X
press enter »
MK
EN
Prof. Dr.sc Magdalena Damjanovska

Faculty of Sport Management

Function: Sports
Subjects:
Education:


Тема: Ефикасност на одредена програма од ритмичко спортската гимнастика врз трансформацијата на одредени морфолошки карактеристики, моторни и ритмички способности кај ученичките од 4-ти одделенија во основните училишта во Скопје