проф. д-р Мерсел Биљали Факултет за правни и политички науки

  • Функција: Правен
  • Образование:
  • Предмети:

Научна област: Меѓународно јавно право; Меѓународно приватно право и Европско право

Службен е-маил: mersel.biljali@fon.edu.mk

 

Име и презиме Мерсел Биљали

Кратко наратив но био

· Роден на 20. 02.1956 год. · Адреса – Чегране б/б Гостивар, Република Македонија · Тел. ++389 70 398 272, mail- <mersel.b@gmail.com> · Во 1979 дипломиран на Правен факултет во Приштина; · Во 1981 се запишав на последипломски студии во Институтот за меѓународно право и меѓународни односи во Загреб, каде што ги положив сите испити, а темата ја одбранев во Скопје на Правен факултет ,,Јустинијан Први,, во Скопје; · Во 27.11.2007 во Скопје на Правен факултет го одбранев докторската дисертација и се стекнав со титула – доктор по правни науки; · Во 2007 година се стекнав со звание – доцент; · Во 2013, се стекнав со звание – вонреден професор. Јазици: Албански, Македонски, Српско-Хрватски, Англиски, Француски

Предмет и кои сте гипредавале и предавате во моментов

Меѓународно, јавно право, Меѓународни организации, Меѓународно приватно право, Уставно право, Меѓународни организации, Правда и внатрешни работи на ЕУ

Теми и По горенаведените области области во кои менторирате дипломски работи и магистерски трудови

Истражувачки интерес

По материјата на предметите што ги предавам

Објавен и трудови: текстови во академск и списаниј а, во зборниц и или објавени книги

- Државите без излез на море и меѓународната зона 03. 09. 204 год. (магистерски труд); - Слободата на морето и пристап на Република Македонија до морето, 23.11.2007 год. (докторска дисертација); - Меѓународно јавно право - (предметна книга на Албански јазик), ФОН универзитет, 2008, Скопје; - Дипломатско и конзуларно право (предметна книга), ФОН Универзитет, 2012 Скопје; - Глобализација – (предметна книга), FON University, 2010, Скопје (на Албански јазик);

- Република Македонија и правото на морето, издавач ФООМ, 2012, Скопје (книга на Македонски казик);

- Меѓународно јавно право, Второ издание, ААБ колеџ, 2018, Приштина, ISBN 978-9951-494-83-0 , https://gjirafamall.com/e-drejta-nderkometare-publike-mersel-bilalli СКРИПТИ: · Меѓународно приватно право, FON University, 2014, Skopje · Меѓународно трговско право, FON University, 2015, Skopje · Трговско право, FON University, 2016, Skopje · Меѓународно транспортно право, FON University, 2016, Skopje · Авторско право и право на индустриско сопственост, FON University, 2016, Skopje · Локална самоуправа, FON University, 2016, Skopje ДРУГИ НАУЧНИ ТРУДОВИ И КОНФЕРЕНЦИИ: - „Европска Унија – организирање и функционирање“. “KolegjiAAB” , Приштина, 2017 (книга во издавање); - “Corridors in the Balkan”, Macedonian Political Science Forum (E-magazine - 1), 2014, Skopje - „Правата на етничките заедници“, ,,ПРАВЕН ДИЈАЛОГ,, бр.6, Organization for for Security and Co-operatin in Europe, Spillover Monitor Mission to Skopje, Januari, 2011; - „Правото на транзит“, ,,ПРАВЕН ДИЈАЛОГ,, бр.1, Organization for for Security and Co-operatin in Europe, Spillover Monitor Mission to Skopje, Januari, 2011;

- „Избирачкото право како фарса“, ,,ПРАВЕН ДИЈАЛОГ,, бр. 5, Organization for for Security and Co-operatin in Europe, Spillover Monitor Mission to Skopje, декември, 2011; - Меѓуетнички односи, Early Warning Report, UNDP jun, 2007; - Меѓуетнички односи, Early Warning Report, UNDP, sept. 2005; - Macedonia in the Aftermath Framework Agreement, Inventors, Republic of Macedoniaes stips towards the European Union (status and challenges), Fondation Open Societs – Macedonia. 2006; - Коридорот 8 и 10, Научно списание на Албански јазик, “VIZIONI“, бр.10; - Три анализи: 1. Локална самоуправа во РМ; 2.меѓуетничка кохезија; 3.Политички партии и владеење на правотот во РМ, „Мултиетнички форум“, 2005; - Што треба да се прави за повторно усвојување на слободата – Зборник текстови, 2004, Скопје; - Анализа – “Изборен модел со отворени листи“, НДИ, 2007, Скопје; - Нучна меѓународна конференција. “11 години од потпишувањето на Рамковниот договор, позитивните и негативните страни“, “MATUSITEB“, 2012, Скопје; - Конфер. – Универзитетски балкански форум, “Балканот и РМ“, Организација - Универзитет “Св. Кирик и Методиј“ и Правен Факултет “Јустиниан Први“, Macedonian Political Science Forum, Skopje 2012.

- Регионална конференција: “Macedonia and the Region towards EU and NATO, Needs, Experiences and Lessons Learned“, Regional Conference, Skopje, November 5th, 2005. Publisher: Friedrich Ebert Stiftung, 2006, Skopje, - Тркалезна (воведно излагање) – „Strategy for Resolution of Name Dispute Between the Republic of Greece and the Republic of Macedonia“, Скопје, 16.авг.2009; - „Акција за Европа“; политичка дебата со пратениците на Европскиот парламнет, амбасадорите на членките на ЕУ во РМ, и политилките аналитичари. Тема: ,,ЕУ интеграциите како инструмент за подршка на стабилноста и безбадноста,, октомври 2010, Скопје (http://soros.org.mk/dokumenti/AfE-2010-tetovo-en.pdf) - Семинар - (воведно изладање) – “Multiethnic week – Celebrating Cultural Diversity for Dialogue and Development”, Организација – Културен клуб на млади при ФОН универзитет и National Commission of UNESCO of the RM, 14.05.2011, Скопје. http://www.unesco.org/new/en/member-states/single-view/news/media_citizens_and_intercultural_communication_live_streamed_copy_1/#.VGzlaD - “АКЦИЈА ЗА ЕВРОПА” – Јавна дебата со пратеници на Европскиот парламент, амбасадори на членки на ЕУ во РМ, пратеници, академија, политички аналитичари, новинари итн, 24. 09. 2010, Тетово (ФООМ); http://soros.org.mk/dokumenti/AfE-2010-tetovo-en.pdf - Регионална конференција (воведно излагање) – „Зајакнување на процесот на помирување во западен Балкан“, (15.јануари 2010). http://www.euic.mk/2010-ns_article-regional-conference-empowering-the-

reconciliation-process-in-western-balkans.nspx - “Специјални дипмоматски мисии“, Научно списание ,,CENTRUM” , бр. 2, 2015, UDC 341.78, ISSN: 1857-9396 ISSN:1857-9396, IMPACT FACTOR, http://www.centrum.mk/wp-content/uploads/2015/01/18-M.BILALI-CENTRUM-2.pdf - „Правата на етничките заедници во Република Македонија“, Научно списание “CENTRUM” бр.1, 2013, ISSN: 1857-9396 ISSN: 1857-9396, IMPACT FACTOR - ,,РЕГИОНАЛНА БАЛКАНСКА ГЕОПОЛИТИКА И ГAСОВОДОТ - ГАСОВОДОТ ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА,, International Scientific Journal No.6/2016, ISSN:1857-8640; (1857-9396 online version). IMPACT FACTOR http://www.centrum.mk/wp-content/uploads/2016/12/157-167.pdf - Геополитиката на Албанија – можноста за вклучување на Р. Косово во гасоводот - ТАП; THESIS, Internetional Research Review, nr.1(2016), Vol 5, Kolegji AAB, ISSN 1848 - 4294 - Отворена дебата (воведно излагање), организирана од Институтот за човекови права и Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје, на тема: ,,Човекови права и процесот на лустрација,, 22. Фебруари 2016, Скопје, file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/admin/Eigene%20Dateien/Downloads/Prelog-programa%20za%20debata-ICP%20(3).pdf - Рецензент на истражувачкиот извештај: ,,Имплементирање на практиката не Европскиот суд за човекови права во Република Македонија: Стразбур дома или Македонија пред Сразбур,,. Автори: Цане T. Мојаноски, Владимир Ортаковски, Катерина Крстевска, Александар Иванов. Универзитет

,,Св. Климент Охридски,, - Битола, Факултет за безбедност – Скопје, 2017. - Воведен збор, Трибина на НВО ,,Движење за Европа,, на тема: ,,60 години од Римскиот договор,, Филозофски факултет УКИМ, скопје (31.03.2017). - „На ЕУ и се потребни субстанцијални реформи“, Научна конференција – „Безбедносните предизвици и геополитичката ситуација во Европа и регионот помеѓу БРЕГЗИТ и бегалската криза“ Macedonian Political Science Association, 2016, Skopje, https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15903133b8518062?projector=1 - „Влијанието на американската политика во демократизирањето на политиките и институциите на РМ“, 04.07.2017, Тетово (Тетовски Државен Универзит), науна трибина на повод годишнината на независност на САД (Центар за мир и транскултурна комуникација како центар на соработка меѓу ДУТ и Универзитетот на Севрниот Илиниос), http://unite.edu.mk/lajme/4890.html - “МЕЃУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРИ” (Правни ефекти, влијание, резерви и престанок), CENTRUM - ISSN (Online) - 1857-9396, No. 7, 2017, http://centrum.mk/wp-content/uploads/2017/06/Mersel-Bilalli.pdf - “European Union foreign policy”, JUSTICIA - International Journal of Legal Sciences, No,11 Vol.VII, pp.135-142, Tetovo - 2019, ISSN: 1857-8454 (Print) ISSN: 2545-4927 (Online) https://drive.google.com/file/d/17-AotIMpLeTWSP6yPsgD7zAkzwf8dvMs/view Индексирано во Ebsco, Copernicus dhe Google Scholar.


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?