проф. д-р Билјана Пулеска Јанушевска Факултет за правни и политички науки

 • Функција: Правен
 • Образование:
 • Предмети:

Научни области: Меѓународно – правна област

Службен е-маил: biljana.puleska@fon.edu.mk

Образование

 • Доктор на правни науки од областа на меѓународно право, Правен факултет „Јустинијан Први„-Скопје, 2009, докторската дисертација на тема "Решавање на судирот на законите за граѓанско правните деликти во Европската унија и Република Македонија"
 • Магистер на правни науки, Правен факултет „Јустинијан Први„-Скопје, 2005 магистерскиот труд на тема "Одговорност на државите за меѓународни противправни акти"
 • Дипломиран правник, правосудни студии, граѓанско- правна група, Правен факултет „Јустинијан Први„-Скопје, 2000

Научно наставна дејност

Академскиот ангажман го започнува во 2005 година на Универзитетот ФОН. Од 2005 до 2009 година е ангажирана како соработник од областа на правните науки на Факултетот за правни науки во состав на ФОН-Универзитет во звање Асистент. Во 2009 година е едногласно е избрана за наставник од областа на правните дисциплини со звање доцент, а во април 2014 е избрана за наставник од областа на меѓународното право, во звање вонреден професор. Од овој период, па се до дене, има наставен ангажман во научната област меѓународно- правна област по предметите Меѓународно јавно право, Меѓународно приватно право, Арбитражно право и Меѓународно трговско право на Факултетот за правни науки и Факултет за политички науки во состав на ФОН Универзитет.

Во периодот од 2010, со одлука на Ректорот на Универзитетот ФОН е назначена и извршува функција на Универзитетски координатор за Еразмус програмата на ЕУ за академска мобилност. Од 2013 година со одлука на Ректорот, е именувана и извршува функција на координатор за меѓународна соработка во рамки на ректоратот на ФОН. Учествувала во работата на повеќе работни групи на Универзитетот за подготовка на општите правни акти на Универзитетот и во спроведување и правна поддршка на Универзитетските проекти.

Учествувала на повеќе трибини и дебати во областа на евроинтеграциите и приближување на националното право кон придобивките на ЕУ, меѓународното право за правата на човекот, медијацијата и алтернативните методи за решавање на спорови и прекугранично управување со природни ресурси .

Реализирани истражувачки и апликативни проекти и друг професионален и стручен ангажман

проф. др. Пулеска повеќе од деценија учествува во спроведување на меѓународни и национални проекти за поддршка за институционален развој на органите на управата, хармонизација на националното законодавство со правото на Европската Унија за поглавје 27 во областа на животна средина, подготовка на правни акти и прекугранично управување со природни ресурси и имплементација на меѓународни договорни инструменти во внатрешното право на државата. До октомври 2005 била ангажирана и во Министерство за животна средина и просторно планирање, како советник за меѓународна регулатива и апроксимација, Сектор за регулатива и стандардизација, Одделение за меѓународна регулатива и апроксимација. Во периодот од 2009 до почетокот на 2012 била ангажирана како правен консултант за потребите на канцеларијата на Италјанското министерство за животна средина, територија и море во Република Македонија, за имплементација на Конвенцијата на ООН за Климатски промени, Протоколот од Кјото и правото на ЕУ за климатски промени во Република Македонија. Била член на експертска работна подгрупа на Владата на Република Македонија за приближување на законодавството во областа на животна средина, управување со води во 2005 година и е член на Работна подгрупа за Национална програма за апроксимација на законодавство, за Мониторинг на напредокот во областа Климатски промени, како одговорна за директиви за Директива за трговија со емисии и директива за геолошко складирање на јаглерод диоксид. Како правен консултант учествува во спроведување на правните компненти на следните проекти:

 1. Јуни 2014- 2015 ИПА Проект МКWater09  - Technical assistance for strengthening the institutional capacities for approximation and implementation of environmental legislation in the area of water management
 2. Јуни 2014 – 2015 Проект „Legal support to institutional strengthening of water sector“-Federal Department of Foreign Affairs FDFA, Swiss Cooperation Office Skopje,
 3. Јули 2014 – декември 2014 "Capacity building to facilitate the implementation of EU Emission Trading Scheme (EU ETS) in Macedonia", MAK-12/0013, Ministry  of  Environment  and  Physical  Planning  of  R.  Macedonia (MoEPP) in partnership with the Norwegian Agency for Environment (NEA)
 4. Август 2014- декември 2014 Development of a national water tariff study, Europe Aid/130917/ D/SER/MK
 5. Ноември 2014 –  Декември 2014 УНДП проект 00088688 “Innovative Solutions for Improved Access to Services at Local Level” project  implemented  by  the  UNDP  in  cooperation  with  the  Ministry  of  Local  Self-Government (MLSG)
 6. Јуни 2013- декември 2014- Проектот на IMG (Меѓународна група за менаџмент) за подготовка на Извештајот на напредокот со имплементација на правото на ЕУ за подрачјетa води и климатска акција;
 7. Март 2012- јуни 2014 Twinning Project MK/07/IB/SO/05/ First private University FON resident service provider, Designing and testing Pilot Programme 5 in Adult Education Training of Adult Trainers
 8. Ноември 2010 – јули 2014 TEMUS PROEJCT INTERFACE - Developing and setting up measures for initiating, enhancing and sustaining Higher-Education-Society Cooperation Agreement Number: 511224-TEMPUS-1-2010-1-AT-TEMPUS-JPHES
 9. 2013-2014- Проект на ООН (UNOPS) за подготовка на проектот за овозможување интегрирана прекугранична соработка за водни ресурси во проширениот меѓународен слив на реката Црн Дрим;
 10. 2013- Проектот на UNDP (Програмата за развој на ООН) за Енергетско управување на локално ниво и за подготовка на правен акт за следење на потрошувачка на енергија
 11. 2013- Проектот на UNDP (Програмата за развој на ООН) за намалување на климатските промени преку подобрување на енергетската ефикасност во градежниот сектор, 
 12. 2013 - Проектот на UNDP (Програмата за развој на ООН) за Подготовка за трета национална Комуникација кон Конвенцијата на Обединетите нации за климатски промени  за подготовка на акт за инвентаризација на стакленичките гасови во Република Македонија
 13. 2013 – регионалниот Проектот на UNDP (Програмата за развој на ООН) за подготовка на методологија за локална акција за климатски промени и за имплементација на Конвенцијата на ООН во Република Македонија,
 14. 2013- 2014 Проектот на GEF- UNDP за Реставрација на преспанското Езеро – имплементација на планот за управување со сливното подрачје,
 15. 2010-2013 проектот на UNDP за Подготовка на Планот за упавување со прекуграничен Преспа Парк,
 16. 2012-2013 Проектот на на Амбасадата на Велика Британија во Република Македонија, за подготовка на правни акти за водокориснички права
 17. Февруари- декември 2011 Проектот на МАНУ за „Перспективи за примена на нуклеарна енергија во Македонија“ каде работи како раководител на Компонента 5, правен советник за Подготовка на Стратешка студија за потребите, бенефициите и можните импликации и перспективи за примена на нуклеарна енергија во Македонија.
 18. 2013- Twinning Project MK/07/IB/SO/05/ за дизајнирање, тестирање на Пилот програма за образование за возрасни за обука на обучувачи за доживотно учење, по основ на кој Универзитетот верификуваше програма за образование на возрасни.
 19. 2010-2014 Проектот од програмата TEMPUS за формирање на INTERFACE Центар на универзитетот и спроведување на активности за програма за доживотно учење на Универзитетот (Developing and setting up measures for initiating, enhancing and sustaining Higher-Education-Society).
 20. 2005-2007 Проектот CARDS 2004 за зајакнување на Управување со животна средина прво како Раководител на компонента за правно уредување на индустриско управување а подоцна и како раководител на правна компонента за правно уредување на квалитетот амбиентениот воздух со задача да работи на подготовка на подзаконски акти за интегрирано спречување и контрола на загадувањето, заштита на квалитет на амбиентен воздух, и заштита на квалитетот на водите,
 21. 2001-2004 - Проектот Phare 99 за “Зајакнување на капацитетите на Министерството за животна средина и просторно планирање”, како правник во област на област ЕУ Интеграција и хармонизација на националното законодавство на Р. Македонија со Acquis на ЕУ во областа на животна средина.

Учество на меѓународни конференции, работилници, обуки и научни и стручни трудови во областа

Со трудови и презентации учествувала на меѓународните научни конференции и тоа:

 1. Седма меѓународна научна конференцијата за одржлив развој, енергетика, води и еколошки систем (The 7th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems – SDEWES Conference ) , 1-7 Јули 2012,
 2. Меѓународна научна конференција за климатски промени, островски држави и одржливи технологии-(The World´s CO2-friendly Scientific On-line Climate Conference "Climate Change, Island States and Sustainable Technologies",„Klima2012.de“), 5-9 ноември 2012,
 3. Седмата меѓународна конференција на Европскиот центар за мир и развој (ECPD) (Seventh ECPD international conference reconciliation, tolerance and human security in the balkans ”new balkans and european union enlargement”), 21-22 Октомври 2011
 4. Меѓународна Конференција Екологија и право, Ниш, 6 и 7 Април 2011
 5. Конференцијата „INNOVATION AND REGULATION FOR SUSTAINABILITY“, SEEU Campus, Септември 2011, 
 6. BALWOIS конференција (International conference on water observation and information system for decision support, knowledge exchange and capacity building network water, climate and environment), во Мај 2010
 7. Меѓународна конференција за партнерство и дијалог- Предуслови за доброуправување за имплементација на придобивките на ЕУ во областа на животна средина, 27-30мај, 2009
 8. Трет Регионален Курс по Меѓународно хуманитарно право, Белград, Факултет за политички науки, Септември, 2006.
 9. Joint Vienna Institute, Виена , Семинар за јавно управување и структурни реформи: Јавно – приватно партнерство (Seminar on public governance and structural reforms: Public and private Partnership), Мај 2005
 10. BALWOIS конференција (International Conference on Water Observation and Information System for decision support), во 25- 29 Мај 2004,

Објавени трудови

Има објавени повеќе научноистражувачки трудови во соодветната област во меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации и публикации од меѓународни конференции со позитивна оценка од меѓународен научен одбор и учествувала во научноистражувачки проекти значајни достигнувања во примената на научноистражувачки резултати.

 1. Macedonian water management policy and climate change, SDEWES12-0097 Macedonian water management policy and climate change, Archival Paper, selected for a journal special issue (“Управување со води и климатски промени во Република Македонија“), 12-0097, страна 106, SDEWES, Book of abstracts, 2012,
 2. The implementation of the climate change regime in the Republic of Macedonia – some aspects on the EU emission trading scheme („Имплементација на режимот на климатски промени во Република Македонија- некои аспекти на Шемата за трговија со стакленички гасови на ЕУ“), European Journal of Management and Public policy, 2012, страна 114 – 130
 3. Development tendencies of the conflict of law norms for non-contractual liability in Republic of Macedonia (“Развој на правните норми за деликти во република Македонија“), Правни живот, број 10, 2011, Право и одговорност, Kopaoничка школа природног права 2011,страна 357-370   
 4. Стратешка студија за потребите, бенефициите и можните импликации, завршен извештај на проектот перспективи за примена на нуклеарни електроенергетски извори во Република Македонија, 2011, МАНУ,
 5. Suggestion to ehence cultural dialogue, co-author Seventh ECPD international conference reconciliation, tolerance and human security in the balkans ”new balkans and european union enlargement”, („Предлог за подобрување на меѓукултурен дијалог“) зборник на трудови 2011, страна 265- 278
 6. Концептот за одговорност за штета врз животната средина согласно правото на Европска Унија и некои меѓународно приватно правни проблеми поврзани со одговорност за штета за прекугранична повреда на животната средина, Зборник на трудови , Меѓународна Конференција Екологија и право, Ниш, 2011, книга на апстракти, страна 66
 7. Towards integrated management of the Prespa lake watershed – models for stakeholder involvement in the decision-making process (Кон интегрирано управување со сливот на преспанско езеро- модел за инволвирање на лицата со правен интерес во процесот на сонесување на одлуки)- BALWOIS International Conference on Water Observation and Information System for decision support, објавен во зборник на трудови, труд бр. 2010-355, Maрт 2010
 8. Примена на правилото „најтесна врска“ за решавање на судирот на закоите кај граѓанско правните деликти со странски елемент во Република Македонија: релативизирање на општото колизионо решение, Годишник на ФОН Универзитет, 2009
 9. Human rights protection from infringement based on national, racial and religious basis in the provisions of the criminal legislation of the Republic of Macedonia and its harmonization with European legislation, coauthor, („Заштита на човековите права од повреди на национална, расна и религиска основа во одредбитре на казненото право во Република Македонија и хармонизација со европското законодавство’) Globalization of the Region – EU Perspectives as a Challenge, Third Annual Conference on European Union Integration- conference proceedings, University American college Skopje,  труд 20, Мај 2008,
 10. Macedonia and the Globalization process and Euro-atlantic Integration, coauthor, Globalization of the Region – EU Perspectives as a Challenge („Македонија и процесот на глобализација и евроатланска интеграција“), Third Annual Conference on European Union Integration- conference proceedings, University American college Skopje, труд 21, Мај 2008,
 11. The EU Water Framework Directive in Macedonia, co-author („Рамковната директива за води на ЕУ во Македонија“)- BALWOIS International Conference on Water Observation and Information System for decision support, објавен во зборник на трудовиМај 2004 , труд број 2004-0023,

Стручни трудови

 1. Проценка на локалната акција за климатски промени во Вардарскиот и југосточниот плански регион, Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за локална самоуправа, Ноември 2013, УНДП , изданија на македонски, англиски и албански јазик
 2. Стратешки концепт за улогата на просторното и урбанистичкото планирање за добро управување со клматските промени, Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за локална самоуправа , Ноември 2013 УНДП , издание на македонски, англиски и албански јазик
 3. Измени и дополнувања на законот за Меѓународно приватно право: ново општо колизионо решение за меродавно право за вондоговорна одговорност за штета со странски елемент и можни импликации од неговата примена, Правник, јуни 2011, страна 51
 4. Handbook for EU related work, коавтор („Прирачник за ЕУ работи“) Министво за животна средина и просторно планирање, мај 2010 ,
 5. Report on the requirements for establishment and operation of Prespa Lake Watershed Management Council („Извештај за условите за формирање и работа на Советот за управување со сливот на Преспанско езеро“), UNDP, септември 2009
 6. The implementation of the climate change regime in the Republic of Macedonia, Discussion paper, („Имплементација на режимот за климатски промени во Република Македонија) “Siena university legal team, октомври 2009, Bilateral cooperation IMELS and MOEPP
 7. План за институционален развој на капацитетите за управување со животна средина на централно и локално ниво 2009-2014 за поглавје 27 на Националната програма за апроксимација на законодавство со Acquis Communautaire- Животна средина, Влада на Република Макеоднија, Август 2009 
 8. Analysis on local and regional economic development („Анализа на локален и регионален развој”, GTZ , Извештај), Ноември 2004; 
 9. Legal and institutional analysis for compliance of domestic legislation with international climate change requirements- UNFCCC, COP’s and Kyoto Protocol and EU” (Правна и инститционална анализа за усогласеноста на внатрешното право со барањата на меѓународните инструменти во областа на климатски промени- Конвенција на ООН за климатски промени, Протоколот од Кјото и правото на ЕУ ) , UNDP, Извештај, Декември, 2004); 
 10. Functional analysis and institutional development plan („Функционална анализа и план за институционален развој”) Минситерство за животна средина и просторно планирање, Извештај Јули 2004; 
 11. ,,Empowering stakeholders towards sustainability of water management,,  (овластување за заинтересираните страни кон одржливо управување со водните ресурси“), труд од конференција, International Conference on Partnership and Dialogue - Preconditions for Good Governance for Implementation of the EU Environmental Acquis, Maj 2009
 12.  “Model for the Involvement of Stakeholders in Water Management Issues” (Модел завклучување на заинтересирани страни за прашањата за управување со води), труд од меѓународната работилница- „Border lake protection and management network, Inte
 13. "Water rights” (Водни права) , IX Конференција “ Водостопанство во Република Македонија”, зборник на стручни трудови , октомври 2003 International Workshop on Cross-border Lakes in South Eastern Europe, Мај, 2005

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?