X
press enter »
MK
EN
проф. д-р Весна Јованова Симева
Факултет за спортски менаџмент

Функција: Спорт
Образование:
Предмети:


Кратко наративно био: 

Во јули 1999 година дипломира на Факултетот за физичка култура при Универзитетот Св. Кирил и Методиј - Скопје.

Во февруари 2006 година магистрира на Факултетот за физичка култура при Универзитетот Св. Кирил и Методиј - Скопје и се здобивa со титулаta Магистер на науки од областа на Кинезиологија.

Во декември 2013 година успешно ја одбранува докторската дисертација на Економскиот факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј - Скопје на тема: “Влијанието на менаџментот врз успехот во спортските клубови и федерации” и се стекнува со титула Доктор на економски науки.

2007 год - Избрана е за Асистент на Факултетот за спорт и спортски менаџмент.

2014 год. - Избрана е во звањето Доцент од областа на спортскиот менаџмент (Друго - 50624)

2019 год. - Избрана е во звањето Вонреден Професор од областа на спортскиот менаџмент (Друго - 50624).

Активно била вклучена во неколку стручни комисии на Факултетот за спортски менаџмент при АУЕ-ФОН Универзитетот во Скопје, како:

- Изработка на елаборатите од I и II циклус при отварањето на Факултетот за спорт и спортски менаџмент во 2007 год.

- Претседател на комисијата за самоевалуација.

- Претседател на комисијата за трансфер на студенти.

Предмети кои ги предава/лa:

  • Вовед во спортски менаџмент
  • Менаџмент на спортски игри
  • Менаџмент на спортски организации
  • Менаџмент на спортски објекти
  • Лидерство во спортот
  • Пракса во спортскиот менаџмент
  • Истражувања од областа на спортскиот менаџмент
  • Менаџмент на меѓународни спортски организации
  • Менаџмент во професионалниот спорт

Теми и области во кои менторира дипломски работи и магистерски трудови:

Спортски менаџмент
Спорт

Истражувачки интерес:

Истражувачките интереси опфаќаат теми од областа на спортскиот менаџмент и прашања поврзани со спортот.

Објавени трудови:

1. “The influence of some situation basketball variables above scoring from small, middle and large distance on NBA – League”  (Physical culture, (2)pp.(215-218), Skopje, 2005)

2. “Throwing a ball into the basket depending on the angle and distance” (Professional-scientific gathering, Program-organizational, professional and scientific dimension of school sports, Pelister, 2006, pp. 258-262).

3. “Comparison between the teams participating in the play-off matches in the NBA league and the teams participating in the final - four matches of the Euro league” - (Professional-scientific gathering, Program-organizational, professional and scientific dimension of school sports , Pelister, 2006, pp. 263-266).

4. “Technical-tactical attacks by crossing from one zone to another” (Professional-scientific gathering, Program-organizational, professional and scientific dimension of school sports, Pelister, 2006, pp.95-99).

5. “Influence of some anthropometric characteristics on some motor tests for explosive power in students at aged of nine” (Professional-scientific gathering, Program-organizational, professional and scientific dimension of school sports , Pelister, 2006, pp. 222-226).

6. “Establishing the structure of the basketball play of the best teams in the Euroleague, the NBA league and the World Cup in Japan 2006” (Physical culture, no.2, pp.123-126).

7. “Methodic procedure for shooting at the goal with a foot” (Physical culture, no.2, pp.165-169).

8. “The impact of competition status on throwing the ball into the basket in reliance to the angle and the distance” (Physical culture, no.2, pp.219-222).

9. “Structure  technical-tactics actions from basketball teams in NBA – league” (“Sport Mont”, no.12, 13, 14, 2007, Podgorica, pp. 285-291).

10. “Some situational – psychomotor  capabilities with potential and actual meaning for the success on the football game” (Physical culture, бр.1, 2007, pp. 149-150).

11. “Outdoor education” (Physical culture, бр.1, 2007, pp. 220-222).

12. “Relationships between some flexibility assessment tests and swimmers with different quality of 50 and 100 meters dolphin” (“Sport Mont”, бр.15,16,17, 2008, Podgorica, pp.778-783).

13. Management of human resources in sport (Physical culture, No.2, 2008, pp. 155-157.)

14. "The role of the manager in the sport activities" (“Sport Mont”,No.18,19,20./VI, 2009, Podgorica, pp. 128-131).

15. “The connection between top managers education and their successful sport clubs management” (Research in Kinesiology, Vol.43 No.1 pp.11-15)

16. "The relationship between the level of education and the professional-scientific advancement of the operational managers in the successful management of the sports clubs". (FIRST INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, RESEARCH IN PHYSICAL EDUCATION, SPORT, AND HEALTH, Ohrid, 30-31 May 2014, pp. 353-358).

17. "Determining the factor structure of the basketball club organizational setting subjective evaluation scale". (FIRST INTERNATIONAL SCIENTIFIC  CONFERENCE, RESEARCH IN PHYSICAL EDUCATION, SPORT, AND HEALTH, Ohrid, 30-31 May 2014, pp. 463-468).

18. “The right and the responsibilities of the athletes and the coaches in the legal system of the Republic of Macedonia”. (International magazine for social sciences “VIZIONE” 27/2017, Skopje, pp. 213-227).

19. "The impact of education of tennis coaches on the success of tennis specific motor skills on tennis players up to the age of 12" (SPORT, HEALTH, ENVIRONMENT, Belgrade, 2018 pp. 93-98).

20. "The use of planning in sports organizations as a sports management function". (International magazine for social sciences “VIZIONE” 31/2018, Skopje, pp. 207-220.

21. "The control as a sport management function and its use by the operational managers in sport clubs". “VIZIONE” 32/2019, Skopje, pp. 285-302.

22. "The structure of sport management in Macedonian sports clubs". (9th International Conference on Sports Science and Health (15.03.2019, Banja Luka, pp. 67-76.)

23. "Sports manager with leadership abilities". ("VIZIONE" 33/2019, 15.06.2019, Skopje. pp. 419-428).