проф. д-р Александар Чавлески Факултет за правни и политички науки

  • Функција: Правен
  • Образование:
  • Предмети:

Научни области: Право на Европска унија, Меѓународно право

Службен е-маил: aleksandar.chavleski@fon.edu.mk

Образование:
Доктор на правни науки, Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје
Магистер на правни науки, Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје
Дипломиран правник, Правен факултет „Јустинијан Први“, Скопје

Професионално искуство:
1. 2004-2008, асистент, ФОН Универзитет, Скопје
2. 2008- професор, ФОН Универзитет, Скопје

Научни трудови во областа Право на ЕУ:
1) Иновации во поставеноста и функционирањето на Судот на правдата на Европската унија по влегувањето во сила на Лисабонскиот договор, Правник, бр.227 и 228, Скопје, 2011.
2) Економската и монетарната политика на Европската унија по влегувањето во сила на Лисабонскиот договор, Правник, бр.231 и 232, Скопје, 2011.
3) Тужбата за поништување на правните акти на институциите на Европската унија пост – Лисабон, Правник бр. 237, Скопје, 2012.
4) Comparison of the Air Pollution Regulation in the European Union and in Macedonia, Serbia and Croatia, 1st International Scientific Conference on Climate Change, Economic Development, Environment and People Conference, Educons University, Novi Sad, 2011.
5) Industrial Pollution Control in the European Union and in Macedonia, Serbia and Croatia, 1st International Scientific Conference on Climate Change, Economic Development, Environment and People Conference, Educons University, Novi Sad, 2011.


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?