X
press enter »
MK
EN
доц. д-р Виолета Анѓелкоска
Факултет за информатика

Функција: Информатика
Образование:
Предмети:


Кратко наративно био:

Дипломиран професор по математика, ПМФ - Скопје

Магистер по математичко образование, ПМФ - Скопје

Докторант на ПМФ- Скопје, насока Maтематички науки и примени

Професионално усовршување и активности во струката:

- Анѓелкоска В., Анѓелкоски М., Докоска М, Употреба на софтвер по предметот Математика  во Петта Приватна гиманзија, IV Конгрес на математичарите во РМ, Струга, 19-22 Октомври, 2008;

- Анѓелкоска В., Сарваноска Л., Споредба на наставната програма по математика за основно образование (осумгодишно) и реформирано гимназиско образование во Р. Македонија и наставната програма за  К-12 од провинцијата Британска  Колумибија од Канада на содржината од темите Геометрија и Мерење,  Математичка конференција: 85 години од животот на проф. Благој Попов, Охрид, 5-7 Септември, 2009.

- Angjelkoska V., Gorachinova -  Ilieva L. Statistical Education of students in Macedonia, Quality of learning and teaching conference proceeding, Tetovo, SEEU, 2013

-Анѓелкоска В., Неделкоска Г., Анѓелкоски М.  Статистичкиот пакет SPSS во лингвистичките истражувања, Електронските ресурси и филолошките студии, Филолошкиот факултет “Блаже Конески” Скопје, 12 – 13 септември, 2013