Prof. Dr.sc Oliver Iliev Faculty of Communication and IT

  • Function: IT
  • Subjects:
  • Education:

Проф д-р Оливер Илиев е роден во 1963 година во Скопје. Дипломирал во 1989 година на Електротехничкиот факултет во Скопје. Во 1992 година ги завршил постдипломските студии и ја одбранил магистрерската теза “Моделирање и анализа на флексибилни производни системи преку стохастички Петри мрежи“. Во 1997 година се стекнал со звањето доктор на технички науки со одбрана на докторската теза “Објектни модели и двонивоовски управувачки системи за една класа на флексибилни производни системи“ на Електротехничкиот факултет во Скопје.

Академски назначувања
Од 1990 до 2000 година работи како асистент а потоа како доцент на Институтот за автоматика и системско инженерство при Електротехничкиот факултет во Скопје. Од 2006 година е вработен на првиот приватен универзитет ФОН во звањето вонреден професор.

Други назначувања
Во периодот 09.1998 до 03.2000 е назначен за претседател на Нациналниот комитет 2000 (Владино тело за решавања на Y2K проблемот во Република Македонија).
Во периодот 09.1998 до 06.2000 е назначен за помошник на министерот за финансии одговорен за развојот на даночниот информациски систем за управата за јавни приходи и за дизајн и имплементација на интегрираниот информациски систем за данокот на додадена вредност.
Во периодот од 1998 до 2002 година е назначен за претставник на Република Македонија во заедничкиот висок комитет на Евроската Унија за информациски општества.
Проф Д-р Оливер Илиев е регистриран ICT експерт на UNDP и IT консултант на Светската банка.

Награди и членство во професионални асоцијации
1991 – Награда за најдобар труд Best Paper Award – ЕТАН, Поранешна југословенска конференција
1996 – Награда за најдобар труд на млад автор на Американска асоцијација за Автоматско управување, 13 светски конгрес на IFAC, Сан Франциско, САД
1999 – Номиниран за Претседател на сесија на 14-иот светски конгрес на IFAC, Пекинг, Народна република Кина
од 1994 Член на IFAC ( International Federation of Automatic Control)
од 1996 Член на IEEE ( The Institute of Electrical and Electronics Engineers)

Научно истрачувачки проекти
1. Dimirovski, G.M., O.L.Iliev, and other. (1991-93), Control Methods and expert support in two-level intelligent systems for flexible automation Electrotechnical faculty, University of Sts Cyril and Methodius, Skopje, Macedonia
2. Iliev, O.L., N.E. Gough and G.M. Dimirovski (1993), Progress in Petri Nets and Their Applications in Manufacturing. Techn. Research Report IDP/296, University of Wolverhampton, School of Computing and Information Technology, Wolverhampton (UK).
3. Iliev, O.L., N.E. Gough and G.M. Dimirovski (1994), Simulation of Building Egress Using Petri Nets. Techn. Research Report 94/347, University of Wolverhampton, School of Computing and Information Technology, Wolverhampton (UK).

4. Iliev, O.L. (1995), Programmable Peripheral Interface, Design and Implementation. Techn. Research Report 95/AC/389, University of Wolverhampton, School of Computing and Information Technology, Wolverhampton (UK).
5. Dimirovski, G.M. (project leader) Yuan-Wei Jing (postdoctoral fellow, Shenyang, P.R.China), O.L.Iliev et al.. (1994-96), Autonomous Automatic Control Systems with Distributed Intelligence, Electrotechnical faculty, University of Sts Cyril and Methodius, Skoje, R. of Macedonia
6. O.L.Iliev (1998) (Project leader), V. Atanasov, E.Vlahu. N. Samoska. S. Nikolovska, I.Pemov et al. “Implementation of two level control system with distributed intelligence “ Research project financed by Ministry of Education and Science
7. O.L.Iliev (2000-2003) (Project leader), V. Atanasov, E.Vlahu. N. Samoska. S. Nikolovska, I.Pemov et al. “Applying object mdels in modeling, simulation and control of complex interconnected systems“, Research project financed by Ministry of Education and Science
8. Tuneski A. (2004-2006)(Project leader) , Iliev O. et al., “Optimal Robust Control of nonlinear systems with external obstacles”, Research project financed by Ministry of Education and Science
9. Tuneski A. (2004) (Project leader) , Iliev O. et al, “ system for distance monitoring and control in water factories” ,Research project financed by Ministry of Education and Science

Поголеми апликативни проекти
1. Integrated Information system for Labor Health and social Policy in Macedonia D. Davcev – Project Leader. O.L.Iliev designer of subsystem ‘Labor’. Former Ministry of Labor, health and social policy, Skopje, 1990.
2. Distant control system for power plant Turija, G.M.Dimirovski–Project Leader, O.L.Iliev designer of subsystem control of small power aggregate “Elektrodistribucija Strumica” 1992-1993.
3. Integrated Information system MAKFOLK, G.M. Dimirovski– Project Leader. O.L.Iliev designer of subsystem Planning, technological preparation and Analysis, Macedonian folklore” A.D., Skopje, 1992-1993.
4. Macedonian archives on the WEB, O.L.Iliev-Project leader, State Archive of Republic of Macedonia Skopje, 1995.
5. Integrated Information, Control and Security system”, O.L.Iliev-Project leader, State Archive of Republic of Macedonia 1996.
6. Depot atmosphere Acquisition System, O.L.Iliev-Project leader, State Archive of Republic of Macedonia 1996.
7. Integrated Information system for The Archive of Macedonia, O.L.Iliev-designer of subsystem ‘Document processing”. State Archive of Republic of Macedonia, 1997
8. Depot Atmosphere Control System , O.L.Iliev-Project leader, State Archive of Republic of Macedonia, 1997
9. Production Management System”, O.L.Iliev-Project leader, AD “Jugoteks”, Kavadarci, 1998
10. WEB-Site Macedonia through the centuries, O.L.Iliev-Project leader, Institute “Open Society”, Skopje, (1998).
11. National Y2K strategy, O.L.Iliev-Project leader, Government of R. Of Macedonia, 1999
13. Design and Implementation of IT system for VA, O.L.Iliev-Project leader, Ministry of Finance, 1999-2000
12. Integrated Information system”, O.L.Iliev-Project leader, Cable factory Negotino, (2001)
13. Implementation of IT system for Direction of Civil Aviation” O.L.Iliev-Project leader Direction of Civil Aviation, Ministry of Transport and communication (2001)
14. Integrated Information and management system for Central Military Hospital “O.L.Iliev -Project leader, Ministry of Defense (2001)
15. Flying Registry” O.L.Iliev-Project leader, Direction of Civil Aviation, Ministry of Transport and communication (2002)
16. Integrated Information system for Student polyclinic” O.L.Iliev-Project leader, Student polyclinic, Skopje (2003)
17. Design and implementation of IT System for Cache Benefits in Ministry of Labor and Social Policies O.L.Iliev-Project leader, (World Bank, SPIL project) (2006-2008)

Публикувани трудови
(1989)
1.Iliev,O.L., Z.Icev i G.Dimirovski, (1989), "Intelligent microprocessor based controller for measurement and control systems" (In macedonian) Proc. III Sym. ETAI, pp. 100-112, Ohrid,

(1990)
2.Iliev, O.L. and Percinkova B. (1990), "A new algorithm for graph coloring" Proc. XIV Sym. Info. Tech. Sarajevo (BiH), Vol.2, pp.207 (1-9),
3.Davcev D., D.Mihajlov, L.Grcev, Z.Icev, K.Mitrevski, O.Iliev, V.Arnautovska, S.Jordanovski, T.Trajkovski, B.Bogatinovski, S.Angelova, (1990) "Information system for labor, health and social policy in Republic of Macedonia" Proc. XIV Symp. Info. Tech. Sarajevo, (BiH), Vol.2, pp.206 (1-9)
4.Dimirovski, G.M., R.M.Henry, N.E.Gough and O.L.Iliev (1990), “Internal model approach to stability problem of interconnected deterministic systems and CAD techniques: System analysis;”. In Proc. JUREMA 35- 6th Symp. on Process Control, Zagreb (Cr-YU), Late Paper A.1.8/9.
5.Dimirovski, G.M., R.M.Henry, N.E.Gough and O.L.Iliev (1990), “Internal model approach to stability problem of interconnected deterministic systems and CAD techniques: Subsystem analysis”. In Proc. JUREMA 35- 6th Symp. on Process Control, Zagreb (Cr-YU), Late Paper A.2.8/9.
6.Babanovski, P.,G.Dimirovski, B.Percinkova and O.Iliev (1990), “Simulation of robotized tecnological systems with the use of language SIMAN”(in Macedonian).In Proc. XXXIV Yugoslav Conf. ETAN, Zagreb, The ETAN Association, Beograd (Sr-YU), vol.IX-X-XI, pp.133-140.
7. Iliev, O.L., G.M.Dimirovski, N.E.Gough, R.M.Henry and B.R.Percinkova (1990),“Computer-aided graph-network path-motion recognition in MIMO FMS structures”. In O.Kaynak (Ed.) Proc. IEEE Workshop on Intelligent Motion Control (Selected Papers), Istanbul, The IEEE, New York,vol.II, pp. 871-875.
8. Iliev, O.L., B.R.Percinkova and G.M.Dimirovski (1990), “Graph colouring and frequency assignment”.In Proc. Yugoslav Symp. on Operations Research, Kupari, The OP-IS Society & The ETAN Association , Beograd, Late Paper 5.
9. Iliev, O.L., G.M.Dimirovski, R.M.Henri, B.R.Perxinkova and N.E. Gough, (1990), "Modeling, simulation and control of robtized FMS-type system with Petri nets” Round table about Theoretical researches in technical sciences in Macedonia" (akad.B.Popov red.), ref. 2.20, sesion 2, MANU, Skopje (MK), 22-23 Novem..

(1991)
10. Dimirovski,G.M., O.L.Iliev and B.R.Percinkova (1991), “A computer-aided approach to the study of FMS-like systems”. In J.L.Alty & L.I.Mikulitch (Eds.) Industrial Applications of Artificial Intelligence (Selected Papers), The IFIP & Elesevier North-Holland, Amsterdam, pp. 373-377.
11. Iliev,O.L., G.M.Dimirovski, N.E.Gough,R.M.Henry and B.R.Percinkova (1991),“Computer-aided simulation and analysis of controlled FMS-type systems”(in Macedonian). In Proc. XXXV Yugoslav Conf. ETAN, Ohrid, The ETAN Association, Beograd (Sr-YU), vol.X-XI, pp.93-103.
12. Dimirovski,G.M., N.E.Gough, R.M.Henry, B.R.Percinkova,V.P.Deskov,I.H.Ting, O.L.Iliev, D.M. Joskovski and N.Sadaoui (1991), “Personal computer CDCS environment for hierarchical controls of interconnected systems”. In H.A.Barker (Ed.) Prepr. 5th IFAC/IMACS Symp. Computer Aided Design in Control Systems, The IFAC & University of Swansea, Swansea , pp. 45-50.

13. Iliev, O.L., G.M.Dimirovski, N.E.Gough,R.M.Henry and B.R.Percinkova (1991), “Computer -aided graph-network path-motion recognition in robotized MIMO FMS structures”. In B.Zajc & F.Solina (Eds.) Proc. IEEE Mediteranean Electrotechnical Conference (Selected Papers), Ljubljana, The IEEE, New York, vol. II, pp.904-907.
14. Dimirovski,G.M., N.E.Gough, O.L.Iliev, B.R.Percinkova,R.M.Henry and A.Zakeri (1991), “A motion-path algorithm for multivariable FMS structures based on graph networks”. In H.Bera (Ed.) Proc. 6th ISPE Conf. on CAD/CAM, Robotics & Factories of the Future (Selected Papers), The ISPE & South Bank Polytechnic, London, pp.542-548.

(1992)
15. Hristovski, N.T., Z.A.Ivanovski, G.M.Dimirovski, V.P.Deskov and O.L.Iliev (1992), “An expert system for controlling the peranosporys growth”. In F.L.Xiong (Ed.) First IFAC Workshop on Expert Systems in Agriculture,Huangshan, The IFAC & Institute of Intelligent Machines - Academia Sinica, Heifei (P.R.China), Paper E-02.
16. Srai, M.S.,N.E.Gough, G.M.Dimirovski, M.J.Leach and O.L.Iliev (1992),“Application of variable structure control to air conditioning systems”. In P.Albertos & P.Kopacek (Eds.) Prepr. 3rd IFAC Symp. on Low Cost Automation, The IFAC & OPWZ, Vienna (A), pp.257-261; also apeared in P. Albertos & P.Kopacek (Eds.) Low Cost Automation Techniques & Appliactions (Selected Papers),Pergamon Press, Oxford
17. Iliev, O.L., G.M.Dimirovski, R.M.Henry and N.E.Gough (1992), “CAD of heuristic control strategies based on Petri net models”. In Proc. XXXVI Conf. ETAN, Kopaonik, The ETRAN Society, Beograd (Sr-SRY), vol. X-XI, pp.167-174.
18. Mickovska, L.D., G.M.Dimirovski,O.L.Iliev, N.E.Gough, R.M.Henry and T.D. Kolemi-sevska (1992),“CAD analysis of heuristic fuzzy-logic algorithms for navigating factory robotic vehicle”. (in Macedonian). In Proc. XXXVI Conf. ETAN, Kopaonik, The ETRAN Society, Beograd (Sr-SRY), vol.X-XI, pp. 183-190.
19. Iliev O. (1992), “Modelling and Analysis of Flexible Manufacturing Systems by Stochastic Petri nets”, Msc Thesis, University of Sts Cyril and Methodius, Skopje, R. of Macedonia

(1993)
20. Dimirovski, G.M., O.L.Iliev, M.K.Vukobratovic, N.E.Gough and R.M.Henry (1993), “Modelling and scheduling control of FMS based on stochastic Petri nets”. In R.Evans (Ed.) Prepr. 12th IFAC World Congress, Sydney,The IFAC & The Instn.Engrs. of Australia,Barton Act, vol.2, pp.117-120
21. Dimirovski, G.M., N.Hadzi-Nicev, O.L.Iliev, V.P.Deskov, N.E.Gough, and N.Sadaoui (1993), “Design and implementation of an automated indusrtial electrical reheating furnace”. In R.Evans (Ed.) Prepr. 12th IFAC World Congress, Sydney, The IFAC & The Instn. Engrs. of Australia, Barton Act, vol.6, pp.285-288.
22. Iliev, O.L., A.Zakeri, G.M.Dimirovski and N.E.Gough (1993), “Methodology for modelling and simulation of flexible manufacturing systems using stochastic Petri nets”. In P.J.Nolan (Ed.) Proc.of Irish Manufact. Comm. Conf. on Innovation and Product Development, The IMC & University College Galway, Galway (Eire), pp.1049-1061.

23. Henry, R.M, O.L.Iliev and G.M.Dimirovski (1993), “On Petri nets and enhanced control of batch processes”. In Synposis Prepr. Bulgarian Nat. Conf. AVTOMATIKA’93, The Union for Automatics and Informatics, Sofia, pp.80-81.

24. Iliev O.L., Radojcic P., Markovic N. & Henry R.M.(1993), "Contributions to modelling and Control of complex processes in Robotized FMS using PETSIM" Proc. of Ist Balkan IFAC-type conference on applied automatic systems In G.M.Dimirovski (Ed.), Ohrid (MK), pp. 173-174.

25. Z.Ivanovski, V.Deskov, O.L.Iliev i Z. Kostoska, (1993), "Low-cost Integrated Management Information System for an Industry with Low-lewel automation" Proc. of Ist Balkan IFAC-type conference on applied automatic systems In G.M.Dimirovski (Ed.), Ohrid (MK), pp. 48-49.

26. V.Burzevski, S.Ikonomovski & O.L.Iliev, (1993), "A new defuzzyfication algorithm for Multi-variable Process Control" Proc. of Ist Balkan IFAC-type conference on applied automatic systems In G.M.Dimirovski (Ed.), Ohrid (MK), pp. 140-141.

(1994)
27. Dimirovski,G.M., O.L.Iliev, V.N.Burzevski,N.E.Gough,A.Zakeri,I.H.Ting and R.M.Henry (1994), “Fuzzy-logic control algorithms in navigation of a factory floor vehicle-robot”. In IEE Pub. No 389 on CONTROL 1994 (Selected Papers), The IEE, London, vol. 1, pp.282-287.

28. Dimirovski, G.M., P.C.Radojicic, N.B.Markovic, O.L.Iliev, N.E.Gough, A.Zakeri and R.M.Henry (1994), “Modelling, control and animated simulation of complex processes in robotized FMS”. In G.Buja (Gen. Chairman) Proc. IEEE Conf. IECON94 (Selected Papers), Bologna (I), The IEEE, New York, vol. 2, pp. 1141-1146.

29. Dimirovski, G.M., R.Hanus, V.N.Burzevski, O.L.Iliev and S.V.Ikonomovski (1994), “A generic fuzzy controller for multivariable processes”. In G.Buja (Gen. Chairman) Proc. IEEE Conf. IECON94 (Selected Papers), Bologna (I), The IEEE, New York, vol. 2, pp.1359-1364.

(1995)
30. Iliev, O.L., G.M.Dimirovski, N.E.Gough and A.Zakeri (1995), “A program package to simulate AGV motion using fuzzy control”. In I.Dumitrache (Chairman) Proc. 10th Int. Conf. on Control Systems and Computer Science, 24-26 May 1995,Faculty of Control &Computers POLITEHNICA University, Bucharest (RO), Paper 2.3.

31. Gough,N.E., I.H.Ting, G.M.Dimirovski and O.L.Iliev (1995),“Simulation of characteristic delays in multivariable control systems using WCBSL”. In EUROSIM Int. Conf. on Simulation, Technical University of Vienna, European Simulation Society, Paper SE371.

32. Iliev, O.L., G.Stojanov,G.M.Dimirovski and N.E.Gough (1995),“Program package for simulation of fuzzy controlled AGV”.In A.Ollero & P.Bidan (Chairmen)Prepr.IFAC Workshop on Intelligent Components for Autonom. and Semi-Autonomous Vehicles, LAAS, Toulouse (F), Paper 030/S2.5.

33. Dimirovski, G.M., O.L.Iliev, N.E.Gough, A.T.Dinibutun and O.Kaynak (1995), “A contribution to fuzzy-logic analytical-simulation methods for AGV motion navigation”. In O.Kaynak, M.Ozkan, N.Bekiroglu & I.Tunay(Eds.) Proc.ICRAM95 on Recent Advances in Mechatronics, UNESCO Chair on Mechatronics, Bogazici University, Istanbul (TR), Vol. II, pp. 678-683.

34. Iliev, O.L., G.M.Dimirovski, N.E.Gough, A.Zakeri and R.M.Henry (1995), “A contribution to Petri-net analystical-simulation methods for two-server queueing ntworks”. In O.Kaynak, M.Ozkan, N.Bekiroglu & I.Tunay(Eds.) Proc.ICRAM95 on Recent Advances in Mechatronics,UNESCO Chair on Mechatronics, Bogazici University, Istanbul (TR), Vol. II, pp. 963-967.

35. T. D. Tashev and O.L.Iliev (1995) “Posibilities of Applying the Tensor analysis in intercon-nected information processes described through Petri nets” Bulgarian National conference “Automation and Information ‘95” Sofia (BG) 07-09 November 1995. Pp. 41-47

36. O.L. Iliev, G.M. Dimirovski, N.E. Gough, Harries and Maude, N. (1995), “Simulation of Building Egress Using Stochastic Petri Nets”, 7th European Simulation Symposium,ESS95, Erlangen-Nuremberg, (D), Paper SPS.03

(1996)
37. Oraifige, I.A., Zakeri, A., Gough, N.E., Dimirovski, G.M. & Iliev, O.L. (1996) Development of an integrated simulation system for design of two station flexible manufacturing systems. accepted for Int. Symp. on Advanced Manufacturing Processes, Systems and Technologies (AMPST), University of Bradford, 26-27 March 1996.

38. Iliev O.L.,G.M.Dimirovski, Z.M.Gacovski, N.E.Gough and I.Griffith (1996),“Discrete event object oriented modelling of intelligent communication protocols”. In World Automation Congress Symp on Intelligent Automation and Control, Montpellier (F), May, Paper WdA13-2; to appear in M.Jamshidi (Ed.) Volume 4 of TSI Press Series on Robotics and Manufacturing (Selected Papers), Albuquerque NM (USA), 1996.

39. Iliev,O.L., N.E.Gough, G.K.Stojanov, G.M.Dimirovski and A.Zakeri (1996), “Obstacle avoidance for intelliegent AGVs based on fuzzy control and expectation”. In Prepr. of 13th IFAC World Congress ( J.B.Cruz, Jr., IPC Chairman), San Francisco CA (USA), Q, pp.441-447

40. Gough, N.E., I.H.Ting, G.M.Dimirovski and O.L.Iliev (1996), “Multivariable control system studies using WCBSL”. In Prepr. of 13th IFAC World Congress ( J.B.Cruz, Jr., IPC Chairman), San Francisco CA (USA), July, Paper IFAC-1279 (to appear).

41. Iliev, O.L., Gough, N.E., G.M. Dimirovski and Harries, G. and Maude, N. (1996) Parallel distributed simulation and control of a building egress model using stochastic Petri nets, Proc. 11th InternatioConference on System Eng. ICSE'96 11th Int. Conference, pp. 390-395, Las Vegas, July 9-11,

42. Iliev, O.L., G.M.Dimirovski, N.E.Gough, (1996) Discrete event object-oriented modelling of intelligent communication protocols, ICSE'96 11th Int. Conference on Systems Eng., pp.733-738, Las Vegas, July 9-11,

43. O.L.Iliev, G.M.Dimirovski and N.E.Gough (1996), “Petri Net models of knowledge repre-sentation scheme”. Vo D.Dimitrovski, A.Bu~kovska i K.Mi{ovski (urednici) Bilten na rezimea od Prviot kongres na matemati~arite i informati~arite na Makedo-nija, Sojuz na mate-mati~arite i informati~arite, Skopje, str. 69.

44. O.L.Iliev, G.M.Dimirovski and N.E.Gough (1996), “Petri Net models of information processes and their tensor transformations”. Vo D.Dimitrovski, A.Bu~kovska i K.Mi{ovski (urednici) Bilten na rezimea od Prviot kongres na matemati~arite i informati~arite na Makedonija, Sojuz na matemati~arite i informati~arite, Skopje, str. 70.

45. S. Nikolovska, O.L.Iliev and B.Asprovska (1996) Development of an Integrated Information system in the Archive of Macedonia”, International Conference “Current Tasks of The Archive at the time of Transition” Ohrid (Mk), 10-12 June

46. Gough, N.E., Ting, I.H., Dimirovski, G.M. and Iliev, O. (1996) Modelling of Characteristic Delays in Multivariable Control Systems Using Windows Convolution-Based Simulation Language” To appear in Mathematic Modelling of Systems Journal.

47.Gacovski, Z.M., I.I.Ivanoska, T.D.Kolemishevska, O.L.Iliev and G.M.Dimirovski (1996), “Investi-gation of a cascade control-system architecture with two-level fuzzy logic controller” (in Macedonian). In 40th Conference of ETRAN, Budva (CG-FRY), Paper RO2.2, June; to appear in Proceedings of ETRAN Section on Robotics and Flexible Automation, The Society for ETRAN, Beograd (Sr-FRY), 1996.

(1997)
48. Iliev O.L. (1997), ”Object Models and Two Level Control Systems with Distributed Intelligence for a class of Flexible Manufacturing Systems”, PhD Thesis , University of Sts Cyril and Methodius Skopje (MK), October

49. Nikolovska, S., O.L. Iliev, B. Asprovska and S.Dragicevic (1997), “Integrated Information system of The Archive of Macedonia” Proc. of Int. Conf. “Electronic Records and Informatization of the Archives” Osijek (CRO), 8-10. October (In publishing)

50. Oraifige, I., A.Zakeri, N.E.Gough, G.M.Dimirovski and O.L.Iliev (1997), “A decision support tool for coordination and control of FMS operations”. In Proceedins 32nd Intl. MATADOR Conference, University of Manchester Intitute of Technology, Manchester (UK), Paper FMS.(1-6).

51. Oraifige, I., A.Zakeri, N.E.Gough, G.M.Dimirovski and O.L.Iliev (1997), “A comparative study of general purpose versus specialised simulation software methods”. In Proceedings 14th Intl.Conference of the Irish Manufacturing Committee, Trinity College, Dublin (Eire), Paper FMS.(1-10).

(1998)
52. Iliev. O.L., G.M.Dimirovski, N.E.Gough, A.Zakeri (1998),” A Petri net Analytical Simulation Method for Two – Server Queuing Networks”, CONTROLO’98, Coimbra, Portugal 9-11 September, (Paper 98039)

53. Iliev. O.L., S.N. Nikolovska and K.Dojcinovski (1998), “Integrated Information System of the Archives of Macedonia” International Conference of The Round Table on Archives CITRA, Stockholm, Sweden, 6-12 September (Paper 98-0626)

54. Iliev. O.L., S.N. Nikolovska and K.Dojcinovski (1998), “Designing of Integrated Systems for Archive Management – Object Oriented Approach” International Conference of The Round Table on Archives CITRA, Stockholm, Sweden, 6-12 September (Paper 98-0627)

55. Iliev O.L., G.M.Dimirovski and N.E.Gough,(1998), “Two Level Control System for FMS - Object Oriented Approach”, IASTED International Conference on Control and Application CA’98, Honolulu, Hawaii, USA 12-14 August (Paper #: 288-116)

56. Iliev O.L., G.M.Dimirovski, N.E.Gough, A.Zakeri and I. Oraifige, (1998), “Object Oriented Approach in Modelling of FMS”, IASTED International Conference on Applied Modelling and Simulation AMS’98, Honolulu, Hawaii, USA 12-14 August (Paper #: 286-083)

57. Iliev O.L., G.M.Dimirovski and N.E.Gough,(1998), “Two Level Control System for FMS – An Object Oriented Approach”, 5th IFAC Workshop on Intelligent Manufacturing Systems, Gramado, Brasil (9-11) November

(1999)
58. Iliev O.L., B.Percinkova, N.E.Gough, and A. Zakeri (1999), “Two Level Control System for FMS – An Object Oriented Approach”, 14th World Congress of International Federation of Automatic Control, Beijing . P.R. China (5-9) July

59. Iliev. O.L., S.N. Nikolovska and K.Dojcinovski (1999), “The Integrated Information System of the Archives of Macedonia” 14th World Congress of International Federation of Automatic Control, Beijing . P.R. China (5-9) July

(2003)
60. V. Atanasov, O.L.Iliev “Procedural Knowledge representation based on Petri Net Theory” International Congress MASEE 2003, 15-21 September, 2003 Borovets, Bulgaria pp 141

61. O.L.Iliev, V. Atanasov “Tensor methodology for net models” International Congress MASEE 2003, 15-21 September, 2003 Borovets, Bulgaria pp 143,

62. E. Vlahu, O. L. Iliev, V. Atanasov “ Inteligent Agents- State of the Art and perspectives”, VI National Conference ETAI 2003, I-123-128, Ohrid 17-20.09,2003, Republic of Macedonia

63. O.L.Iliev, A.P.Ilieva, V.Atanasov “Petri net models for Knowledge representation“, VI National Conference ETAI 2003, I-123-128, Ohrid 17-20.09,2003, Republic of Macedonia

64. V.Atanasov, O.L.Iliev, E.Vlahu“ Tensor Transformation of Petri Net Models“ VI National Conference ETAI 2003, I-123-128, Ohrid 17-20.09,2003, Republic of Macedonia

65. N. Vanevski, O.L.Iliev, N.Samoska “National credit card system – Design and Implementation of communication subsystem” VI National Conference ETAI 2003, I-123-128, Ohrid 17-20.09,2003, Republic of Macedonia

66. J. Vrtanoski O.L.Iliev, S.Nikolovska “New Steganographic Algorithms“ VI National Conference ETAI 2003, I-123-128, Ohrid 17-20.09,2003, Republic of Macedonia

(2004)
67. S. Nikolovska (O.L.Iliev- Mentor) “Archive Integrated Information Systems’ PhD Thesis University of Zagreb, Zagreb, Republic of Croatia


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?