X
press enter »
MK
EN
проф. д-р Мерсел Биљали
Факултет за правни и политички науки

Функција: Правен
Образование:
Предмети:


Кратко наративно био:

Роден на 20. 02.1956 год.
Во 1979 дипломиран на Правен факултет во Приштина;
Во 1981 се запишува на последипломски студии во Институтот за меѓународно право и меѓународни односи во Загреб, каде што ги положува сите испити, а темата ја одбранува во Скопје на Правен факултет ,,Јустинијан Први“ во Скопје;
Во 27.11.2007 во Скопје на Правен факултет ја одбранува докторската дисертација и се стекнува со титула – доктор по правни науки;
Во 2007 година се стекнува со титула – доцент;
а во 2013 со титула – вонреден професор.

Јазици: Албански, Македонски, Српско-Хрватски, Англиски, Француски

НАУЧНИ ТРУДОВИ:

1. Државите без излез на море и меѓународната зона 03. 09. 204 год. (магистерски труд);

2. Слободата на морето и пристап на Република Македонија до морето, 23.11.2007 год. (докторска дисертација);

3.Меѓународно јавно право - (предметна книга на Албански јазик), ФОН универзитет, 2008, Скопје;

4.Дипломатско и конзуларно право (предметна книга), ФОН Универзитет, 2012 Скопје;

5. Глобализација – (предметна книга), FON University,

2010, Скопје (на Албански јазик);

6. Република Македонија и правото на морето, издавач ФООМ, 2012, Скопје (книга на Македонски казик);

7. Меѓународно јавно право, Второ издание, ААБ колеџ, 2018, Приштина, ISBN 978-9951-494-83-0 , https://gjirafamall.com/e-drejta-nderkometare-publike-mersel-bilalli

СКРИПТИ:

  • 1. Меѓународно приватно право, FON University, 2014, Skopje
  • 2. Меѓународно трговско право, FON University, 2015, Skopje
  • 3.Трговско право, FON University, 2016, Skopje
  • 4. Меѓународно транспортно право, FON University, 2016, Skopje
  • 5. Авторско право и право на индустриско сопственост, FON University, 2016, Skopje
  • 6. Локална самоуправа, FON University, 2016, Skopje

ДРУГИ НАУЧНИ ТРУДОВИ И КОНФЕРЕНЦИИ:

1. „Европска Унија – организирање и функционирање“. “KolegjiAAB” , Приштина, 2017 (книга во издавање);

2. “Corridors in the Balkan”, Macedonian Political Science Forum (E-magazine - 1), 2014, Skopje

3. „Правата на етничките заедници“, ,,ПРАВЕН ДИЈАЛОГ,, бр.6, Organization for for Security and Co-operatin in Europe, Spillover Monitor Mission to Skopje, Januari, 2011;

4. „Правото на транзит“, ,,ПРАВЕН ДИЈАЛОГ,, бр.1, Organization for for Security and Co-operatin in Europe, Spillover Monitor Mission to Skopje, Januari, 2011;

5. „Избирачкото право како фарса“, ,,ПРАВЕН ДИЈАЛОГ,, бр. 5, Organization for for Security and Co-operatin in Europe, Spillover Monitor Mission to Skopje, декември, 2011;

6. Меѓуетнички односи, Early Warning Report, UNDP jun, 2007;

7. Меѓуетнички односи, Early Warning Report, UNDP, sept. 2005;

8. Macedonia in the Aftermath Framework Agreement, Inventors, Republic of  Macedoniaes stips towards the European Union (status and challenges), Fondation Open Societs – Macedonia. 2006;

9. Коридорот 8 и 10, Научно списание на Албански јазик, “VIZIONI“, бр.10;

10. Три анализи: 1. Локална самоуправа во РМ; 2.меѓуетничка кохезија; 3.Политички партии и владеење на правото во РМ, „Мултиетнички форум“, 2005;

11. Што треба да се прави за повторно усвојување на слободата – Зборник текстови, 2004, Скопје;

12. Анализа – “Изборен модел со отворени листи“, НДИ, 2007, Скопје;

13. Нучна меѓународна конференција. “11 години од потпишувањето на Рамковниот договор, позитивните и негативните страни“, “MATUSITEB“, 2012, Скопје;

14. Конфер. – Универзитетски балкански форум, “Балканот и РМ“, Организација  - Универзитет “Св. Кирик и Методиј“ и Правен Факултет  “Јустиниан Први“, Macedonian Political Science Forum, Skopje 2012.

15. Регионална конференција: “Macedonia and the Region towards EU and NATO, Needs, Experiences and Lessons Learned“, Regional Conference, Skopje, November 5th, 2005. Publisher: Friedrich Ebert Stiftung, 2006, Skopje,

16. Тркалезна (воведно излагање) – „Strategy for Resolution of Name Dispute Between the Republic of Greece and the Republic of Macedonia“, Скопје, 16.авг.2009;

17.  „Акција за Европа“; политичка дебата со пратениците на Европскиот парламнет, амбасадорите на членките на ЕУ во РМ, и политилките аналитичари. Тема: ,,ЕУ интеграциите како инструмент за подршка на стабилноста и безбадноста,, октомври 2010, Скопје (http://soros.org.mk/dokumenti/AfE-2010-tetovo-en.pdf)

18. Семинар - (воведно изладање) – “Multiethnic week – Celebrating Cultural Diversity for Dialogue and Development”, Организација – Културен клуб на млади при ФОН универзитет и National Commission of UNESCO of the RM, 14.05.2011, Скопје. 

http://www.unesco.org/new/en/member-states/single-view/news/media_citizens_and_intercultural_communication_live_streamed_copy_1/#.VGzlaD

19. “АКЦИЈА ЗА ЕВРОПА” – Јавна дебата со пратеници на Европскиот парламент, амбасадори на членки на ЕУ во РМ, пратеници, академија, политички аналитичари, новинари итн, 24. 09. 2010, Тетово (ФООМ); http://soros.org.mk/dokumenti/AfE-2010-tetovo-en.pdf

20. Регионална конференција (воведно излагање) – „Зајакнување на процесот на помирување во западен Балкан“, (15.јануари 2010). http://www.euic.mk/2010-ns_article-regional-conference-empowering-the-reconciliation-process-in-western-balkans.nspx

21. “Специјални дипмоматски мисии“, Научно списание ,,CENTRUM” , бр. 2, 2015, UDC 341.78, ISSN: 1857-9396 ISSN:1857-9396, IMPACT FACTOR,  http://www.centrum.mk/wp-content/uploads/2015/01/18-M.BILALI-CENTRUM-2.pdf

22. „Правата на етничките заедници во Република Македонија“, Научно списание “CENTRUM” бр.1, 2013, ISSN: 1857-9396 ISSN: 1857-9396, IMPACT FACTOR

23. ,,РЕГИОНАЛНА БАЛКАНСКА ГЕОПОЛИТИКА И ГAСОВОДОТ - ГАСОВОДОТ ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА,, International Scientific Journal No.6/2016, ISSN:1857-8640; (1857-9396 online version). IMPACT FACTOR http://www.centrum.mk/wp-content/uploads/2016/12/157-167.pdf

24. Геополитиката на Албанија – можноста за вклучување на Р. Косово во гасоводот - ТАП; THESIS, Internetional Research Review, nr.1(2016), Vol 5, Kolegji AAB, ISSN 1848 - 4294 

25. Отворена дебата (воведно излагање), организирана од Институтот за човекови права и Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје, на тема: ,,Човекови права и процесот на лустрација,, 22. Фебруари 2016, Скопје, file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/admin/Eigene%20Dateien/Downloads/Prelog-programa%20za%20debata-ICP%20(3).pdf

26. Рецензент на истражувачкиот извештај: ,,Имплементирање на практиката не Европскиот суд за човекови права во Република Македонија: Стразбур дома или Македонија пред Сразбур,,. Автори: Цане T. Мојаноски, Владимир Ортаковски, Катерина Крстевска, Александар Иванов. Универзитет ,,Св. Климент Охридски,, - Битола, Факултет за безбедност – Скопје, 2017.

27. Воведен збор, Трибина на НВО ,,Движење за Европа,, на тема: ,,60 години од Римскиот договор,, Филозофски факултет УКИМ, Скопје (31.03.2017).

28. „На ЕУ и се потребни субстанцијални реформи“, Научна конференција – „Безбедносните предизвици и геополитичката ситуација во Европа и регионот помеѓу БРЕГЗИТ и бегалската криза“ Macedonian Political Science Association, 2016, Skopje, https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15903133b8518062?projector=1

29. „Влијанието на американската политика во демократизирањето на политиките и институциите на РМ“, 04.07.2017, Тетово (Тетовски Државен Универзит), науна трибина на повод годишнината на независност на САД (Центар за мир и транскултурна комуникација како центар на соработка меѓу ДУТ и Универзитетот на Севрниот Илиниос), http://unite.edu.mk/lajme/4890.html

30. “МЕЃУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРИ” (Правни ефекти, влијание, резерви и престанок), CENTRUM - ISSN (Online) - 1857-9396, No. 7, 2017,

 http://centrum.mk/wp-content/uploads/2017/06/Mersel-Bilalli.pdf

31. “European Union foreign policy”, JUSTICIA - International Journal of  Legal Sciences, No,11 Vol.VII, pp.135-142, Tetovo - 2019, ISSN: 1857-8454 (Print)  ISSN: 2545-4927 (Online)  https://drive.google.com/file/d/17-AotIMpLeTWSP6yPsgD7zAkzwf8dvMs/view  Индексирано во Ebsco, Copernicus dhe Google Scholar.

32. “Western Balkans and the Internal Integration Processes” , THESIS - Vol. 9, No. 1, Spring 2020 International Research Journal, ISSN: 1848-4298 (Print) ISSN: 2623-8381(Online),   https://thesis-journal.net/wp-content/uploads/2020/06/Mersel-Bilalli-Thesis-2020.pdf