м-р Габриела Неделкоска Факултет за странски јазици

 • Функција: Виш лектор
 • Образование:
 • Предмети:

Научни области: Културолошки аспекти на учење странски јазик; Културолошки аспекти на предавање странски јазик; Меѓујазично влијание

Службен маил: gabriela.nedelkoska@fon.edu.mk

Име и презиме: 

Работам како Виш лектор на Факултетот за странски јазици на ФОН – Универзитет. Дипломирав и магистрирав на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, Универзитет Св. Кирил и Методи. Во моментов работам на мојата докторска дисертација на тема Стратегии за усвојување вокабулар кај универзитетски студенти на Нов Бугарски Универзитет, Софија. на истата институција.

Предмети кои сте ги предавале и предавате во моментов:

 

Современ англиски јазик 1-8

Контрастивна анализа

Лексикологија

Англиски јазик за економисти

Англиски јазик за право и криминологија

Теми и области во кои менторирате дипломски работи и магистерски трудови:

 

Усвојување на јазик

Методика на настава по англиски јазик

Меѓујазично влијание

Истражувачки интерес:

Истражувачките интереси во главно ми се во полето на методиката на усвојување на странски јазик, поконкретно на меѓујазично влијание, а во поново време на индивидуални карактеристики на изучувачите и нивниот когнитивен развој и нивното влијание врз усвојувањето на јазикот.

Објавени трудови:

 

 1. ПОЗНАВАЊЕТО НА ЈАЗИЦИТЕ НА ДРУГИТЕ ЕТНИЧКИ ЗАЕДНИЦИ И НЕГОВОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ПЕРЦЕПЦИЈАТА НА ИСТИТЕ“; Зборник на трудови ед. Јазикот наш денешен, кн. 17, Институт за македонски јазик, Скопје, 2009.

 

 1. „КАРАКТЕРИСТИКИ НА МУЛТИЛИНГВАЛНО УСВОЈУВАЊЕ“, во Годишниот зборник на ФОН.

 

 1. „ФАКТОРИ КОИ ЈА УСЛОВУВААТ ПОЈАВАТА НА ЛИНГВИСТИЧКИ ТРАНСФЕР“ - Конференција за применета лингвистика 2013, Факултет за странски јазици при Универзитетот ФОН, Скопје, 2013 година

 

 1. „СТАТИСТИЧКИОТ ПАКЕТ SPSS ВО ЛИНГВИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА“ Меѓународен симпозиум - Електронските ресурси и филолошките студии, (со м-р. Виолета Анѓелкоска и м-р. Методија Анѓел­коски), Филолошки факултет „Блаже Конески“, 2013.

 

 1. „СТРАТЕГИИ ЗА УЧЕЊЕ ЈАЗИК И ЈАЗИЧНО НИВО“      

Vizione . Feb 2016, Vol. 25, p. 43-55. 13p

 

 1. 'PARALLEL THINKING TOOLS IN ESP LANGUAGE INSTRUCTION ', Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, Vol. 4, No 2, 2016 (со Доц. Д-р Љубица Кардалеска)

 

 1. „CORRELATION BETWEEN MULTILINGUALISM AND SCORES ON MATHEMATICS TESTS“ 3-rd International Conference “Education across Borders” – Education and Research across Time and Space (1100th Death Anniversary of St. Clement of Ohrid) – Bitola on 6th-7th October, 2016. (со м-р. Виолета Анѓелкоска)

 

 1. TEACHERS AS MATERIAL DESIGNERS - INSIGHTS FROM DESIGNING AN ESP COURSE BOOK (ENGLISH FOR POLITICAL SCIENCE AND DIPLOMACY) Home > Vol. 5, No 3 (2017) (with Ljubica Kardaleska) http://espeap.junis.ni.ac.rs/index.php/espeap/article/view/548
 2. BORROWING TRANSFER IN INTENSIVE LANGUAGE CONTACT: COMPLEMENTATION STRATEGIES WITH THE VERB ‘KNOW’ IN THE TURKISH DIALECT OF OHRID, REPUBLIC OF MACEDONIA ULTICULTURALISM AND LANGUAGE CONTACT (with Liljana Mitkovska, Julian Rentzsch)
  31.08.-02.09.2017, South East European University, Tetovo, Macedonia, https://drive.google.com/file/d/1fQ-Jnylmzon-PNHmfqInYE7hOnVhezj8/view
 3. СТРАТЕГИИ ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ВОКАБУЛАР И НИВНАТА УЛОГА ВО ГОЛЕМИНАТА НА ЛЕКСИЧКИОТ ФОНД НА ИЗУЧУВАЧИТЕ  International Scientific Multilingual Conference titled “Multilingualism as a Challenge of a Linguistic, Literary and Cultural Communication” held on 19-20 September 2019 and organized by Faculty of Languages, Cultures and Communications and the Language Center. Links: https://bit.ly/2yb2Ugd , https://conf.seeu.edu.mk/archive/

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?