X
press enter »
MK
EN
проф. д-р Александар Чавлески
Факултет за правни и политички науки

Функција: Правен
Образование:
Предмети:


Кратко наративно био:

Професионално искуство: -од 2008 – до денес, работи прво како доцент, а потоа и вонреден професор на Факултетот за правни науки (сега Факултет за правни и политички науки), ФОН Универзитет- Скопје; - од 2017 - Раководител e на катедрата за Меѓународно право и Право на Европската унија на истиот Факултет; - од 2017 – Претседател e факултетската комисија за самоевалуација, како и член на Универзитетската комисија за самоевалуација -од 2004-2008 работи како соработник на Факултетот за општествени науки, подоцна ФОН Универзитет – Скопје, а бил ангажиран и на Факултетот за политички науки и дипломатија, како и Факултетот за применети странски јазици ( бизнис насока) -Во 2004 положува правосуден испит (Министерство за правда)

Образование: во 2008 се стекнува со научниот степен доктор на правни науки на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј“ - Скопје; По завршувањето на постдипломските студии, во 2004 година, се стекнува со звањето магистер по меѓународно право на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј“ – Скопје; Во 2001 се стекнува со стручен назив дипломиран правник на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј“ – Скопје

Предмети кои ги предава/л:

Право на Европска унија (подоцна Вовед во право на ЕУ), Институции на Европската унија, Правда и внатрешните работи на ЕУ, Право за надворешните односи на ЕУ, Процесно право на ЕУ и на Советот на Европа, Граѓанско процесно право,

Теми и области во кои менторира дипломски работи и магистерски трудови:

Право на Европска унија, Граѓанско процесно право, Постапки пред СПЕУ и ЕСЧП,

Истражувачки интерес:

Научно-истражувачката работа главно е фокусирана во областа на Правото на Европската унија, Институционално право на ЕУ, Процесно право на ЕУ, Право на ЕУ за правдата и внатрешните работи, Право за надворешните односи на ЕУ, Јуриспруденција на СПЕУ и ЕСЧП, Анти-терористичко право на ЕУ.

Објавени трудови:

1.Chavleski, A., THE MILITARY PLANNING AND CONDUCT CAPABILITY OF THE EU: NEW IMPETUS FOR THE COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY, Contemporary Macedonian Defence, Issue 33, 2018, pp.211-220.

2.Chavleski, A., Mickovski, N., Markoski, A., ASSET CONFISCATION IN EU CRIMINAL LAW: STATUS PRAESENS, International Scientific Conference "Days of Archibald Reiss" Belgrade, 2018, Thematic Proceedings, Volume I, pp. 271-281.

3.Chavleski, A., DEFENCE RIGHTS IN EU CRIMINAL LAW: RECENT DEVELOPMENTS, International Scientific Conference "Days of Archibald Reiss" Belgrade, 2017, Thematic Proceedings, Volume II, pp.301-311.

4. Chavleski, A., THE EUROPEAN UNION COUNTER-TERRORISM POLICY AFTER THE TERRORIST ATTACKS IN PARIS, International Scientific Conference "Days of Archibald Reiss" Belgrade, 2016, Thematic Proceedings, Volume II, pp. 356-365.

5. Chavleski, A., Cybersecurity Policy of the European Union: Recent Trends, Proceedings of the 10th International Scientific Conference “Freedom and Security in the Real and Cyberspace”, Belgrade, 2018.

6. Chavleski, A., EUROPEAN UNION’S RESPONSE TO HATE SPEECH: RECENT DEVELOPMENTS, International Scientific Conference "Power of Communications 2018", Belgrade, Proceedings, pp.13-29.

7. Chavleski, A., Galev.G., GATHERING E-EVIDENCE IN CROSS-BORDER CASES: RECENT DEVELOPMENTS IN EU LAW, KNOWLEDGE – International Journal Vol.32.1 July, 2019, pp.155-162.

8. Chavleski, A., Gligorova, A., Financing EU Military Operations: The Athena Mechanism, International Refereed Scientific Journal Vision, Volume 3, Issue 2, December 2018, pp.65-80.

9. Chavleski, A., Chudoska-Blazevska, I., Gligorova, A., EU EMMISSIONS TRADING SCHEME: RECENT DEVELOPMENTS, Vision, International Scientific Journal, Volume 4, Issue 2, December 2019, pp.87-102.

10. Aleksandar Chavleski, Anita Gligorova, Temelko Risteski, EU Cyber Defence Policy: Recent Developments, Proceedings from the 8 th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CLIMATE CHANGE, ECONOMIC DEVELOPMENT, ENVIRONMENT AND PEOPLE (CCEDEP 2019), pp. 179- 194.

11. Temelko Risteski, Aleksandar Chavleski, Anita Gligorova, Ecologic Cadastre: Comparative Overview of the EU and Macedonian Law, Proceedings from the 8 th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CLIMATE CHANGE, ECONOMIC DEVELOPMENT, ENVIRONMENT AND PEOPLE (CCEDEP 2019), pp. 245-260.

12. Aleksandar Chavleski, Aleksandar Markoski, Temelko Risteski, Anita Gligorova, Vida Popovska-Kochiska, THE NEW EU DIRECTIVE ON COMBATTING TERRORISM: A CRITICAL APPRAISAL, “ARCHIBALD REISS DAYS” Belgrade, 6-7 November 2019, THEMATIC CONFERENCE PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL SIGNIFICANCE VOLUME I & II, pp.373-384. Учебник: Институции на Европската унија, Скопје, 2008 (ко-авторство со Проф. д-р Александар Николовски)