проф. д-р Александар Чавлески Факултет за правни и политички науки

  • Функција: Правен
  • Образование:
  • Предмети:

Научни области: Право на Европска унија, Меѓународно право

Службен е-маил: aleksandar.chavleski@fon.edu.mk

 

Име и Презиме: Проф. д-р Александар Чавлески (Вонреден професор)

Кратка биографија 

Професионално искуство: -од 2008 – до денес, работам прво како доцент, а потоа и вонреден професор на Факултетот за правни науки (сега Факултет за правни и политички науки), ФОН Универзитет- Скопје; - од 2017 - Раководител сум на катедрата за Меѓународно право и Право на Европската унија на истиот Факултет; - од 2017 – Претседател сум факултетската комисија за самоевалуација, како и член на Универзитетската комисија за самоевалуација -од 2004-2008 работев како соработник на Факултетот за општествени науки, подоцна ФОН Универзитет – Скопје, а бев ангажиран и на Факултетот за политички науки и дипломатија, како и Факултетот за применети странски јазици ( бизнис насока) -Во 2004 положив правосуден испит (Министерство за правда) Образование: во 2008 се стекнав со научниот степен доктор на правни науки на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј“ - Скопје; По завршувањето на постдипломските студии, во 2004 година, се стекнав со звањето магистер по меѓународно право на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј“ – Скопје; Во 2001 се стекнав со стручен назив дипломиран правник на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј“ – Скопје

Предмети кои сте ги предавале и предавате во моментов

Право на Европска унија (подоцна Вовед во право на ЕУ), Институции на Европската унија, Правда и внатрешните работи на ЕУ, Право за надворешните односи на ЕУ, Процесно право на ЕУ и на Советот на Европа, Граѓанско процесно право,

Теми и области во кои менторирате дипломски работи и магистерски трудови:

Право на Европска унија, Граѓанско процесно право, Постапки пред СПЕУ и ЕСЧП,

Истражувачки интерес:

Мојата научно-истражувачка работа главно е фокусирана во областа на Правото на Европската унија, Институционално право на ЕУ, Процесно право на ЕУ, Право на ЕУ за правдата и внатрешните работи, Право за надворешните односи на ЕУ, Јуриспруденција на СПЕУ и ЕСЧП, Анти-терористичко право на ЕУ.

Објавени трудови:

1.Chavleski, A., THE MILITARY PLANNING AND CONDUCT CAPABILITY OF THE EU: NEW IMPETUS FOR THE COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY, Contemporary Macedonian Defence, Issue 33, 2018, pp.211-220.

2.Chavleski, A., Mickovski, N., Markoski, A., ASSET CONFISCATION IN EU CRIMINAL LAW: STATUS PRAESENS, International Scientific Conference "Days of Archibald Reiss" Belgrade, 2018, Thematic Proceedings, Volume I, pp. 271-281.

3.Chavleski, A., DEFENCE RIGHTS IN EU CRIMINAL LAW: RECENT DEVELOPMENTS, International Scientific Conference "Days of Archibald Reiss" Belgrade, 2017, Thematic Proceedings, Volume II, pp.301-311.

4. Chavleski, A., THE EUROPEAN UNION COUNTER-TERRORISM POLICY AFTER THE TERRORIST ATTACKS IN PARIS, International Scientific Conference "Days of Archibald Reiss" Belgrade, 2016, Thematic Proceedings, Volume II, pp. 356-365.

5. Chavleski, A., Cybersecurity Policy of the European Union: Recent Trends, Proceedings of the 10th International Scientific Conference “Freedom and Security in the Real and Cyberspace”, Belgrade, 2018.

6. Chavleski, A., EUROPEAN UNION’S RESPONSE TO HATE SPEECH: RECENT DEVELOPMENTS, International Scientific Conference "Power of Communications 2018", Belgrade, Proceedings, pp.13-29.

7. Chavleski, A., Galev.G., GATHERING E-EVIDENCE IN CROSS-BORDER CASES: RECENT DEVELOPMENTS IN EU LAW, KNOWLEDGE – International Journal Vol.32.1 July, 2019, pp.155-162.

8. Chavleski, A., Gligorova, A., Financing EU Military Operations: The Athena Mechanism, International Refereed Scientific Journal Vision, Volume 3, Issue 2, December 2018, pp.65-80.

9. Chavleski, A., Chudoska-Blazevska, I., Gligorova, A., EU EMMISSIONS TRADING SCHEME: RECENT DEVELOPMENTS, Vision, International Scientific Journal, Volume 4, Issue 2, December 2019, pp.87-102.

10. Aleksandar Chavleski, Anita Gligorova, Temelko Risteski , EU Cyber Defence Policy: Recent Developments, Proceedings from the 8 th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CLIMATE CHANGE, ECONOMIC DEVELOPMENT, ENVIRONMENT AND PEOPLE (CCEDEP 2019), pp. 179- 194.

11. Temelko Risteski, Aleksandar Chavleski, Anita Gligorova, Ecologic Cadastre: Comparative Overview of the EU and Macedonian Law, Proceedings from the 8 th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CLIMATE CHANGE, ECONOMIC DEVELOPMENT, ENVIRONMENT AND PEOPLE (CCEDEP 2019), pp. 245-260.

12. Aleksandar Chavleski, Aleksandar Markoski, Temelko Risteski, Anita Gligorova, Vida Popovska-Kochiska, THE NEW EU DIRECTIVE ON COMBATTING TERRORISM: A CRITICAL APPRAISAL, “ARCHIBALD REISS DAYS” Belgrade, 6-7 November 2019, THEMATIC CONFERENCE PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL SIGNIFICANCE VOLUME I & II, pp.373-384. Учебник: Институции на Европската унија, Скопје, 2008 (ко-авторство со Проф. д-р Александар Николовски)


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?