X
press enter »
MK
EN
Ass. Prof. Dr.sc Samir Salievski

Faculty of Detectives and Security

Function: Detectives
Subjects:
Education:


Образование:
Магистер на правни науки

Научни области:
А) Криминалистика
Б) Криминологија
В) Казнено право

Моментален наставен ангажман:
1. Асистент на ФПН и ФДБ при Прв Приватен ФОН Универзитет
2. Професор во ПСУ “5-та Приватна гимназија”

Професионално искуство:
1. Асистент од областа на правните науки и безбедноста
2. Професор во средно образование

Досегашни раководни функции:
/

Други активности во струката:
/

Публикации

А) Научни трудови во областа: Право на ЕУ
1. “Хармонизација на казнено-правните законици на земјите-членки на ЕУ и меѓународна соработка во борбата против меѓународниот тероризам”

Б) Научни трудови во областа : Пенологија
1. “Смртната казна како санкција- за или против”

В) Стручни трудови :
/

Монографии :
/

Универзитетски учебници :
/

Други книги :
/