X
press enter »
MK
EN
проф. д-р Магдалена Дамјановска
Факултет за спортски менаџмент

Функција: Спорт
Образование:
Предмети:


Кратко наративно био:

Д-р Магдалена Дамјановска е родена на 22.01.1954 година во Скопје. По завршувањето на основното и средното образование, кои ги завршува со одличен успех, се запишува на Вишата школа за физичка култура во Скопје која ја завршува како најдобар студент на генерацијата, учебната 1973/74 година.

Во учебната 1975/76 година се запишува на ИИИ година на Факултетот за физичко воспитание во Белград, на кој дипломира во март 1980 година на тема: „СОСТОЈБАТА НА ФИЗИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА НАТПРВАРУВАЧКИТЕ ОД РИТМИЧКО-СПОРТСКА ГИМНА-СТИКА УЧЕСНИЧКИ НА ФИНАЛНИОТ НАТПРЕВАР НА ОЛИМПИСКИТЕ СПОРТСКИ ИГРИ НА УЧИЛИШНАТА МАЛДИНА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СР СРБИЈА

Магистрира во 1989 год. на Факултетот за физичка култура во Белград, на тема: „ВЛИЈАНИЕ НА АНТРОПОМЕТРИСКИТЕ И БИОМОТОРИЧКИТЕ ВАРИЈАБЛИ И МОжНОСТА ЗА ПРЕДВИДУВАЊЕ НА УСПЕХОТ ВО РИТМИЧКО-СПОРТСКАТА ГИМНАСТИКА“.

Докторската дисертација од научната област на физичката култура под наслов: „ЕФИКАСНОСТ НА ОДРЕДЕНА ПРОГРАМА ОД  РИТМИЧКО-СПОРТСКАТА ГИМНАСТИКА ВРЗ ТРАНСФОРМАЦИЈАТА НА ОДРЕДЕНИ МОРФОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ, МОТОРНИ И РИТМИ-ЧКИ СПОСОБНОСТИ КАЈ УЧЕНИЧКИТЕ ОД ИВ-ите ОДДЕЛЕНИЈА ВО ОСННОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО СКОПЈЕ“ успешно ја одбранива на Факултетот за физичка “култура во Скопје, во 2000  година.

Стручно усовршување и  ангажираност:

 

 • Во 1982 година го посетува семинарот за тренери и судии во Нови Сад (СРЈ),  со кој раководел мајсторот на спорт Ема Овсијаникова, и успешно го положува судијскиот испит од сојузен ранг, кој го потврдува во 1984 и 1990 година во Београд.
 • Присуствуо на голем број  натпревари: Студентска трибуна (Софија, 1981/82/84год.), I-от светски куп одржан во Белград, 1983 год, ЏИИ-то Светско првенство одржано во Виена 1984 год., Балканскиот шампионат одржан во Опатија 1986 год., ЏИВ-то светско првенство одржано во Сараево 1989 год.
 • Учествуво на  Олимписките денови одржани во Лозана од 24 до 27 мај 1996 год. со три натпрвару-вачки од РСГ,
 • Присуство на Олимписките денови, натптевари во Ритмичка гимнастика, одржани во Софија во 1997 година.
 • Присуство на финалните натпревари во РСГ одржани во Будимпешта во 1998 година.
 • Во 1984 година, под нејзино раководство, РСГ за прв пат се вклучува во системот на Малите олимписки игри одржани во Струмица.
 • Во ноември 1989 година, на Второто советување на педагозите по физичка култура, дава свој придонес во наставата по физичко воспитание за основните училишта, држејќи јавен час од областа на танците и ритмичко-спортската гимнастика.
 • Во 1990 година повторно формира секција за РСГ со девојчиња од предучилишна и училишна возраст со кои постигнува забележителни резултати.
 • Учесник во емисијата на МРТ „Дали, како, што“, посветена на гимнасти-ката, по сценарио и текст на доц. д-р Јован Јовановски. Емисијата е емитувана во рамките на Училишната програма на МРТ, во 1990 година.
 • Во 1991 година, во рамките на Утринската програма на Радио Скопје, на вто-рата програма, по сценарио и текст на д-р Магдалена Дамјановска и музичка обра-ботка на корепетиторот Стеван Пановски, ја реализира емисијата „Утринска гимна-стика за секого”“, емитувана секој ден во текот на три месеци во утринските часови.
 • Во периодот од 1996 - 1999 год, комесар за РСГ на Македонија, период во кој организира државни и регионални првенства. Во истиот период е  тренер и под нејзино раководство гимнастичарката Ана Дескова, беше четирикратна првенка на Македонија во РСГ.
 • Голем придонес, со своето стручно искуство, дава во реализацијата на проектот на Академијата на Олимписките денови во организација на Олимпискиот комитет на Македонија, одржана во Скопје во 1997 година.
 • Исто така кандидатката дава голем придонес со нејзина кореографија, во изведба на студентите и студентките, во реализацијата на програмата на Деновите на Факултетот за физичка култура, одржани во Скопје, во мај 1999 год., по повод 20 - годишнината од неговото постоење.
 • Член е во комисијата за жени и спорт при Олимпискиот комитет на Македонија.

Образование:

1974. Средна школа за физичка култура

1980. Факултет за физичка култура во Београд.

1989. Мегистер од областа на физичката култура (Факултет за физичка култура, Универзитет во Београд).

2000. Доктор на науки од областа на кинезиологијата (Факултет за физичка култура, Универзитет „Кирил и Методиј“, Скопје).

 Работно искуство:

1978-1979. Наставник по физичко воспитание во основно училиште жикица Јовановиќ-Шпанац, Београд.

1980. Помлад асистент на Факултетот за физичка култура, предмет Танци и ритмичко-спортска гимнастика, Скопје.

1982/83/84. Визитинг-асистент  на предметот Ритмичко-спортска гимнастика и танци на Факултетот за физичка култура во Ниш, Универзитет во Ниш, Отсек за телесно образование, Филозофски факултет во Ниш.

1986/87. Визитинг-асистент на Факултетот за физичка култура во Приштина, Универзитет во Београд.

1990. Асистент професор на предметот Танци со ритмичка гимнастика на Факултетот за физичка култура во Скопје.

2000. Доцент професор на предметот Танци со ритмичка гимнастика, Факултет за физичка култура, Скопје

2006. Вонреден професор на предметот Танци со ритмичка гимнастика, Факултет за физичка култура, Скопје.

2007-2009. Декан на Факултетот за Спортски менаџмент, прв приватен Универзитет ФОН, Скопје.

2007-2011. Член на Сенатот при Универизитетот Фон.2010-2011. Визитинг професор на Факултетот за физичка култура во Тетово, Државен Универзитет Тетово.

Стручно усовршување и  ангажираност:

 • Во 1982 година посетува семинар за тренери и судии во Нови Сад (СРЈ),  со кој раководел мајсторот на спорт Ема Овсијаникова, и успешно го положува судијскиот испит од сојузен ранг, кој го потврдува во 1984 и 1990 година во Београд.
 • Присуствуо на голем број  натпревари: Студентска трибуна (Софија, 1981/82/84год.), I-от светски куп одржан во Белград, 1983 год, ЏИИ-то Светско првенство одржано во Виена 1984 год., Балканскиот шампионат одржан во Опатија 1986 год., ЏИВ-то светско првенство одржано во Сараево 1989 год.
 • Учествуво на  Олимписките денови одржани во Лозана од 24 до 27 мај 1996 год. со три натпрвару-вачки од РСГ,
 • Присуство на Олимписките денови, натптевари во Ритмичка гимнастика, одржани во Софија во 1997 година.
 • Присуство на финалните натпревари во РСГ одржани во Будимпешта во 1998 година.
 • Во 1984 година, под нејзино раководство, РСГ за прв пат се вклучува во системот на Малите олимписки игри одржани во Струмица.
 • Во ноември 1989 година, на Второто советување на педагозите по физичка култура, дава свој придонес во наставата по физичко воспитание за основните училишта, држејќи јавен час од областа на танците и ритмичко-спортската гимнастика.
 • Во 1990 година повторно формира секција за РСГ со девојчиња од предучилишна и училишна возраст со кои постигнува забележителни резултати.
 • Учесник во емисијата на МРТ „Дали, како, што“, посветена на гимнастиката, по сценарио и текст на доц. д-р Јован Јовановски. Емисијата е емитувана во рамките на Училишната програма на МРТ, во 1990 година.
 • Во 1991 година, во рамките на Утринската програма на Радио Скопје, на втората програма, по сценарио и текст на д-р Магдалена Дамјановска и музичка обработка на корепетиторот Стеван Пановски, ја реализира емисијата „Утринска гимнастика за секого”“, емитувана секој ден во текот на три месеци во утринските часови.
 • Во периодот од 1996 - 1999 год, комесар за РСГ на Македонија, период во кој организира државни и регионални првенства. Во истиот период е  тренер и под нејзино раководство гимнастичарката Ана Дескова, беше четирикратна првенка на Македонија во РСГ.
 • Голем придонес, со своето стручно искуство, дава во реализацијата на проектот на Академијата на Олимписките денови во организација на Олимпискиот комитет на Македонија, одржана во Скопје во 1997 година.
 • Исто така дава голем придонес со нејзина кореографија, во изведба на студентите и студентките, во реализацијата на програмата на Деновите на Факултетот за физичка култура, одржани во Скопје, во мај 1999 год., по повод 20 - годишнината од неговото постоење.
 • Член е во комисијата за жени и спорт при Олимпискиот комитет на Македонија.

Објавени трудови од 2007 година.

1. Simovska V., Damjanovska M., Vidin M., (2007). b. Физичка култура - Скопје,  3 (2), 99-103

2.  Damjanovska M., (2012). Relacije izmedju antropometrijskih, motoričkih ritmičkih varijabli kod studenata uzrasta 19-20 godina.IX Međunarodna konferencija i VIII Kongres Crnogorske Sportske Akademije, Herceg Novi.

3.  Damjanovska M., Gontarev S., Redxepi A., (2012). Stanje rezultata nekih varijabli za procenu biomotornih sposobnosti kod učenika i učenica uzrasta 11 godina. V Međunarodni Simpozijum „Sport i Zdravlje“, Tuzla 1-2 Juni, Bosna i Hercegovina.

5. Дамјановска М., (2012). Дискриминативна разлика во просторот на моторните способности кај ученичките во помладата школска возраст, Федерација на педагозите на Република Македонија, Меѓународна научна конференција, мај, Скопје.

6.  Reghepi A., Damjanovska M., (2012). The influence of some motoric tests on successful performance of specific rhythmic tasks of the second and third year students at the faculty od physical education in Tetovo, 51 Kongres antropoloshkog drushtva Srbije, 6-9 Juni, Medicinski fakultet, Niš.

9.  Damjanovska M., Risteski T., Velkova T., (2012). The teacher as a lider in higher education and his ethical profil, XII International Sympozium on Inovative Menagement and business performance, Zlatibor 5-9 Juni, Serbija.

10. Дамјановска М., (2012). Дискриминативна разлика во просторот на моторните способности кај ученичките во помладата школска возраст, Федерација на педагозите на Република Македонија, Меѓународна научна конференција, мај, Скопје.

11. Damjanovska M., Serjoza G., Rhexepi A. (2013). Differences between the physical fitness of Macedonian adolescent in urban and rural areas in the municipality of Kisela Voda. Scientific Conference, FIS Communications in Phisical Education, sport and recreation and I International Scientifc Conference, Book of Proceedings, Niš, October 18-19th, 2013.

12. Kalač R., Gontarev S.,  Damjanovska M. (2013). Relation of the mptor and situational motor–skill capabilities of Macedonian boxsers. Conference proceedings, Effects Of Physical Activiti Application to Anthropological Status With Children, Youth and Adults. Univezrzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizickog vaspitanja, 11-12 decembar, Beograd.

13. Gontarev , Kalač R., Damjanovska M. (2013). The differences of functional anthropometric and motor indicators among the adolescents wirh different levels of cardio respiratory fitness. Conference proceedings, Effects Of Physical Activiti Application to Anthropological Status With Children, Youth and Adults. Univezrzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizickog vaspitanja, 11-12 decembar, Beograd.

14. Damjanovska M., Gontarev S., Radisavljević L. (2013). Determination of measurement characteristics for rhythmic skills assessement tests. Conference proceedings, Effects Of Physical Activiti Application to Anthropological Status With Children, Youth and Adults. Univezrzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizickog vaspitanja, 11-12 decembar, Beograd.

15. Damjanovska, M., Jovanova-Simeva, V., Mokrov, Z., (2014). Determining the factor structure of basketball club organisational setting subjective evaluation scale. 1st International Scientific conference Research in Phisical Education, Sport and Health. Ohrid.

16. Jovanova-Simeva, V., Damjanovska, M., (2014). The relationship between the level of education and the professional-scientic advancement of the operational sport managers in the successful managament of the sports clubs. 1st International Scientific conference Research in Phisical Education, Sport and Health. Ohrid.

17. Popović R., Samouiliodu, E., Kocić J., Damjanovska M., & Popović J. (2014). The analisys of the gender and age of specific attitudes toward the elective sport among children and youth. Conference proceedings Of 4th Annual International Scientific Conference „ Sapare Aude 2014 – Pedagogy, Psychology and Todays World“, (pp. 536-546). Martch, 24-28, 2014, Hradec Králové

(CZ): Magnanimitas. Vol. IV. ISBN 978-80-87952-03-0, ETTN 085-14-14029-03-1.

18. Damjanovska, M., Gontarev, S., Rhedzepi, A., Gantcheva, G.(2014). Comparing reliability and validity of some tests with classic and image model of assessement rhythmic. International Scientific Conference Effects of Physical Activity Application to Anthropological Status with Children, Yout and Adults, Univerzitet u Beogradu, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.