доц. д-р Тања Китановска Стојковска Факултет за спортски менаџмент

  • Образование:
  • Предмети:

Име и презиме:

Доц. д-р Taња Китановска Стојковска

 

 

Кратко наративно био:

Родена сум во Куманово, каде што завршив основно и средно образование. Во 1999 година се запишав на студии во Националната Спортска Академија во Софија, Р. Бугарија и таму го насочив целото мое спортско практично и теоретско усовршување. Во 2003 година дипломирав како тренер по спортски танци на Тренерскиот факултет, со професионална квалификација - спортски менаџер стекната преку дополнителниот модул Спортски менаџмент. Веднаш продолжив со магистерски студии како стипендист на Академијата поради највисокиот успех од генерацијата 2003 (прва како странски студент и втора на листата од целата студиска генерација со просек 9.58). Во 2005 година завршив магистерски студии на Учителски факултет – програма „спорт во училиште и слободното време“ и се стекнав со звање Магистер по спор. Од 2007 година работам на ФОН Универзитет како асистент на Факултетот за спортски менаџмент и истражувањата ме насочија да продолжам да се надоградувам во областа на спортскиот менаџмент и поточно во делот на управувањето на спортот во образовниот процес. Во 2010 година запишав докторски студии во областа на спортскиот менаџмент повторно во НСА-Софија, во 2014 година ја одбранив мојата дистертација и во 2015 г. бев избрана за доцент на ФСМ при ФОН Универзитетот. Освен како професор, вклучена сум и во различни дополнителни функции кои ги исполнувам со цел развој на Факултетот и Универзитетот. Поседувам и Национална судиска лиценца по спортски танци, како и највисоката „Мастер“ лиценца за танцов спортски тренер.

 

Предмети кои сте ги предавале и предавате во моментов:

На Факултетот за спортски менаџмент предавам предмети на прв и втор циклус на студии од областа на кинезиологијата:

- Танцови активности;

- Вовед во кинезиологија;

- Универзитетски предмети Спорт 1 и Спорт 2;

- Морал и Етички аспекти во спортот;

- Спорт за сите;

и од областа на спортскиот менаџмент:

  • Управување на спортот во образованието;
  • Спортски маркетинг;
  • Менаџмент на спортски случувања;
  • Администрација во спортот;

Менаџмент на маркетинг стратегии на спортот во образованието.

 

Теми и области во кои менторирате дипломски работи и магистерски трудови:

Темите кои ги менторирам се од областите на предметите кои ги предавам, што значи дека истражувачките трудови со студентите се од областа на различни физички активности, развој на моторни способности и нивно управување во училиштата, спортските клубови и слободното време.  

 

Истражувачки интерес:

Постојано се надоградувам во областа на спортот и спортскиот менаџмент, а исто така се усовршувам и како тренер и судија по спортски танци. Особено работам и истражувам во делот на училишниот спорт и поконкретно врз управувањето на спортските активностите во секој образовен степен во нашата држава и надвор од неа, како и врз развојот на спортските танци од техничко-тактички аспект и управувачки дејности на танцовите клубови. 

 

Објавени трудовитекстови во академски списанија, во зборници или објавени книги

1. Китановска Т., Чакареска Л.: „Можности за оптимално управување на клуб по спортски танци“, Зборник на трудови, Институт за менаџирање на знаењето, Охрид, 2009.
2. Kitanovska T..: „Historical and contemporary development of marketing“, 4thInternational Sport Sciences Student Congress, Istanbul, 2011.
3. Китановска, Т., Чакареска Л. Цветоков Ц.: „Физичко васпитање предшколске установе у Куманову, Р. Македонија“, Нови Сад, 2012.
4. Китановска Т., Цветков Ц. „Проучване интересите и потребностите, относно спортните занимания на студентите в Р. Македония“, НСА, София, Май 2013.
5. Китановска Т., Чакареска Л., Цветоков Ц., „Управление на спортните дейности във висшите училища в Р. Македония“, УНСС – София, Ноември 2013.
6. Чакареска Л., Китановска Т., „Атрактивен потенциал на между университетските лиги в Р. Македония – проблеми и предизвикателства“, УНСС – София, Ноември 2013.
7. Китановска Т., Чакареска Л., „Организациско управувачка структура на системот за спорт и физичко воспитување во Р. Македонија“, Меѓународна научна конференција од областа на спортот, Федерација на спортските педагози на Р. Македонија, Април 2014, издание APAS 2015.
8. Kitanovska, T., Chakareska L.,„Organization of the sports and physical education management system structure in the Republic of Macedonia“, Activities in Physical Education and Sport. International journal of scientific and professional Issues in physical education and sport. Vol. 5, No. 1, pp. 121-125, 2015. (indexed in EBSCO). https://fsprm.mk/apes-2015-vol-1-no-1/ ; http://fsprm.mk/wp-content/uploads/2015/05/Pages-from-APES-_1_2015_za-email-31.pdf
9. Kitanovska Stojkovska T., „Social and Market Component of Sports in Primary Education in the Republic of Macedonia“, Activities in Physical Education and Sport. International journal of scientific and professional Issues in physical education and sport, Veles, APES 2017, Vol.7, №2, pp.177-179. (ISSN 1857-8950). 
http://fsprm.mk/wp-content/uploads/2019/07/Pages-from-APES-2-2017-19.pdf
https://fsprm.mk/apes-2017-vol-7-no-2/
10. Kitanovska Stojkovska T., Pantekovska C. L.,„Analyses for establishing conditions for managing sport activities at the Universities – Republic of Macedonia Case Study“, International May Conference on Strategic Management – IMKSM17, May 19-21, 2017 Bor, Serbia, p. 288-293. - https://menadzment.tfbor.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2017/07/Book_of_Proceedings_IMKSM17.pdf
11. Kitanovska Stojkovska, T., Pantekovska, L., „Motives of users towards fitness services and factors that influence the choice of fitness center – in the role of residents and tourists“, International magazine for social sciences „Vizione“ 33/2019, Skopje, pp.393-405. - https://drive.google.com/file/d/1szpplCn1P0KO_t_sU2Ha0pcnsRUvXZg2/view 
12. Kitanovska Stojkovska, T. Gjorgjiev, D., „Methodical approach management and modern assessment of sports activities for students at secondary schools“,International journal „Knowledge“, Vol.31.2, June 2019 Skopje, pp.607-615. 
- https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/1155/1079
https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/issue/view/24
13. Китановска Т.: „Функционална асиметрија на ученици кои се занимаваат и не се занимаваат со спортски танци во Р. Македонија“, Зборник на трудови, Годишник ФОН, Прв Приватен Универзитет, Скопје, 2008/2009.
14. Чакареска Л., Китановска Т.: „Иновативни технологии во функција на развој на спортска форма“, Зборник на трудови, Институт за менџмент на знаењето, Охрид, 2009.
15. Чакареска, Л., Китановска, Т., Чакароска, М.: „Поремећена шема исхране код спортисткиња различитог нивоа ризика – анализа стања у неколико клубова у Македонији“, Нови Сад, 2012.
16. Chakareska, L., Kitanovska T., „Tourist Behavior of Non - Competitive Athletes In The Republic Of Macedonia Based On Certain Socio-Demographic Characteristics“, IBBSC, Trakya University, Edrine, Turkey,2015;
17. Liza C. Pantekovska, Tanja Kitanovska–Stojkovska, „Quality of sport and recreational services in tourism od Struga region (R. Macenonia) – Application of adopted serqual model“, International May Conference on Strategic Management – IMKSM17, May 19-21, 2017 Bor, Serbia, p. 262-270. – https://menadzment.tfbor.bg.ac.rs/wpcontent/uploads/2017/07/Book_of_Proceedings_IMKSM17.pdf
18. Pantekovska C. Liza, Dalibor Dimovski, Kitanovska S. T., „Participation of sports – animative contents in the structure of the leisure time to the student – tourist“, Knowledge International Journal, Vol. 23.5, with Global Impact Factor 1.322, Budva, Montenegro, p. 1683-1690, May, 2018. 
– https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/1732/1639 ; https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/issue/view/38
19. Pantekovska C. Liza, Kitanovska S. T., „Assessment of motivation related to participation in outdoor sport tourism activities: through the example of students from Private High School “Yahya Kemal”-Struga“, Knowledge International Journal, Vol. 35.6, p. 2129-2136, Bansko, 2019. 
– https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/2625/2505 ; https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ
20. Kitanovska Stojkovska, T., Pantekovska, L., „Program activities through sport dances – animation and recreation“, International journal „Knowledge“, Vol.35.6, p. 2167-2172, Bansko 2019. – https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/2630/2510 ; https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ
 

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?