X
press enter »
MK
EN
проф. д-р Елена Тодорова
Факултет за правни и политички науки

Функција: Политички
Образование:
Предмети:


Кратко наративно био:

Дипломирa на Правниот факултет “Јустинијан Први”, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во 2001 година.  Образованието го продолжува на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” каде што станува магистер на политички науки во 2007 година, а во 2010 година доктор на политички науки. На ФОН Универзитетот е вработена од 2005 година како помлад асистент, а во 2007 година е избрана за асистент. Во звање доцент е избрана во 2010 година, а во звање вонреден професор од областа на политичките науки на Факултетот за политички науки и дипломатија е избрана во 2015 година. Во 2020 година е избрана за редовен професор од областа на политичките науки (основи, теорија, методологија, историја, друго) на Факултетот за правни и политички науки во рамки на АУЕ-ФОН. Во 2013 година е на научен престој на Универзитетот Амхерст, Масачусетс за американската политика и политичка мисла, како дел од програмата на американскиот стејт департмент.

Предмети кои ги предавал/a:

ЕУ-интеграции и политики; Современа политичка историја; Меѓународно право за правата на човекот;  Меѓународни односи; Институции на ЕУ; Граѓанско општество; Политики на ЕУ; Заедничка надворешна и безбедносна политика на ЕУ; Јуриспруденција и постапки пред СПЕУ и ЕСЧП; Политички маркетинг; Евроатлантските интеграции и Р. Македонија; Теории на транзиција и политички развој. Како асистент бев ангажирана и на предметите Уставно право, Социологија на правото и Јавна и државна администрација.

Теми и области во кои менторира дипломски работи и магистерски трудови:

Европски интеграции, стратегии, институции и политики на Европската Унија, човекови права и слободи, политички маркетинг.

Истражувачки интерес:

Истражувачките интереси опфаќаат теми поврзани со Европската Унија (различни аспекти од нејзиното функционирање, како на пример концептот на европско државјанство, европската граѓанска иницијатива итн.), како и теми од областа на човековите права и слободи (нивната заштита во рамки на ОН, Советот на Европа и ЕУ, судската пракса на Европскиот суд за човекови права, како и анализа на конкретни човекови права и слободи, заштита на човековите права на национално итн.).

Објавени трудови

 1. „Изборите и Европската конвенција за заштита на човековите права и основни слободи“ , Зборник на трудови: Парламентарните избори 2006 и македонските аспирации за членство во ЕУ и НАТО, ФОН Универзитет, Скопје, 2006
 2. „Република Македонија во Советот на Европа (предмети против Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур)“, Зборник на трудови: Република Македонија на патот кон Европа- состојби и перспективи, ФОН Универзитет, Скопје, 2007
 3. „Положбата на човековите права и слободи во правниот систем на Република Македонија“, Стручно списание Правник, број 183-184, Јули- Август, Скопје, 2007
 4. „Примена на член 41 од Европската конвенција во пресуди донесени против Република Македонија“, Стручно списание Правник, број 185, Септември 2007
 5. Прилог кон изградба на тело за еднаквост во Република Македонија- Компаративна анализа на суштинските карактеристики на телата за еднаквост во ЕУ, Центар за човекови права и разрешување конфликти, Скопје, 2009, соработник
 6. „Значењето на Европската конвенција за човекови права и основни слободи шеесет години по нејзиното донесување“, Стручно списание Правник, број 223, Скопје, Ноември 2010
 7. “National Human Rigts Institutions- basic characteristics and classification”, Academic Journal for social sciences Vizione No.16, publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club”, Skopje, 2011
 8. “The right to a healthy climate as a function of the right to life”, 1st Climate Change, Economic Development, Environment and People Conference, Novi Sad, Serbia, Spetember 2011, co-author
 9. “The right to education as a function of acquiring knowledge as resource of development”, International Scientific Conference on economic development and standard of living, Banja Luka, September 2011, co-author
 10. “Reduction of poverty as one of the United Nations Millenium development goals- a precondition for realization of human rights”, 2nd International Scientific Conference on economic development and standard of living, Banja Luka, October 2012
 11. “The significance of gender inclusion for regional development”, 2nd Climate change, economic development, environment and people conference, University of Presov, Slovak Republic, 2012
 12. “The realization of human rights in the European Union- crisis and challenges”, International Conference- The European Union in the 21st century: challenges and perspectives, Macedonian Institute for European studies, Skopje, 2013
 13. “Promoting balanced regional development in European Union: towards more growth and prosperity”, 3rd Climate change, economic development, environment and people conference, University Donja Gorica and Alliance of Central-Eastern European Universities, Montenegro, December 2013
 14. “The role and effect of affirmative action in democratic society”, International magazine for social sciences Vizione No. 20, publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club”, Skopje, 2013
 15. “EU citizenship- the cornerstone of European integration”, International magazine for social sciences Vizione No. 21, publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club”, Skopje, 2014
 16. Cooperation between the European Union and the Council of Еurope- improving the European human rights protection system, International magazine for social sciences Vizione No. 24, publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club”, Skopje, 2015
 17. Republic of Macedonia towards the European Union- institutional and normative changes in the European integration process, International conference: Comparative institutional change- Theory and practice, Publisher: European Information Centre, 2015
 18. Gender equality and women`s empowerment- progress and challenges, International magazine for social sciences Vizione No. 27, publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club”, Skopje, 2017
 19. The future of the European union- the consequences of euroscepticism, International magazine for social sciences Vizione No. 28, publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club”, Skopje, 2017
 20. Women and political participation- a precondition for gender equality and democracy, International magazine for social sciences Vizione No. 29, publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club”, Skopje, 2018
 21. Implementing social and economic rights: a prerequisite for human dignity and decent life, International magazine for social sciences Vizione No.30, publisher: The Association of intellectuals “Democratic club”, Skopje, 2018
 22. European citizens` initiative- bridging the distance between the European union and its citizens, International magazine for social sciences Vizione No. 30, publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club”, Skopje, 2018
 23. International legal assistance in tax matters in the national legislation of Republic of Macedonia, International magazine for social sciences Vizione No. 31, publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club”, Skopje, 2018, co-author
 24. Balancing a freedom of expression and fight against hate speech- a complex task, International magazine for social sciences Vizione No. 32, publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club”, Skopje, 2019
 25. The importance of the right to education for inclusive social development and progress, International magazine for social sciences Vizione No. 33, publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club”, Skopje, 2019, co-author
 26. Human rights in Central and Eastern European countries: towards their accession to the European Union, Revue des Sciences Politiques, No. 61, 2019, University of Craiova, Faculty of social sciences, political sciences specialization & center of post-communist political studies (CESPO-CEPOS)
 27. Public administration reform in post-communist countries as a requirement for EU membership: towards the European administrative space, No. 63, 2019, University of Craiova, Faculty of social sciences, political sciences specialization & center of post-communist political studies (CESPO-CEPOS)
 28. Еутаназијата во судската практика на Европскиот суд за човекови права- прв и втор дел (Euthanasia in the judicial practice of the European court of human rights), стручно списание Правник, бр. 334 и бр. 335, издавач: Здружение на правници на Република Северна Македонија, февруари и март 2020
 29. Абортусот во судската практика на Европскиот суд за човекови права (Abortion in the case-law of the European court of human rights), стручно списание Правник, бр. 342, издавач: Здружение на правници на Република Северна Македонија, октомври 2020