X
press enter »
MK
EN
проф. д-р Билјана Пулеска Јанушевска
Факултет за правни и политички науки

Функција: Правен
Образование:
Предмети:


Кратко наративно био:

Доктор на правни науки од областа на меѓународно право, Правен факултет „Јустинијан Први“ -Скопје, 2009, докторската дисертација на тема "Решавање на судирот на законите за граѓанско правните деликти во Европската унија и Република Македонија"
Магистер на правни науки, Правен факултет „Јустинијан Први“ -Скопје, 2005 магистерскиот труд на тема "Одговорност на државите за меѓународни противправни акти"

Дипломиран правник, правосудни студии, граѓанско- правна група, Правен факултет „Јустинијан Први„-Скопје, 2000

Академскиот ангажман го започнува во 2005 година на Универзитетот ФОН. Од 2005 до 2009 година е ангажирана како соработник од областа на правните науки на Факултетот за правни науки во состав на ФОН-Универзитет во звање Асистент. Во 2009 година е избрана за наставник од областа на правните дисциплини со звање доцент, а во април 2014 за наставник од областа на меѓународното право, во звање вонреден професор. Во јули 2020 избрана е за наставник во звање редовен професор во научната област меѓународно приватно право и меѓународно јавно право. Од овој период, па се до денес, има наставен ангажман по предметите Меѓународно јавно право, Меѓународно приватно право, Арбитражно право и Меѓународно трговско право на Факултетот за правни и политички науки во состав на ФОН Универзитет.  Во периодот од 2010 до денес извршува и значајни Универзитетски функции: Универзитетски координатор за Еразмус програмата на ЕУ за академска мобилност (2010),  универзитетски координатор за меѓународна соработка (2013)  и генерален секретар на Универзитетот (2016), а од декември 2021 и в.д Ректор на Универзитетот. Учествува во работата на повеќе работни групи на Универзитетот. Учествува на повеќе меѓународни конференции во областа на евроинтеграциите и приближување на националното право кон придобивките на ЕУ, меѓународното право за правата на човекот, медијацијата и алтернативните методи за решавање на спорови и прекугранично управување со природни ресурси .

Повеќе од две децении учествува во спроведување на меѓународни и национални истражувачки и апликативни проекти, проекти за поддршка за институционален развој на органите на управата, хармонизација на националното законодавство со правото на Европската Унија,  прекугранично управување со природни ресурси и имплементација на меѓународни договорни инструменти во внатрешното право на државата.

Предмети кои ги предава/ла: 

  1. Меѓународно јавно право,
  2. Меѓународно приватно право,
  3. Меѓународно трговско право, 
  4. Арбитражно право,
  5. ЕУ право на животна средина

Теми и области во кои менторира дипломски работи и магистерски трудови:

  1. Меѓународно јавно право,
  2. Меѓународно приватно право,
  3. Меѓународно трговско право, 
  4. Арбитражно право,
  5. ЕУ право на животна средина

Истражувачки интерес:

Истражувачките интереси опфаќаат теми и прашања поврзани со прекугранично управување со природни ресурси, човекови права и меѓународно приватно право и нивните меѓусебни влијанија

Објавени трудови/текстови во академски списанија, во зборници или објавени книги:

1. Biologically-assisted fertilization and private international law, Prof. Dr. Biljana PULESKA, International magazine for social sciences “Vizione” Nr. 26/201634/2020, Open Access Journals, EBSCO (2020) ProQuest&Cite FactorOpen Access Journals, EBSCO (2014), Proquest & CiteFactor, First Published in August 2004 ISSN: 1409-8962- printed form; ISSN 1857- 9221- electronic form, UDC: 347.63:616.177-089.888.11 (497.7), page 111-123;

2. Guaranteeing the human right to water, Prof. Dr. Biljana PULESKA, International magazine for social sciences “Vizione” Nr. 34/2020, Open Access Journals, EBSCO (2020) ProQuest&Cite FactorOpen Access Journals, EBSCO (2014), Proquest & CiteFactor First Published in August 2004 ISSN: 1409- 8962- printed form; ISSN 1857- 9221- electronic form, UDC: 342.7:628.1 342.7:628.1]:341.24 page 183- 190;

3. Affordability of water services as an element of the human right to water-the problem of implementation in Macedonia, Prof. Dr. Biljana PULESKA, International magazine for social sciences “Vizione” Nr. 34/2020, Open Access Journals, EBSCO (2020) ProQuest&Cite FactorOpen Access Journals, EBSCO (2014), Proquest & CiteFactor First Published in August 2004 ISSN: 1409- 8962- printed form; ISSN 1857- 9221- electronic form, UDC: 342.7:628.1]:341.24(497.7) 291- 296;

4. General conditions for responsibility of states for internationally wrongfull acts, Prof. Dr. Biljana PULESKA, International magazine for social sciences “Vizione” Nr. 30/2018, Open Access Journals, EBSCO (2018) ProQuest&Cite Factor, First Published in 2004, ISSN: 1409-8962- printed, 295-305 pp, UDC 336.02 (497.7)UDC 336.02 (497.7), 117-131;

5. Applying the law of the place of the tort as connecting factor for determination of the applicable law for non-contractual obligations arising from violation of the right to privacy, reputation and other personal rights, Prof. Dr. Biljana PULESKA, International magazine for social sciences “Vizione” Nr. 27/2017, Open Access Journals, EBSCO (2017) ProQuest&Cite Factor, First Published in 2004, ISSN: 1409-8962- printed, 239-249 pp, UDC 336.02 (497.7)UDC 336.02 (497.7), 239-249pp;

6. Conflict of laws on non-contractual liability for infringement of intellectual property rights, Prof. Dr. Biljana PULESKA, International magazine for social sciences “Vizione” Nr. 26/2016, Open Access Journals, EBSCO (2016) ProQuest&Cite FactorOpen Access Journals, EBSCO (2014), Proquest & CiteFactor First Published in Август 2004 ISSN: 1409-8962- printed form; ISSN 1857- 9221- electronic form, 142 pp, UDC 336.02 (497.7)UDC 336.02 (497.7), 145pp;

7. Macedonian water management policy and climate change, SDEWES12-0097 Macedonian water management policy and climate change, Archival Paper, selected for a journal special issue (“Управување со води и климатски промени во Република Македонија“), 12-0097, страна 106, SDEWES, Book of abstracts, 2012;

8. The implementation of the climate change regime in the Republic of Macedonia – some aspects on the EU emission trading scheme („Имплементација на режимот на климатски промени во Република Македонија- некои аспекти на Шемата за трговија со стакленички гасови на ЕУ“), European Journal of Management and Public policy, 2012, страна 114 – 130;

9. Development tendencies of the conflict of law norms for non-contractual liability in Republic of Macedonia (“Развој на правните норми за деликти во република Македонија“), Правни живот, број 10, 2011, Право и одговорност, Kopaoничка школа природног права 2011, страна 357-370;  

10. Стратешка студија за потребите, бенефициите и можните импликации, завршен извештај на проектот перспективи за примена на нуклеарни електроенергетски извори во Република Македонија, 2011, МАНУ;

11. Suggestion to ehence cultural dialogue, co-author Seventh ECPD international conference reconciliation, tolerance and human security in the balkans ”new balkans and european union enlargement”, („Предлог за подобрување на меѓукултурен дијалог“) зборник на трудови 2011, страна 265- 278;

12. The EU concept of environmental liability and some international private legal issues related to cross-border environmental liability, Conference proceedings, International scientific conference, Ecology and Law, University of Nis 2011, page 66;

13. Towards integrated management of the Prespa lake watershed – models for stakeholder involvement in the decision-making process,  BALWOIS International Conference on Water Observation and Information System for decision support, Conference proceedings, manuscript number 2010-355, March  2010;

14. Application of the concept of „ manifestly more closely connected“ for civil delicts conflict of laws in Republic of Macedonia: relativization of the general conflict of law rule, Yearbook of FON University, 2009; 

15. Human rights protection from infringement based on national, racial and religious basis in the provisions of the criminal legislation of the Republic of Macedonia and its harmonization with European legislation, coauthor,  Globalization of the Region – EU Perspectives as a Challenge, Third Annual Conference on European Union Integration- conference proceedings, University American college Skopje,  manuscript 20, May 2008;

16. Macedonia and the Globalization process and Euro-Atlantic Integration, coauthor, Globalization of the Region – EU Perspectives as a Challenge, Third Annual Conference on European Union Integration- conference proceedings, University American college Skopje, manuscript 21, May 2008;

17. The EU Water Framework Directive in Macedonia, Stanislava Dodeva, Biljana Puleska, - BALWOIS International Conference on Water Observation and Information System for decision support, May 2004,  2004-0023;

18. Analysis of the water Supply Consumer rights  in Republic of Macedonia: water rights Law on waters-2008, (Анализа на водокорисничкото право во Република Македонија: водни права Закон за водите 2012),  Центар за еколошка демократија- Флоразон, Скопје 2012 , ISBN 987-608-4601- 04-3;

19. Recording the pressures on the water resources: Who pollutes the waters in Macedonia?, Biljana Puleska Janusheska, Dejan Andonov , Institute for Communication Studies, Skopje, 2020;

20. Monitoring the water resources: How to establish the real situation? Biljana Puleska Janusheska,  Dejan Andonov , Institute for Communication Studies, Skopje, 2020;

21. Better coordination and implementation of the inspection supervision: What will help? Biljana Puleska Janusheska, Dejan Andonov , Institute for Communication Studies, Skopje, 2020;

22. Issues in water resources management: How to use and protect water, Puleska Biljana, Popovski Nikola Institute for Communication Studies, Skopje, 2020;

23. Assessment of the local action for mitigating and adapting to climate change in the Vardar and Southeast planning regions, Biljana Puleska, UNDP, November 2013;

24.  Strategic concept on the role of the spatial and urban planning for better climate change governance,  Biljana Puleska, UNDP, November 2013;

25. Amendments of the Law on Private international Law: new general conflict of laws rule applicable to non- contractual   liability  договорна одговорност за штета со странски Pravnik, number 230, june 2011, page 51;

26. International Conference on Partnership and Dialogue - Preconditions for Good Governance for Implementation of the EU Environmental Acquis, Maj 2009;

27. “Model for the Involvement of Stakeholders in Water Management Issues”  „Border lake protection and management network, International Workshop on Cross-border Lakes in South Eastern Europe, international workshop, May, 2005;

28. "Water rights”, IX Water management Conference, proceedings October, 2003.