X
press enter »
MK
EN
проф. д-р Сејдефа Џафче
Факултет за правни и политички науки

Функција: Декан, Правен
Образование:
Предмети:


Кратко наративно био:

Како доктор по правни науки од областа на финансовото право, истражувачките интереси се во полето на правните аспекти на деловната и финансиската област, вклучувајќи ја и управната и управно-судската заштита на субјектите, правните и физичките лица.

Формалното образвование, диломирање (2006), магистерски (2009) и докторски студии (2012) ги реализира на правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје. Од професионалниот развој, напоредно со формалното образование од 2007 година e во рамките на академската средина: избор на помлад асистент (2007), асистент (2010), доцент (2012), вонреден професор (2017) на Правниот факултет при ФОН Универзитетот во Скопје во областа на финансовото и деловното право. Во рамките на професионалниот развој, ја извршува функцијата в.д. декан на Факултетот за правни науки (2018-2019). Го издвојува статусот на визитинг професор на Универзитетот „Свети Климент Охридски“, на Правниот факултет, на додипломските и докторските студии (2015-2016). Покрај академската работа член е на уредувачкиот одбор на меѓународното науно списание „Визионе“, член на надзорен одбор во стручното списание „Правник“ - Здружение на правници на Република Северна Македонија; почасен член на Комората на медијатори. Во рамките на Универзитетот раководител на катедрата по деловно право; член на комисијата за подготовка на статутот на Универзитетот; член на комисијата за признавање на испити; член на редакцискиот одбор на Годишникот на ФОН Универзитетот (2008/2009); Технички секретар на Зборникот на трудови: Република Македонија на патот кон НАТО и Европската унија, состојби и перспективи, во издание на ФОН Универзитет (2007); председател е на комисијата за подготовка на распореди на Факултетот за правни науки; претседател на комисијата за упис на студенти на Факултетот за правни науки при ФОН Универзитетот; член на комисијата за изработка на елаборатите за студиските програми за прв и втор циклус на студии во рамките на Факултетот за правни и политички науки. Исто така, таа била вклучена во мноштвото проекти на ниво на Универзитетот: Фабрика на знаење, Образование по мерка и други.

Во моментов ја извршува функцијата Декан на Факултетот за правни и политички науки и нејзините заложби и активности се во насока на подигање на квалитетот на правничкото образование. Интересите и заложбите се ориентирани кон поголемо вклучување на клиничката настава во образовниот процес преку процесот на организирање и развивање на правната клиника во рамките на Факултетот.

Своите  трудови од наведените области ги има излагано на домашни и меѓународни, стручни и научни собири.

Предмети кои ги предава/ла:

 • Финансово право;
 • Административно право;
 • Даночно право;
 • Право на друштва;
 • Меѓународо финансово право;
 • Стечај и стечајна постапка;
 • Академско пишување;
 • Право на осигурување.

Теми и области во кои менторира дипломски работи и магистерски трудови:

 • Финансово право;
 •  Даночно право;
 • Меѓународни аспекти во оданочувањето;
 • Управно-судска заштита;
 • Деловно право.

Истражувачки интерес: 

Финансово право, даночно право, меѓународни аспекти во оданочувањето, права на даночните обврзници, административно право, управно-судска заштита, деловно право.

Објавени трудови, текстови во академски списанија, во зборници или објавени книги:

 1. Сејдефа Џафче, Даночо право, прво издание, Скопје, 2021, учебник; ISBN 978-608-245-657-7;
 2. Sejdefa Dzafche, New Local Revenues from the Property Taxes in North Macedonia, Real Property Taxes And Property Markets In Cee Countries And Central Asia, ed. M. Radvan, R. Franzsen, W. J. McCluskey & F. Plimmer, Lex Localis, 2021; Date of first publication (11) 2021, ISBN 978-961-7124-04-0 (PDF),  http://www.lex-localis.press/index.php/LexLocalisPress/catalog/book/RealPropertyTaxes
 3. Sejdefa Dzafche, "Environmental taxes as instruments in the environmenal protection policy of the european union – special emphasis on the ecological component during taxation of motor vehicles" Seventh International Scientific Conference "Social Changes in the Global World", Shtip, 2020;  ISBN 978-608-244-778-0;
 4. Sejdefa Dzafče, Theoretical and empirical analysis of the impact of fiscal policy on economic growth, International Scientific & Professional Conference MEFkon 2021: “Innovation as an Initiator of the Development” International Conference Proceedings, Faculty of Applied Management, Economics and Finance Belgrade, 2021, ISBN 978-86-84531-55-3;
 5. Sejdefa Dzafče, Pravo na imovinu u kontekstu oporezivanja – analiza slučaja Evropskog suda za ljudska prava, Proceedings of the 34th Meeting of Kopaonik School of Natural Law – Slobodan Perović, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Belgrade, 22 December 2021 Tom II/Volume II, ISBN-978-86-81956-08-3 (serija) / ISBN-978-86-81956-05-2, 2021;
 6. Comparative analysis of the minimum state and the state of welfare from the aspect of the financial activity of the state”, Vizione, No. 38/2022, Open Access Journals, EBSCO (2022) Pro Quest & Cite Factor Open Access Journals, EBSCO (2014), Proquest & Cite Factor First Published in August 2004 ISSN: 1409-8962- printed form;  ISSN 1857- 9221- electronic form, 142 pp, UDC 336.02 (497.7)UDC 336.02 (497.7), publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club”, Skopje, 2022;
 7. Sejdefa Dzafche,  Zbornik radova u casti profesoTaxpayers’ rights in mutual legal assistance in tax-related issues,ra emeritusa Dejana Popovića, Liber amicorum, Pravni fakultet, Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2021;
 8. Sejdefa Dzafche, Protection of the rights of taxpayers by constitutional courts with special focus on Republic of North Macedonia, Pravne teme, br. 13, Novi Pazar, 2019;
 9. The character of the administrative dispute within the European Convention on Human Rights, Vizione No. 38/2022, Open Access Journals, EBSCO (2022) Pro Quest & Cite Factor Open Access Journals, EBSCO (2014), Proquest & CiteFactor First Published in August 2004 ISSN: 1409-8962- printed form;  ISSN 1857- 9221- electronic form, 142 pp, UDC 336.02 (497.7)UDC 336.02 (497.7), publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club”, Skopje, 2022;
 10. Sejdefa Dzafche, Collision of Tax Jurisdictions, International magazine for social sciences Vizione No. 37, Open Access Journals, EBSCO (2021) Pro Quest & Cite Factor Open Access Journals, EBSCO (2014), Proquest & CiteFactor First Published in August 2004 ISSN: 1409-8962- printed form;  ISSN 1857- 9221- electronic form, 142 pp, UDC 336.02 (497.7)UDC 336.02 (497.7), publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club”, publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club”, br. 37, Skopje, 2021;
 11. International framework on information exchange for tax purposes, International magazine for social sciences Vizione No. 34, publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club”, Skopje, 2020, co-author
 12. Pravna zaštita poreznih obaveznika, Pravni život, Kopaonička škola prirodnog prava, Beograd, 2019, co-author
 13. The presumptions for formation of organs of the public administration and principles of its organization, KNOWLEDGE, Internation Journal, Vol.23.4, Budva Montenegro, Maj, 2018, str. 967-972. co-author
 14. International legal assistance in tax matters in the national legislation of Republic of Macedonia, International magazine for social sciences Vizione No. 31, publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club”, Skopje, 2018, co-author
 15. Credit insurance contract and the judicial relations emerging from its signing, International magazine for social sciences Vizione No. 32, publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club”, Skopje, 2019, co-author
 16. Правна заштита на даночните обврзници во рамките на постојанта даночна постапка и новиот закон за управен спор, Деловно право, бр. 40, Скопје, 2019, (author)
 17. Legal and taxation relation in the macedonian tax - related legislation, VIZIONE br. 26/2016,  Skopje, August 2016,  co-author
 18. Pravna zaštita poreskiih obaveznika u okviru Evropske konvencije o ljudskim pravima, PRAVNE TEME, бр.3/6,  Novi Pazar, decembar 2015,  author
 19. Labor market of the republic of macedonia conditions and perspectives VIZIONE br. 26/2016,  Skopje, August 2016, str. 239. co-author
 20. Sejdefa Dzafche, Taxation of civil societuy organization in the Republic of Northean Macedonia, SPECTRUM, 1. Studious and scientific magazine, Skopje, 2020;
 21. Sejdefa Dzafche, The importance of the right to education for inclusive social development and progress, International magazine for social sciences Vizione No. 33, Open Access Journals, EBSCO (2019) Pro Quest & Cite Factor Open Access Journals, EBSCO (2020), Proquest & Cite Factor First Published in August 2004 ISSN: 1409-8962- printed form;  ISSN 1857- 9221- electronic form,142 pp, UDC 336.02 (497.7)UDC 336.02 (497.7),publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club”, Skopje, 2019, co-author;
 22. Sejdefa Dzafche, The right of shareholders in the process of major deals, Magazine of Social Sciences “Vizione” no.28, Open Access Journals, EBSCO (2017) Pro Quest &  Cite Factor Open Access Journals, EBSCO (2017), Proquest & Cite Factor First Published in August 2004 ISSN: 1409-8962- printed form;  ISSN 1857- 9221- electronic form, 142, UDC 336.02 (497.7)UDC 336.02 (497.7), Skopje , 2017 p.p. 371-382, co-author;
 23. Pathology of the Gowernment in the Work in the Work of d-r Archibald Reiss “Hear the Serbs”, Vizione Nr. 28/2017, Open Access Journals, EBSCO (2017) Pro Quest & Cite Factor Open Access Journals, EBSCO (2014), Proquest & Cite Factor, First Published in August 2004 ISSN: 1409-8962- printed form;  ISSN 1857- 9221- electronic form, 142 pp, UDC 336.02 (497.7)UDC 336.02 (497.7), publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club”, Skopje, 2017;
 24. Сејдефа Џафче, Специфики при оданочување на моторните возила - анализа на моделите на оданочување во рамките на државите членки на Европската Унија и Република Македонија, Правник бр. 348, 2021;
 25. Sejdefa Dzafče, Danočniot system vo funkcija na zaštita na zivotnata sredina, Pravnik, број 337, 2020;
 26. Сејдефа Џафче, Специфики во оданочувањето на типовите на доход согласно Законот за личен доход, прв дел, Правник, број 350, Скопје, 2021;
 27. Сејдефа Џафче, Специфики во оданочувањето на типовите на доход согласно Законот за личен доход, втор дел, Правник, број 351, Скопје, 2021;
 28. Sejdefa Dzafche, Аctualization of the rights of taxpayers in the procedures of international legal assistance in tax matters, - Second Virtual Conference of the Center for Scientific Exchange and Education, Center for Scientific Exchange and Education, https://sciedu.mk/, 07. Maj 2021; ( во фаза на објавување)
 29. Sejdefa Dzafche, Legal protection of taxpayers under the European Convention on Human Rights, X Scientific conference on The occasion of The Day of The Faculty of Law, on general topic „Controversies of The contemporary Law“, which is organized Faculty of Law, University of East Sarajevo, COLLECTION OF ABSTRACTS “Contradictions of the Contemporary Law“, date> 30.10.2021, (во фаза на објавување)
 30. The role of international agreement for avoiding double taxation  in integration process, Јournal for labour and social affairs in eastern europe, European Trade Union Institute, Volume 17, 2014.
 31. Role of the european court in creating communitarian tax law,VIZIONE br. 24/2015, Skopje, August 2015, str. 93. co-author 
 32. Аdministrative measures for protection of living environment in the republic Macedonia, European Scientific Journal February 2014 /SPECIAL/ edition vol.2 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431, 2014, Tirana, 2014. (коавтор) Index Copernicus Impact Factor, ICV 2013 = 8.25) co-author
 33. Modeli na odanočuvanje na dohodot, Institut za menadzment na znaenjeto, 25-26, мај, Knowledgre, International journal scientific applicative papers, Vol. 1,2, 2014. Охрид, 2014. co-author
 34. Начела на даночната постапка во Република Македонија,  Centrum No. 4 – 2015, стр. 296. author
 35. Pravna zaštitan na danočnite obvrznici vo Republika Makedonija, Pravnik, maj, Skoplje, 2014. author
 36. Сејдефа Џафче,  Уставите во функција на заштита на правата на даночните обврзници преко ограничувањето на субјективното даночно право на државата, Centrum No. 1 – 2013,  Скопје, стр. 201. author
 37. Sejdefa Dzafce, Tax exemptions aimed at balanced regional development in the Republic of Macedonia, II. International scientific conference,  2ND Climate change, economic development, environment and people conference, Prešov, Slovak Republic, 2012. author
 38. The Effects of tax reforms in the Republic of Macedonia on fiscal capacity, EDASOL 2012, Economic development and Standard of living, Banja Luka, 2012. Author
 39. Pravna zaštitan poreskih obaveznika u postupcima pred finansiskom policijom, Pravni život, godina LVIII, br. 10/2012, Beograd, 2012. co-author
 40. Harmonizacija direktnih u Evropskoj uniji i u Republici Makedoniji, zbornik radova međunarodne naučne konferencije: Bosna i Hercegovina i euro-atlanske integracije – trendovi izazovi i perspective, str. 187-196, Bihać, 2012. co-author
 41. Police activities in function to achieve the right to security and freedom of citizens of the Republic of Macedonia, Security and Euroatlantic perspectives of the Balkans, police science and Police Profession (States and perspectives), International scientific Conference, 25-26 may 2012, Ohrid, 2012.  co-author
 42. Pravo na odgovarajući životni standard kao prirodno ljudsko pravo i uloga države u njegovom ostvarivanju,  EDASOL 2012, Economic development and Standard of living, Banja Luka, 2012. str. 371   co-author
 43. Даночно право, авторизирани предавања, Скопје, 2017.
 44. Pravo na obrazovanje u funkciji sticanja znanja kao resursa razvoja, Economic Development and Standard of Living, International Scientific Conference, Banja Luka, 2011, Zbornik radova, str. 467-477. co-author
 45. The right to a healthy climate as a function of the right to life, Proceedings of 1 Climate Change, Economic Development, Environment and People Conference,  International Scientific Conference, CCEDEP 2011, 14-15. September 2011, Novi Sad,  page 183-195. co-author
 46. The right to security as natural human right, Security in the post-conflict Balkans: Transition and challengers faced by the Republic of Macedonia, International scientific Conference, Tom II, page 182-193, Skopje, 2011. co-author
 47. Колизиони норми во меѓународното даночно право, Правник, број 233, Скопје, 2011. author
 48. Одбегнување на двојното оданочување на македонските работници, Деловно право, година XII, бр.25, Скопје, 2011. co-author
 49. Tendencies processes of developmental and approaches of the Macedonian tax law in the area of direct taxes in the European Union, Vizione br.17/2011, Skoplje, 2011. author
 50. Договори за одбегнување на меѓународното двојно оданочување склучени од страна на Република Македонија, Правник, бр. 214, Скопје, 2010. author
 51. Flat Tax: the Case of Republic of Macedonia, Kopaonička škola prirodnog prava, 12-17 decembra 2009, Kopaonik, Pravni Život, broj 11/2009, Beograd, 2009. co-author
 52. Трендови на прифаќање на рамниот данок во светот, Правник, бр. 212, Скопје, 2009. author
 53. Стечајна постапка или смрт на претпријатието во Република Македонија vis a vis Европската унија, Правник бр. 211, Скопје, 2009. author
 54. Факторинг работење во меѓународната и домашната практика, Правник, број 192, Скопје, Април 2008. author
 55. Концепти на оданочување на компаниите: класичен систем или систем на полна интеграција, Годишник на ФОН Универзитетот, Скопје, 2009. author
 56. Даночното право на Република Македонија во постапка на усогласување со даночното право на Европската Унија, Зборник на трудови: Република Македонија на патот кон НАТО и Европската унија, состојби и перспективи, ФОН Универзитет, Скопје, 2007. author