проф. д-р Мерсел Биљали Факултет за правни и политички науки

 • Функција: Правен
 • Образование:
 • Предмети:

Научна област: Меѓународно јавно право; Меѓународно приватно право и Европско право

Службен е-маил: mersel.biljali@fon.edu.mk

Биографија

Мерсел Биљали е роден на 20.02.1956 година во село Чегране, гостиварско. Основно и средно образование заврши во Гостивар. Дипломирал на Правен факултет во Приштина (1979). Една година подоцна се запишува на последипломски студии во Институтот за меѓународно право и меѓународни односи во Загреб и ги положи сите предвидени испити. Магистрирал во Скопје. Докторирал во Скопје во 2007 година во темата „Пристап на Република Македонија до морето“.

Работно искуство и претходни функции

 • наставник во средното економско училиште во Гостивар;
 • новинар во Македонската телевизија;
 • пратеник во Собранието на РМ (1994 - 2002);
 • претседател на Комисијата за политички систем во Собранието на РМ;
 • Член на Комисијата за надворешна политика и за уставни прашања;
 • пратеник во Парламентарното собрание на ОБСЕ (1996-1998);
 • прв советник на Претседателот на РМ за надворешна политика (на Б.Трајковски);
 • прв советник за надворешна политика на премиерот на РМ В.Бучковски;
 • координатор во концеларијата на народниот правобранител на РМ (Омбудсманот на РМ);
 • предавач на ФОН универзитетот;
 • два пати има учествувано во Националниот молитвен појадок по покана на Претседателот на САД;
 • автор е на повеќе написи и анализи во неколку странски публикации.

Научни трудови:         

 • Државите без излез на море и меѓународната зона 03. 09. 204 год. (магистерски труд);
 • Слободата на морето и пристап на Република Македонија до морето, 23.11.2007 год. (докторска дисертација);
 • Меѓународно јавно права - (предметна книга на Албански јазик), ФОН универзитет, 2008, Скопје (на Албански јазик);
 • Република Македонија и правото на трансит, Отворено општество, 2011, Скопје (книга на Макекнски јазик);
 • Дипломатско и конзуларно право (предметна книга), ФОН Универзитет, 20012 (во печатење);
 • Глобализација – (предметна книга), FON University,2010, Скопје (на Албански јазик);
 • Corridors in the Balkan, Macedonian Political Science Forum (E-magazine - 1), 2014, Skopje
 • Правата на етничките заедници, ,,ПРАВЕН ДИЈАЛОГ,, бр.6, Organization for for Security and Co-operatin in Europe, SpilloverMonitor Mission to Skopje, Januari, 2011;
 • Правото на трансит, ,,ПРАВЕН ДИЈАЛОГ,, бр.1, Organization for for Security and Co-operatin in Europe, SpilloverMonitor Mission to Skopje, Januari, 2011;
 • Избирачкото право како фарса, ,,ПРАВЕН ДИЈАЛОГ,, бр. 5, Organization for for Security and Co-operatin in Europe, SpilloverMonitor Mission to Skopje, декември, 2011;
 • Меѓуетнички односи, Early Warning Report, UNDP jun, 2007;
 • Меѓуетнички односи, Early Warning Report, UNDP, sept. 2005;
 • Macedonia in the Aftermath Framework Agreement, Inventors, Republic of Macedoniaes stips towards the European Union (status and challenges), Fondation Open Societs – Macedonia. 2006;
 • Коридорот 8 и 10, Научно списание на Албански јазик, “VIZIONI“, бр.10;
 • Три анализи: 1. Локална самоуправа во РМ; 2.меѓуетничка ззкохезија; 3.Политички партии и владеење на правотот во РМ, „Мултиетнички форум“, 2005;
 • Што треба да се прави за повторно усвојување на слободата – Зборник текстови, 2004, Скопје;
 • Анализа – “Изборен модел со отворени листи“, НДИ, 2007, Скопје;
 • Конфер. “11 години од потпишувањето на Рамковниот договор, позитивните и негативните страни, “MATUSITEB“, 2012, Скопје;
 • Конфер. – Университетски балкански форум, “Балканот и РМ“, Организација  - Универзитет “Св. Кирик и Методиј“ и Правен Факултет “Јустиниан Први“, Macedonian Political Science Forum, Skopje 2012.
 • Регионална конференција: “Macedonia and the Region towards EU and NATO, Needs, Experiences and Lessons Learned“, Regional Conference, Skopje, November 5th, 2005. Publisher: Friedrich Ebert Stiftung, 2006, Skopje,
 • Тркалезна (воведно излагање) – „Strategy for Resolution of Name Dispute Between the Republic of Greece and the Republic of Macedonia“, Скопје, 16.авг.2009;
 • Акција за Европа; политичка дебата со пратениците на Европскиот парламнет, амбасадорите на членките на ЕУ во РМ, и политилките аналитичари. Тема: ,,ЕУ интеграциите како инструмент за подршка на стабилноста и безбадноста,, октомври 2010, Скопје (http://soros.org.mk/dokumenti/AfE-2010-tetovo-en.pdf)
 • Семинар - (воведно изладање) – “Multiethnic week – Celebrating Cultural Diversity for Dialogue and Development”, Организација – Културен клуб на млади при ФОН универзитет и National Commission of UNESCO of the RM, 14.05.2011, Скопје;
 • “АКЦИЈА ЗА ЕВРОПА” – Јавна дебата со пратеници на Европскиот парламент, амбасадори на членки на ЕУ во РМ, пратеници, академија, политички аналитичари, новинари итн, 24. 09. 2010, Тетово (ФООМ);
 • Допломатски конзуларно право (книга на објавување);
 • Меѓународни приватни право, (скрипта);
 • Локална самоуправа (скрипта);
 • Право на Европска Унија (скрипта)

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?