X
press enter »
MK
EN
проф. д-р Нада Петрушева
Факултет за економски науки

Функција: Економски
Образование:
Предмети:


Кратко наративно био:

Aкадемска кариера гради на Економскиот факултет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, каде дипломира во март 2001 година, магистрира во октомври 2004 година, а на 11 март 2009 година ја има јавната одбрана на докторската дисертација со наслов „Осигурување на извозни кредити и нивно финансирање“, кога и се здобива со звањето Доктор на Економски науки.

Во периодот од 2001 до крајот на 2005 година е вработена во Стопанската Комора на Македонија.

Наставно-научна кариера ја започнува на ФОН Универзитетот во Скопје, Асистент октомври 2005 година; Доцент (финансии) во мај 2009 година; Вонреден професор (финасии) мај 2014 година; Редовен професор (финансии и меѓународна економија) мај 2019 година.

Автор е на Универзитетски учебник и на четириесеттина стручни и научни трудови објавени во домашни и странски научни списанија, како и во прегледи на трудови на домашни и меѓународни конференции.

Има учествувано во неколку меѓународни и домашни проекти и обуки, при што ги издвојувам, специјализацијата од областа на кредитните рејтинзи на претпријатија (Диплома од Академијата на Dun & Bradstreet, Лондон); Проектот Европска Академија - во организација на Стопанската комора на Словенија и Британската Амбасада во Љубљана; Проект за социо-економски развој од поголем размер, Тесалија, Р. Грција - во организација на Европската агенција за реконструкција и Министерството за финансии на РМ; како и учеството во истражувачкиот тим при изработка на “Националната студија за Корпоративна општествена одговорност во Македонија“, поддржана од UNDP, а на чија основа е изградена „Националната агенда (Стратегија) за општествена одговорност на претпријатијата за Република Македонија 2008-2012“.

Предмети кои ги предава/ла:

Осигурување, Вовед во финансиски пазари, Меѓународни финансиски пазари и институции, Хартии од вредност и портфолио менаџмент, Меѓународен бизнис, Корпоративно управување, Претприемништво, Надворешна трговија и транспорт, шпедиција и осигурување.

Теми и области во кои менторира дипломски работи и магистерски трудови:

Oсигурување, меѓународните финансии, меѓународните финансиски пазари и институции, претприемништво.

Истражувачки интерес: Главни подрачја на научно-истражувачки интерес се: осигурување, финансиски пазари и институции, меѓународни финансии и меѓународна економија.

Објавени трудови: 

1. Николовски, А., Петрушева, Н., (2011), “Економика на осигурување“, Фон Универзитет – Скопје, 501 стр., ISBN 978-608-4506-29-4

2. Petkovski, V., Nikolov, A., Babushkovska, N., Novachevski, D., Ristovska, M., Petrusheva, N., Popvska, M., Hristovski, Z., (2007), “Baseline study on Corporate Social Responsibility in Macedonia -  UNDP, 61 pp.

Објавени научни статии во списанија и зборници:

1. Николовски, А., Петрушева, Н. (2006), “Проценка на кредитните ризици пред донесување одлука за осигурување на извозни работи“,  Зборник на Правниот Факултет „Јустинијан Први“, во чест на Панта Марина, Скопје.

2. Петрушева, Н., (2006), “Македонската економија, изборите и нивното влијание врз стопанството“, Зборник на трудови: Парламентарните избори 2006 и македонските аспирации за членство во ЕУ и НАТО, ФОН Универзитет, Скопје

3. Петрушева, Н., (2007), “Македонската економија и интеграцијата на Републиката во ЕУ“, Зборник на трудови: Република Македонија на патот кон НАТО и ЕУ – состојби и перспективи, ФОН Универзитет, Скопје

4. Петрушева, Н., (2009), “Осигурување на меѓународни трансакции“, Годишник на ФОН Универзитет, Скопје

5. Petrusheva, N., Nikolovski, A., (2013), „Foreign investments as development factor for overcoming economic stagnation in the Republic of Macedonia“, 245-258 pp, EMC Review – Economy and Market Communication Review, Vol.3, No.2, December, 2013, ISSN 2232-8823 print, ISSN 2232-9633 Online.

6. Petrusheva, N., Nikolovski, A., (2014), “Analysis of the credit risks and determination of credit ratings before the decision for financing and insurance of export credits“, 207 - 212 pp, JPMNT - Journal of Process Management - New Technologies, International, Special Edition, May, 2014, ISSN: 2334-7449 Online.

7. Petrusheva, N., Nikolovski, A., (2014), “Determination of the height of the damage and compensation for the damage in credit insurance“, 217-222 pp, JPMNT – Journal of Process Management – New Technologies, International, Special Edition, May, 2014, ISSN: 2334-7449 Online.

8. Petrusheva, N., (2015), “The impact of the political risks on the business and the evaluation from the Export Credit Agencies“, 186-190 pp., Knowledge - International Journal Scientific and Applicative Papers, Vol.9, 2015, ISSN: 1857-92

9. Petrusheva, N., Chukarska, M., (2015), “Export Credit Insurance: The case of Germany“, 229-237 pp, International Journal of Resent Research in Arts and Sciences, Volume 4,  Skopje 2015, MIT University Skopje, ISSN: 1857-8128

10. Petrusheva, N., Chukarska, M., (2015), “Export Credit Insurance: The case of Great Britain“, 115-118 pp, Knowledge - International Journal Scientific and Papers, Vol.11/2, 2015, ISSN: 1857-92

11. Petrusheva, N., (2016), “Credit insurance against letter of credit as instrument for securing financial transactions“, 347-357 pp, UDC: 368.811.01 - 339.72.01, International International magazine for social sciences “Vizione” no. 25/2016, Open Access Journals, EBSCO (2014) ProQuest&Cite Factor, First Published in 2004, ISSN: 1409-8962- printed form, ISSN: 1857-9221- electronic form.

12. Petrusheva, N., Jordanoski, I., (2016), “Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks“, 26-31 pp., Academic Journal JPMNT - Journal of Process Management, New Technologies International, Volume 4, May, 2016, ISSN: 2334-735X print,  ISSN: 2334-7449 Online.


13. Petrusheva, N., (2016), “Menagement of financial risks in international trade financing“, 81-92 pp, UDC: 005.334:336.71, EMC Review -Economy and Market Communication Review, Panevropski Univerzitet Apeiron,, Vol. VI, No.I, June, 2016, ISSN 2232-8823 print, ISSN 2232-9633 Online.

14. Petrusheva, N., (2016), “The economic and financial risk management in the domain of international trade finance“, 333-342 pp, UDC 339.5 : 005.52:005.334, International magazine for social sciences “Vizione” no. 26/2016, Open Access Journals, EBSCO (2014) ProQuest&Cite Factor, First Published in 2004, ISSN: 1409-8962- printed form, ISSN: 1857-9221- electronic form.

15. Ashtalkoski, S., Petrusheva, N., Dejanovski, A., (2017), “Policies and measures for prevention of financial crisis“, Knowledge – International Journal Scientific Papers, Vol. 20.3, December 2017, Bansko, Bulgaria, pp. 199

16. Petrusheva, N., Jordanoska, E., Jordanoski, I., (2018), “The role of Financial statements in the implementation of fundamental analysis of stocks“, 315-327 pp, UDC: 658.141.17 : 657.422.61.7, International International magazine for social sciences “Vizione” no. 29/2018, Open Access Journals, EBSCO (2014) ProQuest&Cite Factor, First Published in 2004, ISSN: 1409-8962- printed form, ISSN: 1857-9221- electronic form.

17. Petrusheva, N., (2018), “Bank credits as a funding source for international business financing“, 475-488 pp,  UDC 336. 71 : 339. 7, International magazine for social sciences “Vizione” no. 30/2018, Open Access Journals, EBSCO (2014) ProQuest&Cite Factor, First Published in 2004, ISSN: 1409-8962- printed form, ISSN: 1857-9221- electronic form.
18. Petrusheva, N., (2018), “Export credit agencies in developing countries and countries in transition – the case of Republic of Macedonia“, 377-388 pp, UDC 339. 564 : 368. 03 (497.7), International magazine for social sciences “Vizione” no. 30/2018, Open Access Journals, EBSCO (2014) ProQuest&Cite Factor, First Published in 2004, ISSN: 1409-8962- printed form, ISSN 1857-9221- electronic form.

19. Petrusheva, N., Dzhafce, S., Buci, I., (2019), “Credit insurance contract and the judicial relations emerging from its signing“, 249-260 pp, International magazine for social sciences “Vizione” no. 32/2019, Open Access Journals, EBSCO (2014) ProQuest&Cite Factor, First Published in 2004, ISSN: 1409-8962- printed form
ISSN 1857- 9221- electronic form. 

Учество на научни конференции во земјата и странство:

1.Petrusheva, N., Nikolovski, A., (2012), “Economical measures for the reduction of poverty and social exclusion – some aspects of the situation in the Republic of Macedonia“, The II International Scientific Conference EDASOL 2012 (Economic development and standard of living), Book of Proceedings, The Pan-European University „Apeiron“ Banja Luka, 12-13 October 2012

2. Petrusheva, N., Nikolovski, A., (2012) “Regional development of the Southeastern European countries with a retrospect of the situation in the Republic of Macedonia“, II International scientific conference CCEDEP (Climate change, economic development, environment and people conference), University of Preshov, Slovak Republic, 12-13 September 2012

3. Petrusheva, N., Nikolovski, A., (2012), “Contemporary capitalism and corporate governance of joint stock companies“, The 3rd International Scientific Conference „Capitalism in transition“, Proceedings, Higher Educational Institution for applied studies of Entrepreneurship, Belgrade, June 2012, ISBN 978-86-86707-53-6

4.Petrusheva, N., Nikolovski, A., (2013), “Insuring and financing of export credits in the Republic of Macedonia“, The 3rd International Conference “Law, economy and management in modern ambiance” LEMIMA 2013, Proceedings Volume 2, ALFA University Belgrade and Faculty for Education of the Executives Novi Sad, Serbia, 18-20 April 2013, ISBN 978-86-87333-31-4

5. Petrusheva, N., Nikolovski, A., (2013), “Credit Rating Agencies and moral values in the evaluation of credit risks“, The 5th International Scientific Conference “Moral effects of economy and economic effects of morality”, Proceedings, Belgrade, 14 June 2013, ISBN 978-86-86707-58-1

6. Petrusheva, N., Nikolovski, A., (2013), “Foreign investments as development factor for overcoming economic stagnation in the Republic of Macedonia“, The III International Scientific Conference EDASOL 2013 (Economic development and standard of living), The Pan-European University „Apeiron“ Banja Luka, 25 October 2013, The Book of abstracts, ISBN 978-99955-91-25-0

7. Petrusheva, N., Nikolovski, A., (2013), “Macedonian economy in terms of foreign investments and their benefits“, The Third International Scientific Congress-Biennale ICON BEST 2013, University of Tourism and Management Skopje, 5th October, 2013, Skopje. ISSN:1857-6982 electronic, ISSN:1857-6974 print.

8. Petrusheva, N., Nikolovski, A., (2014), “Determination of the height of the damage and compensation for the damage in credit insurance“, The II International Scientific Conference: Knowledge – Capital of the future, organized by Knowledge management institute – Skopje, Institute of social, political and juridical research – UKIM Skopje, Faculty of Management, MIT University Skopje, 21-23 May 2014, Ohrid, ISSN: 1857-923X

9. Petrusheva, N., Nikolovski, A., Tripunovski, M., (2014), “Export credit agencies as supporters of economic activity through provision of funding and insurance of export“, The 6th International Scientific Conference “Economy and Politics”, Higher Educational Instituton for Applied studies of Entrepreneurship – Belgrade, Institute for political studies – Belgrade, Centre for Industrial Relations – Belgrade, Banja Luka College – Banja Luka, 6th June 2014, Belgrade, pp. 97-108, ISBN: 978-86-86707-60-4

10. Petrusheva, N., (2015), “The impact of the political risks on the business and the evaluation from the Export Credit Agencies“, The Vth International Scientific conference: Knowledge – Capital of the future, 21-25 May 2015 Bansko, Bulgaria

11. Petrusheva, N., (2015), “Menagement of financial risks in international trade financing“, The V International Scientific Conference on Economic Development and Standard of living - EDASOL 2015, The Pan-European University „Apeiron“ Banja Luka, 23-24 October 2015

12. Petrusheva, N., Chukarska, M., (2015), “Export Credit Insurance: The case of Great Britain“, The VIIth International Scientific conference: Knowledge – Capital of the future, Bansko, Bulgaria 4-6 December 2015

13. Petrusheva, N., Jordanoski, I., (2016), “Strategies for investing in the capital market using the fundamental and technical analysis of stocks“, The VIIIth International Scientific and Applicative Conference: Knowledge without borders, Bansko, Bulgaria, 8-10 April 2016, International Journal Scientific Papers, Vol. 12.2, Bansko, Bulgaria, pp. 209-213

14. Petrusheva, N., Jordanoska, E., Jordanoski, I., (2016), “Comparison between the two greatest world economic crises regarding the banking systems“, Tenth Jubilee International Conference: The power of knowledge, 7-10 October, 2016 Agia Triada, Greece -  Scientific papers Vol.14.2

15. Petrusheva, N., Iliov, D., (2017), “Tax evasion as a form of financial crime“,  Twelfth International Scientific Conference: Knowledge without borders, 31.03-02.04.2017 Vrnjacka Banja, Serbia - Scientific papers Vol.16.3

16. Petrusheva, N., Iliov, D., (2017), “Review of the concept of minimum wage“, Thirteenth International Scientific Conference: “The teacher of the future”, 25-28 May 2017 Budva, Montenegro - Scientific papers Vol.17.2

17. Petrusheva, N., Jordanoska, E., (2017), “The global economic crisis and its influence on the German Economy“, EDASOL 2017 (Theme: Small and medium entrepreneurship – perspectives and barriers), Pan-European University “APEIRON” Banja Luka, 27th October 2017, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

18. Petrusheva, N., Iliov, D., (2017), “Income inequality and the (un)fairness of progressiv taxation“, XV-th Jubilee International Scientific Conference:  “Knowledge in practice”, 14-17 December 2017 Bansko, Bulgaria - Scientific papers Vol.20.2

19. Petrusheva, N., Stojanovska, K., (2018), “Implication from credit risk in the banking sector in R.Macedonia – conditions and directions for action“, Seventeenth International Scientific Coneference “The Teacher of the future, 23-27 May 2018, Budva, Montenegro - Scientific papers Vol.23.4

20. Petrusheva, N., Nikolovski, A., (2018), “Metods of identification of scope of the damage and indemnification in credit insurance“, XVIII-th International Scientific Conference: The power of Knowledge, 27-29 September, 2018 Agia Triada, Greece - Scientific papers Vol.26.1

21. Petrusheva, N., Popovski, N., (2018), “Credit risk and credit rating analysis prior to financial support and insurance of export credit approval“, XVIII-th International Scientific Conference: The power of Knowledge, 27-29 September, 2018 Agia Triada, Greece - Scientific papers Vol.26.1

22. Petrusheva, N., Akiti, M., (2018), “Murabaha-contemporary banking trend with limited usage in the Macedonian financial system“, XIX-th International Scientific Conference: “Knowledge in practice”, 14-16 December 2018 Bansko, Bulgaria - Scientific papers Vol.28.1

23. Petrusheva, N., Iliov, D., (2014), “The flaws of the system of accounting for the value-added tax liabilities and receivables, and recommendations for overcoming them“, XIX-th International Scientific Conference: “Knowledge in practice”, 14-16 December 2018 Bansko, Bulgaria - Scientific papers Vol.28.5