X
press enter »
MK
EN
проф. д-р Славчо Чунгурски
Факултет за информатика

Функција: Информатика
Образование:
Предмети:


 

Службен е-маил: slavcho.chungurski@fon.edu.mk

Образование:

 • Доктор на технички науки од областа на компјутерски науки, Факултет за електротехника и информациски технологии во Скопје, при Универзитетот Св. Кирил и Методиј, 2009. Докторска дисертација на тема „Говорни синтетизатори на македонски јазик"
 •  Магистер по електротехника, Факултет за електротехника и информациски технологии во Скопје, при Универзитетот Св. Кирил и Методиј насока Компјутерска техника и информатика, 2006. Магистерскиот труд на тема „SCORM базиран систем за генерирање хибридни образовни содржини"
 •  Дипломиран инженер по информатика, Институт за информатика, Природно-математички факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј, 2002. Дипломска работа на тема „Архитектура на микроконтролерот 8051

Кратко наративно био:

Д-р Славчо Чунгурски работи високообразовна работа практично во целата своја работна кариера и ги има поминато сите наставнички и соработнички позиции во високообразовниот процес. Роден е во Куманово на 02.05.1976 каде го завршува основното и средното образование. За време на студиите, во 1999/2000 остварува студиски престој во Тајван, каде работи во   областа на индустриска електроника.

По дипломирањето работи како демонстратор при Институтот за информатика, за да потоа покрај академската кариера продолжи и со професионален развој во приватниот сектор како софтверски инженер.

Во 2005 година е избран за помлад асистент на првиот приватен факултет за информатика, акредитиран под Европскиот Универзитет.

Веднаш по неговото магистрирање во 2006 година е избран за асистент, откако докторира во 2009 година е избран за доцент на Факултетот за информациско-комуникациски технологии на ФОН Универзитет.

Во 2010 година станува раководител на Одделението за софтверско инженерство при ФОН Универзитет, а веднаш по неговиот избор во вонреден професор во 2014 година станува в.д. декан на Факултетот за информатика, за да во 2015 година стане и декан на Факултетот за информатика на ФОН Универзитет.

Во 2019 година е избран во редовен професор.

Член е на Националната комисија за ИТ Проценки.

Член е на Комората на судски вештаци од областа на информатичките технологии.

Во рамките на факултетот држи настава по повеќе предмети од негова зона на научен интерес.

Научни области:

212 Компјутерска техника и информатика, област 21202 Информациони системи и мрежи, 21203 Бази на податоци и 21205 Вештачка интелигенција и системи

Предмети кои ги предава/л:

Фундаментални:

 • Интернет технологии
 • Алгоритми и структури на податоци
 • Бази на податоци
 • Формални јазици

Апликативни:

 • Веб програмирање
 • Компјутерска графика
 • Веб дизајн
 • Процесирање на природни јазици

Теми и области во кои менторира дипломски работи: 

Интернет технологии, бази на податоци, софтверско инженерство, веб апликативен софтвер, вештачка интелигенција, микропроцесорски системи

Истражувачки интерес:

Веб апликативен софтвер, IoT, вградени системи, вештачка интелигенција

Објавени трудови

 1.  S. Chungurski, S. Arsenovski, M. Mihajlov, SCORM based system for building learning objects, Fifteenth International Electrotechnical and Computer Science Conference, DI-2, IEEE ERK 2006, 25 - 27 September 2006, Portoroz, Slovenia
 2.  G.Kakasevski, S.Loskovska, I.Kraljevski, I.Dimitrovski, S.Chungurski, Medical Image Gathering System, INFOTEH-Jahorina, Vol.6, Ref.E-V-2, p.513-517, March 2007
 3.  S. Chungurski, S. Arsenovski, I. Kraljevski, G. Kakashevski, SCORM as a base standard for building and representing educational contents with e-testing support, 29th International Conference ITI Cavtat/Dubrovnik, IEEE, Croatia, June 25-28, 2007, p.293-298
 4.  I. Kraljevski, S. Arsenovski, S. Chungurski, G. Kakashevski, DTW Speech Recognition Engine Used As Speech Quality Estimator In Packet and Mobile Networks, A-31, 29th International Conference ITI Cavtat/Dubrovnik, IEEE, Croatia, June 25-28, 2007
 5.  I. Kraljevski, S. Arsenovski, S. Chungurski, G. Kakashevski, Speech Quality Measurement In Mobile And Packet Switched Networks Using DTW Algorithm, T2-5, IEEE ETAI 2007, Ohrid, Macedonia
 6.  S. Chungurski, S. Arsenovski, I. Kraljevski, G. Kakashevski, Prototype of data model for SCORM compatible LMS, I2-5, IEEE ETAI 2007, Ohrid, Macedonia
 7.  S. Chungurski, I. Kraljevski, S. Arsenovski, S. Samardziska, Information system for newspaper clipping, I7-4, IEEE ETAI 2007, Ohrid, Macedonia
 8.  S. Chungurski, I. Kraljevski, D. Mihajlov, S. Arsenovski, Concatenative Speech Synthesizers and Speech Corpus for Macedonian Language, 30th International Conference ITI Cavtat/Dubrovnik, IEEE, Croatia, June 23-26, 2008, p.669-674
 9.  I. Kraljevski, S. Chungurski, D. Mihajlov, S. Arsenovski, Semi-Automatic Speech Segmentation for Macedonian Language, 30th International Conference ITI Cavtat/Dubrovnik, IEEE, Croatia, June 23-26, 2008
 10.  G. Kakasevski, M. Mihajlov, S. Arsenovski, S. Chungurski, Evaluating usability in learning management system moodle, 30th International Conference ITI Cavtat/Dubrovnik, IEEE, Croatia, June 23-26, 2008, p.613-618
 11. S. Chungurski, I. Kraljevski, G. Kakasevski, TTS Approach to Macedonian Language, 16th Telecommunications Forum TELFOR 2008, IEEE, Belgrade, Serbia, November 25-27, 2008
 12.  I. Kraljevski, S. Chungurski, Z. Gacovski, S. Arsenovski, Perceived Speech Quality Estimation Using DTW Algorithm, 16th Telecommunications Forum TELFOR 2008, IEEE, Belgrade, Serbia, November 25-27, 2008
 13.  I. Kraljevski, S. Chungurski, S. Arsenovski, Z. Gacovski, Segmentation of speech sequences for macedonian language, IE3-1, IEEE ETAI 2009, Ohrid, Macedonia
 14.  S. Chungurski, I.Kraljevski, D. Mihajlov, S. Arsenovski, Evaluation of TTS-MK system for speech synthesis of Macedonian language, IE3-3, IEEE ETAI 2009, Ohrid, Macedonia
 15.  I. Kraljevski, S. Chungurski, Speech technologies on Macedonian language, International Congress of Slavists, Commission for phonetics and phonology, Skopje, Macedonia, 28-29 October 2010
 16.  Stojanovic I., Kraljevski. I., Chungurski S., “Using of the Algorithm of Lagrange Multipliers in Image Restoration”, Journal of Electrical and Electronic Engineers, Volume 3, Number 2, Academy of Romanian Scientists, FEEIT, University of Oradea, Romania, October 2010, p. 203-207
 17.  Kraljevski I., Chungurski S., Stojanovic I., Arsenovski S., “Synthesized Speech Quality Evaluation Using ITU-T P.563”, 18th Telecommunication forum TELFOR 2010, IEEE, Belgrade, Serbia, November 18-25, 2010
 18.  Chungurski S., Kraljevski I., Stojanovic I., Prevalla B., “Speech Synthesis of Dissimilar Languages Using Their Phonetic Superset”, A4.8, DOGS 2010, Iriski Venac, Serbia, 16-18 December 2010
 19. Stojanovic I., Kraljevski I., Chungurski S., “Application of the Progressive Wavelet Correlation to Content-Based Image Retrieving”, B3.9, DOGS 2010, Iriski Venac, Serbia, 16-18 December 2010
 20.  Kraljevski I., Stojanovic I., Chungurski S., Arsenovski S., “Time Encoded Signal Processing for Speech Quality Assessment”, A4.7, DOGS 2010, Iriski Venac, Serbia, 16-18 December 2010
 21.  Chungurski S., Ognenovski O., Kraljevski I., “Using Macedonian Orthoepy for TTS-MK Speech Synthesizer”, The First International Conference Taktons, Novi Sad, Serbia, 11-12 November, 2011
 22.  Chungurski S., Angjelkoski M., Arsenovski S., “Using Macedonian Braille Pattern For Braille Devices, Applied On Braille 200 Embosser Primer”, 9th Conference for Informatics and Information Technology CIIT2012, Molika, Bitola, Macedonia, 19-22 April 2012
 23.  Chungurski S., Arsenovski S., Gjorgjevikj D., Development Overview of TTS-MK Speech Synthesizer for Macedonian Language, and its Application, Workshop on German-Macedonian Initiative on Advanced Audio and Speech Signal Processing, ICT Innovations 2012 (Editors S. Markovski and M. Gusev), Web proceedings, ISSN 1857-7288, pp.599-604
 24.  Chungurski S., Arsenovski S., Implementation of e-student Services at FON University, Workshop on Project TEMPUS JPGR 511342 – iKnow, ICT Innovations 2012, 12-15 September 2012 Ohrid, Macedonia
 25.  Kraljevski I., Strecha G., Wolff M., Jokisch O., Chungurski S., Hoffmann R.. Cross-language acoustic modeling for Macedonian speech technology applications, ICT Innovations 2012, 12-15 September 2012 Ohrid, Macedonia
 26. Meshev I., Gjorgjevikj D., Chungurski S., Language Identification from electronic text, Proceedings of the 1st International Symposium on electronic resources and philological studies-Skopje, pp. 244-257, 12–13 September 2013
 27.  Jakimoski K., Arsenovski S., Gorachinova L., Chungurski S., Iliev O., Djinevski L., Kamcheva E., Measurements of Available Bandwidth in Computer Networks, International Journal of Grid and Distributed Computing, Vol. 9, No. 4, pp. 201-210, April, 2016
 28.  Jakimoski K., Chungurski S., Arsenovski S., Evaluation of the Caching Placement Algorithms in Named Data Network for Video on Demand Service, International Journal of Future Generation Communication and Networking, ISSN 2233-7857, Vol. 9, No. 6, pp. 99-112, June 2016
 29.  Jakimoski K., Arsenovski S., Chungurski S., Iliev O., Performance Analysis of Reprogramming Algorithms in Wireless Sensor Networks, International Journal of Future Generation Communication and Networking, ISSN 2233-7857, Vol. 9, No. 7, pp. 123-134, July 2016
 30.  Jakimoski K., Arsenovski S., Gorachinova L., Chungurski S., Iliev O., Djinevski L., Kamcheva E., Evaluation of Caching Techniques for Video on Demand in Named Data Networks, 39 International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, May 30 – June 3, 2016, Opatija, Croatia. 
 31.  Bikoska K., Chungurski S., Kamceva E., Context-free Grammars for Macedonian Language, International Journal of Software and Hardware Research in Engineering, IJSHRE, Vol.5 No.2, ISSN 2347-4890, pp.11-16, February 2017
 32.  Gjurkovik L., Chungurski S., Implementation of information system for management programming packages/services at Macedonian Agency for Audio and Audiovisual Media Services, 12th International Scientific Conference, Knowledge Without Borders 16.4, ISSN 1857-923X, pp.1513-1518, Vrnjacka banja, Serbia, 31.03-02.04.2017
 33.  Chungurski S., Djinevski L., Rule Engine-based Module for Financial Analysis in Decision Making Process in Private Universities, 17th International Scientific Conference - The Teacher of the Future, ISSN 1857-923X, Budva, Montenegro, May 2018
 34.  Garevski S., Chungurski S., Web Content Accessibility Analysis using the WCAG and ARIA Guidelines, DOI 10.17148.IJARCCE.2018.7711, IJARCCE, Vol. 7, No. 7, ISSN 2278–1021, July 2018
 35.  Karaeva M., Ashtalkoski S., Chungurski S., Regional Policy in Republic of Macedonia in Context of EU Integration Policies, 19th International Scientific Conference - Knowledge in Practice, ISSN 1857-923X, Bansko, Bulgaria, December 2018
 36.  Chungurski S., Mitrevski P., ICT and Local E-Governance in Planning Regions in North Macedonia, UTMS Journal of Economics Vol11. No1, ISSN 1857-6974, September 2020
 37.  Saliu-Aziri G., Kakasevski G., Chungurski S., Teacher's view in application of educational software in primary education in the Republic of North Macedonia, KNOWLEDGE - International Journal, ISSN 1857-923X, 50(3), 311–317, February 2022

Учество во проекти:

Национални:

 1. (2018-2021) Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој на Северна Македонија, Кабинет на заменик претседател на Владата на РСМ, одговорен за економски прашања, Швајцарска агенција за развој и соработка (SDC), Експерт за управување со ИТ безбедност
 2. (2014) Техничка поддршка за унапредување на организациските и институционалните капацитети за заштита на лични податоци, Дирекција за заштита на лични податоци, Агенција за заштита на лични податоци на Норвешка, Консултант
 3. (2012-2013) Бесплатни веб ресурси за лица со оштетен вид, ФОН Универзитет, УНЕСКО, Главен координатор
 4. (2011-2012)  Развој на софтверски систем за слепи лица во РМ, Министерство за информатичко општество и администрација на РМ, Меѓународен Сојуз за телекомуникации (ITU), Истражувач/Развивач
 5. (2010-2012) Анализа на англискиот меѓујазик од македонски говорители на А1, А2 и Б1 ниво од Заедничката европска референтна рамка за јазиците (ЗЕРР) со посебен осврт на меѓујазичнoто влијание, Факултет за странски јазици, ФОН Универзитет, Министерство за образование и наука на РМ, Истражувач
 6. (2009-2010) Модернизација на образованието, Министерство за образование и наука на РМ, обука на над 2100 наставници во основно образование на тема образовни технологии (Edubuntu) и останато, Оперативен раководител
 7. (2009 ) Едубунту, Министерство за образование и наука на РМ, Министерство за информатичко општество на РМ, обука на над 4500 наставници во средното образование на тема образовни технологии (Edubuntu), Заменик-оперативен раководител

Интернационални:

 1. (2021) Development of a structure for an applicant database for the training programs of Digital
 2. Skills Accelerator Africa e.V., Project No. 18.2133.9-001.03, German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (GIZ), International ICT Consultant
 3. https://www.dsaa.eu/
 4. (2021) National Agenda for the Future of Syria - NAFS II, Project No. 16.4077.0-001.00, German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (GIZ), International ICT Appraiser/Consultant
 5. (2021) Project Programme Migration & Diaspora (PMD), Project No. 2019.2146.9, Recommendations for improving the database structure of Department of Overseas Labour (DoLAB) with focus on Vietnam,
 6. German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (GIZ), International ICT Appraiser/Consultant
 7. (2020) Technical Assistance to Project SEDRA
 8. Support to Economic Diversification of Rural Areas in Southeast Europe (SEDRA), Project No. 2018.2080.2,
 9. German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (GIZ), IT Consultant
 10. (2018-2019) Technical assistance to Employment Service Agency of The Republic of North Macedonia
 11. (ESARNM) on upgrading the Information System in line with EURES requirements, The Employment and Social Affair Platform (ESAP), Regional Cooperation Council (RCC) - European Commission, Information Technology Expert on EURES / National Expert
 12. (2011–2014) Development of Dialogue Systems for Serbian and Other South Slavic Languages, Faculty of technical sciences, University in Novi Sad, Serbia
 13. Financed by Ministry of Education of Republic of Serbia, Researcher
 14. (2010-2013) Enhancing the quality of distance learning at Western Balkan higher education institutions, Project TEMPUS511126-TEMPUS-1-2010-1-RS-TEMPUS-SMGR, Researcher
 15. (2010-2012) Innovation and Knowledge Management towards e-Student Information System, Project TEMPUS JPGR 511342 – iKnow, Researcher