проф. д-р Назми Маљичи Факултет за правни и политички науки

  • Функција: Политички
  • Образование:
  • Предмети:

Име и презиме:  Поф. Д-р Назми Маљичи

Наставен научен наслов: Редовен професор Научни области: Методологија на истражување во политички науки, безбедност и дипломатија - поле на политички науки и дипломатија Образование: § д-р (доктор на науки) политички науки (2003). § Институт за соци-олошки и правни политички истражу вања, Универзитет “Св.Кирил и Методиј” Скопје - 2003 година со тема„ Пристапи кон Република Македонија во НАТО “ § Постдипломски студии: Науки за одбрана и безбедност (1999) § Магистрирал на Универзитетот во Скопје „Св. Кирил и Методиј “на Филозофскиот факултет, 1999 година на оваа тема § „Политичка толеранција во функција на мирот“ § Дипл. Професор по одбрана и безбедност (1981) § Дипломирал на Универзитетот во Белград – На факултет за Одбрана и безбедност.

Кратко наративно био:

- 2002 година, вработен со редовен работен однос на Тетовски Југоисточен Униврзитет; - Член на Сенатот на Тетовски Југоисточен Униврзитет (2003 -2006) - Од страна на Сенатот на УЈЕ – Тетово, на 19 ноември 2003 година бил избран за Доцент на група Социо – Политички предмети: Човековите права и јавни служби , Европски Студии, Системи на јавно и приватно информирање и Политичките проблеми и Евроинтеграции. - Од 2006 / 2007 година, е ангажиран на последимските студии при Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, по следните предмети: - Анализа на надворешна и безбедносна политика (Јавна Администрација Дипломатија); - Европски Студии (PARIS XII & UESE, Administration publique et gestion des collectivites territoriales); - Функционирање на административните структури на ЕУ (група – Компаративна Јавна Администрација на ЕУ) и

- Безбедносни државни политики (Јавна Администрација – група за Безбедност) - Од април 2004 година, до март 2006 година, бил Директор на Центарот за Научно Истражување на Факултетот за Јавна Администрација – УЈЕ – Тетово. o Oд октомври 2005 година, е ангажиран како визитинг професор на ФОН, Универзитет, по предметите: - Историја на право и Право на Европска Унија; - Наука за политика и - Политички маркетинг и мас медиумите. - Од октомври 2007 година, е во редовен работен однос на Факултетот за Политички Науки при Универзитетот ФОН. - Во академската година 2007/2008, 2008/2009 I 2009/2010 е ангажиран на последипмоски студии при Универзитетот ФОН по предметот „Безбедносни колективни системи и превентивна дипломатија„. - Од септември 2008 до јуни 2011 година бил продекан на Факултетот за политички науки и дипломатија. - Од јуни 2011 е Декан е на Факултет за политички науки и дипломатија на ФОН Универзитет – Скопје - Наставно – научниот совет на Факултетот за политички науки и меѓународни односи во состав на Универзитетот ФОН, на седницата одржана на 31 март 2008 година, го избра за Вонреден професор. - Сенатот на Универзитетот ФОН, на седницата одржана на 28 март 2013 година, го избра за Редовен професор.

Предмети кои сте ги предавале и предавате во моментов:

- Европски студии; - Социологијата и општеството во Европа; - Систем на јавни и приватни информации; - Човекови права и улогата на јавните услуги; - Европски студии, напредни студии (PARIS XII и УЕСЕ, Администрација објавува и гексистирани и територии на гелекција и колекционерство); - Вовед во политичките науки - Политичкиот систем, - Вовед во политичките науки - Политички маркетинг и мас-медиуми - Системи за безбедност - Методологија на истражување во правните и политичките науки

Теми и области во кои менторирате дипломски работи и магистерски трудови - Дипломатија - Меѓународни односи - Политички систем - Меѓународно јавно право, - Безбедносни политики - Надворешна политика

Истражувачки интерес:

АКТИВНОСТ НА ИСТРАУВАЕ ОБЈАВУВАЕ:

- Политичка толеранција во функција на мирот (на македонски) Фондација Фридрих Еберт - Скопје, 2001 г.

- Политички траги (на албански јазик), IADC, Skoje 2001 година

- Прелистување (на албански јазик), IADC, Skoje 2001 година

- Политичка толеранција во функција на мирот (на албански јазик), Фондација Фридрих Еберт - Скопје, 2003 г.

- Јавни и приватни информациони системи, IADC, Скопје 2006 година

- Превод на монографијата: „Политички менаџмент“, од македонски на албански, Фондација Фридрих Еберт - Скопје, 2002 г.

- Скрипта „Политички систем“ ФОН, Скопје, 2009 година

- Книга, приближувајќи ја Република Македонија во НАТО, IADC, Скопје, 2012 година

- Книга, политички перспективи, издавачка куќа Скопје, Скопје, 2018 година

Објавени трудови: текстови во академски списанија, во зборници или објавени книги:

Biologically-assisted fertilization and private international law, Prof. Dr. Nazmi Malichi , International magazine for social sciences “Vizione”

1) Назми Маличи, Траумас како причина за конфликт и потенцијална закана за човековите права и слобода, Еврозоин, партнерски списанија, http://www.eurozine.com/articles/2003-11-10-malichi-en.html

2) Назми Маличи, и двете цензури не се прилагодени со сила, треба да се градите, МЕ INTERNATIONALУНАРОДНА СИМПОЗИУМ, http://dialogforum.bg/ Софија, 2010 г.

3) Демократска контрола врз безбедносните структури и човековите права, текст објавен во резимето „Човекови права како демократска вредност“, IADC и Фондацијата Фридрих Еберт, стр. 303 - 312, Скопје, 20024 година.

4) Судија на тема, Македонија две години по Охридскиот договор, Научна дебата организирана од Унијата на албанско разузнавање и фондацијата Фридрих Еберт, Резиме на тема „Имплементација на Охридскиот рамковен договор“, страници 16-35, Скопје, Јуни 2003 година

5) Меѓународна конференција во Скопје во организација на Министерството за одбрана на Република Македонија на тема „Македонија под НАТО“, текст објавен во збирката со истиот наслов, стр.123–131, Министерство за одбрана, Скопје, 2003 година

6) Организиран криминал како социопатолошки феномен во пост-конфликтниот период како извор на кршење на човековите права, текст објавен во резимето „Трауми и социопатолошки феномени како резултат на конфликт и човекови права“, IADC и Фондацијата Фридрих Еберт, f . 57- 68, Скопје, 2004 година

7) Имплементација на Охридскиот договор - промоција на албанско-македонска меѓузависност, текст објавен во списанието „Визионе“ - 1, стр. 60 - 79, Скопје, 2004 година

8) Теза: Политичка градба на мирот во Република Македонија во однос на заедничките вредности, текст објавен во збирката „Спречување судири“, стр.157 - 170, Фондација Фридрих Еберт, Скопје, 2004 г.

9) Tема „Разјаснување на заедничките албанско-македонски вредности од можен политички аспект“, објавена во списанието „Рренјет“, стр. 1580- 1601 година, Парадигма, Куманово, 2004 година

10) Трудот објавен во научното резиме: Република Македонија 60 godini po АСНОМ, стр. 217 - 231, Академија на науките и уметностите, Скопје, 2005 година

11) Трудот објавен во списанието „Современска македонска Одбрана“, стр. 207–214, Министерство за одбрана, Скопје, 2006 година

12) Теза: Претставничка демократија во Република Македонија, Весник за општествени науки „Визија 7 и 8, ИДЦЦ, Скопје, 200713 година.

13) Теза на тема: Албанско-албанска балканска геополитика - и меѓународното признавање на независноста на Косово, објавено од Journalурнал за општествени науки „Визија бр. 10, ИДЦЦ, Скопје, 2008 година

14) Тема: Процес на ЕУ: Дали е тоа интеграција или асимилација? страници 123-129, Резиме објавено од Балканскиот симпозиум, СЕМПОЗИУМ Балканларда Гелечек Тасавуру Култур, Сијасет, Оргутлнем и Исбирлиги Аланлар ?, 2008

15) Судија на тема, Реформа во безбедносниот сектор: клучна компонента на градењето на мирот во македонија “, Меѓународна конференција во Скопје во организација на Genеневскиот центар за демократска контрола на вооружените сили и Филозофскиот факултет, на тема„ Предизвици на поштата - помирување на конфликти и градење мир во Македонија “, f. 191 -196, Скопје, мај 2003 година

16) Конференција „Меѓу-албански односи на Балканот - дел од политичката историја на Европа“ на Конференцијата организирана од Центарот за студии за малцинства и меѓукултурни односи, Софија Фридрич - Еберт - Стифунг Тркалезна маса со која се исполнија ограничувањата и можностите за мултиетничка соработка постоење во Косово и Македонија, области на компатибилност и неспособност. Софија, 2 и 4 јули 2003 година. (Университас, стр. 34-43, бр. 4-5, Тетово, јуни 2004 година)

17) Регионален семинар за демократска контрола врз безбедносниот сектор, 3-4 декември, Скопје, во организација на Genеневскиот центар за демократска контрола на гените вооружени сили и Собранието на Република Македонија, Скопје, 2008 година

18) Национален и културен идентитет и регионална корпорација, Интернационален, Меѓународен симпозиум за заедничка управа,

19) Нема развој без знаење - Проблем на одливот на експерти од балканските држави “презентиран на меѓународната научна конференција„ Ново знаење за нов развој “, МАСА Македонска академија за наука и уметност, Скопје 7-8 октомври 2013 година.

20) Назми Маличи, Миграции - интегрални фактори и исламската идентитетност во Европа, УДЦ 2 - 678 (4), Студозно и научно списание, Визионе, бр. 19, IADC, Скопје, 2012 година

21) Назми Маличи, Ирина Кудоска и Зунун Зунини, „Улогата на мас-медиумите во интеграцијата на муслиманските имигранти во ЕУ“, претставена на Меѓународната научна конференција „Миграцијата и пазарот на трудот“, организирана од Универзитетот Св.Кирил и Методиј ”, Институт за социолошки политички и правни истражувања, Крушево, Р.Македонија, 19-20 октомври 2012 година

22) Градење мир во балкански и евро-атлантски процеси за интеграција ISSN 1800-9794; COBISS.CG-ID 20586256; Пеќ, 2015 година

23) Политички идентитет и почитување на политичките разлики, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Институт за социолошки, политички и правни истражувања, Институт за социологија, Филозофски факултет. Зборник на трудови од меѓународен научен

24) конференција. Насловен, „Идентитет во ерата на глобализацијата и европеизацијата“, Скопје, 2017 година

25) Интеграцијата во Европа и вредностите што исламот ги носи во оваа интеграција, (http://pt.uninp.edu.rs/arhiva/pravne-teme-8/ ;https://www.google.com/search…

26) Патологија на владата во работата на др. Архибалд реис, www.visionmagazine.org, Скопје, 2017 година; https://web.b.ebscohost.com/ehos 1 август 2017 година

27) Политичка организација на Албанците во Република Македонија (1990 - 2012) - изборно законодавство и законитост, Меѓународно списание за општествени науки „ВИЗИОНЕ“ Скопје - Визјоне ”32, 2019; IADC, www.visionmagazine.org, Скопје, 2019 , Списанија со отворен пристап, EBSKO.


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?