Prof. Dr.sc Magdalena Damjanovska Faculty of Sport Management

  • Function: Sports
  • Subjects:
  • Education:

Тема: Ефикасност на одредена програма од ритмичко спортската гимнастика врз трансформацијата на одредени морфолошки карактеристики, моторни и ритмички способности кај ученичките од 4-ти одделенија во основните училишта во Скопје


Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?