проф. д-р Назми Маљичи Факултет за правни и политички науки

 • Функција: Политички
 • Образование:
 • Предмети:

Научна област: Наука за политиката, Политички систем и Меѓународни односи

Службен маил: nazmi.maliqi@fon.edu.mk

ОБРАЗОВАНИЕ

 • На Инситутот за Социолошки и Правно – Политички Истражувања при Универзитетот „Св. Кирил и Методи„ – Скопје, на 12 декември 2001 година, ја пријавил докторската дисертација под наслов „Приближување на Македонија кон НАТО„ и ја одбрани на 04 ноември 2003 година, и со тоа се стекнал со научното звање „Доктор по Политички Науки„.
 • На Филозофски Факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методи„ - Скопје, е запишан на постдипломски студии на академска 1994 / 1995 година, магистерската тема под наслов „Политичката толеранција во функција на мирот„ ја одбранил на 07 јули 1999 година, и се стекнал со академски степен „Магистер по одбрана и заштита„.
 • Високото образование го започнува на академска 1977/1978 година, на Војна Академија во Белград, третата и четврта година на студирањето ги продолжи на Факулететот за Одбрана - Белградски Универзитет , и дипломирал на 11 јуни 1982 година и се здоби со звање Професор по одбрана;
 • Средното училиште во гимназија „Гоце Делчев„ во Куманово (1976 година),

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО

 • Од 1981 до 1987 година, работел како професор во средните училишта во Куманово, во Гимназија „Гоце Делчев„, во Перидичното училиште „Перо Наков„ и во Техничкото училиште „Наце Буџони„.
 • На 31 септември 1987 година, бил диференциран поради идеолошки причини „ за албански национализам и сеператизам„ од страна на Општинскиот Комитет на комунистите на Куманово, и по тоа на 04 октомври, под иста директива бил одстранет од работа и од образовниот процес.
 • Од јуни 1988 година, до месец април 1993, живеел и работел во градот Матесбург, Австрија. 

ПОЛИТИЧКА КАРИЕРА

 • 1993 – 1994, Заменик министер во Министерство за Одбрана на Република Македонија
 • 1994 – 1998, Пратеник во Собрание на Република Македонија

УНИВЕРЗИТЕТСКА РАБОТНА КАРИЕРА

 • 2002 година, вработен со редовен работен однос на Тетовски Југоисточен Униврзитет;
 • Член на Сенатот на Тетовски Југоисточен Униврзитет (2003 -2006)
 • Од страна на Сенатот на УЈЕ – Тетово, на 19 ноември 2003 година бил избран за Доцент на група Социо – Политички предмети: Човековите права и јавни служби , Европски Студии, Системи на јавно и приватно информирање и Политичките проблеми и Евроинтеграции.

             Од 2006 / 2007 година, е ангажиран на последимските студии при Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, по следните предмети:

 • Анализа на надворешна и безбедносна политика (Јавна Администрација Дипломатија);
 • Европски Студии (PARIS XII & UESE, Administration publique et gestion des collectivites territoriales);
 • Функционирање на административните структури на ЕУ (група – Компаративна Јавна Администрација на ЕУ) и
 • Безбедносни државни политики (Јавна Администрација – група за Безбедност)
 • Од април 2004 година, до март 2006 година, бил Директор на Центарот за Научно Истражување на Факултетот за Јавна Администрација – УЈЕ – Тетово.

            Oд октомври 2005 година, е ангажиран како визитинг професор на ФОН, Универзитет, по предметите:

 • Историја на право и Право на Европска Унија;
 • Наука за политика и
 • Политички маркетинг и мас медиумите.

Од октомври 2007 година, е во редовен работен однос на Факултетот за Политички Науки при Универзитетот ФОН.

Во академската година 2007/2008, 2008/2009 I 2009/2010 е ангажиран на последипмоски студии при Универзитетот ФОН по предметот „Безбедносни колективни системи и превентивна дипломатија„.

 • Од септември 2008 до јуни 2011 година  бил продекан на Факултетот за политички науки и дипломатија.
 • Од јуни 2011 е Декан е на Факултет за политички науки и дипломатија на ФОН Универзитет – Скопје

Наставно – научниот совет на Факултетот за политички науки и меѓународни односи во состав на Универзитетот ФОН, на седницата одржана на 31 март 2008 година, го избра за Вонреден професор.

Сенатот на Универзитетот ФОН, на седницата одржана на 28 март 2013 година, го избра за Редовен професор.

ДРУГИ АКТИВНОСТИ ВО СТРУКАТА

 • Автор е на повеќе написи и анализи во неколку весници (Flaka, Fakti, Утрински Весник, Дневник, Капитал, Lobi, Paqa, Bota Sot);
 • Од јануари 2003 до декември 2007 гондина бил претседател на “Унија на албанската интелигенција во Република Македонија“ – Скопје.
 • Од јули 2004 година, е главен и одговорен уредник на Научното списание за општествените науки „Визионе„, со седиште во Скопје.
 • Член на Издавачки одбор на меѓународнпото спиасије "Современа македонска одбрана " (2012 година)
 • Член на уредувачкиот одбор на меѓународно списаније "Современа македонска одбрана " (2012 година)
 • Моментално е претседател  на Здружение на Интелектуалци „ Демократски Клуб„  Скопје

ПЕЧАТЕНИ НАУЧНИ ТРУДОВИ ВО МЕЃУНАРОДНИ СПИСАНИЈА ВО ДАДЕНОТО ПОЛЕ:

 • Nazmi Malichi, Building of law state through free vote (JPMNT) Journal of Process Management New Technologies, International, PAGE 360-365 The International Scientific Conference “New Knowledge for the New People" (held in Ohrid, 21-24 May 2014), Special Edition
 • Nazmi Malichi, Migration – integrating factors and the Islamic idenditity ine Europe, UDC  2 - 678 (4), Studous and scientific magazine, Vizione, no. 19, IADC, Skopje, 2012
 • Nazmi Malichi, Збирка од,  Меѓународна научна конференција“The experience of Bulgaria as a Model of Multicurtural Coehistence  in the Balkans” Заедничките вредности не се наметнат, овие вредности се градат, (Признаването на различията е правилната стъпка към взаимно разбирателство и диалог. ), стр,69 -75, Филозофски факултет, Универзитет„ Клименмт Охридски„ Софија, 2010
 • Nazmi Malichi, The EU Process: Is it Integration or Assimilation„  Str. 122 – 129, Збирка на научни, SEMPOZYUM Balkanlarda Gelecek,  Istambul, 2008
 • Nazmi Malichi, “Challenges of the Post – Conflikt Reconciliation and Peace – building in Macedonia”, f. 191 -196, Geneva Centre for democratic control of armed forces и Филозофски Факултет, 2003
 • Nazmi Maliqi, “ Implementimi i Marrëveshjes së Ohrit - pjesë e standardeve për antarësimin e Maqedonisë në NATO ”, Friedrich - Ebert-Stiftung, Association of Intellectuals Democratic Club” and the SEE University Tetovo. (2007)
 • Nazmi Malichi, Збирка на трудови од конфееренција, National and cultural identity and regional corporation, International Symposium on common governance culture, (Istambul, 2011), IstambulAudin, Universitet, 2011
 • Nazmi Malichi, Political Identity and respect of political differences, Ss. Cyril and Methodius University – Skopje , Institute for Sociological, Political and Juridical Research, Institute of sociology, Faculty of Philosophy.  Proceedings from the International scientific conference.Titled : “ Identity in the era of globalization and Europeanization” 3-4 November 2011, Skopje Republic of Macedonia.
 • Nazmi Maliqi, Koncepti politik i demokracise perfaqesuese ne Republiken e Maqedonise (Политички концепт на репрезе-нтативната демократија во Република Македониjа),  Списаније за опште-ствени науки "Vizione" бр. 7 и 8, стр. 77 – 96, IADC, Скопје, 2007
 • Nazmi Maliqi, Gjepolitika shqiptare ballkanike dhe njohja e pavarsise se Kosoves, стр.92 – 108, Албански Интелектуален Форум на Албанија, Тирана, 2008
 • Nazmi Malichi & Irina CHUDOSKA, Balkan Peace and Security Through Euro Atlantic Integration Processes, str. 211, Uludağ üniversitesi mete cengiz kültür merkezi bursa/türkiye 11-12 ARALIK 2013
 • Nazmi Malichi, Trauma as a cause for conflict and potential threat to human rights and freedoм, Europe's leading cultural magazines at your fingertips, 2006
 • Nazmi Malichi, Регионалната соработка и борбата против корупцијата - дел од стандардите за интегрирање во ЕУ и НАТО, UEJL, Fondacia Friedrich Ebert , IADC, Tetovo, 2006
 • Nazmi Malichi, Irina Cudoska and Zunun Zunini,  “There is no Development without Knowledge – the Problem of Experts Outflow from the Balkan Countries” Presented on the International scientific conference ”New Knowledge  for New Development”, MASA Macedonian Academy for Science and Arts, Skopje 7-8 October 2013.
 • Nazmi Malichi, Irina Cudoska and Zunun Zunini,  “The Role of Mass Media in the Integration of Muslim Immigrants in the EU” Presented on the International scientific conference “Migration and Labor Market” organized by University St.Ciryl and Methodius”, Institute for Sociological political and juridical research, Krushevo, R.Macedonia, 19-20 October 2012

НАУЧНА ИСТРАЖУВАЧКА АКТИВНОСТ

ПУБЛИКАЦИИ:

 • Политичка толеранција во фунција на мирот (на македонски јазик) Фондација Friedrich Ebert – Скопје, 2001
 • Политички траги (на албански јазик), IADC, Скоје 2001
 • Прелистување (на албански јазик), IADC, Скоје 2001
 • Политичка толеранција во фунцкија на мирот (на албански јазик), Фондација Friedrich Ebert – Скопје, 2003
 • Системи на јавно и приватно информирање, IADC, Скоје 2006
 • Превод на монографијата: „Политички Менаџмент„, од македонски на албански јазик, Фондација Friedrich Ebert – Скопје, 2002
 • Скрипта „Политички Систем„ ФОН, Скопје, 2009
 • Книга, Приближување на Република Македонија кон НАТО, ИАДЦ, Скопје, 2010
 • Книга, Persiatje politike, Shtepia botuese Shkupi, Shkup, 2011

Е носител на проекти, подржани од Здружение на интелектуалци Демократски клуб  - Скопје ( The association of intelectuals “Democratic club” – Скопје)

 • Албанскиот јазик и високото образование во Република Македонија ( 2010)
 • Euro Atlantic integration processes and the Republic of Macedonia”, (2005 -2007) The association of intelectuals “Democratic club” и Friedrich-Ebert-Stiftung, Скопје
 • Слободни и фер избори и Евроатланска иднинина на Република Македонија (Zgjedhjet e lira dhe ardhmëria Evroatlantike  e Republikës së Maqedonisë) (2006) The association of intelectuals “Democratic club”, Friedrich-Ebert - Stiftung, Скопје и SEE University Tetovo
 • Како  до имплементација на Охридски Рамковен договор (2003) The association of intelectuals “Democratic club” и Friedrich-Ebert-Stiftung, Скопје
 • Човекови права како демократска вредност (2001 – 2003) The association of intelectuals “Democratic club” и Friedrich-Ebert-Stiftung, Скопје
 • Траумата и психолошките појави како последица на конфликтот како извор за загрозување на човековите права (Trauma as Consecuence of Conflict), The association of intelectuals “Democratic club” и Friedrich-Ebert-Stiftung, Скопје

 


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?