доц. д-р Зорица Силјановска Факултет за правни и политички науки

  • Функција: Доцент, Правен
  • Образование:
  • Предмети:

Научна област: Деловно право 

Службен емаил: zorica.siljanovska@fon.edu.mk

Кратка биографија

   Зорица Силјановска е родена во Битола. Средно образование завршила во Гимназијата „Јосип Броз Тито“ - Битола со одличен успех, првенец на генерација. Дипломирала на Правниот факултет „Јустинијан Први” во Скопје во октомври 2004 година и се стекнала со звање дипломиран правник.

    Магистририла во 2010 година на катедрата по Деловно право на Правниот факултет „Јустинијан Први” во Скопје, со магистерскиот труд на тема „Меродавното право за суштината на спорот во постапка пред Меѓународна трговска арбитража“. ​

    Со одбрана на докторската дисертација на тема „Правците на развој на моделите на корпоративно управување во периодот после најновата светска економска криза“ се стекнува со звање доктор на правни науки од областа Деловно право.

    Од 2012 година е член на Координативното тело на Проектот „Фабрика на знаење“ и член на редакцискиот одбор на публикацијата „Фабрика на знаење“, издадена во 2013 година.

Објавени трудови:

·  Corporate social responsibility,Third International Scientific Conference: Knowledge – Capital of the future, Institute of knowledge management Skopje, Macedonia, Bansko, R.Bulgaria, November 27-29, 2014.

·        The Impact of BRICS from Economic, Legal and Political Aspect in the International Community, The European Scientific Institute (ESI), “Vitrina” University and The University of the Azores- Portugal, Tirana, Albania, 2013.

·   Impact of globalization the convergence of the models of corporate governance, International scientific conference, Promoting Human Rights: Recent Development, MIT University Skopje, Republic of Macedonia, September 25-27, 2013.

· The global financial crisis highlights the shortcomings of fiscal transparency, International scientific conference, Promoting Human Rights: Recent Development, MIT University Skopje, Republic of Macedonia, September 25- 27, 2013.

·  The Impact of the Global Financial Crisis on the Trade Flow in the Republic of Macedonia, Eight ECPD International Conference, RECONCILIATION, TOLERANCE AND HUMAN SECURITY IN THE BALKANS-NEW BALKANS IN A CHANGING WORLD, Beograd, October 20-21, 2012.

·  Investments in Sustainable Development of Renewable Energies in the Republic of Macedonia, 2nd Climate change, economic development, environment and people conference, University of Prešov, Slovak Republic, 2012.

·   The inflow of foreign direct investments in the west Balkan countries within the process of EU accession, I International Scientific Conference on economic development and standard of living, EDASOL, September 23-24, 2011.

·Арбитражна спогодба, Годишник ФОН Универзитет, Скопје, 2008/09.

· Социјалната политика и стратегија за вработување – денес во фокусот на активностите на Европска Унија, Зборник на трудови Република Maкедонија на патот кон НАТО и ЕУ – состојби и перспективи, Скопје, 2007.

·Остварувањето на избирачкото право – основа на демократијата, Зборник на трудови Парламентарните избори 2006 и македонските аспирации за членство во ЕУ и НАТО, Скопје, 2006.

Учество на семинари, тренинзи, проекти и тркалезни маси

·        Тренинг на тема „Трговија со луѓе“ во организација на ТЕМИС, Здружението на жени правници на Македонија, Скопје, 2003.

·        Учество на 56та Средба на Правниците на Стопанството на Република Македонија, Охрид, 2006.

·        Тркалезна маса на тема „Остварување на правата од работен однос согласно Законот за работни односи“ во организација на Сојузот на Синдикати на Република Македонија (ССМ), Скопје, 2008.

·        Семинар на тема „Инсолвентност, стечај и ликвидација на трговско друштво-легислатива и практика“, Здружение на правници на Република Македонија, Скопје, 2010.

·        Project “Tet–a-tet with Euro-Atlantic values” held in Berlin, Brussels and Paris; project funded by FON University and supported by the Friedrich-Ebert-Stiftung, office Skopje, June, 2013.

·        International Scientific Conference, Promoting Human Rights Recent Developments, MIT, Skopje, 2013.

·        Конференција на тема „Арбитражата во ЦЕФТА регионот во насока на унапредување на економскиот развој“, Стопанска комора на Македонија, Скопје, 18 февруари, 2014.

·        Советување „Како до поголема вработливост на студентите и дипломците“, МАНУ, Скопје, Март, 2014.

·        International Scientific Conference: Knowledge-Capital of the future, Institute of Knowledge Management Skopje, Bansko R.Bulgaria, 2014.
 


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?