X
press enter »
MK
EN
доц. д-р Самир Салиевски
Факултет за детективи и безбедност

Функција: Безбедност
Образование:
Предмети:


Кратко наративно био:

Роден на 16.09.1983 во Охрид каде живее. Основно и средно образование завршува во Охрид. Во 2006 година дипломира на Правниот факултет ‘’Јустинијан Први’’ во Скопје. Во 2010 магистрира Европско право и право на ЕУ на ФОН Универзитетот. Во 2017 година на Правниот факултет ‘’Јустинијан Први’’ во Скопје со успех ја одбрани докторската дисертација на тема ‘’Доказна вредност на увидот на лице место во казнената постапка’’ и се стекна со звање доктор на правни науки од областа на казнено-процесно право и криминалистика. Од 2007 година е во редовен работен однос на АУЕ ФОН каде во 2018 година е избран за доцент на Факултетот за детективи и безбедност. Во својата професионална кариера има предавано и во ПСУ 5-та приватна гимназија.  Ангажиран е како советник во повеќе надзорни одбори на јавните претпријатија во општина Охрид и е ангажиран како експерт и од Превентивен национален механизам за борба против тортура и нехумано постапување во состав на канцеларијата на Народниот Провобранител. Во досешната своја работа на АУЕ ФОН со успех ги извршуваше своите задачи и ги има поминато сите научни звања.

Предмети кои ги предава/л:

Вовед во криминалистика, Криминалистичка тактика 1, Криминалистичка техника, Криминалистичка методика, Национална безбедност, Применета криминалистика, Сообраќајна криминалистика, Методологија на истражување на пожари и експлозиви, Криминалистички теории, Демократска контрола на безбедносниот сектор.

Теми и области во кои менторира дипломски работи и магистерски трудови:

Криминалистика, Криминологија, Безбедност

Истражувачки интерес:

Криминалистика, Форензика

Објавени трудови:

  1. Samir Salievski, International cooperation in the fight against terrorism, Visions-international social sciences magazine, number 28 2017
  2. Samir Salievski, Corporate crime, Institute of management and knoweledge, 2017
  3. Samir Salievski, Biological traces, Visions-international social sciences magazine, number 32 2019
  4. Samir Salievski, The role of the judicial police in the pre-trial and investigation procedure, Centrum International scientific journal, Number 11, 2019
  5. Samir Salievski, The rights of the suspect and role of defence in the previous procedure, Centrum International scientific journal, Number 12, 2019
  6. Samir Salievski, Representations of criminology at Law Schools in North Macedonia, International Conference ‘’A Comprehensive Approach in Countering Transnational Terrorism: Global Terrorism Challenges and Responses’’, 03.12.2021 AUE-FON, Skopje
  7. Samir Salievski, Concept and application of DNA analysis, Centrum International scientific journal,Number 16, December,2021.