доц. д-р Весна Јованова Симева Факултет за спортски менаџмент

  • Образование:
  • Предмети:

Име и презиме:

Проф.д-р Весна Јованова-Симева

 

Кратко наративно био:

Во јули 1999 год. дипломирав на Факултетот за физичка култура при Универзитетот  “Св. Кирил и Методиј” – Скопје.

Во февруари 2006 година магистрирав на  Факултетот за физичка култура при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” - Скопје и се здобив со титула Магистер на науки од областа на кинезиологија.

Во декември 2013 год.  успешно ја одбранив докторската дисертација на Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” – Скопје на тема : “Влијанието на менаџментот врз успехот на спортските клубови и федерации” и се стекнав со титула Доктор на економски науки.

2007 год.  -  Избрана сум за Асистент на Факултетот за спорт и спортски менаџмент, ФОН Универзитет.

2014 год. – Избрана сум во звањето Доцент од областа на спортскиот менаџмент (Друго – 50624)

2019 год. – Избрана сум во звањето Вонреден Професор од областа на спортскиот менаџмент (Друго – 50624)

Активно бев вклучена во неколку стручни комисии на Факултетот за спортски менаџмент при ФОН Универзитетот во Скопје, како:

  • Претседател  на комисијата за самоевалуација.

Претседател на Комисијата за трансфери.

 

Предмети кои сте ги предавале и предавате во моментов:

Вовед во спортски менаџмент

Управување со спортски игри

Односи со јавноста и ПР во спортот

Менаџмент на спортски организации

Менаџмент на спортски објекти

Пракса во спортскиот менаџмент

Истражувања од областа на спортскиот менаџмент

Менаџмент на меѓународни спортски организации

Менаџмент во професионалниот спорт

 

Теми и области во кои менторирате дипломски работи и магистерски трудови:

Област: Спортски менаџмент и спорт

 

Истражувачки интерес:

Моите истражувачки интереси опфаќаат теми и прашања поврзани од областа на спортскиот менаџмент и спортот.

 

Објавени трудови: текстови во академски списанија, во зборници или објавени книги

1. "Влијанието на некои кошаркарски варијабли врз уфрлувањето на топка во кош од мало, средно и големо растојание кај екипите од NBA - лигата" (Физичка култура, (2)215-218, октомври, 2005).

2. "Уфрлување на топка во кош зависно од аголот и растојанието" (Стручно-научен собир, Програмско - организациска, стручна и научна димензија на училишниот спорт, Пелистер, 2006 год. стр. 258-262).

3. "Компарација помеѓу екипите учеснички на play-off натпреварите во NBA - лигата и екипите учеснички на final-four натпреварите од Евролигата" (Стручно-научен собир, Програмско-организациска, стручна и научна димензија на училишниот спорт, Пелистер, 2006 год. стр. 263-266).

4. "Техничко-тактички напади со преминување од една во друга зона" (Стручно-научен собир, Програмско-организациска, стручна и научна димензија на училишниот спорт, Пелистер, 2006 год. стр. 95-99).

5. "Влијание на некои антропометриски карактеристики врз некои моторни тестови за експлозивна снага кај ученички на возраст од 9 години " - (Стручно-научен собир, Програмско-организациска, стручна и научна димензија на училишниот спорт, Пелистер, 2006 год., стр. 222-226).

6. "Утврдување на структурата на кошаркарската игра кај најдобрите екипи од Евролигата, NBA-лигата и СП Јапонија 2006 " (Физичка култура, бр.2, година 34, 2006, стр. 123-126).

7. "Методска постапка на удар на гол со нога" (Физичка култура, бр.2, година 34, 2006, стр. 165-169).

8. "Влијание на рангот на натпреварувањето врз уфрлувањето на топка во кош зависно од аголот и растојанието" (Физичка култура, бр.2, година 34, 2006,  стр. 219-222).

9. "Struktura tehničko-taktičkih dejstvija košarkaških ekipa NBA - lige " - (“Sport Mont”, бр.12, 13, 14, 2007, Podgorica, str. 285-291).

10. "Некои ситуационо психомоторни способности со потенцијално и актуелно значење за успех во фудбалската игра " (Физичка култура, бр.1, 2007, стр. 149-150).

11. "Настава во природа " - (Физичка култура, бр.1, 2007, стр. 220-222).

12. "Relacije između nekih testova za procenu fleksibilnosti i rezultata kod plivača različitog kvaliteta na 50 i 100 metara delfin " (“Sport Mont”, бр.15,16,17, 2008, Podgorica, str.778-783).

13. "Менаџмент на човечките ресурси во спортот". (Физичка култура, бр.2, 2008 год., стр. 155-157.)

14. "The role of the manager in the sport activities"  (“Sport Mont”,No.18,19,20./VI, 2009, Podgorica, pp. 128-131).

15. "Поврзаност на образованието на врвните менаџери со успешното менаџирање на спортските клубови". (12. Меѓународна научно стручна конференција, Федерација на спортските педагози на Република Македонија, Велес, април, 2014 год.)

16. "The relationship between the level of education and the professional-scientific advancement of the operational managers in the successful management of the sports clubs". (FIRST INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, RESEARCH IN PHYSICAL EDUCATION, SPORT, AND HEALTH, Ohrid, 30-31 May 2014, pp. 353-358).

17. "Determining the factor structure of the basketball club organizational setting subjective evaluation scale". (FIRST INTERNATIONAL SCIENTIFIC  CONFERENCE, RESEARCH IN PHYSICAL EDUCATION, SPORT, AND HEALTH, , Ohrid, 30-31 May 2014, pp. 463-468).

18. “The right and the responsibilities of the athletes and the coaches in the legal system of the Republic of  Macedonia”. (International magazine for social sciences “VIZIONE” 27/2017, Skopje,  pp. 213-227).

19. "The impact of education of tennis coaches on the success of tennis specific motor skills on tennis players up to the age of 12" (SPORT, HEALTH, ENVIRONMENT, Belgrade,2018 str.93-98).

20. "The use of planning in sports organizations as a sports management function". (International magazine for social sciences “VIZIONE” 31/2018, Skopje,  pp.207-220.

21. ."The control as a sport management function and its use by the operational managers in sport clubs". “VIZIONE” 32/2019, Skopje,  pp. 285-302.

22. "Struktura sportskog menadžmenta u makedonskim sportskim klubovima" . 9 MEƉUNARODNA KONFERENCIJA "SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE". (Book of Summaries, p.35, 15.03.2019, Banja Luka, str.67-76)

23. "Спортскиот менаџер со лидерски способности". "VIZIONE" 33/2019, 15.06.2019, Skopje. pp. (419-428).


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?