доц. д-р Елена Тодорова Факултет за правни и политички науки

 • Функција: Политички
 • Образование:
 • Предмети:

Научна област: Политиколошки дисциплини

Службен е-маил:  elena.todorova@fon.edu.mk

Образование:

 • Доктор на политички науки, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 2010
 • Магистер на политички науки, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 2007
 • Дипломиран правник, Правен факултет „Јустинијан Први“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 2001

Професионално искуство:

 • Од 2010-тековно- доцент на Факултетот за политички науки, дипломатија и новинарство во состав на ФОН Универзитетот
 • 2007-2010- асистент на Факултетот за правни науки во состав на ФОН Универзитет
 • 2005-2007- помлад асистент на Правниот факултет во состав на Европски Универзитет- Република Македонија

Учество на научни собири/научни престои

 • Study of the United States Institute on American Politics and Political Thought, University of Massachusetts, June 13-July 26, 2013 (funded by the Bureau of educational and Cultural Affairs, United States Department of State)
 • 40th Study Session in International and Comparative Law of Human Rights- Detention and International Human Rights Law, July 6-July 31, 2009, Strasbourg, France
 • International Protection of Human Rights, September 1-September 11, 2008, Poznan, Poland

Научни и стручни  трудови:

 • „Изборите и Европската конвенција за заштита на човековите права и основни слободи“ , Зборник на трудови: Парламентарните избори 2006 и македонските аспирации за членство во ЕУ и НАТО, ФОН Универзитет, Скопје, 2006
 • „Република Македонија во Советот на Европа (предмети против Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур)“, Зборник на трудови: Република Македонија на патот кон Европа- состојби и перспективи, ФОН Универзитет, Скопје, 2007
 • „Положбата на човековите права и слободи во правниот систем на Република Македонија“, Стручно списание Правник, број 183-184, Јули- Август, Скопје, 2007
 • „Примена на член 41 од Европската конвенција во пресуди донесени против Република Македонија“, Стручно списание Правник, број 185, Септември 2007
 • Прилог кон изградба на тело за еднаквост во Република Македонија- Компаративна анализа на суштинските карактеристики на телата за еднаквост во ЕУ, Центар за човекови права и разрешување конфликти, Скопје, 2009, соработник
 • „Значењето на Европската конвенција за човекови права и основни слободи шеесет години по нејзиното донесување“, Стручно списание Правник, број 223, Скопје, Ноември 2010
 • “National Human Rigts Institutions- basic characteristics and classification”, Academic Journal for social sciences Vizione No.16, publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club”, Skopje, 2011
 • “The right to a healthy climate as a function of the right to life”, 1st Climate Change, Economic Development, Environment and People Conference, Novi Sad, Serbia, Spetember 2011, co-author
 • “The right to education as a function of acquiring knowledge as resource of development”, International Scientific Conference on economic development and standard of living, Banja Luka, September 2011, co-author
 • “Reduction of poverty as one of the United Nations Millenium development goals- a precondition for realization of human rights”, 2nd International Scientific Conference on economic development and standard of living, Banja Luka, October 2012
 • “The significance of gender inclusion for regional development”, 2nd Climate change, economic development, environment and people conference, University of Presov, Slovak Republic, 2012
 • “The realization of human rights in the European Union- crisis and challenges”, International Conference- The European Union in the 21st century: challenges and perspectives, Skopje, May 2013
 • “Promoting balanced regional development in European Union: towards more growth and prosperity”, 3rd Climate change, economic development, environment and people conference, University Donja Gorica and Alliance of Central-Eastern European Universities, Montenegro, December 2013
 • “The role and effect of affirmative action in democratic society”, International magazine for social sciences Vizione No. 20, publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club”, Skopje, 2013
 • “EU citizenship- the cornerstone of European integration”, International magazine for social sciences Vizione No. 21, publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club”, Skopje, 2014

 

 

 

                                                                                         


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?