проф. д-р Радица Дишлиеска Граматикова Факултет за економски науки

  • Функција: Економски
  • Образование:
  • Предмети:

Име и презиме:

Проф. д-р Радица Дишлиеска - Граматикова

 

Кратко наративно био:

Во октомври 2002 дипломирав на Економскиот факултет во Скопје при Универзитетот “ Св. Кирил и Методиј” на департманот за финансиски менаџмент.

Во мај 2008 година магистрирав на Економскиот факултет во Скопје, на студиумот по монетарна економија.

Во октомври 2013 година успешно ја одбранив докторската дисертација на Економскиот факултет во Скопје на тема од областа на финансиските пазари и институции и се стекнав со титула доктор по економски науки.

На Првиот приватен ФОН Универзитет работам од февруари 2005 година, најпрво како помлад асистент, а од мај 2009 година како асистент по група предмети од областа на финансиите.

Во февруари 2014 бев избрана за доцент на Факултетот за економски науки при ФОН Универзитот во Скопје по група предмети од областа на финансиите.

Во јануари 2019 година бев избрана во звање вонреден професор на Факултетот за економски науки при ФОН Универзитот во Скопје, во научната област финансии и сметководсво.

Во периодот од септември 2010 до јуни 2018, активно учествував во проектот Фабрика на знаењепроект на ФОН Универзитетот и бизнис заедницата.

Покрај тоа, бев активно вклучена и во неколку стручни комисии на Факултетот за економски науки при ФОН Универзитетот во Скопје, како:

  1. Претседател на Комисијата за самоевалуација

        2. Претседател на Комисијата за трансфери

 

Предмети кои сте ги предавале и предавате во моментов:

Како наставник на ФОН Универзитетот Скопје изведувам настава по повеќе предмети, и тоа: вовед во бизнис, основи на финансии, макроекономија, финансиско сметководство, финансиско планирање и анализа, ревизија, корпоративни финансии, монетарна анализа, и современи концепти за парите и кредитот.

 

Теми и области во кои менторирате дипломски работи и магистерски трудови:

Во текот на своето работно искуство, сум била ментор на теми од областа на: монетарната анализа, банкарството, макроекономската анализа и меѓународните финансии.

 

Истражувачки интерес:

Мојот научно-истражувачки интерес претежно е насочен кон следните области: макроекономија, монетарна политика, финансиски пазари и институции и банкарство.

 

Објавени трудови: текстови во академски списанија, во зборници или објавени книги

Објавени научни статии во списанија и зборници

1. Идните перспективи за развојот на пазарот на секјуритизацијата во РМ.  Годишник на ФОН Универзитет, јуни 2009.
2. Dishlieska, R., Spirkoski, B., (2014), “Restraints and prospects for the process of securitization in Republic of Macedonia”, 301-310 pp, UDC 336.719.2 (497.7), International magazine for social sciences “Vizione” Nr. 21/2014, Open Access Journals, ProQuest&Cite Factor, First Published in 2004, ISSN: 1409-8962- printed form.
3. Spirkoski, B., Dishlieska, R., (2014), “Twin Deficit and Case of Republic of Macedonia”, 313-326 pp, UDC 336.719.2 (497.7), International magazine for social sciences “Vizione” Nr. 22/2014, Open Access Journals, EBSCO (2014) ProQuest&Cite Factor, First Published in 2004, ISSN: 1409-8962- printed form. 
4. Dishlieska Gramatikova R., Spirkoski B., (2018), “Financial System Development and Economic Growth in the Eastern European Countries”, Knowledge – International Journal Scientific Papers, Vol.24, July, 2018, pp.71
5. Spirkoski B., Dishlieska Gramatikova R., (2018), “Historical Overview of the Employee’s Shareholders in the Republic of Macedonia”, Knowledge – International Journal Scientific Papers, Vol.24, July, 2018, pp.101
6. Dishlieska Gramatikova R., Spirkoski B., (2018), “Consequential effects of Budget Deficit on Economic Growth of the Republic of Macedonia”, 389-398 pp, UDC 336. 143. 232 : 338 .121 (497.7), International magazine for social sciences “Vizione” Nr. 30/2018, Open Access Journals, EBSCO (2018) ProQuest&Cite Factor, First Published in 2004, ISSN: 1409-8962- printed form.
7. Dishlieska Gramatikova R., Spirkoski B., (2018),  “The Impact of Interest Rate Margin on the Profitability of Three Major Commercial Banks in the Republic of Macedonia”, 435-448 pp, UDC 336. 71 (497.7), International magazine for social sciences “Vizione” Nr. 30/2018, Open Access Journals, EBSCO (2018) ProQuest&Cite Factor, First Published in 2004, ISSN: 1409-8962- printed form.
8. Spirkoski B., Dishlieska Gramatikova R., (2018), “Are fiscal consolidation and sustainable growth rates feasible simultaneously in the Republic of Macedonia”, 295-305 pp, UDC 336.02 (497.7), International magazine for social sciences “Vizione” Nr. 30/2018, Open Access Journals, EBSCO (2018) ProQuest&Cite Factor, First Published in 2004, ISSN: 1409-8962- printed form.
 
Учество на научни конференции во земјата и странство 
 
1. Global Financial Crisis on the Process of Securitization in US and European Capital Markets. UACS. June 2009.
2. Spirkoski, B., Dishlieska, R., Macedonian public debt before, during and after global and debt financial crisis, Scientific Conference: "Тhe Great Recession and crisis of neoliberal economics”, organized by EDUKONS University, Sremska Kamenica, Republic of Srbija, May 2013, Proceedings of EDUKONS UNIVERSITY for social science, Book 5, Univerzitet Edukos - Naucno-istrazivacki centar, Sremska Kamenica, UDK: 330.11(082), ISBN: 978-86-87785-52-6, pp. 9-21;
3. Dishlieska, R., Spirkoski, B., Using Knowledge Management within Small and Medium – Size Enterprises, International scientific conference: Kowledge Capital of the Future, Bansko, Bulgarija, Nov. 2014, print Knowledge International Journal Scientific and applicative papers Vol.4, Institute of knowledge management, Skopje, 2014, pp.89-93, ISBN 978-608-65653-8-1, COBISS.MK-ID 97384202;
4. Spirkoski, B., Dishlieska, R.,: “Risk Assessment and Price of Lease for an Apartment in Skopje”, International Conference: Knowledge Capital of the Future, Topic Knowledge for Capabilities & Skills, 04-06. December, Bansko Bulgaria, print Knowledge International Journal Scientific and Applicative Papers Vol.11/1, Institute of knowledge management, Skopje, 2015, pp.200-2005, ISSN 1857-92;
5. Spirkoski, B., Dishlieska, R.,: “Fiscal consolidation of the Republic of Macedonia without delay”, International Conference: Knowledge Capital of the Future, Topic Knowledge for Capabilities & Skills, 04-06. May, Budva, Montenegro, print Knowledge International Journal Scientific and Applicative Papers Vol.11/1, Institute of knowledge management, Skopje, 2015, pp.200-2005, ISSN 1857-9

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?