проф. д-р Стефан Буџакоски Факултет за правни и политички науки

 • Функција: Правен
 • Образование:
 • Предмети:

Научни области: Казнено – правна област

Службена е-маил: stefan.budzakoski@fon.edu.mk

Професионално искуство:

 • 1984 -2003 во Министерство за внатрешни работи на Р.М.;
 • од Министерството за внатрешни работи во 2002 година добил согласност за изведување настава на високо образовна установа;
 • на 19 март 2002 година е избран за Доцент на предметите Комуникологија и Пропаганда на Меѓународната академија за природни и општествени науки Кнезови Шчербатови, Москва, Руска Федерација, ММ Колеџ административно-техничко одделение Скопје;
 •  со одлука бр. 03/173 од 09.07.2003 година на Матичната комисија на Факултетот за општествени науки Скопје (во основање) е избран за наставник по предметот Казнено право во звањето Доцент, каде од 01. 10. 2003 година заснова редовен работен однос;
 • Со одлука бр. 08/03/37 од 19.02.2004 година на Наставно-научниот совет на Факултетот за општествени науки Скопје, за учебната 2003/04 му се доверува настава по предметот Вовед во правото за насоките Европско право и право на Европската Унија и Дипломатија и меѓународна политика во Струга;
 • со одлука бр. 0201/39 од 16.04.2004 година на Наставно-научниот совет на Факултетот за општествени науки Скопје, му се доверува настава по предметот Вовед во правото за насоките Европско право и право на Европската Унија и Дипломатија и меѓународна политика во Скопје;
 • со одлука бр. 0201/194 од 06.10.2004 година на Наставно-научниот совет на Факултетот за општествени науки Скопје му се доверува настава по предметот Вовед во правото за насоките Европско право и право на Европската Унија и Дипломатија и меѓународна политика во Скоје и Струга;
 • со одлука бр. 0201/194 од 06.10.2004 година на Наставно-научниот совет на Факултетот за општествени науки Скопје, за учебната 2003/04  му се доверува настава и по предметите Разузнавање и Национална безбедност, извори на загрозување и безбедоносна анализа на насоката Дипломатија и меѓународна политика;
 • од 2004 му се доверува настава по предметот Криминалистичка методика на Факултетот за детективи и безбедност;
 • со одлука бр. 0201/103, бр. 0201/105  и бр. 0201/109 од 15.03.2005 на Наставно-научниот совет на Факултетот за општествени науки Скопје, e избран за наставник по предметот Вовед во правото, Национална безбедност, извори на загрозување и безбедоносна анализа и Разузнавање, во звањето Доцент;
 • со одлука од 02. 11. 2005 година на Наставно-научниот совет на Факултетот за детективи, му е доверена наставa по предметот Детективско право;
 • со одлука бр. 03/018 од 06.03. 2007 година на Наставно-научниот совет на Факултетот за Правни науки при Првиот приватен Универзитет-ФОН д-р Стефан Буџакоски е избран за наставник во звање Вонреден професор по предмети од казнено-правните науки;
 • со одлука бр.07-3589/6 од 02.12.2011 година  се избира во наставно-научно звање Редовен професор по предметот Вовед во правото и по премети од казнено-правната област;
 • член во Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на Р.М (втор мандат)

Досегашни раководни функции

 • в.д. Декан на Факултет за правни науки, во состав на Универзитетот ФОН, со одлука бр. 08-601/3 од 11.04.2012;
 • в.д. Декан на Факултет за правни науки, во состав на Универзитетот ФОН, со одлука бр. 08-3000/1 од 20.10.2011;
 • одговорен за координирање на активностите на Факултетот за спортски менаџмент, во состав на Универзитетот ФОН, со одлука бр. 02-913/1 од 21.04.2011;
 • проректор на Фон Универзитет, со одлука бр. 02-2795/1 од 05.11.2010 година, (во мирување поради членство во Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на Р.М.);
 • продекан на Факултетот за правни и политички науки во состав на Европскиот Универзитет -Република Македонија, со одлуката бр. 0306/008 од 28.12.2005 година и
 • Раководител на одделението на Факултетот за општествени науки во Струга со одлука бр. 08/03/104 од 27.02.2004 година на Наставно-научниот совет на Факултетот за општествени науки Скопје.

Други активности во струката

Организатор на дебата на тема: ,, За или против легализација на марихуаната,,( 03-04.12.2010);

 • организатор и едукатор на дебата на тема: ,, Учество на младите во институциите во РМ,, ( 17.05.2011);
 • носител, организатор и реализатор на проект Импровизирано судење 2005-2006-Факултет за правни науки ФОН Универзитет (11-14.06.2006);
 • носител, организатор и реализатор на проектот Македонија без дрога од 2007 година одобрен од Министерство за образование и наука на РМ;
 • носител, организатор и реализатор Импровизирано судење 2006-2007 (Јуни 2007) во својство на инструктор на студентите од втора година Факултет за правни науки, Фон-Универзитет;
 • носител, организатор и реализатор Импровизирано судење 2008-2009 (декември 2008) Факултет за правни науки, Фон-Универзитет; со финален производ: Практикум по Казнено право со осврт на откривањето на казнени дела и стадиумите на Казнената постапка“, Објавено во Скопје, Декември 2008 година, ФОН Универзитет;
 • Носител, организатор и реализатор на Импровизирано судење 2009-2010 (јуни 2010), Факултет за правни науки, Фон-Универзитет;
 • носител, организатор и реализатор на проектот Импровизирано судење 2010-2011, Факултет за правни науки, Фон-Универзитет;
 • носител, организатор и реализатор на проектот Импровизирано судење 2011-2012, Факултет за правни науки, Фон-Универзитет
 • раководител на научно истражувачкиот проект од областа на Казненото право и Криминалистиката ( бр. 14-215/4 од 19.02.2014

Конференции и стучни дебати

 1. Conference The Western Balkans on the road to  European Community, Serbia, 2011
 2. International Conference foe Academic Disciplines, International journal of art I Sciences, Conference at the American University of Rome, 2012
 3. 67 meeting of lawyers, organized by the Association of Lawyers of the Republic of Macedonia, 2012
 4. International conference,  EUROREGIONS
Integrating Societies - Generation Growth - Caring Resources, Struga, R. Macedonia,
 5. International Conference, Promoting Human rights recent developments,, 2013
 6. International Conference for Business, Economy, Sport and Tourism, ICONBEST 2013, Skopje,2013
 7. 69 meeting of lawyers, organized by the Association of Lawyers of the Republic of Macedonia, 2013
 8. Western Balkans after 2013 enlargement-Escape from the limbo? Panel 3- EU and Western Balkans – Regional Political and Security issues, , Kopaonik, Serbia
 9. Конференција: “Екстерното тестирање на студентите: предизвиците и можностите”, Скопје, 2014
 10. International scientific conference Criminalistic education, situation and perspectives – 20 years after Vodinelic, Skopje, R. Macedonia, 2014

 

Публикации

А) Научни трудови

 • Казнено-правни и безбедоносни аспекти на изборниот процес, Прв приватен Универзитет-ФОН, Скопје, 2006;
 • Злоупотреба на дрогата во Република Македонија, Зборник посветен на почесни доктори, доктори и магистри на науки : (2001-2006), Правен факултет "Јустинијан Први", Академски печат, 2006;
 • Сузбијање криминалитета, тема: Откривање на организираниот нарко-криминалитет, Правни Факултет Универзитета у Крагујевцу, Институт за правне и друштвене науке/центар за кривично право, Полициска академија-Београд, Виша школа унутрашњих послова-Земун, 2004 Крагујевац;
 • Inherethic balance attainment in republic of Мacedonia as a successful pattern for social and economic growth, Thematic collection XVIII  science SCOOP, Technology, Culture and Development, Technology and Society Association Belgrade 2011/, coauthor
 • Аnalysis the negative factors which are restricting the social progress in the prism of cultural development, Thematic collection XVIII  science SCOOP, Technology, Culture and Development, Technology and Society Association Belgrade 2011, coauthor;
 • Practiced criminal law area with a view to detecting offenses and stages of criminal proceedings, FON University, Skopje, 2011, coauthor
 • The eradication of drug trafficking in the EU  through  the countries of the western Balkans,  Humanities and Social Sciences Review  ISSN: 2165-6258 :: Volume 01 :: Number 04 (2012), Copyright © 2012 by UniversityPublications.net , coauthor
 • Coordinated security cooperation in the Western Balkans - condition for faster integration processes, coauthor, International Conference, EUROREGIONS
Integrating Societies - Generation Growth - Caring Resources, Struga, R. Macedonia, 2013, http://ispn.org.mk/wp-content/uploads/2013/10/EUROREGIONS-abstract.pdf, coauthor
 • Analysis of the organization of the narcotics crime, with special emphasis on penal policy in Macedonia, International Conference, Promoting Human rights recent developments, Skopje, R. Macedonia, 2013
 • Criminal law protection of the economic system of the Republic of Macedonia, International Conference for Business, Economy, Sport and Tourism, ICONBEST 2013, Скопје, Р.Македонија, 04-06.10.2013 година, coauthor
 • CORUPTION AND POLITICAL CONNECTIONS, VIZIONE
20/2013, The Association of Intelectuals “Democratic Club” – Shkup,  coauthor
 • The role of the security system of the EU in the process of reconciliation in the Western Balkans, Academic conference „Western Balkans after 2013 enlargement-Escape from the limbo? Panel 3- EU and Western Balkans – Regional Political and Security issues, 31.10-03.11.2013, Kopaonik, Serbia,coauthor
 • Analysis of criminal policy in the Republic of Macedonia on adoption of rules of penalties, International scientific conference Criminalistic education, situation and perspectives – 20 years after Vodinelic, Skopje, R. Macedonia, 2014 (во печат)

Монографии

 • Специфичности во вршењето и откривањето на криминалитетот во туристичка сезона во Охридскиот регион, магистерска работа, Факултет за безбедност, Скопје, 1995 год;
 • Злоупотреба на дрогата во Република Македонија, докторска дисертација, Правен факултет Јустинијан Први, Скопје 2001;

Универзитетски учебници

 • Разузнавање (учебник), Коста Абрашевиќ, Охрид, 2005.
 • Вовед во правото, (учебник), АД Киро Дандаро, 2007, Битола.
 • Казнено право,  општ дел, (учебник), ИМЗ – Институт за менаџмент на знаењето – Скопје, 2008.
 • Казнено право,  општ дел, (учебник), прво изменето издание, Коста Абраш-Охрид, 2014
 • Разузнавање (учебник), Коста Абраш, Охрид, 2014

Други книги

 • Туристички криминалитет, Македонија Прима,Охрид, 1995;
 • Превенција од злоупотреба на дрогата, Летра, Охрид, 2002;
 • Полициски менаџмент, Летра, Охрид, 2003;
 • Казнено право практикум-осврт на откривање на казнените дела и стадиумите на казнена постапка, Прв приватен универзитет-ФОН, Скопје 2008;
 • Национална безбедност, извори на загрозување и безбедоносна анализа авторизирани предавања Факултетот за општествени науки Скопје, 2004;
 • Комуникологија искуство во водење переговори во изработка;
 • Казнено право-посебен дел, авторизирани предавања Факултетот за правни науки Фон Универзитет,  Скопје, 2008;
 • Казнено процесно право, авторизирани предавања Факултетот за правни науки Фон Универзитет,  Скопје, 2008;
 • Македонија без дрога-прирачник, Прв приватен универзитет Фон, 2008 година;
 • Етика и деонтологија, авторизирани предавања, Факултетот за правни науки Фон Универзитет,  Скопје, 2010;
 • Криминалистика, авторизирани предавања, Факултет за правни науки, Скопје 2011;
 • Практикум од казнено-правната област со осврт на откривањето на казнените дела и стадиумите на казнената постапка, Фон Универзитет, Скопје 2011 година (коавторство со помл.ас.м-р Наташа Тодоровска) и
 • Национална безбедност, авторизирани предавања, Факултет за правни науки,Скопје 2012
 • Практикум од областа на казненото право и криминалистиката, Коста Абраш- Охрид, 2014 (коавтоство со ас. м-р Наташа Тодоровска)

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?