X
press enter »
MK
EN
проф. д-р Тања Китановска Стојковска
Факултет за спортски менаџмент

Функција: Спорт
Образование:
Предмети:


 

Кратко наративно био: 

Родена е во Куманово, каде што завршува основно и средно образование. Во 1999 година запишува студии на Националната Спортска Академија во Софија, Р. Бугарија и таму го насочува целото спортско практично и теоретско усовршување. Во 2003 година дипломира како „Тренер по спортски танци“ на Тренерскиот факултет, со професионална квалификација - спортски менаџер стекната преку дополнителниот модул Спортски менаџмент. Веднаш продолжува со магистерски студии како стипендист на Академијата поради највисокиот успех од генерацијата 2003 (прва како странски студент и втора на листата од целата студиска генерација со просек 9.58). Во 2005 година завршува магистерски студии на Учителски факултет – програма „Спорт во училиште и слободното време“ и се стекннува со звање „Магистер по спор“. Од 2007 година работи на ФОН Универзитет како асистент на Факултетот за спортски менаџмент и истражувањата ја насочуваат да продолжи да се надоградува во областа на спортскиот менаџмент, поточно во делот на управувањето на спортот во образовниот процес. Во 2010 година се запишива на докторски студии од областа на спортскиот менаџмент и во 2014 година ја одбранува  докторската дисертација. Освен како професор, вклучена е и во различни дополнителни функции кои ги исполнува со цел развој на факултетот и универзитетот.

Поседува и Национална судиска лиценца по спортски танци, како и највисоката „Мастер“ лиценца за танцов спортски тренер.

 

Предмети кои ги предава/лa:

На Факултетот за спортски менаџмент предава предмети на прв и втор циклус на студии од областа на Кинезиологијата и Спортскиот менаџмент:

- Танцови активности;

- Вовед во кинезиологија;

- Морал и Етички аспекти во спортот;

- Спорт за сите;

-  Управување на спортот во образованието;

- Спортски маркетинг;

- Менаџмент на спортски случувања;

- Администрација во спортот;

-Менаџмент на маркетинг стратегии на спортот во образованието.

Теми и области во кои менторира дипломски работи и магистерски трудови:

Темите кои ги менторира се од областите на предметите кои ги предава, што значи дека истражувачките трудови со студентите се од областа на различни спортски активности, развој на моторни способности и нивно управување во училиштата, спортските клубови и слободното време. Стратегии и развојни аспекти за спортот и спортските активности на локално и национално ниво.

Истражувачки интерес:

Постојано се надоградува во областа на спортот и спортскиот менаџмент, а исто така се усовршува како тренер и судија по спортски танци. Работи и истражува во делот на училишниот спорт, поконкретно врз управувањето на спортските активностите во образовниот систем и различните образовни степени во нашата држава и надвор од неа. Потесна област се спортските танци од техничко-тактички аспект и управувачки дејности на танцовите клубови.

Објавени трудови:

 1. Китановска Т., Чакареска Л.: „Можности за оптимално управување на клуб по спортски танци“, Зборник на трудови, Институт за менаџирање на знаењето, Охрид, 2009.
 2. Kitanovska T..: „Historical and contemporary development of marketing“, 4thInternational Sport Sciences Student Congress, Istanbul, 2011.
 3. Китановска, Т., Чакареска Л. Цветоков Ц.: „Физичко васпитање предшколске установе у Куманову, Р. Македонија“, Нови Сад, 2012.
 4. Китановска Т., Цветков Ц. „Проучване интересите и потребностите, относно спортните занимания на студентите в Р. Македония“, НСА, София, Май 2013.
 5. Китановска Т., Чакареска Л., Цветоков Ц., „Управление на спортните дейности във висшите училища в Р. Македония“, УНСС – София, Ноември 2013.
 6. Чакареска Л., Китановска Т., „Атрактивен потенциал на между университетските лиги в Р. Македония – проблеми и предизвикателства“, УНСС – София, Ноември 2013.
 7. Китановска Т., Чакареска Л., „Организациско управувачка структура на системот за спорт и физичко воспитување во Р. Македонија“, Меѓународна научна конференција од областа на спортот, Федерација на спортските педагози на Р. Македонија, Април 2014, издание APAS 2015.
 8. Kitanovska, T., Chakareska L.,„Organization of the sports and physical education management system structure in the Republic of Macedonia“, Activities in Physical Education and Sport. International journal of scientific and professional Issues in physical education and sport. Vol. 5, No. 1, pp. 121-125, 2015. (indexed in EBSCO). https://fsprm.mk/apes-2015-vol-1-no-1/ ; http://fsprm.mk/wp-content/uploads/2015/05/Pages-from-APES-_1_2015_za-email-31.pdf
 9. Kitanovska Stojkovska T., „Social and Market Component of Sports in Primary Education in the Republic of Macedonia“, Activities in Physical Education and Sport. International journal of scientific and professional Issues in physical education and sport, Veles, APES 2017, Vol.7, №2, pp.177-179. (ISSN 1857-8950).
 10. Kitanovska Stojkovska T., Pantekovska C. L.,„Analyses for establishing conditions for managing sport activities at the Universities – Republic of Macedonia Case Study“, International May Conference on Strategic Management – IMKSM17, May 19-21, 2017 Bor, Serbia, p. 288-293. - https://menadzment.tfbor.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2017/07/Book_of_Proceedings_IMKSM17.pdf
 11. Kitanovska Stojkovska, T., Pantekovska, L., „Motives of users towards fitness services and factors that influence the choice of fitness center – in the role of residents and tourists“, International magazine for social sciences „Vizione“ 33/2019, Skopje, pp.393-405. - https://drive.google.com/file/d/1szpplCn1P0KO_t_sU2Ha0pcnsRUvXZg2/view
 12. Kitanovska Stojkovska, T. Gjorgjiev, D., „Methodical approach management and modern assessment of sports activities for students at secondary schools“,International journal „Knowledge“, Vol.31.2, June 2019 Skopje, pp.607-615. https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/1155/1079
 13. Китановска Т.: „Функционална асиметрија на ученици кои се занимаваат и не се занимаваат со спортски танци во Р. Македонија“, Зборник на трудови, Годишник ФОН, Прв Приватен Универзитет, Скопје, 2008/2009.
 14. Чакареска Л., Китановска Т.: „Иновативни технологии во функција на развој на спортска форма“, Зборник на трудови, Институт за менџмент на знаењето, Охрид, 2009.
 15. Чакареска, Л., Китановска, Т., Чакароска, М.: „Поремећена шема исхране код спортисткиња различитог нивоа ризика – анализа стања у неколико клубова у Македонији“, Нови Сад, 2012.
 16. Chakareska, L., Kitanovska T., „Tourist Behavior of Non - Competitive Athletes In The Republic Of Macedonia Based On Certain Socio-Demographic Characteristics“, IBBSC, Trakya University, Edrine, Turkey,2015;
 17. Liza C. Pantekovska, Tanja Kitanovska–Stojkovska, „Quality of sport and recreational services in tourism od Struga region (R. Macenonia) – Application of adopted serqual model“, International May Conference on Strategic Management – IMKSM17, May 19-21, 2017 Bor, Serbia, p. 262-270. – https://menadzment.tfbor.bg.ac.rs/wpcontent/uploads/2017/07/Book_of_Proceedings_IMKSM17.pdf
 18. Pantekovska C. Liza, Dalibor Dimovski, Kitanovska S. T., „Participation of sports – animative contents in the structure of the leisure time to the student – tourist“, Knowledge International Journal, Vol. 23.5, with Global Impact Factor 1.322, Budva, Montenegro, p. 1683-1690, May, 2018.– https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/1732/1639 ; https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/issue/view/38
 19. Pantekovska C. Liza, Kitanovska S. T., „Assessment of motivation related to participation in outdoor sport tourism activities: through the example of students from Private High School “Yahya Kemal”-Struga“, Knowledge International Journal, Vol. 35.6, p. 2129-2136, Bansko, 2019.– https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/2625/2505 ; https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ
 20. Kitanovska Stojkovska, T., Pantekovska, L., „Program activities through sport dances – animation and recreation“, International journal „Knowledge“, Vol.35.6, p. 2167-2172, Bansko 2019. – https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/2630/2510 ; https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ
 21. Kitanovska Stojkovska, T., Kostov K., „Conflict situations in sport clubs – municipality of Stip“, International journal „Knowledge“, Vol.34 Conferece 2021.