizione br.17/2011, Skoplje, 2011. author Договори за одбегнување на меѓународното двојно оданочување склучени од страна на Република Македонија, Правник, бр. 214, Скопје, 2010. author Flat Tax: the Case of Republic of Macedonia, Kopaonička škola prirodnog prava, 12-17 decembra 2009, Kopaonik, Pravni Život, broj 11/2009, Beograd, 2009. co-author Трендови на прифаќање на рамниот данок во светот, Правник, бр. 212, Скопје, 2009. author Стечајна постапка или смрт на претпријатието во Република Македонија vis a vis Европската унија, Правник бр. 211, Скопје, 2009. author Факторинг работење во меѓународната и домашната практика, Правник, број 192, Скопје, Април 2008. author Концепти на оданочување на компаниите: класичен систем или систем на полна интеграција, Годишник на ФОН Универзитетот, Скопје, 2009. author Даночното право на Република Македонија во постапка на усогласување со даночното право на Европската Унија, Зборник на трудови: Република Македонија на патот кон НАТО и

Европската унија, состојби и перспективи, ФОН Универзитет, Скопје, 2007. author.


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?