проф. д-р Стефан Буџакоски Факултет за правни и политички науки

 • Функција: Правен
 • Образование:
 • Предмети:

Име и презиме

Проф.д-р Стефан Буџакоски

Наставно научно звање: Редовен професор

Научни области: Вовед во правото и предмети од казнено – правната област

  

Образование:

Доктор на правни науки, Правен факултет „Јустинијан Први,, Св. Кирил и Методиј, Скопје, 2001 година

Магистер од областа на криминалистиката, Факултет за безбедност, Св. Кирил и Методиј, Скопје, 1995 година

Дипломиран криминалист , Факултет за безбедност и ОСЗ, Св. Кирил и Методиј, Скопје, 1992 година

Правник, насока безбедност, Факултет за безбедност и ОСЗ, Св. Кирил и Методиј, Скопје, 1983 година 

 

Кратко наративно био

Од 1984 до 2003 сум работел   во Министерство за внатрешни работи на Р.М.Од Министерството за внатрешни работи во 2002 година добивам согласност за изведување настава на високо образовна установа. Во 2003 година на Матичната комисија на Факултетот за општествени науки Скопје (во основање) сум избран за наставник по предметот Казнено право во звањето Доцент, каде од 01. 10. 2003 година засновам редовен работен однос. Од 2004 година на Наставно-научниот совет на Факултетот за општествени науки Скопје, за учебната 2003/04 ми се доверува настава по предметот Вовед во правото за насоките Европско право и право на Европската Унија и Дипломатија и меѓународна политика како и предметите Разузнавање и Национална безбедност, извори на загрозување и безбедоносна анализа на насоката Дипломатија и меѓународна политика. Во 2007 година на Наставно-научниот совет на Факултетот за Правни науки при Првиот приватен Универзитет-ФОН сум избран за наставник во звање Вонреден професор по предмети од казнено-правните науки; Во 2011 година  сум избран во наставно-научно звање Редовен професор по предметот Вовед во правото и по премети од казнено-правната област. Бев член во Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на Р.М (два мандати). Во својот работен век сум бил на неколку раководни функции меѓу кои в.д. Декан на Факултет за правни науки, проректор на Фон Универзитет, продекан на Факултетот за правни и политички науки во состав на Европскиот Универзитет -Република Македонија  и Раководител на одделението на ФОН во Струга во 2004 година. Меѓу другите активности во струката ги издвојувам: организатор на дебата на тема: ,, За или против легализација на марихуаната,,( 03-04.12.2010);организатор и едукатор на дебата на тема: ,, Учество на младите во институциите во РМ,, ( 17.05.2011);носител, организатор и реализатор на проект Импровизирано судење 2005-2006-Факултет за правни науки ФОН Универзитет (11-14.06.2006); носител, организатор и реализатор на проектот Македонија без дрога од 2007 година одобрен од Министерство за образование и наука на РМ;носител, организатор и реализатор Импровизирано судење 2006-2007 (Јуни 2007) во својство на инструктор на студентите од втора година Факултет за правни науки, Фон-Универзитет;носител, организатор и реализатор Импровизирано судење 2008-2009 (декември 2008) Факултет за правни науки, Фон-Универзитет; со финален производ: Практикум по Казнено право со осврт на откривањето на казнени дела и стадиумите на Казнената постапка“, Објавено во Скопје, Декември 2008 година, ФОН Универзитет; Носител, организатор и реализатор на Импровизирано судење 2009-2010 (јуни 2010), Факултет за правни науки, Фон-Универзитет;носител, организатор и реализатор на проектот Импровизирано судење 2010-2011, Факултет за правни науки, Фон-Универзитет;носител, организатор и реализатор на проектот Импровизирано судење 2011-2012, Факултет за правни науки, Фон-Универзитет;раководител на научно истражувачкиот проект од областа на Казненото право и Криминалистиката ( бр. 14-215/4 од 19.02.2014).

 

Предмети кои сте ги предавале и предавате во моментов

Вовед во правото, Казнено право, Разузнавање, Казнено право-посебен дел, Криминалистика, Компаративно казнено  материјално и процесно право

 

Теми и области во кои менторирате дипломски работи и магистерски трудови

Казнено право, Разузнавање, Криминалистика

 

Истражувачки интерес

Моите истражувачки интереси опфаќаат теми и прашања поврзани со казнено материјалното право и прашања поврзани со безбедносно-разунавачкиот систем.

 

Објавени трудови: текстови во академски списанија, во зборници или објавени книги

Научни трудови:

 • Казнено-правни и безбедоносни аспекти на изборниот процес, Прв приватен Универзитет-ФОН, Скопје, 2006;
 • Злоупотреба на дрогата во Република Македонија, Зборник посветен на почесни доктори, доктори и магистри на науки : (2001-2006), Правен факултет "Јустинијан Први", Академски печат, 2006;
 • Сузбијање криминалитета, тема: Откривање на организираниот нарко-криминалитет, Правни Факултет Универзитета у Крагујевцу, Институт за правне и друштвене науке/центар за кривично право, Полициска академија-Београд, Виша школа унутрашњих послова-Земун, 2004 Крагујевац;
 • Inherethic balance attainment in republic of Мacedonia as a successful pattern for social and economic growth, Thematic collection XVIII  science SCOOP, Technology, Culture and Development, Technology and Society Association Belgrade 2011/, coauthor
 • Аnalysis the negative factors which are restricting the social progress in the prism of cultural development, Thematic collection XVIII  science SCOOP, Technology, Culture and Development, Technology and Society Association Belgrade 2011, coauthor;
 • Practiced criminal law area with a view to detecting offenses and stages of criminal proceedings, FON University, Skopje, 2011, coauthor
 • The eradication of drug trafficking in the EU  through  the countries of the western Balkans,  Humanities and Social Sciences Review  ISSN: 2165-6258 :: Volume 01 :: Number 04 (2012), Copyright © 2012 by UniversityPublications.net , coauthor
 • Coordinated security cooperation in the Western Balkans - condition for faster integration processes, coauthor, International Conference, EUROREGIONS
Integrating Societies - Generation Growth - Caring Resources, Struga, R. Macedonia, 2013, http://ispn.org.mk/wp-content/uploads/2013/10/EUROREGIONS-abstract.pdf, coauthor
 • Analysis of the organization of the narcotics crime, with special emphasis on penal policy in Macedonia, International Conference, Promoting Human rights recent developments, Skopje, R. Macedonia, 2013
 • Criminal law protection of the economic system of the Republic of Macedonia, International Conference for Business, Economy, Sport and Tourism, ICONBEST 2013, Скопје, Р.Македонија, 04-06.10.2013 година, coauthor
 • CORUPTION AND POLITICAL CONNECTIONS, VIZIONE
20/2013, The Association of Intelectuals “Democratic Club” – Shkup,  coauthor
 • The role of the security system of the EU in the process of reconciliation in the Western Balkans, Academic conference „Western Balkans after 2013 enlargement-Escape from the limbo? Panel 3- EU and Western Balkans – Regional Political and Security issues, 31.10-03.11.2013, Kopaonik, Serbia,coauthor
 • Analysis of criminal policy in the Republic of Macedonia on adoption of rules of penalties, International scientific conference Criminalistic education, situation and perspectives – 20 years after Vodinelic, Skopje, R. Macedonia, 2016, http://www.fb.uklo.edu.mk/fs?file=collectionyear/Vodinelic%20II%20del.pdf
 • Preventive-repressive system in the prevention of organized crime, Vizione, 26/2016, https://drive.google.com/file/d/0BxZD7QA_5LVLYkc1TVhBdEJFaGc/view
 • Анализа на примената на мерката притвор со осврт на јавното обвинителство во македонското казнено законодавство, Centrum 6/2016,
 •  
 • Тhe collaborator of justice in the Macedonian criminal legislation, Vizione, 28/2017.
 • Comparative analysis of covert agents in the fight against severe forms of criminality Vizione, no.30, 2018
 • INSTITUTIONAL COOPERATION AS A CHALLENGE FOR EFFICIENT IMPLEMENTATION OF THE APPROACH OF REDUCING DRUG SUPPLY, Vizione, 32/2019
 • The role of the operational technical agency (ota) in the implementation of the communications interception measure, Vizione, 34/2019

Монографии

 • Специфичности во вршењето и откривањето на криминалитетот во туристичка сезона во Охридскиот регион, магистерска работа, Факултет за безбедност, Скопје, 1995 год;
 • Злоупотреба на дрогата во Република Македонија, докторска дисертација, Правен факултет Јустинијан Први, Скопје 2001;

Универзитетски учебници

 • Разузнавање (учебник), Коста Абрашевиќ, Охрид, 2005.
 • Вовед во правото, (учебник), АД Киро Дандаро, 2007, Битола.
 • Казнено право,  општ дел, (учебник), ИМЗ – Институт за менаџмент на знаењето – Скопје, 2008.
 • Казнено право,  општ дел, (учебник), прво изменето издание, Коста Абраш-Охрид, 2014
 • Разузнавање (учебник)прво и изменето издание, Коста Абраш, Охрид, 2014

Други книги

 • Туристички криминалитет, Македонија Прима,Охрид, 1995;
 • Превенција од злоупотреба на дрогата, Летра, Охрид, 2002;
 • Полициски менаџмент, Летра, Охрид, 2003;
 • Казнено право практикум-осврт на откривање на казнените дела и стадиумите на казнена постапка, Прв приватен универзитет-ФОН, Скопје 2008;
 • Национална безбедност, извори на загрозување и безбедоносна анализа авторизирани предавања Факултетот за општествени науки Скопје, 2004;
 • Казнено право-посебен дел, авторизирани предавања Факултетот за правни науки Фон Универзитет,  Скопје, 2008;
 • Македонија без дрога-прирачник, Прв приватен универзитет Фон, 2008 година;
 • Практикум од казнено-правната област со осврт на откривањето на казнените дела и стадиумите на казнената постапка, Фон Универзитет, Скопје 2011 година (коавторство со помл.ас.м-р Наташа Тодоровска) и
 • Национална безбедност, авторизирани предавања, Факултет за правни науки,Скопје 2012
 • Практикум од областа на казненото право и криминалистиката, Коста Абраш- Охрид, 2014 (коавтоство со ас. м-р Наташа Тодоровска)
 • Казнено процесно право, авторизирани предавања 2018 (коавтоство со ас. м-р Наташа Тодоровска)

Криминалистика, авторизирани предавања, 2019


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?